Kūčių patiekalas. Purus Bernardinų žuvies pyragas

Vincentas SAKAS 2015-12-24 12:07
Vincentas SAKAS
2015-12-24 12:07
AFP/Scanpix nuotrauka
Ad­ven­to me­tu sek­ma­die­niais dau­ge­lis mies­tie­čių Lie­tu­vo­je kep­da­vo pu­rų žu­vies py­ra­gą – ap­ke­pą, ant jų sta­lų pa­te­ku­sį iš ber­nar­di­nų vie­nuo­ly­nų. Tie­sa, vie­nuo­liai į šį py­ra­gą bū­ti­nai dar dė­da­vo pe­le­trū­nų, to­dėl žu­vies py­ra­gas pa­si­žy­mė­jo sa­vo iš­skir­ti­niu sko­niu ir aro­ma­tu.

Pa­ja­mo­mis ir įran­gos tur­tin­gu­mu Kre­tin­gos vie­nuo­ly­nas ma­žai at­si­li­ko nuo ge­riau­siai Lie­tu­vo­je ap­rū­pin­to Kau­no ber­nar­di­nų ir Vil­niaus ber­nar­di­nių vie­nuo­ly­nų. XVII-XVIII a. Vil­niaus vie­nuo­ly­ne nuo­la­tos gy­ve­no apie 20 se­se­rų. Ge­ra ma­te­ria­li­nė vie­nuo­ly­no pa­dė­tis lei­do se­se­rims tu­rė­ti ne­ma­žai as­me­ni­nių tar­nai­čių (XVIII a. vi­du­ry­je Vil­niaus vys­ku­po nu­ro­dy­mu leis­ta pa­lik­ti tik bend­rus vie­nuo­ly­no tar­nus). Vie­nuo­lės siu­vo li­tur­gi­nius dra­bu­žius, ku­riuos puo­šė me­niš­ku siu­vi­nė­ji­mu. Jos taip pat la­vi­no ir auk­lė­jo mies­tie­čių bei ba­jo­rų du­kras, mo­kė jas ka­te­kiz­mo, skai­ty­mo, ra­šy­mo, siu­vi­nė­ji­mo, mu­zi­kos ir dai­na­vi­mo.

Ber­nar­di­nai gar­sė­jo sa­vo vai­šin­gu­mu, tu­rė­jo ne tik dva­rus, bet ir ke­tu­rias spi­ri­to va­ryk­las, net pen­kias di­de­les smuk­les pa­ke­lė­se prie sos­ti­nės ir kar­če­mą Vil­niu­je, kur mėg­da­vo lan­ky­tis Ado­mas Mic­ke­vi­čius, fi­lo­ma­tai ir fi­la­re­tai.

Iš šios Vil­niaus kar­če­mos ir po vi­są Lie­tu­vą pa­pli­to ber­nar­di­nų žu­vies py­ra­gas.

Py­ra­gui rei­kės:

– 600 g žu­vies fi­lė, su­pjaus­ty­tos ma­žais ga­ba­liu­kais (ga­li bū­ti ir at­lai­din­ta šal­dy­ta),

– 70 g tar­kuo­to fer­men­ti­nio sū­rio (ge­riau­siai ne­sū­raus ir ne­rie­baus, tik­tų ma­za­re­los ar­ba pi­ca­re­los sū­ris),

– 60 g po­mi­do­rų pa­stos (mū­sų die­no­mis tik­tų pa­pras­tas po­mi­do­rų pa­da­žas),

– 50 g kai­miš­ko svies­to (tin­ka ir pa­pras­tas svies­tas),

– 50 g kvie­ti­nių mil­tų,

– 200 ml pie­no,

– 2 kiau­ši­nių,

– 30 g alie­jaus.

– 5 g drus­kos,

– 1 g mal­tų juo­dų­jų pi­pi­rų,

– 20 g mar­ga­ri­no,

– 20 g mal­tų džiū­vė­sė­lių.

Ga­mi­ni­mas:

Ke­pi­mo skar­dą iš­tep­ki­te mar­ga­ri­nu ir iš­bars­ty­ki­te mal­tais džiū­vė­sė­liais.

Py­ra­go už­pi­lui 50 g svies­to ap­ke­pin­ki­te su 50 g mil­tų, at­skies­ti 250 g karš­to pie­no, ge­rai iš­pla­ki­te ir ge­rai iš­trin­ki­te per sie­tą, kad ne­lik­tų gu­mu­liu­kų.

Į už­pi­lą su­dė­ki­te 60 g po­mi­do­rų pa­stos, 70 g tar­kuo­to fer­men­ti­nio sū­rio, su­plak­tus 2 kiau­ši­nių try­nius, pa­gar­din­ki­te drus­ka, pi­pi­rais ir ge­rai iš­mai­šy­ki­te. Žu­vį, su­pjaus­ty­tą ga­ba­liu­kais (bū­ti­nai iš­rink­ki­te aša­kas), pe­kep­ki­te, nu­sau­sin­ki­te ir už­pil­ki­te par­uoš­tu už­pi­lu, iš­mai­šy­ki­te.

Stan­džiai su­plak­tus kiau­ši­nių bal­ty­mus su­dė­ki­te į žu­vies mi­ši­nį, at­sar­giai su­mai­šy­ki­te, dė­ki­te į skar­dą ir kep­ki­te 180 laips­nių įkai­tin­to­je or­kai­tė­je 40 min., t.y. kol gra­žiai par­us.

Iš­kep­tą py­ra­gą ga­li­ma pa­puoš­ti na­mi­niu ma­jo­ne­zu, kra­pų ša­ke­lė­mis, span­guo­lė­mis.

Susiję straipsniai
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
labai riebiai  193.219.141.103 2015-12-29 10:21:45
valgo vienuoliai...o juos išlaikantiems parapijiečiams siūlo pasninką..
0 0  Netinkamas komentaras
Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas po­li­to­lo­gas Prze­mys­ław Piotr Żu­raws­ki vel Gra­jews­ki ma­no, kad po SSRS žlu­gi­mo de­mo­kra­ti­ja Ru­si­jo­je ne­įsit­vir­ti­no dėl tam tikrų is­to­ri­nių prie­žas­čių. [...]
Bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ at­si­sa­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei grą­žin­ti 174 tūkst. eu­rų, už ku­riuos ji pir­ko at­sar­gi­nę lauko vir­tu­vės įran­gą.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami