Kokybiška instaliacija netrumpina laidų ir piniginės

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-03-27 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-03-27 06:00
Elektros prietaisų ir išmaniojo namo technologijų vis daugiau, tad ir įrengti instaliaciją kokybiškai darosi sudėtingiau. LŽ archyvo nuotraukos
Elek­tros sis­te­mos ge­di­mų per me­tus pa­si­tai­ko kas penk­tuo­se na­muo­se. Ins­ta­lia­ci­jos įren­gi­mo dar­bai in­di­vi­dua­lia­me na­me, jei­gu jo sa­vi­nin­kas nė­ra elek­tri­kas, pa­gal su­dė­tin­gu­mą ir nau­do­ja­mas me­džia­gas pra­si­de­da nuo ke­lių tūks­tan­čių li­tų. Ta­čiau jei ne­tu­rė­si­te aiš­kaus elek­tros ins­ta­lia­ci­jos pla­no, o dar­bus at­liks skel­ta­na­gis elek­tri­kas, vė­liau tai­sy­ti klai­das kai­nuos pa­pil­do­mai.

Elek­tros įva­das iki na­mo, kaip ir ins­ta­lia­ci­ja jo vi­du­je, ga­li bū­ti ma­to­mas ar­ba pa­slėp­tas. At­vi­ra­jai ins­ta­lia­ci­jai nau­do­ja­mi tro­sai ir ly­nai. Jei­gu at­vi­rą­ją ins­ta­lia­ci­ją nau­do­si­te kie­mo ele­men­tams bei ki­tiems lau­ko įren­gi­niams pri­jung­ti, ži­no­ki­te, kad ap­lin­kos taip ne­pa­puo­ši­te.

Pir­miau­sia - tin­ka­mai įžeminti

„Jei­gu lau­ko elek­tros įren­gi­niai yra sta­cio­na­rūs ir ne­ža­da­ma keis­ti jų mon­ta­vi­mo vie­tos, elek­tros ener­gi­ja jiems tie­kia­ma ka­be­liais po že­me, o jei­gu kil­no­ja­mi – lanks­čiais ka­be­liais, tie­sia­mais ant že­mės. La­bai svar­bu vi­sus lau­ko elek­tros įren­gi­nius ap­sau­go­ti nuo trum­pų­jų jun­gi­mų bei per­kro­vų au­to­ma­ti­niais jun­gik­liais ir įže­min­ti. Bū­ti­na nau­do­ti tik di­des­nius ne­gu 16 am­pe­rų sro­vės kiš­tu­ki­nius liz­dus, ku­rių ap­sau­gos nuo drėg­mės laips­nis yra IP44 ar di­des­nis, bei ki­tus lau­ko ins­ta­lia­ci­jai skir­tus ele­men­tus“, - aiš­ki­no įmo­nės „E­lek­sis­ta“ meis­tras Va­di­mas Vol­ko­vas.

Ties­ti po že­me pri­va­lo­ma nau­do­ti spe­cia­lius ka­be­lius. Tu­ri bū­ti tin­ka­mai par­uoš­ti ka­be­lio gys­lų ga­lai, ka­be­lis įve­ria­mas į ne­de­gų plas­ti­ki­nį vamz­dį. Iš ka­sa­mos tran­šė­jos pa­ša­li­na­mi stam­būs že­mės ga­ba­lai, dug­nas iš­ly­gi­na­mas bei pa­den­gia­mas 10 cm smė­lio ar smul­kios že­mės sluoks­niu. Ta­da klo­ja­mas ne­de­gia­me plas­ti­ki­nia­me vamz­dy­je esan­tis ka­be­lis ir pi­la­mas 10 cm šva­raus smė­lio ar­ba su­smul­kin­tos že­mės sluoks­nis.

Kad šir­dis į kul­nus nenušoktų

At­ve­dę elek­trą iki na­mo, ins­ta­lia­ci­jos dar­bus na­mo vi­du­je pra­de­da­me nuo pro­jek­to. Ja­me tu­rė­tu­me pa­žy­mė­ti vi­sus elek­tros taš­kus – kiš­tu­ki­nius liz­dus, apš­vie­ti­mo taš­kus, jun­gik­lius, elek­tros sky­dą su au­to­ma­ti­niais iš­jun­gik­liais. Tai pa­de­da ap­gal­vo­ti vi­sus apš­vie­ti­mo bei elek­tros prie­tai­sų nau­do­ji­mo niuan­sus – ne­re­tai čia pa­si­tel­kia­mi ir in­ter­je­ro di­zai­ne­riai, nes vė­liau per­kel­ti elek­tros ins­ta­lia­ci­jos taš­kus ga­li bū­ti prob­le­miš­ka.

„Šiuos taš­kus pa­žy­mė­ki­te vi­suo­se kam­ba­riuo­se ant sie­nų ir lu­bų no­ri­ma­me aukš­ty­je bei vie­to­se. Nau­do­da­mi per­fo­ra­to­rių ga­li­me ar­ba iš­dau­žy­ti, ar­ba iš­gręž­ti sie­no­se sky­les elek­tros ins­ta­lia­ci­jos dė­žu­tėms. Ki­tas žings­nis – iš­dau­žy­ti ar­ba iš­pjau­ti sie­no­se grio­ve­lius ka­be­liams ties­ti. No­rė­da­mi su­tau­py­ti, ga­li­te šiuos par­en­gia­muo­sius dar­bus at­lik­ti pa­tys. Elek­tri­kas tik iš­ve­džios ka­be­lius, įtvir­tins dė­žu­tes ir su­mon­tuos me­cha­niz­mus“, - tau­pan­tie­siems pa­ta­rė V.Vol­ko­vas.

Pa­sak pa­šne­ko­vo, šiuo me­tu ab­so­liu­ti dau­gu­ma in­di­vi­dua­lių na­mų sta­ty­to­jų ren­ka­si pa­slėp­tą­ją ins­ta­lia­ci­ją na­mo vi­du­je, ne­no­ri jos ties­ti pa­lei sie­nas ar grin­dis, to­dėl bū­ti­na vis­ką pla­nuo­ti iš anks­to. Izo­liuo­ti lai­dai nu­tie­sia­mi per­dan­go­se ar­ba sie­no­se iš­pjau­nant va­gas. Ins­ta­lia­ci­ja aps­kai­čiuo­ja­ma var­to­ja­mam ga­lin­gu­mui, kad at­lai­ky­tų il­ga­lai­kes leis­ti­nas sro­ves. Jun­gik­liai ir liz­dai mon­tuo­ja­mos plas­ti­ki­nė­se dė­žu­tė­se. Šios ce­men­tuo­ja­mos par­uoš­to­se ert­mė­se, ku­rios su­si­da­rė grę­žiant spe­cia­lia ka­rū­nė­le.

„Pag­rin­di­nis pa­slėp­to­sios ins­ta­lia­ci­jos pra­na­šu­mas yra tas, kad sie­nos ne­ap­kars­to­mos iš­ori­ne ins­ta­lia­ci­ja. Jun­gik­liai ir kiš­tu­ki­niai liz­dai mi­ni­ma­liai iš­len­da iš sie­nos ir ne­truk­do ap­dai­lai. Be to, pri­pa­žin­ki­me, kad in­ter­je­ras bei vi­daus ap­dai­los es­te­ti­ka šiais lai­kais - vie­nas svar­biau­sių da­ly­kų na­mo šei­mi­nin­kams“, - pa­žy­mė­jo elek­tri­kas.

Pa­grin­di­nis to­kios ins­ta­lia­ci­jos trū­ku­mas, kad ne­įma­no­ma ste­bė­ti ins­ta­lia­ci­jos būk­lės, o irs­tant izo­lia­ci­jai ga­li įvyk­ti trum­pa­sis jun­gi­mas. „Bū­ti­nai re­ko­men­duo­ju sle­piant ins­ta­lia­ci­ją ne­pa­mes­ti jos pla­ne­lio, o jei ne­tu­rė­jo­te, jį nu­sib­rai­žy­ti. Vė­liau nu­spren­dę iš­gręž­ti sky­lę sie­no­je ir ne­ži­no­da­mi, kur ei­na lai­das, ga­li­te ne­ty­čia pra­gręž­ti ins­ta­lia­ci­ją. Kas yra pa­ty­ręs trum­pą­jį jun­gi­mą, ži­no, ką reiš­kia, kai šir­dis at­si­du­ria de­ši­nė­je pė­do­je. Ge­riau to ne­pa­tir­ti. Be to, no­rint pa­ša­lin­ti trum­po­jo jun­gi­mo pa­sek­mes sie­no­je, po tin­ku, teks dau­žy­ti sie­ną, da­ry­ti lai­dų su­jun­gi­mą ar­ba keis­ti vi­są lai­dą iki skirs­to­mo­sios dė­žu­tės“, – sa­kė V.Vol­ko­vas.

Vo­nio­je rei­kia nuo­tė­kio relės

Ski­ria­si ins­ta­lia­ci­jos įren­gi­mo dar­bai ir įvai­rio­se na­mo vie­to­se. Pa­vyz­džiui, pa­sto­gės pa­tal­po­se bū­na di­des­ni tem­pe­ra­tū­ros ir kli­ma­to są­ly­gų svy­ra­vi­mai, dau­giau dul­kų. Dėl to šioms pa­tal­poms ke­lia­ma pa­pil­do­mų rei­ka­la­vi­mų. Elek­tros ins­ta­lia­ci­ja pa­sto­gė­se pri­va­lo bū­ti įreng­ta vamz­džiuo­se, o jei­gu lai­das ar ka­be­lis de­gus - su­nkiai de­giuo­se vamz­džiuo­se. Vamz­džius tvir­tin­ti rei­kia taip, kad juo­se ne­si­kaup­tų kon­den­sa­tas.

Pa­sto­gė­je ga­li­ma nau­do­ti tik va­ri­nius ka­be­lius. Pa­slėp­to­ji elek­tros ins­ta­lia­ci­ja tu­ri bū­ti įreng­ta nau­do­jant su­nkiai de­gius ka­be­lius, ar­ba de­gūs ka­be­liai ir lai­da tu­ri bū­ti ne­de­giuo­se vamz­džiuo­se, ar­ba ka­be­liai ir lai­dai tie­sia­mi ne­de­gios me­džia­gos sie­no­se bei per­dan­go­se. Pa­sto­gės pa­tal­po­se įren­gia­mų švies­tu­vų ar ki­tų elek­tros im­tu­vų ko­mu­ta­ci­niai apa­ra­tai tu­ri bū­ti mon­tuo­ja­mi ne pa­sto­gės pa­tal­po­je. Ga­li­ma juos mon­tuo­ti pa­sto­gės pa­tal­po­je ant ne­de­gaus pa­vir­šiaus, jei ji yra prie du­rų ir į pa­sto­gę ga­li­ma už­lip­ti laip­tais.

Vo­nio­je ar ki­to­se drėg­no­se pa­tal­po­se rei­ka­lin­gi kiš­tu­ki­niai liz­dai skal­bi­mo ma­ši­nai, barz­das­ku­tei ar ki­tiems bui­ti­niams prie­tai­sams įjung­ti. To­kiu at­ve­ju meis­tras re­ko­men­da­vo įsi­reng­ti liz­dus su nuo­tė­kio sro­vės re­le bei dang­te­liu. Nuo­tė­kio sro­vės re­lė yra jau in­teg­ruo­ta į pa­tį liz­dą, ku­ris ins­ta­liuo­ja­mas į įpras­ti­nę po­tin­ki­nę elek­tros ins­ta­lia­ci­jos mon­ta­ži­nę dė­žu­tę. Dang­te­lis ap­sau­go liz­dą nuo van­dens, o nuo­tė­kio sro­vės re­lė au­to­ma­tiš­kai iš­jungs įtam­pą liz­de, at­si­ra­dus ma­žiau­siam nuo­tė­kiui.

Elek­tros įran­kius dar­bui kie­me ar so­de taip pat pa­ta­ria­me jung­ti tik į liz­dus, ap­sau­go­tus nuo­tė­kio sro­vės re­lė­mis. Taip na­mo gy­ven­to­jai bus ap­sau­go­ti nuo sro­vės smū­gio, at­si­tik­ti­nai su­ge­dus elek­tros įran­kiui.

„Vie­nas įdo­mes­nių iš­šū­kių elek­tri­kams yra elek­tros iš­ve­džio­ji­mas rąs­ti­niuo­se na­muo­se. Čia ne­pa­ty­rę meis­trai pri­da­ro kar­tais net vi­sai žiop­lų klai­dų. Rąs­ti­nia­me na­me klo­ja­mų ka­be­lių ne­ga­li­ma įtemp­ti, nes pir­mai­siais me­tais rąs­tai „vaikš­to". Tie­siant ka­be­lius tarp du­rų stak­tų ir lan­gų rė­mų rei­kia pa­lik­ti šiek tiek lais­vos vie­tos, nes be­si­leis­da­mos sie­nos ga­li lai­dus pa­žeis­ti ar net nu­gnyb­ti. Įva­di­niai sky­dai ar skirs­to­mie­ji sky­de­liai tvir­ti­na­mi ant vie­no rąs­to, nes be­si­leis­da­mi rąs­tai ga­li sky­dus de­for­muo­ti ar net su­lau­žy­ti“, - aiš­ki­no „E­lek­sis­tos“ meis­tras.

Su elek­tros sis­te­mų mon­ta­vi­mu nie­ko bend­ro ne­tu­rin­tiems na­mo šei­mi­nin­kams V.Vol­ko­vas siū­lė ge­riau ne­ri­zi­kuo­ti ir pa­ti­kė­ti šį dar­bą pro­fe­sio­na­lams.

Ne­siū­lo skai­čiuo­ti „už tašką“

Pri­duo­dant elek­tros ins­ta­lia­ci­ją Vals­ty­bi­nei ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­jai rei­kia pa­teik­ti pri­nci­pi­nes sche­mas, var­žų ma­ta­vi­mus (ma­ta­vi­mo prie­tai­sų me­tro­lo­gi­nes pa­ti­kras), slėp­tų dar­bų ak­tus, re­gis­trą, ža­lia­vų ati­tik­ties dek­la­ra­ci­jas.

„Pap­ras­tai, tie meis­trai, ku­rie dir­ba ne­le­ga­liai, vi­so to ne­at­lie­ka, per­ke­lia ant už­sa­ko­vo pe­čių. O į įmo­nės kai­ną šie pri­da­vi­mo dar­bai įei­na. Ži­no­ma, vi­so­kių įmo­nių pa­si­tai­ko, tad na­mo šei­mi­nin­kams, prieš su­si­ta­riant su įmo­ne, ku­ri įrengs elek­tros ins­ta­lia­ci­ją, siū­ly­čiau pa­si­tiks­lin­ti. Pa­vie­niai dir­ban­tys meis­trai daž­nai daug ką nu­ty­li, o dar­bams įsi­bė­gė­jus pra­de­da lįs­ti pa­pil­do­mi dar­bai. Įmo­nė su­skai­čiuo­ja vis­ką iš kar­to, ir už­sa­ko­vas ži­no vi­są kai­ną“, - sa­kė V.Vol­ko­vas.

Pa­sak jo, la­bai daž­nai su­lau­kia po­ten­cia­lių klien­tų skam­bu­čių, kai klau­sia­ma, kiek kai­nuo­ja „taš­kas“. Taš­kų kai­ną, pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, įvar­di­ja pa­vie­niai as­me­nys, dir­ban­tys la­bai pi­giai. O spe­cia­lis­tai vi­sa­da pra­šo su­si­tik­ti ir pa­teik­ti ins­ta­lia­ci­jos pro­jek­tą ar­ba pa­tal­pų pla­ną. Tiks­liai dar­bų kai­ną ga­li­ma aps­kai­čiuo­ti tik ap­ta­rus kiek­vie­ną pa­tal­pą. Ta­da vė­liau ne­rei­kės su­kti gal­vos, kaip pa­deng­ti dir­bant krū­vą at­si­ra­du­sių pa­pil­do­mų iš­lai­dų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Donatas  78.60.110.42 2015-05-09 10:55:47
Patiko 'skeltanagis'
3 0  Netinkamas komentaras
romas  213.226.131.133 2014-12-14 18:07:30
Kai kirpėjas už dešimties minučių darbą paprašo 20-ies litų, nesiginčija niekas.
5 0  Netinkamas komentaras
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja vi­saip kra­to­si įsta­ty­mais jai nu­ma­ty­tos prie­vo­lės pri­žiū­rė­ti, kaip ša­ly­je vyk­do­ma ap­lin­ko­sau­gos vals­ty­bi­nė kon­tro­lė, ir no­ri, kad tai da­ry­tų ko­kia nors pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja.
Ga­lin­giau­sios pa­sau­lio vals­ty­bės va­do­vo rin­ki­mų ba­ta­li­jos ati­džiai ste­bi­mos ir Lie­tu­vo­je. Pir­mie­ji de­ba­tai mū­sų ša­lies po­li­ti­kams ir eks­per­tams pa­li­ko vie­no­dą įspū­dį – kumščiai lai­ko­mi už [...]
Bu­vęs Iz­rae­lio pre­zi­den­tas Shi­mo­nas Pe­re­sas mi­rė tre­čia­die­nį, pra­ėjus apie dviem sa­vai­tėms po pa­tir­to smar­kaus in­sul­to, pra­ne­šė jo as­me­ni­nis gy­dy­to­jas.
JAV de­mo­kra­tė Hil­la­ry Clin­ton ir res­pub­li­ko­nas Do­nal­das Trum­pas pir­ma­die­nį per ug­nin­gus pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­jos de­ba­tus kal­bė­jo pa­kel­tu to­nu ir svai­dė­si įžei­di­mais. Likus še­šioms sa­vai­tėms [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
Ber­čiū­nuo­se ne­tru­kus du­ris at­vers dva­si­nis cen­tras. Jis veiks pir­mo­jo Pa­ne­vė­žio vys­ku­po Ka­zi­mie­ro Paltaroko val­dy­to­je poil­sia­vie­tė­je.
Nau­ja­sis Eu­ro­pos fut­bo­lo aso­cia­ci­jų są­jun­gos (UE­FA) pre­zi­den­tas slo­vė­nas Alek­san­de­ris Če­fe­ri­nas kaip die­na ir nak­tis ski­ria­si nuo sa­vo pirm­ta­ko pra­ncū­zo Mi­che­lio Pla­ti­ni. Šis buvo pa­sau­li­nio ly­gio [...]
Nau­ją moks­lei­vių krep­ši­nio ly­gos (MKL) čem­pio­na­tą pra­dės 408 ša­lies ko­man­dos, o iš vi­so per se­zo­ną bus sužaista 4200 rung­ty­nių.
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Rug­sė­jį Lie­tu­vos „Peu­geot“ sa­lo­nus pa­sie­kė nau­jas kro­vi­ni­nis „Ex­pert“, ku­rį vai­ruo­ti taip pat ma­lo­nu, kaip ir pra­ban­gų „Mer­ce­des-Benz“ ar BMW. Ki­tas klau­si­mas, ar va­žia­vi­mo kom­for­tas [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami