Kvapai – lyg namų interjero detalė

Lina MRAZAUSKAITĖ l.mrazauskaite@lzinios.lt 2016-07-21 06:00
Lina MRAZAUSKAITĖ
l.mrazauskaite@lzinios.lt
2016-07-21 06:00
Eksperimentai su kvapais ir jų pateikimo formomis gali būti puikus būdas atsipalaiduoti. Lietuvos žinių archyvo nuotrauka
Kva­pai tu­ri ypa­tin­gų ga­lių: ga­li su­grą­žin­ti į vai­kys­tę, su­ža­din­ti ryš­kius pri­si­mi­ni­mus tų vie­tų, ku­rio­se ge­rai jau­čia­mės. Tad na­muo­se ku­riant jau­kią at­mos­fe­rą ne­de­rė­tų pa­mirš­ti ete­ri­nių alie­jų.

Ete­ri­niai alie­jai ne tik ma­lo­niai kve­pia, bet ir, kaip pa­ste­bė­ta, ga­li pa­kel­ti nuo­tai­ką, pa­de­da su­si­kau­py­ti, su­ža­din­ti ener­gi­ją ar­ba at­gau­ti ra­my­bę ir pa­nai­kin­ti stre­są. Be to, aro­ma­tas ga­li bū­ti tar­si na­mų ak­se­sua­ras; jis, pa­na­šiai kaip in­ter­je­ro de­ta­lės, na­mams su­tei­kia tam ti­krą cha­rak­te­rį. Nau­do­jant ke­lis skir­tin­gus aro­ma­tus, kiek­vie­nai na­mų erd­vei ga­li­ma su­teik­ti vis ki­to­kį po­jū­tį – at­siž­vel­giant į tai, kaip ten no­ri­ma jaus­tis.

Kva­pas – tar­si muzika

Pa­žy­mė­ti­na, kad lai­mės po­jū­tį su­ke­lia ci­tru­si­nių vai­sių ete­ri­niai alie­jai – greipf­ru­tų, ci­tri­nų ar apel­si­nų kva­po. Kiek­vie­nas jų tu­ri skir­tin­gą ci­tru­si­nio aro­ma­to to­ną, tad dėl įvai­ro­vės, ne­pra­ran­dant har­mo­ni­jos, ga­li bū­ti nau­do­ja­mi skir­tin­go­se na­mų erd­vė­se.

Greipf­ru­tų aro­ma­tą siū­lo­ma nau­do­ti no­rin­tiems ryš­kes­nių prie­sko­nių. Šis kva­pas taip pat pa­de­da at­si­kra­ty­ti nuo­var­gio ir iš­veng­ti iš­se­ki­mo.

Ra­mi­na­muo­ju po­vei­kiu pa­si­žy­mi le­van­dų, ra­mu­nė­lių alie­jus.

Aromatinės lempos ne tik padeda namus pripildyti malonių kvapų, bet taip pat gali būti puiki interjero detalė."Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Ieš­kant kiek­vie­nam kam­ba­riui tin­ka­mo aro­ma­to, apie jį pra­var­tu gal­vo­ti kaip apie mu­zi­ką. Pa­vyz­džiui, sve­tai­nė­je daž­niau­siai no­ri­si švel­nios fo­ni­nės mu­zi­kos. Su­bti­lus gė­lių kva­pas ku­ria pa­na­šią at­mos­fe­rą. O va­ka­rė­lio me­tu pa­pras­tai pa­lei­džia­ma rit­min­ges­nė mu­zi­ka, tad ir aro­ma­to no­rė­tų­si sti­mu­liuo­ja­mo­jo. Tam tin­ka va­ni­lės kva­pas.

Vir­tu­vei tin­ka „ska­nūs“ kva­pai – obuo­lių, švie­žių kriau­šių ar čiob­re­lių. Ki­ti re­ko­men­duo­ja nau­do­ti ci­tri­nų ir apel­si­nų ete­ri­nius alie­jus, nes jų aro­ma­tas „ne­si­pyks­ta“ su na­mų va­lik­liais, taip pat su­ža­di­na gai­vu­mo jaus­mą. Šio­je na­mų erd­vė­je rei­kė­tų veng­ti gė­lių aro­ma­to, nes jis ker­ta­si su mais­to kva­pais.

Vo­nios kam­ba­riui re­ko­men­duo­ja­mas su­ltin­go greipf­ru­to, gai­vaus li­no kva­pas.

Apel­si­nų ir le­van­dų kva­pas pa­de­da at­si­pa­lai­duo­ti, tai­gi jis tin­ka mie­ga­ma­jam. Pa­si­rin­kus le­van­dų kva­pą jų švie­žius pum­pu­rus ga­li­ma įdė­ti į gra­žų du­be­nį ir taip pa­puoš­ti kam­ba­rį. Tie­sa, du­be­nį re­ko­men­duo­ja­ma pa­sta­ty­ti ne per­ne­lyg ar­ti lo­vos, kad kva­pas ne­bū­tų per stip­rus ir ne­er­zin­tų.

Pa­gei­dau­jan­tiems šiek tiek in­ty­mes­nio aro­ma­to siū­lo­ma iš­ban­dy­ti mus­ku­so, va­ni­lės ete­ri­nius alie­jus.

Tiem, kas pa­pras­tai na­mie ne­nau­do­ja spe­cia­lių kva­pų, ga­li iš­ban­dy­ti alie­jus, ku­rių eti­ke­tė­se pa­vaiz­duo­tos sau­lu­tės, lau­ki­nės gė­lės ir sau­lėg­rą­žos. Tai reiš­kia, kad kva­pas tu­rė­tų bū­ti na­tū­ra­lus ir švie­sus, ne per­ne­lyg in­ten­sy­vus. Įdo­mu, kad kai ku­rios gė­lės, to­kios kaip sau­lu­tės, ga­li aps­kri­tai ne­skleis­ti kva­po. Tai­gi ga­min­to­jai, užuot iš au­ga­lo iš­ga­vę alie­jų, ku­ria kva­pą, par­em­tą mū­sų įsi­vaiz­da­vi­mu apie šias gė­les.

Nuo na­tū­ra­lu­mo iki technikos

Aro­ma­tų sklei­di­mo bū­dų yra ne­ma­žai; juos kiek­vie­nas ga­li pa­si­rink­ti pri­klau­so­mai nuo to, ar pa­gei­dau­ja nuo­la­ti­nio aro­ma­to, ar vei­kiau pro­gi­nio, o gal no­ri­si na­tū­ra­lu­mo ar­ba kuo ma­žiau rū­pes­čių.

Vie­nas pa­pras­čiau­sių bū­dų na­mams su­teik­ti iš­skir­ti­nio kva­po – už­deg­ti įpras­tą ne­kvap­nią žva­kę, ke­lias mi­nu­tes pa­lauk­ti, kol ši įsi­degs ir su­si­da­rys iš­tir­pu­sio vaš­ko „ba­sei­nė­lis“, ta­da įla­šin­ti į jį du ar tris la­šus mėgs­ta­mo ete­ri­nio alie­jaus. Per ke­lias se­kun­des pa­ju­si­te, kaip aro­ma­tas sklin­da po kam­ba­rį.

Nau­do­da­mi šį me­to­dą ar­ba de­gin­da­mi kvap­nias ete­ri­nes žva­kes su­kur­si­te in­ty­mią at­mos­fe­rą va­ka­rie­nei ar at­si­pa­lai­da­vi­mui vo­nio­je. Ne pa­slap­tis, kad žva­kės ku­ria iš­skir­ti­nę nuo­tai­ką.

Taip pat ga­li­ma nau­do­ti aro­ma­te­ra­pi­nes lem­pas; jos yra ne­bran­gios, o jo­se de­gan­čių žva­kių mir­gė­ji­mas su­tei­kia ža­ve­sio ir jau­ku­mo. Vis­kas, ką rei­kia pa­da­ry­ti, tai pri­pil­dy­ti du­be­nį van­dens, įla­šin­ti ke­le­tą alie­jaus la­šų ir apa­čio­je pa­dė­ti de­gan­čią žva­kę. Jai iš lė­to įkai­ti­nus van­de­nį su alie­ju­mi, aro­ma­tas pa­sklin­da po na­mus.

Elektriniai difuzoriai yra tinkamiausia priemonė neturintiems laiko "žaisti" su žvakėmis."Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Be­ne pri­mi­ty­viau­sias bū­das na­mus pa­skleis­ti aro­ma­to, tam ne­nau­do­jant jo­kių pa­pil­do­mų prie­mo­nių, tik ete­ri­nį alie­jų, – ke­le­tą alie­jaus la­šų už­la­šin­ti ant šil­dy­tu­vo ar karš­tos elek­tros lem­pu­tės (tam ne­tin­ka ha­lo­ge­ni­nės lem­pu­tės).

Vis dėl­to vie­nas pa­ti­ki­miau­sių, ma­žiau­siai rū­pes­čių ke­lian­čių ir sau­giau­sių bū­dų – įsi­gy­ti elek­tri­nį kva­pų di­fu­zo­rių. Jį ga­li­ma įjung­ti ir pa­mirš­ti esant, tai­gi tai pui­kus spren­di­mas ku­riant nuo­la­ti­nę at­mos­fe­rą. Be to, esa­ma pa­ste­bė­ji­mų, kad aukš­to­je tem­pe­ra­tū­ro­je ak­ty­vio­sios me­džia­gos ne­re­tai pra­ran­da sa­vo ge­rą­sias sa­vy­bes, o aro­ma­tas įgau­na ne­ma­lo­nų ai­trų kva­pą. Elek­tri­niai di­fu­zo­riai šią bė­dą iš­spren­džia, mat jie lei­džia šal­to ga­ro sro­vę.

Tiems, kas sie­kia vi­siš­ko na­tū­ra­lu­mo, kvap­nius au­ga­lus ir žo­le­les siū­lo­ma au­gin­ti pa­tiems.Tai ga­li­ma da­ry­ti tie­siog ant pa­lan­gės. Au­ga­lai skleis na­tū­ra­lų kva­pą vi­są die­ną, be to, su­teiks jau­ku­mo ir gy­vu­mo.

Ko­vo­ja su blo­gais aromatais

Nau­do­jant ete­ri­nius alie­jus ga­li­ma ne tik kur­ti nuo­la­ti­nę at­mos­fe­rą, bet ir ko­vo­ti su ne­pa­gei­dau­ja­mais kva­pais ar­ba pa­ma­lo­nin­ti kas­die­nę ru­ti­ną.

Ieškantiems maksimalaus natūralumo siūloma užsiauginti kvapnių gėlių."Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Pa­vyz­džiui, ar no­rė­tu­mė­te, kad kas­kart ati­da­rius spin­tos stal­čių pa­sklis­tų mėgs­ta­mas aro­ma­tas? Ant va­tos ka­muo­liu­ko ar ser­ve­tė­lės už­la­ši­nę ke­le­tą la­šų ete­ri­nio alie­jaus ir įdė­ję juos į stal­čius pa­siek­si­te šį efek­tą. Jū­sų rū­bai taip pat pri­si­gers šio kva­po, to­dėl bū­ki­te ti­kri, kad pa­si­rin­ko­te jums pa­tin­kan­tį aro­ma­tą. Vi­lio­jan­čiam aro­ma­tui siū­lo­ma pa­si­rink­ti eg­zo­tiš­kus alie­jus, to­kius kaip ro­žių, jaz­mi­nų ar san­ta­lo, o no­rin­tiems šio to kon­ser­va­ty­ves­nio – le­van­dų ar­ba pe­lar­go­ni­jų.

No­rint ne­utra­li­zuo­ti vir­tu­vės kva­pus re­ko­men­duo­ja­ma at­lie­ka­mo­je kep­tu­vė­je už­vi­rin­ti van­de­nį ir įla­šin­ti į jį ke­le­tą ci­na­mo­no, kar­da­mo­no ar gvaz­di­kė­lių ete­ri­nio alie­jaus la­šų.

No­rin­tiems iš­mai­ny­ti sin­te­ti­nius oro gai­vik­lius, nau­do­ja­mus vo­nios kam­ba­ry­je, re­ko­men­duo­ja­ma pa­si­rink­ti pu­šų, eg­lių, ci­tri­nų ar greipf­ru­tų ete­ri­niais alie­jais. Te­rei­kia už­la­šin­ti ke­le­tą la­šų ant va­tos ka­muo­liu­kų ir iš­dė­lio­ti juos vo­nio­je. Jei tu­ri­te džio­vin­tų gė­lių, ke­le­tą alie­jaus la­šų ga­li­te la­šin­ti į jas.

Tuo tar­pu pe­lar­go­ni­jų ir ci­trin­žo­lių ete­ri­niai alie­jai yra pui­kus spren­di­mas ša­li­nant ne­pa­gei­dau­ja­mą na­mi­nių gy­vū­nų kva­pą. Tra­di­ci­nės aro­ma­ti­nės žva­kės ga­na ge­rai už­mas­kuo­ja kva­pą, ta­čiau no­rint efek­ty­viau­sio re­zul­ta­to alie­jų rei­kė­tų pa­skleis­ti ant grin­dų. Įla­šin­ki­te 10 la­šų jū­sų pa­si­rink­to ete­ri­nio alie­jaus į karš­to van­dens pu­siau pri­pil­dy­tą ki­bi­rą kar­tu su jū­sų įpras­tu va­lik­liu ir pa­šluos­ty­ki­te to­se vie­to­se, kur au­gin­ti­nio kva­pas stip­riau­sias.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami