Kuo skundžiasi naujos statybos butų gyventojai

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-02-10 16:30
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-02-10 16:30
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Il­gai ieš­ko­ti bu­to, jį nu­si­pirk­ti, o ta­da aps­ta­ty­ti bal­dais – tik pir­mie­ji iš­šū­kiai, su ku­riais ten­ka su­si­dur­ti nau­jo būs­to sa­vi­nin­kams.

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, di­džiau­si iš­šū­kiai ir prob­le­mos nau­ja­ku­rių lau­kia vė­liau. Da­lį jų ga­li­ma iš­spręs­ti, lai­kan­tis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) plė­to­to­jo prie­žiū­ros tai­syk­lių, ku­rios pa­tei­kia­mos bu­to pa­se, ki­tą da­lį – nau­do­jan­tis bu­tui su­teik­to­mis ga­ran­ti­jo­mis. De­ja, apie šias ga­ran­ti­jas ži­no ne vi­si.

Su ko­kio­mis pa­grin­di­nė­mis prob­le­mo­mis su­si­du­ria nau­jo bu­to gy­ven­to­jai ir kaip jas spręs­ti bei už­kirs­ti joms ke­lią at­ei­ty­je, pa­sa­ko­ja Mar­ty­nas Ži­bū­da, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to įmo­nės „Ei­ka“ plė­tros di­rek­to­rius.

Ne­san­da­rūs lan­gai ir du­rys

Prieš du de­šimt­me­čius lie­tu­viai pra­dė­jo spar­čiai keis­ti me­di­nius lan­gus į plas­ti­ki­nius, o me­di­nes du­ris – į šar­vuo­tas. Iš va­ka­rų at­ėju­si ma­da at­ne­šė ne tik pra­ktiš­ku­mą, pa­to­gu­mą, sau­gu­mą, bet ir pa­pil­do­mų prob­le­mų, ku­rios ky­la dėl blo­go lan­gų ir du­rų su­re­gu­lia­vi­mo.

Pa­vyz­džiui, no­rint, kad plas­ti­ki­niai lan­gai il­giau tar­nau­tų, bū­ti­na juos tin­ka­mai pri­žiū­rė­ti. Pa­sak ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to spe­cia­lis­to, ma­žiau­siai du kar­tus per me­tus – prieš žie­mą ir po jos – rei­kia kruopš­čiai iš­va­ly­ti ir su­tep­ti lan­gų tar­pi­nes, ku­rios už­ti­kri­na lan­go san­da­ru­mą. Be to, žie­mą ir va­sa­rą bū­ti­na tin­ka­mai su­re­gu­liuo­ti ir plas­ti­ki­nių lan­gų ap­kaus­tus. Esant šil­tes­niam orui, lan­gų ap­kaus­tus reik­tų kiek at­lais­vin­ti, o pra­si­dė­jus žie­mai – pri­verž­ti.

Pa­tar­ti­na kreip­tis į spe­cia­lis­tus, ku­rių kon­tak­tai bū­na nu­ro­dy­ti bu­to pa­se, ar­ba, jei pa­sas ne­iš­duo­tas, pra­šy­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plė­to­to­jo re­ko­men­da­ci­jų. Lan­gams tai­ko­mo ga­ran­ti­nio ter­mi­no, ku­ris pa­gal įsta­ty­mus yra dve­ji me­tai, me­tu nau­jos sta­ty­bos bu­tų lan­gų re­gu­lia­vi­mas at­lie­ka­mas ne­mo­ka­mai.

Ra­so­jan­tys lan­gai ir pe­li­jan­čios sienos

Dau­gu­ma šiuo­lai­ki­nių dau­gia­bu­čių sta­to­mi itin san­da­rūs ir šil­ti, t.y. kuo ener­gi­nė kla­sė aukš­tes­nė, tuo pa­sta­tas san­da­res­nis.

Pa­tal­pas vė­din­ti rei­kia tam ti­kru daž­nu­mu – 5 kar­tus per die­ną po 5 mi­nu­tes. Tau­pan­tiems ši­lu­mą bū­ti­na ži­no­ti, kad prieš vė­di­nant pa­tal­pą, re­ko­men­duo­ja­ma už­suk­ti ši­lu­mą, kad tuo me­tu, kai pa­tal­po­se kei­čia­si oro ma­sės, ne­bū­tų pra­ras­ta ši­lu­ma.

Be to, kam­ba­riuo­se ne­re­ko­men­duo­ja­ma džio­vin­ti dra­bu­žių, nes drėg­mė nuo jų nu­sė­da ant lan­gų ir sie­nų. Džio­vin­ti juos reik­tų bal­ko­ne, o jei vis­gi džio­vi­na­ma kam­ba­ry­je, ne­pa­mirš­ti at­ver­ti lan­go ar­ba bal­ko­no du­rų daž­niau.

Re­ku­pe­ra­ci­nės (ši­lu­mo­kai­čio) sis­te­mos nesklandumai

Re­ku­pe­ra­ci­nės sis­te­mos ne­sklan­du­mai daž­niau­siai ky­la ne dėl ko­kio nors ga­ran­ti­nio de­fek­to, bet daž­nu at­ve­ju dėl bu­tų sa­vi­nin­kų ne­ži­no­ji­mo, kas yra re­ku­pe­ra­ci­nė sis­te­ma ir kaip ja nau­do­tis.

Nors da­lis nau­ja­ku­rių tu­ri re­ku­pe­ra­ci­nę sis­te­mą, ta­čiau jos ne­nau­do­ja ar­ba nau­do­ja re­tai, to­kiu bū­du steng­da­mie­si su­tau­py­ti. Va­di­na­si, di­dė­ja ri­zi­ka, jog jų bu­te kaup­sis drėg­mė. „Re­ku­pe­ra­ci­nė sis­te­ma die­gia­ma tam, kad ne­rei­kė­tų ati­da­ry­ti lan­gų ir ne­bū­tų pra­ran­da­ma ši­lu­ma. Ta­čiau gy­ven­to­jai, nors ir tu­rė­da­mi šią sis­te­mą, vis tiek ver­čiau ati­da­ro lan­gus nei ją įjun­gia. To­dėl tau­py­da­mi elek­tros ener­gi­ją re­ku­pe­ra­to­riaus vei­ki­mui, iš­lei­džia ši­lu­mą, o vė­liau iš­nau­do­ja dau­giau są­nau­dų šil­dy­mui, va­di­na­si, tau­po ne to­je vie­to­je“, – tei­gia M. Ži­bū­da.

Šal­tas oras pro orlaides

Pa­si­tai­ko skun­dų ir dėl šal­to oro, ku­ris pa­ten­ka pro or­lai­des. Šil­tuo­ju me­tų lai­ku gy­ven­to­jai iš­ori­nių sie­nų ar lan­gų or­lai­džių daž­niau­siai ne­pas­te­bi, ta­čiau rū­pes­čių jos dau­gu­mai su­ke­lia šal­tuo­ju me­tų se­zo­nu.

Be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai gy­ven­to­jai skun­džia­si, jog du­še jau­čia pro gro­te­les pu­čiant šal­tam orui. Taip yra dėl bend­ruo­se na­mo ven­ti­lia­ci­niuo­se ka­na­luo­se vei­kian­čių or­lai­džių. Šal­to oro prob­le­mą ga­li iš­spręs­ti at­bu­li­niai vož­tu­vai, ku­rie su­mon­tuo­ja­mi įren­giant ap­dai­lą. Šie vož­tu­vai lei­džia orui iš­ei­ti, ta­čiau ne­lei­džia pa­tek­ti – taip pa­tal­pa ne­šal­do­ma.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Pra­ėju­sią sa­vai­tę Lie­tu­vo­je smar­kiai iš­au­go ser­ga­mu­mas ūmio­mis vir­šu­ti­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jo­mis, an­tra­die­nį pa­skel­bė Už­kre­čia­mų­jų li­gų ir AIDS cen­tras (ULAC).
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami