Kūrybiškam interjerui – neįtikėtini 3D sprendimai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-05-28 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-05-28 06:00
Populiarus 3D sprendimas – paplūdimio iliuzija. LŽ archyvo nuotrauka
3D in­ter­je­ras? Ti­krai kal­ba­me ne apie in­ter­je­ro di­zai­ne­rių 3D prog­ra­mo­mis ku­ria­mas vi­zua­li­za­ci­jas, ku­rias jie pri­sta­to kom­piu­te­rio ekra­ne klien­tams prieš įgy­ven­din­da­mi pro­jek­tus. 3D in­ter­je­ro ele­men­tų ga­li­me su­si­kur­ti sa­vo na­muo­se, tam ne­iš­lei­dę krū­vos pi­ni­gų.

Kal­ba­me apie de­ko­ra­ty­vi­nes plokš­tes 3D (ar­ba tri­ma­tes plokš­tes), ku­rios iš­ra­din­gai pa­nau­do­tos su­ku­ria ne­įti­kė­ti­nų in­ter­je­rą pa­gy­vi­nan­čių vi­zua­li­za­ci­jų. To­kios de­ko­ra­ty­vi­nės plokš­tės pa­pras­tai yra kli­juo­ja­mos prie sie­nų ar­ba lu­bų, o ta­da jun­gi­mo siū­lės šli­fuo­ja­mos iki vien­ti­so pa­vir­šiaus.

„Lie­tu­vo­je par­duo­da­mos tri­ma­tės de­ko­ra­ty­vi­nės plokš­tės daž­niau­siai yra pa­ga­min­tos iš ko­ko­so pa­lmių pluoš­to ar­ba iš spe­cia­laus gip­so, su­tvir­tin­to stik­lo pluoš­tu. To­kios me­džia­gos yra ne­tok­siš­kos ir jo­se nė­ra jo­kių la­kių­jų mi­ne­ra­lų. De­ko­ra­ty­vi­nės plokš­tės iš ko­ko­so pa­lmių pluoš­to yra vi­siš­kai eko­lo­giš­kos, be to, pa­tva­rios. Šių plokš­čių pa­vir­šius pa­pras­tai bū­na bal­tas, o pri­kli­juo­tas prie sie­nų ar lu­bų jas ga­li­ma da­žy­ti įpras­tais da­žais no­ri­ma spal­va“, - pa­sa­ko­jo in­ter­je­ro spren­di­mų cen­tro „Tri­ma­čiai spren­di­mai“ dir­ban­tis di­zai­ne­ris Vi­das Zai­kaus­kas.

Rei­ka­lau­ja erdvės

Tri­ma­čiams in­ter­je­rams kur­ti taip pat nau­do­ja­mos me­die­nos plau­šo 3D plokš­tės - no­va­to­riš­ko di­zai­no mo­du­li­niai sky­dai, pa­ga­min­ti iš me­die­nos plau­šo ir skir­ti nau­do­ti kaip kom­po­nen­tas bal­dų fa­sa­dams, sie­noms ir lu­boms de­ko­ruo­ti, in­ter­je­ro di­zai­no ele­men­tams.

„Prieš per­kant me­džia­gas, bū­ti­na at­siž­velg­ti į 3D de­ko­ra­ci­jų mat­me­nis ir rel­je­fo po­bū­dį, joms ga­li pri­reik­ti šiek tiek pa­pil­do­mos būs­to erd­vės. To­kias plokš­tes siū­ly­čiau nau­do­ti tik tam ti­kro­se būs­to zo­no­se, daž­niau­siai sve­tai­nė­se, ar­ba ti­krai erd­vio­se pa­tal­po­se“, - aiš­ki­no V.Zai­kaus­kas.

„Skys­tos“ tri­ma­tės grindys

Pa­sak di­zai­ne­rio, 3D de­ko­ra­ty­vi­nės plokš­tės, su­ra­dus kū­ry­biš­ką spren­di­mą, la­bai tiks ni­šo­se, erd­vė­se prie laip­tų ir po jais ar­ba ne­pa­nau­do­to­se vo­nios kam­ba­rio vie­to­se. Šios plokš­tės yra ne­pi­gios, bet už di­des­nę kai­ną gau­na­me ko­ky­biš­ką pro­duk­tą, at­spa­rų drėg­mei, šar­mams ir net ug­niai.

Dar vie­nas ori­gi­na­lus spren­di­mas - „skys­tos“ tri­ma­tės grin­dys. Ir tai ti­krai nė­ra tik pa­kvai­šu­sių me­ni­nin­kų fan­ta­zi­ja. Mat šiuo­lai­kiš­kos tri­ma­tės lie­ja­mo­sios grin­dys ga­li bet ko­kią in­ter­je­ro fan­ta­zi­ją pa­vers­ti tri­ma­te rea­ly­be. No­ri­te vaiz­do į to­bu­lo ty­ru­mo eže­rą, kriok­lių ir po ko­jo­mis plau­kio­jan­čių žu­vy­čių? Tam vi­sai ne­bū­ti­na ke­liau­ti į Du­ba­ju­je įsi­kū­ru­sį po­van­de­ni­nį vieš­bu­tį, nes to­kiu liuk­so nu­me­riu ga­li­te pa­vers­ti sa­vo mie­ga­mą­jį.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Vitalija  195.182.76.59 2016-02-08 16:45:09
Laba diena, o gal yra galimybė rasti tokią parduotuvę ar meistrą? Ir kur?
0 0  Netinkamas komentaras
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami