Kūčių patiekalas. Lietuviški lydekų ikrai

Vincentas SAKAS 2015-12-13 13:09
Vincentas SAKAS
2015-12-13 13:09
V. Sako nuotrauka.
Se­no­vė­je ne­trūk­da­vo švie­žios žu­vies, ypač gė­la­van­de­nės, nes Ne­mu­ne, Ne­ry­je, ki­to­se upė­se, eže­ruo­se ir net ap­lin­ki­niuo­se van­dens tel­ki­niuo­se žu­vies bu­vo aps­čiai. Ki­ta ver­tus, di­di­kų ir ba­jo­rų bei vie­nuo­ly­nų dva­rų tven­ki­niuo­se bū­da­vo au­gi­na­ma daug tven­ki­ni­nių žu­vų. Daug kam at­ro­dys ne­ti­kė­ta, bet dar prieš šim­tą me­tų Ne­mu­ne bū­da­vo pa­gau­na­mi erš­ke­tai, ster­lės, tri­me­tri­niai ša­mai. O ki­to­se upė­se gau­dy­da­vo la­ši­šas, šla­kius, upė­ta­kius, kirš­lius, ša­pa­lus.

Ir nors ant tur­tin­gų­jų mies­tie­čių sta­lo ne­trūk­da­vo juo­dų­jų erš­ke­tų (erš­ke­tus gau­dy­da­vo Ne­mu­ne), rau­do­nų­jų la­ši­šų ikrų, ta­čiau pa­pras­ti mies­tie­čiai la­biau­siai ver­ti­no ly­de­kų ikrus, ku­rių kiek­vie­na šei­ma ga­lė­da­vo pa­va­sa­rį pa­si­ga­min­ti at­sar­goms. Yra ap­ra­šy­ta, kaip dviems vy­rams įne­šus į Rad­vi­lų rū­mų vir­tu­vę ly­de­ką ir ne­at­sar­giai perp­jo­vus jos pil­vą, ikrai pa­skli­do vir­tu­vės grin­di­mis, o su­sė­mus, ikrų bu­vo pu­san­tro ki­bi­ro...

Pa­tie­ka­lui rei­kės: 200 g ly­de­kos ikrų, 1 šaukš­te­lio drus­kos, 1 šaukš­te­lio 6% ac­to, alie­jaus.

Ga­mi­ni­mas:

Iš­da­rant ly­de­ką ati­džiai, kad ne­pa­žeis­ti tul­žies ir ne­ap­lie­ti jos kar­tė­liu ikrų, ikrus su vi­su plė­ve­lės mai­še­liu iš­im­ti. Puo­de už­vi­rin­ti van­de­nį, puo­dą nu­kel­ti nuo kai­trės ir į jį su­dė­ti ikrus. Kai van­duo at­vės, nuo ikrų nu­rink­ti plė­ve­les ir juos nu­plau­ti po te­kan­čiu van­de­niu. Po to di­des­nį sie­tą iš­klo­ti šla­pia mar­le, ant jos su­pil­ti ikrus, su­ėmus mar­lės kraš­tus, iš­im­ti iš sie­to ir pa­siū­buo­ti į šo­nus. Plė­ve­lių li­ku­čiai pri­kibs prie mar­lės. Ikrus iš­ber­ti į ki­tą in­dą, mar­lę šva­riai iš­plau­ti, iš­klo­ti sie­tą, ant mar­lės su­ber­ti ikrus, juos nu­plau­ti van­dens čiurkš­le. Ta­da su­ėmus mar­lės kraš­tus, iš­im­ti iš sie­to ir pa­siū­buo­ti į šo­nus. Plė­ve­lių li­ku­čiai pri­kibs prie mar­lės. Sie­tą ir mar­lę šva­riai iš­plau­ti nuo pri­ki­bu­sių plė­ve­lių. Jei ikrai jau su­bren­dę – už­teks ke­lių plo­vi­mų, o jei ne, tai net 5–6 kar­tus.

Iš­va­ly­tus ikrus ke­lis kar­tus per­pil­ti karš­tu, bet ne ver­dan­čiu van­de­niu ir leis­ti van­de­niui nu­te­kė­ti. Ga­liau­siai pa­gal sko­nį par­uoš­ti drus­kos tir­pa­lą (aš dar de­du šaukš­te­lį cu­kraus).

Par­uoš­tus ikrus su­dė­ti į iš­pli­ky­tus stik­lai­nius, už­pil­ti alie­ju­mi ir lai­ky­ti šal­dy­tu­ve. Po 2–3 die­nų ikrus ga­li­ma var­to­ti. Taip par­uoš­tus ikrus ga­li­ma lai­ky­ti šal­dy­tu­ve net me­tus lai­ko.

Lie­tu­viai vai­šėms švie­žius ly­de­kų ikrus iš­mai­šy­da­vo su smul­kiai ka­po­tais svo­gū­nais. Svo­gū­nus rink­da­vo­si ne ai­trius, o sal­des­nius ir jų dė­da­vo pu­sę tiek, kiek ikrų, iš­mai­šy­da­vo su pen­kis kar­tus ma­žes­niu kie­kiu alie­jaus (dil­gė­lių, ka­na­pių ar­ba sė­me­nų), pa­gar­din­da­vo ac­tu, drus­ka ir mal­tais juo­dai­siais pi­pi­rais.

Pa­vyz­džiui, Kau­no Šan­čių žve­jai nuo ly­de­kų ikrų nu­rink­da­vo plė­ves, su­dė­da­vo į li­tri­nį stik­lai­nį, ir už­pil­da­vo šaukš­tą drus­kos. Kai su­si­da­ry­da­vo sū­ry­mas (ra­sa­las), jį nu­pil­da­vo. Taip da­ry­da­vo ke­lis kar­tus, po to ikrus at­sar­giai su­spaus­da­vo, už­pil­da­vo sau­lėg­rą­žų alie­ju­mi taip, kad ap­sem­tų. Ši­taip par­uoš­tus ikrus pirk­da­vo žy­dai, nes šie tik­da­vo jų ko­še­ri­niam mais­tui. Be to, taip par­uoš­ti ikrai vė­ses­nė­je vie­to­je iš­si­lai­ky­da­vo iki ke­tu­rių mė­ne­sių.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lius Sal­ma­nas pir­ma­die­nį 20 proc. su­ma­ži­no ka­bi­ne­to mi­nis­trų at­ly­gi­ni­mus ir ap­kar­pė iš­mo­kas ki­tiems vals­ty­bės par­ei­gū­nams, tęs­da­mas tau­py­mo po­li­ti­ką, kurią pa­ska­ti­no su­ma­žė­ju­sios [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami