KTU studentas suprojektavo penkiakampį pasyvųjį namą

LŽ red@lzinios.lt 2016-03-17 06:00

red@lzinios.lt 2016-03-17 06:00
Manto Zalieskos suprojektuotas penkiakampis mažai energijos naudojantis namas. KTU nuotrauka
Sta­tant ma­žai ener­gi­jos nau­do­jan­tį na­mą, svar­bu ne tik pro­jek­tuo­to­jų ir sta­ty­bi­nin­kų pa­tir­tis bei ži­nios, bet ir šei­mi­nin­kų gy­ve­ni­mo bū­das bei įpro­čiai. Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to (KTU) Sta­ty­bos ir ar­chi­tek­tū­ros fa­kul­te­to (KTU SAF) dok­to­ran­to Pa­uliaus Gri­ga­liū­no tei­gi­mu, sie­kiant kuo ge­res­nių ener­gi­jos tau­py­mo re­zul­ta­tų, bū­ti­na ras­ti tvir­tą ry­šį tarp ar­chi­tek­tū­ri­nių ir in­ži­ne­ri­nių na­mo spren­di­mų, at­kreip­ti dė­me­sį į su­pan­čią ap­lin­ką ir pa­si­rink­ti op­ti­ma­lią pa­sta­to for­mą.

„Pra­dė­ti rei­kė­tų nuo tin­ka­mo skly­po ir na­mo bu­vi­mo vie­tos nu­sta­ty­mo pa­sau­lio ša­lių at­žvil­giu. Bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį į tie­sio­gi­nę sau­lę ga­lin­čius užs­to­ti sta­ti­nius. La­bai svar­bus na­mo for­mos ir tū­rio bei vi­sų iš­ori­nių ati­tva­rų san­ty­kis“, – pa­sa­ko­jo KTU moks­li­nin­kas.

Ru­tu­lys ar­ba kubas

Tau­sie­ji na­mai tu­ri ten­kin­ti to­kius rei­ka­la­vi­mus kaip ma­žas ati­tva­rų ši­lu­mos lai­du­mo koe­fi­cien­tas, di­des­nių ši­lu­mos srau­tų ati­tva­ro­se (ši­lu­mi­nių til­te­lių) eli­mi­na­vi­mas ar san­da­ru­mas. Ypač svar­bu gy­ve­na­muo­sius kam­ba­rius orien­tuo­ti į pie­tus, o laip­ti­nę, vo­nios kam­ba­rius, dra­bu­ži­nes, vir­tu­vę – į šiau­rę.

Anot P. Gri­ga­liū­no, geo­me­triš­kai pa­ti efek­ty­viau­sia pa­sta­to for­ma yra ru­tu­lys ar­ba ku­bas. Ži­no­ma, tai ne­reiš­kia, kad vi­si efek­ty­vūs na­mai tu­ri bū­ti­nai bū­ti tik to­kių for­mų, ta­čiau į jas at­siž­velg­ti rei­kia.

„Ren­kan­tis na­mo kons­truk­ci­jos me­džia­gas, svar­bu įver­tin­ti, koks ši­lu­mos kie­kis ga­li bū­ti su­kaup­tas įvai­rio­se na­mo kons­truk­ci­jo­se, per kiek lai­ko jis ati­duo­da­mas, kaip grei­tai į pa­si­kei­tu­sias sau­lės apš­vie­tos są­ly­gas ge­ba rea­guo­ti pri­vers­ti­nio vė­di­ni­mo sis­te­ma ir kaip už­ti­kri­na­ma oro ko­ky­bė pa­tal­po­se“, – tei­gė dok­to­ran­tas.

Pro­jek­tuo­jant lan­gus, de­rė­tų pri­si­min­ti se­niai ži­no­mas tie­sas: tin­ka­mai ir ko­ky­biš­kai pie­ti­nė­je pu­sė­je įreng­ti lan­gai sau­lė­to­mis žie­mos die­no­mis tam­pa ši­lu­mos ener­gi­jos šal­ti­niu. Svar­bu ne­pa­mirš­ti iš lau­ko pu­sės nu­ma­ty­ti ak­ty­vias ar pa­sy­vias prie­mo­nes lan­gams su­teik­ti pa­vė­sį va­sa­rą.

Su­pro­jek­ta­vo pen­kia­kam­pį namą

Nors su­pro­jek­tuo­ti ma­žai ener­gi­jos nau­do­jan­tį na­mą – ne­leng­va už­duo­tis net ir pa­ty­ru­siems spe­cia­lis­tams, nau­jo­viš­ku po­žiū­riu ir ori­gi­na­lio­mis idė­joms eks­per­tus ma­lo­niai nu­ste­bi­no mo­du­lį „In­di­vi­dua­li sta­ty­ba“ pa­si­rin­ku­sių stu­den­tų siū­ly­mai ir brė­ži­niai. Bū­si­mie­ji spe­cia­lis­tai at­lik­da­mi pra­kti­nius se­mes­tro dar­bus ne­sis­ten­gė tik ati­tik­ti for­ma­lius pro­jek­to rei­ka­la­vi­mus, bet ir pa­tei­kė įdo­mių ar­chi­tek­tū­ri­nių spren­di­mų.

„Ga­lė­čiau pa­mi­nė­ti ypač efek­ty­vius sta­ty­bos in­ži­ne­ri­ją stu­di­juo­jan­čio Man­to Za­lies­kos pa­sy­vio­jo na­mo pro­jek­to spren­di­mus. Pen­kia­kam­pis dvie­jų aukš­tų na­mas su­pro­jek­tuo­tas šlai­te. Di­džio­ji da­lis pir­mo aukš­to įreng­ta grun­te, kur su­pro­jek­tuo­tos pa­gal­bi­nės pa­tal­pos, o pie­ti­nė­je pu­sė­je nu­ma­ty­ti di­de­li vi­tri­ni­niai lan­gai, už ku­rių – erd­vios gy­ve­na­mo­sios pa­tal­pos“, – apie ge­riau­sią se­mes­tri­nį dar­bą pa­sa­ko­jo P. Gri­ga­liū­nas.

Ne­rei­kia pa­pil­do­mo šildymo

Tau­sių­jų na­mų spar­čiai dau­gė­ja, nors pa­gal įsta­ty­mą jie dar ne­pri­va­lo bū­ti pro­jek­tuo­ja­mi pa­gal aukš­čiau­sią ener­gi­nio efek­ty­vu­mo kla­sę.

„Il­gai­niui taps įpras­ta ne skai­čiuo­ti pa­sta­to šil­ti­na­mo­jo sluoks­nio sto­rį, o į pa­sta­to nau­din­gu­mą žvelg­ti komp­lek­siš­kai, įver­tin­ti bend­rą su­nau­do­ja­mos ir ge­ne­ruo­ja­mos ener­gi­jos kie­kį, ar ener­gi­jos šal­ti­niai ne­ter­šia gam­tos ir ki­tus as­pek­tus“, – tei­gė KTU spe­cia­lis­tas.

Pa­sak P. Gri­ga­liū­no, šiuo at­ve­ju svar­būs tam­pa net ir įpras­ti žmo­nių įpro­čiai, gy­ve­ni­mo bū­das bei sta­ty­bos dar­bus at­lie­kan­čių spe­cia­lis­tų pa­tir­tis. Efek­ty­vaus, vi­sa­pu­siš­kai ap­gal­vo­to bei ko­ky­biš­kai pa­sta­ty­to tau­sio­jo na­mo šil­dy­mui pa­kan­ka ja­me nuo­lat gy­ve­nan­čių ke­lių žmo­nių, ga­mi­na­mo mais­to, įpras­tai nau­do­ja­mų elek­tros prie­tai­sų iš­ski­ria­mos ši­lu­mos.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami