Kur skaitikliai nesisuka it pasiutę

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-24 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-04-24 06:00
Lž archyvo nuotrauka
Mo­der­nių, kas­die­nė­je bui­ty­je nau­do­ja­mų tech­no­lo­gi­nių spren­di­mų si­no­ni­mu yra ta­pę epi­te­tai „tau­pus“ ir „e­ner­giš­kai efek­ty­vus“. Daž­ną jie tuo ir vi­lio­ja.

Kri­ti­kai teigs: kol ne­tu­rė­si­te pa­sy­vaus na­mo ar­ba ne­isi­te gul­ti su viš­to­mis, o mau­dy­tis - tik va­sa­rą upe­ly­je, tol ne­pa­vyks ra­di­ka­liai su­ma­žin­ti iš­lai­dų elek­trai ir van­de­niui.

O ra­cio­na­liai mąs­tan­tie­ji ati­tars: ir ke­lio­li­ka per mė­ne­sį su­tau­po­mų li­tų per il­gus me­tus virs ap­va­lia su­me­le.

Tau­pus šal­dy­tu­vas – ne metafora

La­biau­siai ne­pa­so­ti­na­mas iš bui­ti­nių prie­tai­sų yra elek­tros ener­gi­jos ra­jū­nas šal­dy­tu­vas. Jei­gu no­ri­te su­tau­py­ti, ver­ta pa­si­do­mė­ti šal­dy­tu­vo elek­tros ener­gi­jos są­nau­do­mis. Nuo ener­gi­jos efek­ty­vu­mo kla­sės pri­klau­sys, ar už šal­dy­tu­vo per me­tus su­nau­do­tą elek­tros ener­gi­ją mo­kė­si­te 100, ar 300 li­tų. Ži­no­ma, tam tu­ri įta­kos ir ki­ti veiks­niai – šal­dy­tu­vo sto­vė­ji­mo vie­ta, du­rų da­ri­nė­ji­mo daž­nu­mas, jo pri­pil­dy­mas ir pan.

Kaip pa­aiš­ki­no bui­ti­nės tech­ni­kos kon­sul­tan­tai iš in­ter­ne­ti­nės par­duo­tu­vės Imk.lt, ga­myk­lo­je nu­sta­ty­tas šal­dy­tu­vo elek­tros su­nau­do­ji­mas žy­mi­mas rai­dė­mis nuo A iki G. 2003 me­tais at­si­ra­do dar du žy­mė­ji­mai – A+ ir A++, o 2011 me­tų bir­že­lio 20 die­ną – ir A+++. Tad da­bar ma­žiau­siai elek­tros ener­gi­jos su­nau­do­ja A+++ kla­sės šal­dy­tu­vai, o dau­giau­sia – G kla­sės.

Efek­ty­vu­mo kla­sė yra ener­gi­jos są­nau­dų pa­ly­gi­ni­mas su stan­dar­tu. A+++ kla­sės šal­dy­tu­vas nau­dos 22 proc. ma­žiau ener­gi­jos, pa­ly­gin­ti su stan­dar­tu. Stan­dar­tas yra D efek­ty­vu­mo kla­sė. Toks šal­dy­tu­vas su­nau­do­ja maž­daug 750 kWh per me­tus. Pa­gal šį stan­dar­tą ga­li­ma su­skai­čiuo­ti, kiek ki­lo­vat­va­lan­džių tu­rė­tų su­var­to­ti ki­toms kla­sėms pri­klau­san­tys šal­dy­tu­vai.

Be­je, A+ kla­sės ener­gi­jos su­var­to­ji­mas iki 2014 me­tų lie­pos 1 die­nos yra nu­ro­do­mas kaip ma­žes­nis nei 44 kWh per me­tus, o nuo tos die­nos rei­ka­la­vi­mas bus pa­di­din­tas iki 42 kWh per me­tus.

Tai­gi ma­te­ma­ti­ka pa­pras­ta: A+ kla­sės šal­dy­tu­vas per me­tus su­nau­do­ja ma­žiau elek­tros nei D kla­sės per mė­ne­sį. Pa­sta­ra­sis per me­tus, skai­čiuo­jant pa­gal „Stan­dar­ti­nį“ vie­nos lai­ko zo­nos ta­ri­fo elek­tros var­to­ji­mo pla­ną, pa­plo­nins jū­sų ki­še­nę maž­daug 330 li­tų dau­giau. Šiuos pi­ni­gus gal­būt mie­liau skir­tu­mė­te ne sąs­kai­toms ap­mo­kė­ti, o šal­dy­tu­vo tu­ri­niui pa­pil­dy­ti.

Jun­gi­nė­ji­mui atsparios

Tau­py­ti pi­ni­gus ga­li­te ir nu­spren­dę pa­keis­ti na­mų apš­vie­ti­mą. Kaip ro­do ty­ri­mų duo­me­nys, švie­sos dio­dai yra treč­da­liu efek­ty­ves­ni už die­nos švie­sos lem­pu­tes. Šių var­dą, anot eks­per­tų, su­ga­di­no į pa­čią pi­giau­sią, ne­tgi ži­no­mų ga­min­to­jų, ku­ria­mą pro­duk­ci­ją be­sio­rien­tuo­jan­tys pre­ky­bi­nin­kai. Nors LED lem­pu­čių kai­na daug di­des­nė nei pi­giau­sių die­nos švie­sos lem­pų, jos, kaip tei­gia ga­min­to­jai, nau­do­ja­mos ge­ro­kai il­giau.

„LED lem­pu­čių il­gaam­žiš­ku­mą le­mia jų at­spa­ru­mas daž­nam įjun­gi­mui ir iš­jun­gi­mui. Na­mie yra to­kių pa­tal­pų kaip ko­ri­do­rius, tua­le­tas ar vir­tu­vė, kur už­su­ka­me ke­lis kar­tus per die­ną. Ten re­ko­men­duo­ja­ma nau­do­ti LED lem­pu­tes, ku­rios tu­ri at­spa­ru­mą per­jun­gi­mo cik­lui, at­sa­kin­gam už jos ti­kė­ti­ną vei­ki­mo truk­mę. Pa­vyz­džiui, pi­gi be­var­dė LED lem­pu­tė, ku­rios per­jun­gi­mo cik­lai sie­kia 25 tūkst., ga­li veik­ti tik kiek dau­giau nei ket­vir­tį vi­so pa­ža­dė­to 25 me­tų ter­mi­no, net jei­gu ji jun­gia­ma 10 kar­tų per die­ną. No­rint to iš­veng­ti dau­gu­mos ko­ky­biš­kų LED lem­pu­čių at­spa­ru­mas per­jun­gi­mui - iki 100 tūkst. – šio kie­kio įpras­to var­to­ji­mo ap­lin­ko­je pa­kan­ka, kad bū­tų už­ti­krin­tas pre­kės vei­ki­mas tiek lai­ko, kiek jai ir pri­klau­so“, – aiš­ki­no „Os­ram“ at­sto­vas Gin­tas Ma­la­šaus­kas.

Jo tei­gi­mu, re­mian­tis ener­gi­jos su­var­to­ji­mo ir vei­ki­mo truk­mės sta­tis­ti­ka, ga­min­to­jo kla­si­ki­nės LED lem­pu­čių se­ri­jos pra­na­šu­mai yra aki­vaiz­dūs: jos su­tau­po iki 85 proc. ener­gi­jos, nes ati­tin­ka A+ ener­gi­jos efek­ty­vu­mo kla­sę ir vei­kia nuo 15 iki 25 kar­tų il­giau nei kai­ti­na­mo­sios lem­pu­tės. Be to, dėl pri­tai­ky­tų E27 ir E14 lem­pu­čių liz­dų jas tin­ka įsuk­ti ir į na­muo­se ka­ban­čius se­nus švies­tu­vus.

Vie­na svir­tis pa­de­da taupyti

No­rė­da­mi ap­kar­py­ti sąs­kai­tas už van­de­nį, pir­miau­sia tu­ri­te ap­sisp­ręs­ti, kiek ga­li­te sau leis­ti mo­kė­ti už tau­pų­jį mai­šy­tu­vą, o ta­da gi­lin­tis į tech­ni­nius, sti­lis­ti­nius spren­di­mus. Mai­šy­tu­vai, ne­pai­sant jų tau­pu­mo, pa­pras­tai yra mi­ni­ma­lis­ti­nio sti­liaus, ta­čiau žmo­nės do­mi­si ir mo­der­niu di­zai­nu. Tam, kad mai­šy­tu­vas pa­dė­tų tau­py­ti van­de­nį, svar­bu ne tik jo spal­va, for­ma, bet ir me­džia­ga, mai­šy­tu­vo me­cha­niz­mas bei ki­ti įvai­rūs tech­ni­niai niuan­sai, į ku­riuos ne­iš­ma­ny­da­mi ti­kriau­siai ne­at­kreip­si­te dė­me­sio.

Nau­do­jant mai­šy­tu­vą su vie­na svir­ti­mi, pa­to­gu leis­ti van­dens sro­vę, leng­viau re­gu­liuo­ti tem­pe­ra­tū­rą, ma­žė­ja ir van­dens są­nau­dos. Pirk­da­mi to­kį mai­šy­tu­vą pa­ti­krin­ki­te, ar pa­kė­lus ir pa­lei­dus ran­ke­nė­lę, ji lie­ka to­je pa­čio­je vie­to­je. Jei ji nu­links­ta, tai ga­li bū­ti pir­mas ne­ko­ky­biš­ko mai­šy­tu­vo po­žy­mis. Dvie­jų svir­čių pra­us­tu­vo mai­šy­tu­vas ga­li tau­py­ti van­de­nį, kai ne­svar­bi van­dens tem­pe­ra­tū­ra. Pa­vyz­džiui, jei už­ten­ka grei­tai nu­sip­lau­ti ran­kas šal­tu van­de­niu, ti­krai su­tau­py­si­te van­dens ir ener­gi­jos, ly­gi­nant su vie­nos svir­ties mai­šy­tu­vu.

Mai­šy­tu­vu nau­do­ja­mės daug kar­tų per die­ną, tad grei­tai iš­ryš­kė­ja ir jo trū­ku­mai. Jis ima la­šė­ti, kli­ba ran­ke­nė­lė ir ki­tos da­lys. Pirk­da­mi ap­žiū­rė­ki­te, ar mai­šy­tu­vo ran­ke­nė­lė yra sta­bi­li, ar ji pa­deng­ta chro­mu, pa­klaus­ki­te, ko­kio ti­po yra mai­šy­tu­vo iš­te­ka­mo­sios an­gos da­lis, va­di­na­ma ae­ra­to­riu­mi. Jei vi­dus yra ne plast­ma­si­nis, o me­ta­li­nis, ga­li grei­tai už­kal­kė­ti.

Kaip pa­žy­mė­jo LŽ „Mo­der­nius na­mus“ kon­sul­ta­vęs vo­kiš­ka san­tech­ni­ka Lie­tu­vo­je pre­kiau­jan­čios įmo­nės at­sto­vas, kad mai­šy­tu­vas iš ti­krų­jų pa­dė­tų tau­py­ti, o ne pa­di­din­tų iš­lai­das, svar­bu pa­si­rink­ti ge­rą ga­min­to­ją. .

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami