Koks yra lietuvio svajonių butas?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-03-31 13:08
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-03-31 13:08
Domoplius.lt nuotrauka
Stan­dar­ti­nis, ge­rai įreng­tas skan­di­na­viš­ko sti­liaus bu­tas ša­lia miš­ko ar­ba par­ko ir kuo aukš­čiau – apie to­kį bu­tą sva­jo­ja dau­gu­ma lie­tu­vių, par­odė ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to skel­bi­mų por­ta­lo Do­mop­lius.lt at­lik­ta apk­lau­sa.

Jei leis­tų vi­sos ga­li­my­bės, lie­tu­viai la­biau­siai no­rė­tų gy­ven­ti ne pa­čia­me cen­tre, ta­čiau ne­to­li nuo jo esan­čia­me pres­ti­ži­nia­me ra­jo­ne. To­kį no­rą iš­reiš­kė 28 proc. apk­laus­tų­jų.

Kiek ma­žiau – 25 proc. – res­pon­den­tų sva­jo­tų apie būs­tą to­liau nuo mies­to šur­mu­lio, prie­mies­ty­je. Ma­žiau­siai – 23 proc. – ša­lies gy­ven­to­jų sva­jo­ja gy­ven­ti se­na­mies­ty­je.

„Lie­tu­viai, kaip ro­do apk­lau­sa, rink­tų­si tar­pi­nį va­rian­tą: no­rė­tų gy­ven­ti ne­to­li cen­tro, ta­čiau ne pa­čia­me se­na­mies­ty­je. Jie ver­ti­na kiek ra­mes­nę ap­lin­ką, iš ku­rios pa­siek­ti cen­trą bū­tų pa­to­gu ir pa­pras­ta“, – sa­ko Eval­das Nar­bun­to­vi­čius, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to skel­bi­mų por­ta­lo Do­mop­lius.lt pro­jek­to va­do­vas.

Lie­tu­viai nė­ra įno­rin­gi ir iš­ran­kūs. Be­veik treč­da­lis jų – 32 proc. – sva­jo­ja apie stan­dar­ti­nį, ge­rai įreng­tą bu­tą su sve­tai­ne, mie­ga­muo­ju ir vir­tu­ve. Pra­ban­giuo­se ir erd­viuo­se apar­ta­men­tuo­se įsi­kur­ti no­rė­tų 24 proc. Lie­tu­vos gy­ven­to­jų, o ma­žiau­siai lie­tu­viai ver­ti­na lof­to ti­po būs­tą. To­kia­me bu­te sva­jo­ja gy­ven­ti 21 proc. at­sa­kiu­sių­jų.

Dau­giau­siai – 64 proc. – res­pon­den­tų pa­gei­dau­tų gy­ven­ti 3-4 kam­ba­rių bu­te, tri­gu­bai ma­žiau res­pon­den­tų ap­si­ri­bo­tų bu­tu, tu­rin­čiu du kam­ba­rius.

„Nors pa­siū­lo­je ir pa­klau­so­je šiuo me­tu do­mi­nuo­ja dvie­jų kam­ba­rių bu­tai, ta­čiau lie­tu­viai sva­jo­ja apie di­des­nio plo­to būs­tą – tri­jų ar­ba ke­tu­rių kam­ba­rių. Tie­sa, no­rai įsi­gy­ti to­kį būs­tą ne vi­sa­da su­tam­pa su fi­nan­si­nė­mis ga­li­my­bė­mis. Kaip ro­do par­da­vi­mai, di­džio­ji da­lis lie­tu­vių ga­liau­siai pa­si­ren­ka kuk­les­nį bu­tą. Bu­tų su dviem kam­ba­riais sos­ti­nė­je šiuo me­tu par­duo­da­ma apie 1,5 tūkst. O bu­tų, tu­rin­čių 3-4 kam­ba­rius, rin­ko­je yra kiek dau­giau nei 2 tūkst.“, – tei­gia ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to eks­per­tas.

Pa­klaus­ti, ko­kio in­ter­je­ro bu­te sva­jo­ja gy­ven­ti, di­džio­ji da­lis – 33 proc. – lie­tu­vių įvar­di­no skan­di­na­viš­ką, mi­ni­ma­lis­ti­nį sti­lių su ma­žai bal­dų ir daug tuš­čios erd­vės. Be­veik tiek pat – 32 proc. – rink­tų­si mo­der­naus sti­liaus in­ter­je­rą, ku­ria­me do­mi­nuo­tų stik­las, me­ta­las ir griež­tos for­mos.

Pro­van­so sti­liaus bu­te sva­jo­ja gy­ven­ti ket­vir­ta­da­lis lie­tu­vių, o ma­žiau­siai – vos 10 proc. – ver­ti­na kla­si­ki­nį sti­lių su pra­ban­giais, ma­sy­viais me­di­niais bal­dais ir de­ko­ro de­ta­lė­mis.

Dau­gu­mai – be­veik 70 proc. – Lie­tu­vos gy­ven­to­jų svar­biau­sia, kad ša­lia bu­to bū­tų par­kas ar­ba miš­kas. To­liau se­ka pre­ky­bos cen­tras (39 proc. apk­laus­tų­jų), upė (32 proc.), mo­kyk­la bei dar­že­lis (31 proc.). Ma­žiau­siai – 27 proc. – lie­tu­vių nu­ro­dė, kad la­biau­siai jiems svar­bu, kad ša­lia sva­jo­niu bu­to bū­tų dar­bo­vie­tė.

„Į­si­gy­jant būs­tą lie­tu­viams svar­bi ne tik kai­na. Ne­ma­ža da­lis pir­kė­jų di­de­lį dė­me­sį krei­pia ir į vie­tą, ku­rio­je yra bu­tas. Žmo­nės ver­ti­na ko­ky­biš­ką, pa­to­gų ir svei­ką gy­ve­ni­mo bū­dą, to­dėl ža­lio­sios zo­nos, ku­rio­se ga­li­ma ak­ty­viai leis­ti lais­va­lai­kį, tam­pa vis la­biau ak­tua­lios. Tie­sa, to­kių erd­vių Vil­niu­je vis dar trūks­ta, ypač ar­tė­jant prie cen­tro“, – sa­ko Do­mop­lius.lt pro­jek­to va­do­vas.

Di­džio­ji da­lis – 31 proc. – lie­tu­vių, pa­klaus­ti, ko­kia­me aukš­te tu­rė­tų bū­ti jų sva­jo­nių bu­tas, nu­ro­dė, kad kuo aukš­čiau – tuo ge­riau. Ma­žiau­siai res­pon­den­tų, 19 proc., sva­jo­ja apie bu­tą pir­ma­me ar­ba an­tra­me dau­gia­bu­čio aukš­te.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mas tre­čia­die­nį po pie­tų ke­ti­na pri­im­ti pir­mą­sias dar ne­įsi­ga­lio­ju­sį nau­ją­jį Dar­bo kodeksą to­bu­li­nan­čias pa­tai­sas.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Rug­sė­jį Lie­tu­vos „Peu­geot“ sa­lo­nus pa­sie­kė nau­jas kro­vi­ni­nis „Ex­pert“, ku­rį vai­ruo­ti taip pat ma­lo­nu, kaip ir pra­ban­gų „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW. Ki­tas klau­si­mas, ar va­žia­vi­mo kom­for­tas [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami