Kruopščios ilgaamžių baldų paieškos

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-27 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-08-27 06:00
Kinai, rinkdamiesi lovas, nevengia ateiti laisvą valandėlę į saloną ir ant potencialaus pirkinio nusnausti. AFP/Scanpix nuotrauka
Be­veik kiek­vie­no vy­res­nės kar­tos gy­ven­to­jo na­muo­se ras­tu­me bal­dų, ku­rie mo­ra­liš­kai at­gy­ve­nę, bet ta­pę „ne­pa­kei­čia­mi“. Ki­ta ver­tus, ne vi­suo­met aiš­ku, ar ver­ta in­ves­tuo­ti į nau­jus bal­dus, mat gau­su is­to­ri­jų, kai vos ke­le­rius me­tus nau­do­tas pir­ki­nys smar­kiai nu­si­dė­vi ar net ne­pa­tai­so­mai su­lūž­ta. Kaip iš gau­sios pa­siū­los iš­si­rink­ti bal­dus, ku­rie il­gai lai­ky­tų, ar bent jau ne­per­mo­kė­ti už pra­stes­nius?

Svar­biau­sias sve­tai­nės ar mie­ga­mo­jo ak­cen­tas yra minkš­ti bal­dai. Spe­cia­lis­tai tei­gia, kad ren­kan­tis to­kius bal­dus ti­krai nau­din­ga iš­ma­ny­ti jų ga­my­bos bū­dus, nau­do­ja­mas me­džia­gas ir pa­ties bal­do san­da­rą. Taip bus leng­viau iš­si­rink­ti mak­si­ma­lią ko­ky­bę ir op­ti­ma­lią kai­ną ati­tin­kan­čius bal­di­nin­kų ga­mi­nius.

„Va­ka­rų ša­ly­se ko­ky­biš­kus bal­dus leng­viau­sia rink­tis spren­džiant pa­gal jų kai­ną. Ta­čiau Lie­tu­vo­je dėl pre­ky­bi­nin­kų no­ro kuo la­biau pa­si­pel­ny­ti iš pir­kė­jų ši tai­syk­lė ne vi­sa­da vei­kia. Tad kol aky­lai ne­iš­ty­ri­nė­jo­te, ką per­ka­te, ga­li­te net ir už ne­men­kus pi­ni­gus įsi­gy­ti ka­tę mai­še“, – tei­gė bal­di­nin­kas Lai­mis Krikš­ta­po­nis.

Ki­ta ver­tus, Lie­tu­vos ir kai­my­nių ša­lių bal­di­nin­kai tu­ri ge­rą įdir­bį, ir jei ran­da­te ga­min­to­ją, ku­ris nau­do­ja ko­ky­biš­kas me­džia­gas, bus leng­viau tin­ka­mą pre­kę iš­si­rink­ti.

„Ne­se­niai te­ko vie­šė­ti bal­di­nin­kų mu­gė­je Ki­ni­jo­je. Ten la­bai nu­ste­bi­no, kad ki­nai, rink­da­mie­si lo­vas, ne­ven­gia at­ei­ti lais­vą va­lan­dė­lę į sa­lo­ną ir ant po­ten­cia­laus pir­ki­nio nu­snaus­ti. Ži­no­ma, mums iki to­kių kraš­tu­ti­nu­mų leis­tis gal ir ne­bū­ti­na, bet ir nė­ra ko kuk­lin­tis – rei­kia klaus­ti, do­mė­tis įsi­gy­ja­mais bal­dais. Jei par­da­vė­jas ne­ga­li pa­aiš­kin­ti nė ele­men­ta­riau­sių da­ly­kų, ma­ny­čiau, ver­ta to­kį ap­lenk­ti“, – ne­abe­jo­jo L. Krikš­ta­po­nis.

Kuo tan­kes­nis porolonas

Pa­sak pa­šne­ko­vo, ra­dus ke­le­tą pa­ti­ku­sių ir na­mų erd­vei tin­ka­mų bal­dų va­rian­tų, pir­miau­sia bū­ti­na įver­tin­ti, iš ko­kių me­džia­gų jie pa­ga­min­ti. Op­ti­ma­lios me­džia­gos minkš­tų bal­dų kie­to­sios da­lies ga­my­bai yra kli­juo­ta fa­ne­ra ir kiet­me­dis (la­puo­čių me­die­na), kai ku­rios de­ta­lės, ku­rioms ten­ka ma­žes­nė ap­kro­va, ga­li bū­ti iš­pjau­tos ir iš spyg­liuo­čių ar me­džio drož­lių bei plau­šo plokš­čių.

„Lai­kan­čio­ji kons­truk­ci­ja pri­va­lo bū­ti tvir­ta ir pa­ti­ki­ma. Taip pat bū­ti­nai įver­tin­ki­te de­ta­lių jun­gi­mo bū­dus. Pa­ti­ki­miau­sias da­ly­kas, kai de­ta­lės yra jun­gia­mos dy­giuo­ta ir kli­juo­ta me­die­na, me­ta­li­nė­mis są­var­žo­mis ir varž­tais. Grei­ta, pi­gu ir šiuo me­tu la­bai po­pu­lia­ru su­rin­ki­nė­ti minkš­tų bal­dų kar­ka­sus ka­bė­mis, ta­čiau tai daž­niau­siai ne­tvir­ta ir ne­il­gaam­žiš­ka. Yra bal­duo­se vie­tų, kur su­tvir­tin­ti vi­siš­kai pa­kan­ka ke­le­to ka­bių, ta­čiau jei ma­to­te, kad ši­taip su­ka­bin­tas vi­sas kar­ka­sas, ga­li­te bū­ti ti­kri, jog bal­das ne­truks su­by­rė­ti“, – pers­pė­jo L. Krikš­ta­po­nis.

La­biau­siai dė­vi­ma minkš­to bal­do da­lis yra sė­di­mo­ji vie­ta. Rei­kė­tų, kad sė­dy­nės ga­my­bai nau­do­ja­mas po­ro­lo­nas bū­tų ne ma­žes­nio kaip 25 kg/m3 tan­kio. Iš apa­čios jo pa­grin­dą tu­ri su­da­ry­ti plokš­čios spy­ruok­lės ar­ba pin­ti gu­mi­niai dir­žai. At­lo­šui, ku­riam ten­ka kur kas ma­žes­nė ap­kro­va nei sė­di­ma­jai da­liai, tin­ka ir ma­žes­nio tan­kio po­ro­lo­nas.

„Šiuo me­tu bal­dų ga­min­to­jai vis la­biau po­pu­lia­ri­na elas­ti­nį po­ro­lo­ną. Kuo jis ge­res­nis? Ge­riau lai­ko, ne­lin­kęs su­gniuž­ti, ga­mi­nant bal­dus leng­viau for­muo­ja­mas. Ta­čiau jis taip pat tu­rė­tų bū­ti kuo tan­kes­nis. Di­des­nio tan­kio me­džia­ga bus il­giau nau­do­ja­ma. Minkš­tai da­liai už­pil­dy­ti dar pa­si­tel­kia­mi pū­kai, šiau­dai, plunks­nos ar ki­tos eko­lo­giš­kos me­džia­gos. To­kius už­pil­dus daž­niau ra­si­te pa­gal spe­cia­lų už­sa­ky­mą ga­mi­na­muo­se bal­duo­se ar pra­ban­ges­nė­je už­sie­nio ga­min­to­jų pro­duk­ci­jo­je“, – sa­kė bal­dų meis­tras.

Ge­riau­siai pa­tars gamintojai

Kal­bant apie ap­mu­ša­lus, meis­tras pri­myg­ti­nai re­ko­men­da­vo su­ži­no­ti, ar pa­ti­kęs bal­das ap­muš­tas ti­kru bal­di­niu au­di­niu. Mat kai ku­rie ga­min­to­jai ne­ven­gia smar­kiai su­tau­py­ti ko­ky­biš­kų ap­mu­ša­lų sąs­kai­ta ir šiam tiks­lui pa­nau­do­ja plo­ną med­vil­nę ar ne­tin­ka­mus sin­te­ti­nius plo­nus au­di­nius. To­kie au­di­niai ir po pus­me­čio ga­li nu­si­trin­ti, pra­dės lįs­ti siū­lai, at­si­ras sky­lių.

„Vi­suo­met pre­ky­bos vie­to­je sten­ki­tės kuo dau­giau iš­klau­si­nė­ti apie bal­do vi­di­nę kons­truk­ci­ją, jo ga­my­bai pa­nau­do­tas me­džia­gas, ap­mu­ša­lus. Ne­mo­kė­ki­te, jei ma­no­te, kad bal­das per bran­gus – par­da­vė­jas tu­rė­tų pa­aiš­kin­ti, ko­dėl pa­na­šiai at­ro­dan­čių dvie­jų bal­dų kai­nos smar­kiai ski­ria­si. Ge­riau­sia bal­dus pirk­ti iš pa­čių ga­min­to­jų ar su jais tie­sio­giai bend­rau­jan­čių at­sto­vų sa­lo­nų. Ten bus pa­pras­čiau ne tik iš­siaiš­kin­ti rū­pi­mus niuan­sus, bet pa­vyks gau­ti ir di­des­nių nuo­lai­dų“, – pa­ta­rė L. Krikš­ta­po­nis.

Tie­sio­gi­niai spin­du­liai blukina

Meis­tras siū­lė ne­už­mirš­ti minkš­tus bal­dus tin­ka­mai pri­žiū­rė­ti, nes (ne)prie­žiū­ra taip pat ga­li su­ga­din­ti bal­dą. Pa­vyz­džiui, ap­mu­ša­lais ap­trauk­tų bal­dų ne­ga­li­ma sta­ty­ti ten, kur krin­ta tie­sio­gi­niai sau­lės spin­du­liai, bei prie šil­dy­tu­vų, nes tai silp­ni­na ir iš­blu­ki­na au­di­nį. To­kius bal­dus rei­kia re­gu­lia­riai va­ly­ti dul­kių siurb­liu, ati­džiai iš­siur­biant ne­šva­ru­mus iš kraš­tų, siū­lių ir au­di­nio klos­čių. Rū­pes­tin­ga prie­žiū­ra ne­leis dul­kėms gi­liai įsi­ger­ti į me­džia­gą.

Bal­ta šluos­te ar ant dul­kių siurb­lio už­dė­tu spe­cia­liu minkš­tu ant­ga­liu bū­ti­na va­ly­ti ir odi­nius ap­mu­ša­lus. Juos taip pat rei­kia sau­go­ti nuo tie­sio­gi­nių sau­lės spin­du­lių ir ar­ti­mų ši­lu­mos šal­ti­nių, o pa­gal­vė­les ar iš­sii­man­čias bal­do da­lis bū­ti­na pu­ren­ti, jei įma­no­ma – kas kiek lai­ko ap­vers­ti.

Taip pat į gro­žio pro­ce­dū­ras lin­ku­sios da­mos tu­rė­tų ži­no­ti, jog na­gų la­kas ar na­gų la­ko va­lik­lis ga­li ne­pa­tai­so­mai su­ga­din­ti odos ap­mu­ša­lus, to­dėl ge­riau na­gų bliz­gi­ni­mo prie­mo­nių ne­dė­ti ant odi­nių bal­dų. Ant jų taip pat ne­dė­ki­te lai­kraš­čių ir žur­na­lų – kad da­žai ne­įsi­ger­tų ir ne­su­ga­din­tų odos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Prie­nų-Birš­to­no „Vy­tau­tas“ il­gai grū­mė­si su Aly­taus „Dzū­ki­ja“. Bet pra­bi­lu­si to­lia­šau­dė ar­ti­le­ri­ja Vi­rig­ni­jui Šeš­kui at­ne­šė per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čempionate – 79:58 [...]
Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lis“ pa­tam­pė ne­rvus sa­viems sir­ga­liams, bet svar­biau­sia, kad iš­li­ko per­ga­lin­gas. Pa­ne­vė­žie­čiai „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te na­muo­se palaužė at­kak­lų Kė­dai­nių [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te šeš­ta­die­nį at­vy­ko į Ka­na­dos Bri­tų Ko­lum­bi­jos pro­vin­ci­ją aš­tuo­nias die­nas truk­sian­čio vi­zi­to; jie ap­lan­kys įspū­din­gas gamtos vie­tas ir [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami