Kurtis mikroloftuose vienišiai neskuba

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-12-05 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-12-05 06:00
Šiuo metu bent vieno kambario gyvenamojo buto plotas kartu su vonia ir tualetu, pagal Aplinkos ministerijos patvirtintą Statybos techninį reglamentą, negali būti mažesnis nei 20 kv. metrų. Projekto vizualizacija
Įvai­rių ša­lių did­mies­čiuo­se dėl itin aukš­tų ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­nų iš­po­pu­lia­rė­jo ke­lio­li­kos kvad­ra­ti­nių me­tro plo­to mi­nia­tiū­ri­niai bu­tai. Pa­na­šus mi­ni­ma­lių erd­vių dau­gia­bu­čio pro­jek­tas šiuo me­tu įgy­ven­di­na­mas ir Vil­niu­je, ta­čiau kol kas ma­si­nio vie­ni­šų jau­nuo­lių su­si­do­mė­ji­mo jis ne­su­lau­kė.

Są­vo­ka „lof­tas“ aso­ci­juo­ja­si su erd­vio­mis gy­ve­na­mo­sio­mis pa­tal­po­mis, įreng­to­mis ga­myk­lo­se ar ki­to­kiuo­se pra­mo­ni­nio po­bū­džio komp­lek­suo­se. Tad „mi­kro­lof­to“ są­vo­ka ga­li su­kel­ti šio­kią to­kią nuo­sta­bą. Vis dėl­to tai rea­lus pro­jek­tas. Sos­ti­nė­je, ša­lia Ozo ir Kal­va­ri­jų gat­vių san­kry­žos, bu­vu­sios Ku­ro apa­ra­tū­ros ga­myk­los te­ri­to­ri­jo­je, į pa­bai­gą ar­tė­ja pir­ma­sis „Mic­ro­lofts“ pro­jek­to eta­pas. Į tris aukš­tus pa­da­ly­ta­me vie­na­me prieš de­šimt­me­tį ban­kru­ta­vu­sios ga­myk­los pa­sta­tų įreng­ti 69 ma­žiau­si - 20-30 kv. m plo­to - lof­tai. Anot par­da­vi­mo pro­jek­tų va­do­vės Li­nos Va­lan­tie­jū­tės-Sta­siu­ky­nie­nės, mi­kro­lof­tai nė­ra jo­kia nau­jie­na pa­sau­ly­je, Ka­na­dos ar JAV did­mies­čiuo­se.

"Ty­ri­mai par­odė, kad šiuo me­tu vil­nie­čiai daž­niau­siai dai­ro­si būs­to už 100-150 tūkst. li­tų, ta­čiau net ir se­nos sta­ty­bos bu­tai ne­re­tai kai­nuo­ja bran­giau. Nu­ta­rė­me pa­ten­kin­ti šį po­rei­kį, orien­tuo­ja­mės į šei­mos dar ne­su­kū­ru­sius jau­nus pir­kė­jus, ku­riems tai pir­ma­sis būs­tas. Jau­ni žmo­nės daž­nai net nė­ra ap­sisp­ren­dę, kur jie gy­vens - Lon­do­ne, Niu­jor­ke ar Hon­kon­ge, o nuo­ma Vil­niu­je nė­ra pi­gi. Už mi­kro­lof­tą, ku­rio kai­na yra iki 100 tūkst. li­tų, im­ant ban­ko pa­sko­lą 35 me­tams, kas mė­ne­sį rei­kės mo­kė­ti po 250 li­tų. Tai kur kas ma­žiau nei bu­to nuo­ma sos­ti­nės mie­ga­muo­siuo­se ra­jo­nuo­se“, - pro­jek­to vys­ty­to­jų su­ma­ny­mą pa­aiš­ki­no L.Va­lan­tie­jū­tė-Sta­siu­ky­nie­nė.

Pa­šne­ko­vės tei­gi­mu, NT in­ves­ti­ci­ja yra vie­na sau­gau­sių. Jei pra­ėjus ke­le­riems me­tams vie­ni­šas ma­žo­jo bu­to šei­mi­nin­kas su­ku­ria šei­mą, esą mi­kro­lof­tą ga­li­ma ne­nuos­to­lin­gai iš­nuo­mo­ti ar­ba par­duo­ti. Vis dėl­to tarp įsi­gi­ju­sių­jų mi­kro­lof­tus yra ir pen­si­nio am­žiaus žmo­nių, nu­spren­du­sių par­duo­ti se­nat­vė­je per­ne­lyg erd­vų būs­tą ir gy­ven­ti tau­piai ma­žes­nė­je erd­vė­je.

Pir­mo­jo „Mic­ro­lofts“ eta­po sta­ty­bos pra­si­dė­jo rugp­jū­čio mė­ne­sį, o ma­žų­jų bu­tų par­da­vi­mas - rug­sė­jį, tai­gi da­bar­ti­niai re­zul­ta­tai, pa­sak par­da­vi­mo pro­jek­tų va­do­vės, ati­tin­ka lū­kes­čius. Par­duo­ta dar tik ket­vir­ta­da­lis mi­kro­lof­tų. Šiuo me­tu jau ar­tė­ja­ma prie sta­ty­bos ir ap­dai­los dar­bų pa­bai­gos, tai­gi pir­mie­ji gy­ven­to­jai čia įsi­kraus­tys pa­va­sa­rį.

Kom­for­tą au­ko­tų tik dėl lokacijos

Šiuo me­tu bent vie­no kam­ba­rio gy­ve­na­mo­jo bu­to plo­tas kar­tu su vo­nia ir tua­le­tu, pa­gal Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos pa­tvir­tin­tą Sta­ty­bos tech­ni­nį reg­la­men­tą, ne­ga­li bū­ti ma­žes­nis nei 20 kv. me­trų.

Iki 2009 me­tų ri­bo­ja­mas mi­ni­ma­lus gy­ve­na­mo­jo bu­to plo­tas bu­vo 34 kv. me­trai. Tuo­met val­di­nin­kai tuo­met iš­tie­sė ran­ką mer­din­čiai ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­kai ir įsta­ty­mo pa­tai­są ak­ty­viai re­mian­čioms sta­ty­bos bend­ro­vėms lei­do Lie­tu­vo­je sta­ty­ti ma­žes­nius bu­tus.

„20-30 kv. m bu­tas, ma­no ma­ny­mu, yra tin­ka­mas tik vien­gun­giams. Ne­įsi­vaiz­duo­ju, kad šei­ma su vai­kais ga­lė­tų to­kį rink­tis. Aps­kri­tai toks būs­tas, kad ver­tė­tų au­ko­ti da­lį sa­vo kom­for­to ir gy­ven­ti ma­žo­je erd­vė­je, tu­rė­tų bū­ti pui­kio­je vie­to­je, pa­vyz­džiui, sos­ti­nės Ro­tu­šės aikš­tė­je, - tei­gė NT bro­ke­rių agen­tū­ros „RE/­MAX Bra­vo“ biu­ro va­do­vas Min­dau­gas Kaz­laus­kas. - Lon­do­ne ar Niu­jor­ke, kur ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to nuo­mos kai­nos yra la­bai di­de­lės, to­kie būs­tai ti­krai po­pu­lia­rūs. Ma­no pa­žįs­ta­mi, ku­rie gy­ve­na ge­ra­me Niu­jor­ko ra­jo­ne, už 20 kv. m bu­to mė­ne­sio nuo­mą mo­ka net 2500 JAV do­le­rių (6350 li­tų – red.), ir tai su­pran­ta­ma, nes žmo­nės di­des­nio būs­to pa­pras­čiau­siai ne­įkan­da. Nors esa­me lin­kę ma­ny­ti, kad Vil­niu­je nuo­mos kai­nos di­de­lės, taip nė­ra. 50 kv. m bu­tą ga­li­ma iš­si­nuo­mo­ti už tiek pat kaip ir 25 kv. me­trų. Ma­dą rink­tis ma­žu­tį būs­tą dar ga­li­ma bū­tų pa­aiš­kin­ti ir di­de­lė­mis šil­dy­mo kai­no­mis.“

Jo tei­gi­mu, žmo­gus, rink­da­ma­sis ne­di­de­lio plo­to būs­tą, pir­miau­sia žiū­ri, kad bū­tų pa­ten­kin­tos es­mi­nės būs­to funk­ci­jos: bū­tų mie­ga­mo­ji pa­tal­pa, vir­tu­vė­lė, ku­rio­je tilp­tų bent vi­ryk­lė ir šal­dy­tu­vas, vie­ta spin­tai, dra­bu­ži­nei.

Kaip pa­sa­ko­jo L.Va­lan­tie­jū­tė-Sta­siu­ky­nie­nė, mi­kro­lof­tai šiuos es­mi­nius būs­to rei­ka­la­vi­mus ten­ki­na. Be to, tri­jų aukš­tų mi­kro­lof­tų pa­sta­to vir­šu­ti­nia­me aukš­te lu­bų aukš­tis sie­kia net 4 me­trus. An­tre­so­lės, ant ku­rios bū­tų ga­li­ma vaikš­čio­ti sta­čio­mis, įreng­ti gal ir ne­pa­vyks, ta­čiau mie­ga­mą­ją vie­tą pa­lu­bė­je da­lis mi­kro­lof­tus įsi­gy­jan­čių­jų ren­ka­si kaip ra­cio­na­liau­sią erd­vės pa­nau­do­ji­mo spren­di­mą.

Pa­ta­rė ap­gal­vo­ti kiek­vie­ną detalę

LŽ pa­kal­bin­ta in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Mil­da Ak­se­lie­jū­nie­nė pa­brė­žė, kad ma­žas bu­tas dar ne­reiš­kia, jog teks gy­ven­ti ne­pa­to­giai. Tai la­bai pri­klau­so nuo pa­ties šei­mi­nin­ko su­ma­nu­mo ir iš­ra­din­gu­mo pa­nau­do­jant tu­ri­mą ne­di­de­lę erd­vę.

„Įp­ras­ta, jog ma­žu bu­tu lai­ko­me būs­tus iki 40 kv. m, ta­čiau pa­tir­tis ro­do, kad įma­no­ma gy­ven­ti ir dar ma­žes­niuo­se būs­tuo­se. Aiš­ku, Lie­tu­vo­je kol kas ne­tu­ri­me to­kios di­de­lės gy­ven­to­jų kon­cen­tra­ci­jos, kad to­kie būs­tai bū­tų itin po­pu­lia­rūs. Ta­čiau Ja­po­ni­jos ar Ki­ni­jos did­mies­čiuo­se dir­ban­tys ir tik mie­gui erd­vės pa­gei­dau­jan­tys žmo­nės su­ge­ba iš­si­tek­ti ir de­šim­ties kvad­ra­ti­nių me­trų erd­vė­je“, - sa­kė M.Ak­se­lie­jū­nie­nė.

Anot in­ter­je­ro spe­cia­lis­tės, iš­si­nuo­mo­jus ar nu­si­pir­kus iki 30 kv. m bu­tą rei­kė­tų la­bai at­sa­kin­gai gal­vo­ti apie bal­dus bei ki­tus na­mų daik­tus, ku­rių ga­li pri­reik­ti. Įreng­tas gy­ven­ti toks bu­tas tu­ri funk­cio­nuo­ti "vi­su šim­tu pro­cen­tų" vien dėl ma­žos kvad­ra­tū­ros. „Neį­si­vaiz­duo­ju ma­žų bu­tų be pert­va­rų - jos yra bū­ti­nos. Pert­va­ros ga­li bū­ti me­di­nės, ga­li­ma nau­do­ti kny­gų len­ty­nas ir de­ko­ruo­tas šir­mas. Aiš­ku, nau­din­giau­sia ir pa­pras­čiau­sia nau­do­ti len­ty­nas - jo­se ga­li­ma su­dė­ti įvai­rius daik­tus, tai­gi jos bus funk­cio­na­les­nės. Kuo dau­giau tu­rė­si­te įvai­riau­sių stal­čiu­kų ir len­ty­nė­lių, tuo dau­giau su­tilps daik­tų. Vir­tu­vei skir­tas plo­tas to­kia­me bu­te, ži­no­ma, bus dau­giau­sia tri­jų ke­tu­rių kvad­ra­ti­nių me­trų, tad svar­bu pa­gal­vo­ti net apie kriauk­lę - ji tu­ri bū­ti ne­di­de­lė, bet gi­li. Šal­dy­tu­vą ir ki­tus prie­tai­sus ga­li­ma mon­tuo­ti į spin­tą stum­do­mo­sio­mis du­ri­mis ar­ba į spe­cia­liai tam su­pro­jek­tuo­tą ni­šą“, - pa­ta­ri­mais pa­si­da­li­jo pa­šne­ko­vė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
rapolas  10.13.5.196 2013-12-05 18:23:46
Sudomino sis objektas.Buciau dekingas, jei gauciau kokius nors kontakto adresus. Is anksto dekingas.RAPOLAS
3 2  Netinkamas komentaras
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami