Kuriame stilingus namus: kaip vyksta darbas su interjero dizaineriu?

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-09-02 10:20
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-09-02 10:20
„Domus galerijos“ nuotrauka
Pla­nuo­jan­tiems sa­vo būs­tą in­ter­je­ro di­zai­nas tam­pa vis svar­bes­nis. Šian­dien daug ša­lies gy­ven­to­jų kur­da­mi na­mus yra lin­kę į pa­gal­bą pa­si­telk­ti in­ter­je­ro di­zai­ne­rius, ku­rie ga­li pro­fe­sio­na­liai pa­tar­ti, kaip pra­ktiš­kai ir sko­nin­gai įreng­ti būs­tą. 

Ta­čiau su di­dė­jan­čiu to­kių di­zai­ne­rių po­rei­kiu, at­si­ran­da ir prob­le­ma: kaip, ku­riant nuo­sa­vus na­mus, į sa­vo erd­vę įsi­leis­ti sve­ti­mą žmo­gų, kaip or­ga­ni­zuo­ti pa­tį dar­bą, ar įgy­ven­din­ti sa­vo tu­ri­mą na­mų vi­zi­ją, ar vi­siš­kai pa­si­ti­kė­ti di­zai­ne­riu?

Apie na­mų in­ter­je­ro kū­ri­mą, skir­tin­gus klien­tų po­rei­kius, lū­kes­čius ir in­ter­je­ro di­zai­ne­rių bei jų klien­tų bend­ra­vi­mo ypa­tu­mus kal­ba­mės su in­ter­je­ro di­zai­ne­rė­mis Jus­te Ži­bū­die­ne bei Na­ta­li­ja Si­ru­tie­ne ir „Do­mus ga­le­ri­jos“ vyk­dan­čią­ja di­rek­to­re Gin­ta­re Pa­ške­vi­čie­ne.

Ka­da di­zai­ne­ris bū­ti­nas, o ka­da jo vi­sai ne­rei­kia?

Vie­na di­džiau­sių prob­le­mų, su ku­ria su­si­du­ria žmo­nės, pla­nuo­da­mi būs­tą, yra ma­ny­mas, jog su­kur­ti sti­lin­gą in­ter­je­rą yra la­bai pa­pras­ta ir tai ga­li at­lik­ti kiek­vie­nas. Vis­gi, in­ter­je­ro di­zai­ne­riai tam prieš­ta­rau­ja.

„Vi­suo­met ver­ta kon­sul­tuo­tis su pro­fe­sio­na­lais, ne­prik­lau­so­mai nuo sri­ties. Žmo­nės net ne­su­vo­kia, ko ir kiek ne­ži­no, kai su­si­du­ria su to­mis sri­ti­mis, ku­rio­se ne­tu­ri pa­tir­ties. Na­tū­ra­lu, kad svar­biau­sia ar­chi­tek­to bei in­ter­je­ro di­zai­ne­rio už­duo­tis – ra­cio­na­liai su­pla­nuo­ti erd­ves ir jų funk­ci­ją. Tai tu­rė­tų bū­ti pra­džia ir ba­zi­niai veiks­mai bet ko­kiam in­ter­je­rui ar klien­to gy­ve­ni­mo są­ly­goms su­kur­ti“, - min­ti­mis da­li­ja­si in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Na­ta­li­ja Si­ru­tie­nė.

Vis­gi, pa­sak di­zai­ne­rių, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai pa­tys žmo­nės tu­ri ge­rą su­vo­ki­mą, kaip tu­rė­tų at­ro­dy­ti jų in­ter­je­ras. Tuo­met spe­cia­lis­tas tam­pa rei­ka­lin­gas tik tuo­met, kai ten­ka pri­im­ti su­dė­tin­ges­nius spren­di­mus.

„Y­ra žmo­nių, ku­rie ti­krai mo­ka su­de­rin­ti spal­vas, de­ta­les bei tu­ri ge­rą nuo­vo­ką. Ži­no­ma, gal jų na­mai ne­atro­dys kaip su­kur­ti spe­cia­lis­to, bet kar­tais to ir ne­rei­kia. Jei ma­tau, kad klien­tas orien­tuo­ja­si šio­je sri­ty­je, vi­suo­met ska­ti­nu jį pa­tį kur­ti in­ter­je­rą. O jei­gu ky­la klau­si­mų ar abe­jo­nių, vi­suo­met ga­liu pa­kon­sul­tuo­ti. Pa­si­tai­ko klien­tų, ku­rie ku­ria an­trus ar tre­čius na­mus ir jau tu­ri bend­rą su­vo­ki­mą, kaip vyks­ta būs­to pla­na­vi­mas. To­kiais at­ve­jais su­pran­tu, kad ma­no kon­sul­ta­ci­jų rei­kia tik su­dė­tin­ges­niems spren­di­mams“, – pa­sa­ko­ja in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Jus­tė Ži­bū­die­nė.

In­ter­je­ro di­zai­ne­rio dar­bo užkulisiai

J. Ži­bū­die­nė pa­sa­ko­ja, kad pir­mą kar­tą su­si­ti­ku­si su klien­tu ap­tar­ti po­rei­kių, ne­sku­ba pa­si­ra­šy­ti su­tar­čių ir pra­dė­ti dar­bo. Anot jos, la­bai svar­bu iš­siaiš­kin­ti, ko tiks­liai jis pa­gei­dau­ja.

„Sten­giuo­si iš­siaiš­kin­ti, ko tiks­liai klien­tui rei­kia, ko­kie jo no­rai ir po­rei­kiai. Ma­nau, kad šia­me dar­be svar­biau­sias yra bend­ra­vi­mas – jei­gu ma­tau, kad „su­tam­pa au­ros“, leng­va su­si­kal­bė­ti, tuo­met esu ti­kra, kad pa­siek­si­me ge­riau­sią re­zul­ta­tą“, – sa­ko J. Ži­bū­die­nė.

N. Si­ru­tie­nė pri­du­ria, kad pir­mą su­si­ti­ki­mą su klien­tais sten­gia­si suo­rga­ni­zuo­ti vie­to­je, ku­rio­je ga­li­ma pa­ma­ty­ti įvai­rių in­ter­je­ro di­zai­no spren­di­mų, pa­de­dan­čių klien­tui ap­sisp­ręs­ti, ko­kio in­ter­je­ro jis no­rė­tų.

„Dėl to vi­suo­met pir­mą su­si­ti­ki­mą or­ga­ni­zuo­ju in­ter­je­ro ir bal­dų cen­tre. Čia grei­tai ir kons­truk­ty­viai ga­li­ma par­ody­ti in­ter­je­rų sti­lių įvai­ro­vę, iš­aiš­kin­ti pro­duk­tų ko­ky­bę, asor­ti­men­tą, perž­velg­ti nau­jas di­zai­no ten­den­ci­jas“, – sa­ko N. Si­ru­tie­nė.

G. Pa­ške­vi­čie­nė pa­sa­ko­ja, kad apie pu­sę vi­sų pre­ky­bos cen­tro lan­ky­to­jų, kur­da­mi na­mus, nau­do­ja­si in­ter­je­ro di­zai­ne­rių pa­slau­go­mis, o apie penk­ta­da­lį vi­sų lan­ky­to­jų su­da­ro pa­tys in­ter­je­ro di­zai­ne­riai. Anot jos, taip yra to­dėl, kad čia jie ir su­si­tin­ka su klien­tais pla­nuo­ti būs­to in­ter­je­rą, ir, ki­ta­me eta­pe, jau ieš­ko, kaip įgy­ven­din­ti su­ma­ny­mus.

„Ste­bė­da­mi, kad vis daž­niau di­zai­ne­riai ve­da­si klien­tus pas mus ap­tar­ti pla­nų, per­žiū­rė­ti brė­ži­nių, su­de­rin­ti pa­gei­da­vi­mų, šių me­tų pa­va­sa­rį in­ter­je­ro ir bal­dų cen­tre nu­spren­dė­me įkur­ti jiems skir­tą zo­ną. Da­bar čia įreng­ta pa­gal­bi­nė bib­lio­te­kė­lė su žur­na­lais apie in­ter­je­rą tiek lie­tu­vių, tiek už­sie­nio kal­bo­mis, kny­gos, bal­dų ka­ta­lo­gai, su­dė­ti ap­dai­los bei dan­gų pa­vyz­džiai, kad su klien­tu bū­tų ga­li­ma ap­tar­ti po­rei­kius, iš­siaiš­kin­ti na­mų vi­zi­ją. Pa­ste­bė­jo­me, kad ir pa­tys žmo­nės čia vis daž­niau už­su­ka sem­tis in­ter­je­ro idė­jų“, – pa­sa­ko­ja G. Pa­ške­vi­čie­nė.

In­ter­je­ro di­zai­ne­rė J. Ži­bū­die­nė tei­gia, kad dėl tos pa­čios prie­žas­ties ne­tgi sa­vo biu­rą įkū­rė bal­dų ir in­ter­je­ro cen­tre „Do­mus ga­le­ri­ja“.

„Kol ne­tu­rė­jau biu­ro, čia už­suk­da­vau be­ne kas­dien, nes vis kaž­ko rei­kė­da­vo. Čia vis­ką – nuo bal­dų iki ply­te­lių – grei­tai ir pa­to­giai ga­liu ras­ti vie­no­je vie­to­je, nes šios par­duo­tu­vės ati­tin­ka ma­no klien­tų po­rei­kius. Vi­sus rei­ka­lin­gus da­ly­kus čia vie­nu me­tu ga­liu par­ody­ti klien­tui, to­dėl ne­rei­kia švais­ty­ti lai­ko. Tai tie­siog ga­li­my­bė pa­grei­tin­ti dar­bą“, – sa­vo dar­bo spe­ci­fi­ka da­li­na­si in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Jus­tė Ži­bū­die­nė.

Nuo di­zai­ne­rių brai­žo iki ku­rio­ziš­kų pageidavimų

Būs­to in­ter­je­ras – su­bjek­ty­vus da­ly­kas, nes jam įta­kos tu­ri skir­tin­gos as­me­ny­bės, jų gy­ve­ni­mo bū­das bei po­mė­giai. At­ro­dy­tų, kad jis ir tu­rė­tų bū­ti ku­ria­mas į tai at­siž­vel­gus, ta­čiau, anot di­zai­ne­rių, daž­niau pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai klien­tai krei­pia­si in­ter­ne­te ar spau­do­je pa­ma­tę di­zai­ne­rių dar­bus ir no­rė­da­mi pa­na­šų in­ter­je­rą su­si­kur­ti sa­vo na­muo­se.

„Be­si­krei­pian­tys į ma­ne ieš­ko kaž­ko pa­na­šaus į ki­tus ma­no dar­bus, pa­vyz­džiui, to­kių pat de­ta­lių ar sti­liaus, ku­ris at­sis­pin­di ma­no kur­tuo­se in­ter­je­ruo­se. Daž­niau­siai tai yra jau­nos šei­mos, pla­nuo­jan­čius nau­jus na­mus, bet at­si­ran­da ir vy­res­nio am­žiaus žmo­nių“, – apie klien­tus bei jų po­rei­kius pa­sa­ko­ja J. Ži­bū­die­nė.

Pa­sak Na­ta­li­jos Si­ru­tie­nės, yra bu­vę at­ve­jų, kai žmo­nių po­rei­kiai bei rei­ka­la­vi­mai iš­au­ga iki to­kio ly­gio, kad in­ter­je­ro di­zai­ne­riui ten­ka dirb­ti eks­tre­ma­lio­mis są­ly­go­mis. Tai kar­tais pri­ve­da net prie ku­rio­ziš­kų ir ne­ti­kė­tų si­tua­ci­jų.

„Kar­tą tu­rė­jau klien­tą – eg­zo­tiš­kų žvė­rių me­džio­to­ją, ku­riam rei­kė­jo itin grei­tai su­kur­ti vi­są in­ter­je­rą. Pri­si­me­nu, kaip pa­sam­dy­ti žmo­nės lau­kė nu­ro­dy­mo, kur tvir­tin­ti kab­lius ir ka­bin­ti ga­lin­go svo­rio tro­fė­jus, su­dė­lio­ti di­de­lę ko­lek­ci­ją – apie pus­šim­tį žvė­rių iš­kam­šų. Pu­sė jų – mil­ži­niš­ko dy­džio. Ne­bu­vau pa­si­ruo­šu­si to­kiam iš­šū­kiui. At­sku­bė­ju­si į ob­jek­tą – me­džio­to­jo na­mą – bu­vau pri­blokš­ta, bet su iš­šū­kiu pa­leng­va su­si­tai­kiau ir dar­bą pa­bai­giau“, – pri­si­me­na N.Si­ru­tie­nė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami