Kultūra ir ekologija miegamajame rajone

Ekodiena.lt 2012-02-29 08:36

Ekodiena.lt

2012-02-29 08:36
„Bee­Pi­lai­te“ – vie­na įdo­mes­nių pa­sta­ro­jo me­to mies­to ini­cia­ty­vų, pa­nau­do­ju­sių Lie­tu­vo­je dar nau­ją ar­chi­tek­tū­ros – di­zai­no kon­cep­ci­ją, eko­lo­gi­nio są­mo­nin­gu­mo pri­nci­pus, sa­vi­tą nau­jos kul­tū­ros mi­si­ją, bend­ruo­me­ni­nes as­pi­ra­ci­jas, ne­ti­kė­tą orien­ta­vi­mą­si į mie­ga­mo­jo ra­jo­no gy­ve­ni­mo per­žiū­rą. Apie šios idė­jos at­si­ra­di­mą ir įgy­ven­di­ni­mą „E­KO re­dak­ci­ja“ kal­ba­si su ini­cia­ty­vos au­to­riu­mi And­riu­mi Cip­li­jaus­ku.

– Kaip atsirado ekokultūrinio centro idėja tokiame nutolusiame nuo kitų Vilniaus centrų rajone kaip Pilaitė?

– Sakyčiau, buvo kelios priežastys, pirmiausia – noras, kad kultūra, ar tiesiog vieta, kur galima ateiti praleisti laiką, būtų arčiau namų, nes šiuose rajonuose be prekybos centrų nėra kur nueiti. Kita priežastis – aš pats nekenčiu kamščių ir manau, kad tai tiesiog žiaurus laiko švaistymas, taigi, jei bent kelioms dešimtims žmonių atkris šita problema, būsiu labai patenkintas. Be to, nereikia stenėti, kad pas mus pasyvus ir agresyvus jaunimas ar tiesiog mėgstantis išgerti – juk reikia jį užimti, duoti jam erdvę pasireikšti pozityviai, taigi turi būti tokia vieta ne kažkur senamiestyje, o prie namų. Tai tik keletas priežasčių, kodėl „BEEpart“ atsirado miegamajame rajone, o ne centre.

– Kai sutikau tave, šioje vietoje dar nebuvo nieko, nešiojaisi tik kūrybinių dirbtuvių, svarstančių tokio centro galimybę, plakatus. Kaip pavyko išjudint šį iš pažiūros sudėtingą projektą? Kaip gavote vietą centrui, koks buvo savivaldybės, seniūnijos, kitų partnerių vaidmuo?

– Neslėpsiu: koridorių šlifavimo etapas buvo tikrai netrumpas ir dažnai į neviltį varantis, bet, kaip ir kiekvienoj įstaigoj, pasitaiko šviesių žmonių, kurie suprato ir padėjo gauti visus reikiamus leidimus. Aišku, negalima tiesiog kaltinti biurokratijos, ji laikosi savo reglamentų, bet kad reikia šviesti ir informuoti apie tokių iniciatyvų naudą, yra akivaizdu.

Pilaitės seniūnijos palaikymas buvo ir yra tikrai labai didelis, nors jų įgaliojimai yra labai kuklūs, bet tas pozityvumas tikrai kelia nuotaiką. O lūžio taškas, matyt, įvyko tada, kai gavau leidimą ir reikėjo priimti sprendimą viską finansuoti iš savo kišenės ir nusiteikti, kad tai yra didelis eksperimentas, ir neaišku, kas iš to išeis… Beje, tas eksperimentas dar tęsiasi, tik jau įgauna kitą pagreitį.

– Kas dabar vyksta „BeePilaitėj“? Dirbtuvėlės, filmų peržiūros, diskusijos, parašai prieš seniūnijų naikinimą – tiek mes žinome… Ar tokio turinio jau gana, o gal yra ir kitokių planų?

– Bendruomenės kūrimas nėra kaip verslas: vakar nupirkau, šiandien pardaviau, ryt skaičiuoju pelną ir t.t. Tai ilgas etapas, kuris net nėra akivaizdžiai apčiuopiamas, bet kai matau, kad aplinkui mažėja šiukšlių, geriančių, ateina jaunimas ir brandaus amžiaus žmonės, siūlo idėjas ir iniciatyvas, tada suprantu, kad kuriasi branduolys, kuris padės išjudinti tą neįtikėtiną sąstingį, kuris susiformavo statant tokius miegamuosius rajonus, kur buvo sunaikinti bet kokie bendruomeniškumo saitai. Yra padarytas veiksmų planas 2012 metams, yra parašyti keli projektai finansavimui gauti, tad kitais metais laukia labai daug veiklos.

– Papasakok, kiek gali, apie ekologiškesnius „BeePilaite“ elementus. Kol kas girdėjau apie rūšiavimą, biotualetą, jūrinių konteinerių naudojimą statybai, kas dar?

– Mes prikėlėm naudotus jūrinius konteinerius antram gyvenimui, juos apšiltinom šiaudais, ant stogo užželdinom žolę, ir nuo to paties stogo renkam pravalytą per gruntą lietaus vandenį, kurį naudojam savo reikmėms. Taip pat visur yra elektrą taupantys šviestuvai, laiko relės, kad elektra būtų taupoma, po dirbtuvių susikaupusius popierius ir medžio atliekas sudeginame ir tokiu būdu apsišildom. Norime įrengti deginantį tualetą, kad būtų du skirtingi tualetai, kurie nenaudoja vandens. Atliekų rūšiavimas taip pat yra edukacijos dalis.

Pilaitiškiai jau pastebėjo, kad mes turime miniatiūrinę vėjo jėgainę. Tai lyg savotiškas žmonių pratinimas prie alternatyvių energijos šaltinių. Aišku, mes norėtume daugiau inovacijų, bet, žinia, jos daug kainuoja, todėl ir ieškome universitetų bei gamintojų, kad prisijungtų prie mūsų, kad tuos produktus būtų galima testuoti ir rodyti, kaip jie veikia.

– „BeePilaite“ – viena įdomesnių pastarojo meto miesto iniciatyvų, bet ar neapima kartais jausmas, kad nusistovėjusį tokio rajono gyvenimą patraukti į savo pusę gali būti labai sunku, o toks projektas iš pradžių labiau sudomina būtent centro, senamiesčio laiko leidėjus, kuriems čia įdomu, bet nepatogu atvažiuoti, ir ilgainiui jie nustos tai daryti?

– Kai pradėjau šį projektą, daugelis mane vadino idiotu, o ir šiaip skepsio buvo užtektinai, bet kai po truputį įsivažiuojam, tas negatyvumas tirpsta. Pilaitėj gyvena daug kūrybingų žmonių, tikiu, kad jie ateis ir palaikys, nors, aišku, žinomumo mums dar trūksta net ir pačioj Pilaitėj, bet tai yra išsprendžiama. Vienas iš būdų yra didesnio masto renginiai, kaip kad tarptautinis „BEEpositive“ šviesos instaliacijų festivalis, kuris sutraukia daug žmonių ir taip didina mūsų ir Pilaitės žinomumą, o taip pat po truputį kelia ir pasididžiavimo jausmą – tai vyksta ne bet kur, o Pilaitėj…

O dėl nepatogaus atvažiavimo aš turiu kitą argumentą: dėl geros parodos ar muziejaus nusitrenkiu į kitą šalį už tūkstančių kilometrų, ir tai nėra bėda, tai ką jau kalbėti apie 6 kilometrus? Be to, didiname viešojo transporto populiarumą.

– „Beepart“ man skamba kaip Andrius Ciplijauskas, o Andrius Ciplijauskas skamba kaip „Beepart“. Bet juk negali būti, kad ši idėja – tai vieno žmogaus armija.

– Akivaizdu, kad Ciplijauskas vienas negalėtų nieko padaryti, čia dirba, išdrįsiu pasakyti, aukštos klasės savo srities profesionalai – savanoriai. Tas pastovus branduolys dar tik buriasi, nes tik visai neseniai atsirado reali erdvė, kur galima dirbti. Kai kurie savanoriai vengia viešumo, nes jie nori tiesiog realizuoti kai kuriuos savo sumanymus. Turiu tokią mintį ir po truputį ją įgyvendinu – fotografuoju žmones, kurie prisideda prie šio projekto, nuo šiukšlių rinkimo iki pastato projektavimo darbų. Manau, kad kai surinksiu visas fotografijas, gausis įspūdingas koliažas…

– Kaip supratau, „BeePilaite“ – tai platesnės programos „BeePart“ dalis. Ar ketinate kada pereiti prie kitų panašių centrų, galbūt kituose rajonuose, o gal paskatinti kitus tokiai veiklai?

– Planuojam paruošti metodologiją apie tokio tipo centriukų kūrimą, jų veiklas, finansavimą ir naudą. Ketinam surinkti gerosios vietinės ir tarptautinės praktikos pavyzdžių, beje, visai neseniai užmezgėm kontaktus su šveicarų Liucernos universitetu, kuris nagrinėja panašias problemas. Taip besidalinant savo ir kitų šalių patirtimi, manau, ilgainiui paruošim medžiagą, kuria pasirėmusios miesto galvos, verslas, meno žmonės galės įgyvendinti panašius, kaip sakau, visuomenės „aktyvinimo” projektus. Aišku, dar ir patiems reikia rasti teisingą raktą į žmonių širdis ir galvas.

– Na to ir linkime. Ačiū už pokalbį.

ekodiena.lt nuotr.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami