Krosnis - vietoj šašlykinės

LŽ 2014-07-24 06:00
2014-07-24 06:00
Tandyras - patogus naudoti ir puošia kiemą.  LŽ archyvo nuotrauka
Šei­mos su­si­bū­ri­mas gry­na­me ore tra­di­ciš­kai ne­ap­siei­na ir be mais­to ruo­šos. Ne­pa­gei­dau­jant iš­skir­ti­nu­mo, už­teks ir pa­pras­tos šaš­ly­ki­nės ar keps­ni­nės. Ta­čiau no­rint va­ka­rė­lį pa­vers­ti iš­skir­ti­niu, ga­li­ma pa­si­telk­ti ki­tų prie­mo­nių.

Vie­na jų yra mais­tui ruo­šti lau­ke pri­tai­ky­ta ry­tie­tiš­ka mo­li­nė kros­nis – tandyras. Ji ne tik pa­įvai­ri­na mais­to ga­my­bą, bet ir tam­pa iš­skir­ti­ne kie­mo puo­šme­na. Tandyro vi­du­je už­ku­ria­ma ug­nis, mal­kos su­de­ga, o ang­lys il­gai iš­lai­ko ši­lu­mą. Įši­lu­sios ke­ra­mi­nės tan­dy­ro sie­nos iš­lai­kys vie­no­dą tem­pe­ra­tū­rą jo vi­du­je. To­ly­giam tem­pe­ra­tū­ros pa­skirs­ty­mui tar­nau­ja ir ova­li šios kros­nies for­ma.

Šei­mi­nin­kui be­lie­ka už­ver­ti ant ieš­mų par­uoš­tą mė­są, kros­ny­je juos pa­ka­bin­ti ver­ti­ka­liai ir kep­ti. Ke­pi­mo lai­kas pri­klau­so nuo pa­tie­ka­lo ti­po ir mė­sos ga­ba­liu­kų dy­džio. Tai už­truks daug trum­piau, ne­gu ke­pant šaš­ly­ki­nė­je ar keps­ni­nė­je.

Įdo­mu, kad per tūks­tan­čius me­tų ry­tie­tiš­ka kros­nis tandyras be­veik ne­pa­si­kei­tė. Šiuo­lai­ki­nės tech­no­lo­gi­jos tik pa­ge­ri­no ši­lu­mos ko­ky­bę ir lei­do sta­cio­na­rią mo­li­nę kros­nį pa­vers­ti mo­bi­lia.

„No­rint įsi­reng­ti lau­ko ži­di­nį, ne­leng­va ras­ti meis­trų, ku­rie pa­sta­ty­tų jį už pro­tin­gą kai­ną. Me­džia­gos kai­nuo­ja ke­lis tūks­tan­čius, dar tiek pat at­sieis meis­tro dar­bas. Už ne­di­de­lę lau­ko kros­ne­lę ne­daug kas pa­si­ry­žęs to­kius pi­ni­gus mo­kė­ti. To­dėl mo­bi­lios kros­nys tandyrai iš tie­sų pa­to­gios. Be to, ga­li­te rink­tis ita­liš­ką pi­cų kros­nies mo­de­lį, ku­rį iš vir­šaus ne­su­dė­tin­gai ap­mū­ri­ję tu­rė­si­te ir pi­cų kros­nį, ir duo­nke­pę, ir lau­ko ži­di­nį“, - pa­ta­rė įmo­nės „Ži­di­nių meis­trai“ va­do­vas Ri­mas Jut­kaus­kas.

Mėgs­tan­tie­siems Ry­tų Azi­jos vir­tu­vę dar vie­nas pa­si­rin­ki­mas – ka­za­nas. Tai pla­ti tal­pyk­la pu­siau ap­va­liu dug­nu, ku­rio­je yra ga­mi­na­mi įvai­rūs pa­tie­ka­lai. Daž­niau­siai kazanai ga­mi­na­mi iš ke­taus. Mais­to ruo­ši­mo kazanuose bū­das iki šių die­nų yra la­bai pa­pli­tęs Azer­bai­dža­ne, Ka­zachs­ta­ne, Vi­du­rio Azi­jo­je.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Maksas  213.252.196.2 2014-07-25 09:57:51
Giminaitis turi, tai per vasara lauke laiko. Ant ziemos i skladuka nutempia, bet kartais geru oru ir ziema pasikepam. Nesu didelis gurmanas ekispertas bet mesyte skaniai iskepa.
2 0  Netinkamas komentaras
Maksas  213.252.196.2 2014-07-25 09:57:47
Giminaitis turi, tai per vasara lauke laiko. Ant ziemos i skladuka nutempia, bet kartais geru oru ir ziema pasikepam. Nesu didelis gurmanas ekispertas bet mesyte skaniai iskepa.
2 0  Netinkamas komentaras
Maksas  213.252.196.2 2014-07-25 09:57:46
Giminaitis turi, tai per vasara lauke laiko. Ant ziemos i skladuka nutempia, bet kartais geru oru ir ziema pasikepam. Nesu didelis gurmanas ekispertas bet mesyte skaniai iskepa.
2 0  Netinkamas komentaras
kaimas  172.16.1.113 2014-07-24 12:02:54
Paskaičiau Židinių meistrų puslapyje apie tandyrus ir nusivyliau. Prikeverzota kažkokių bobiškų nesąmonių tipo "mėsytė bus jums dėkinga", bet normalios konkrečios informacijos nėra. Pvz., ar galima tą tandyrą nuolat laikyti lauke (baltas molis juk dar nereiškia šamotas), ar su laiku tie maisto kokybės "neįtakojantys" plyšiai nesiplės (nes tada tai tiktrai pradės įtakoti). Beje, tekste yra elementarių gramatinių klaidų, nekalbant jau apie stilių. Tas taip pat nuteikia kritiškai. Gal toks produkto aprašymas ir tinka super mamų portalo gerbėjoms, bet norint kad jis taptų populiarus, reikėtų rimtesnių anotacijų.
2 0  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami