Kvapioji chemija namuose: kaip jos išvengti?

Ekodiena.lt 2012-02-27 14:36

Ekodiena.lt

2012-02-27 14:36
Kiek­vie­nas ži­no­me, kad ma­lo­niau­sia bū­ti ten, kur ska­niai kve­pia. Vien to­dėl sa­vo na­mus nuo­lat „puo­šia­me“ įvai­riais kva­pais. De­gi­na­me smil­ka­lus, kve­pian­čias žva­kes, purš­kia­me gai­vik­lius ir daž­nai net ne­su­si­mąs­to­me, kad nuo­sta­bus aro­ma­tas ga­li pa­kenk­ti mū­sų svei­ka­tai.

Kvapi iliuzija namuose

Cheng Kung universiteto mokslininkas Changas Linas iš Tainanio (Taivanis) atliko tyrimus ir nustatė, kad smilkalų dūmuose yra daug daugiau toksinių medžiagų nei automobilių išmetamose dujose miesto sankryžoje.

Deginant smilkalus į aplinka išsiskiria daugybė pavojingų medžiagų (benzenas, policikliniai aromatiniai angliavandeniliai ir kt.). Angliavandeniliai susidaro dyzelinio kuro ar dujų deginimo procese ir yra vienas dažniausių oro taršos šaltinių. Jautresni žmonės vos pajutę sintetinių smilkalų kvapą pradeda čiaudėti arba kosėti. Kitiems tokia reakcija gali kilti vėliau. Būdami patalpoje, kurioje dega smilkalai, galbūt nejausite jokio poveikio, tačiau ilgainiui dūmai gali sukelti vėžinius susirgimus, astmą, kontaktinį dermatitą.

Panašiai veikia ir deginamos kvepiančios parafininės ar gelio žvakės. Jos į aplinką išskiria pavojingus junginius: acetaldehidą, formaldehidą, naftaleną, kurie taip pat gali sukelti vėžį, pažeisti imunitetą, sutrikdyti nervų sistemos darbą. Parafinas yra sintetinė medžiaga gaminama iš naftos, todėl kaip alternatyvą reikėtų rinktis bičių vaško žvakes.

Nors iš pažiūros sausų lapelių, žiedlapių ar žolelių mišiniai atrodo nepavojingi, visgi jie taip pat būna pagardinti sintetiniais eteriniais aliejais, kvapais ir dažikliais.

Sintetinė vs natūrali: kaip nesuklysti?

Norite sužinoti, ar jūsų įsigyta aromaterapinė žvakė, smilkalai ar eterinis aliejus natūralus? Teks su kvapu „padraugauti“ 15 minučių. Prie aromato turite priprasti per šį laiką ir jo beveik nebejausti. Jei taip nenutiko, o kvapas vis dar stipriai juntamas ar net dirgina kvėpavimo takus, geriau mesti lauk tokį kvapiklį ir tiesiog atsidaryti langą.

Jei renkatės natūralų kvėpiklį su sertifikatu „ekologiška prekė“, etiketėje turi būti nurodyta 100 proc. natūrali sudėtis. Jei nurodytas mažesnis procentas, produktas nėra natūralus.

Jeigu ant pakuotės pamatote užrašą „fragrance“ arba "parfume", galite būti tikri, kad priemonėje yra sintetinių aromatų. Po šiuo užrašu gali slėptis daugiau nei 200 sudedamųjų dalių. Šios kvapiosios medžiagos prasiskverbia per odą, todėl gali pažeisti kepenis, inkstus, centrinę nervų sistemą, sukelti alergiją ar astmą.

Renkantis žvakes svarbu atkreipti dėmesį į vaško minkštumą. Kietame vaške būna daug parafino, o kaip jau rašėmę aukščiau, jis – kenksmingas. Normalios temperatūros vaškas yra plastiškas ir lankstus. Išlydytas jis yra mažai lipnus ir tąsus, netrupantis.

Nenaudokite juodos spalvos smilkalų – jie suklijuoti guma ar sintetiniais klijais, kurie kaisdami virsta nuodais. Smilkalai neturi būti aštrių kvapų, kadangi jie yra gaminami iš žievelių, sutrintų žolelių ir sėklų. Jų kvapas turi būti švelnus ir sodrus. Natūralūs smilkalai yra suklijuoti aliejais arba būna birūs kaip pudra.

Alternatyvos

Dauguma įsivaizduoja, kad natūralūs ar ekologiški kvapai yra brangūs, tačiau dažnai būna priešingai. Labiausiai reklamuojami sintetiniai kvapikliai savo kaina pranoksta natūralų eterinį aliejuką, kuris nekenkia sveikatai, pakelia nuotaiką ir jo užtenka ilgam laikui.

Sakoma, kad geriau jokio kvapo namuose nei sintetinis kvapas. Jei norite gaivaus oro gūsio, nebijokite plačai praverti langą. O jei norite, kad namai kvepėtų galite pasirinkti mėgstamų eterinių aliejų ir jais džiuginti savo uoslę.

Eterinių aliejų naudojimas buityje:

- Eteriniai aliejai garinami aromatinėse žvakėse. Į vandenį lašinti 3-5 lašus eterinio aliejaus, galima maišyti kelių rūšių aliejus arba naudoti mišinius garinimui.

- Kelis lašelius aliejaus užlašinkite ant elektros lemputės, šylant eterinis aliejus skleidžia savo aromatą.

- Įlašinti kelis lašus eterinio aliejaus plaunant grindis, kad pasklistų jo aromatas.

- Raminančius ar laikomus afrodiziakais eterinius aliejus galima lašinti ant vidinės pagalvės pusės, 1-2 lašelius.

- Nepilkite nepraskiestų eterinių aliejų tiesiai į vonią, jie gali sukelti odos suerzinimą ir paraudimus. Skiesti arba sumaišyti reikėtų su baziniais aliejais arba vonios druska.

- Pasigaminkite savo purškiklį. Pripilkite vandens į indelį su purkštuvėliu, įlašinkite vieną ar porą mėgstamų eterinių aliejų ir štai jums natūralus oro gaiviklis namuose.

- Eteriniai aliejai puikiai įsigeria į medieną, kuri pasižymi savybe ilgai skleisti natūralų, neiškreiptą kvapą. Itin patogūs aliejuose įmirkyti mediniai kubeliai, rutuliukai – jų galite pamėtyti spintoje, komodos stalčiuose, drabužinėje, dailiose vazose vonios ir tualeto kambaryje.

Džiovintos žolelės

Vasarą galite prisidžiovinti mėtų, melisų, radastų, čiobrelių, ramūnėlių ir visokių kitokių arbatžolių. Einant maudytis prisidėkite jų į drobinį maišelį ir įsimeskite į vonią. Nustebsite, kokie tai malonūs kvapai.

Šlapią maišelį vėliau dėkite ant radiatoriaus, dar galite užlašinti 2-3 lašelius mėgstamo eterinio aliejaus. Namuose pasklis nuostabus kvapas, kuris pagerins ir nuotaiką, ir savijautą.

Tūkstančius metų žmonės išgyveno ir kuo puikiausiai namus kvėpino nenaudodami sintetinių kvapų (nes jų tiesiog nebuvo). Tobulėjantis pasaulis su gausybę technologijų priešakyje „padovanojo“ naujų, egzotiškų ir "nematytų" kvapų, kurie, deja, suteikdami mažą malonumą uoslei daro didelę žalą sveikatai. Atėjo pats laikas prisiminti, kad turime visą aibę natūralių kvapų, galinčių suteikti atgaivą kūnui, protui ir sielai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Rug­sė­jo 27–28 d. Bal­ti­jos ša­lių oro erd­vė­je vyks­ta NA­TO ša­lių ir par­tne­rių tre­ni­ruo­tė „Rams­tein Al­loy“ („Ramš­tei­no ly­di­nys“), ku­rio­je stip­ri­na­mas Bal­ti­jos re­gio­no karinių oro pa­jė­gų [...]
Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas tre­čia­die­nį nu­spren­dė at­leis­ti Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vą Jo­ną Mi­lių, žur­na­lis­tams Vy­riau­sy­bė­je pra­ne­šė prem­je­ro at­sto­vas spaudai Min­dau­gas Ja­nu­lio­nis.
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
Pa­sau­lio ban­ko val­dy­ba vien­bal­siai pri­ta­rė, kad šios or­ga­ni­za­ci­jos pre­zi­den­tas Ji­mas Yong Ki­mas dirb­tų an­trą ka­den­ci­ją, an­tra­die­nį pa­skel­bė šis pa­sau­li­nis sko­lin­to­jas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Vie­nas di­džiau­sių ir gar­bin­giau­sių do­ku­men­ti­nio ki­no ren­gi­nių pa­sau­ly­je – tarp­tau­ti­nis Ams­ter­da­mo do­ku­men­ti­nio ki­no fes­ti­va­lis ID­FA – pa­kvie­tė pri­sta­ty­ti nau­jau­sią režisieriaus Aud­riaus Sto­nio [...]
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Šie­met fes­ti­va­lio pa­grin­di­nis šū­kis yra „Į akis kren­tan­tis ki­nas“, tai yra toks, ku­ris žiū­ro­vo ne­pa­lie­ka abe­jin­go, ku­ris ge­ba pra­juo­kin­ti, pra­links­min­ti, lai­ky­ti įtam­po­je, bet ir su­jau­di­na [...]
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Ne­praė­jus nė mė­ne­siui, kai da­lis pre­ky­bi­nin­kų ėmė­si ini­cia­ty­vos iš vi­sų al­ko­ho­lį per­kan­čių var­to­to­jų rei­ka­lau­ti as­mens ta­pa­ty­bę liu­di­jan­čio do­ku­men­to, Sei­mas jau nutarė įsta­ty­mu su­stab­dy­ti [...]
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Tre­čia­die­nį Klai­pė­dos skulp­tū­rų par­ke vyks Ger­la­chų šei­mos paminklo ati­den­gi­mo iš­kil­mės.
An­tra­die­nį pra­si­dė­jo an­tro­jo tu­ro ko­vos UE­FA Čem­pio­nų ly­go­je, o cen­tri­nė­je dvi­ko­vo­je su­si­ti­ko Dort­mun­do „Bo­rus­sia“ ir Mad­ri­do „Real“.
Ute­nos „Ju­ven­tus“ krep­ši­nin­kai per­ga­lin­gai pra­dė­jo FI­BA Čem­pio­nų ly­gos at­ran­kos eta­pą. An­ta­no Si­rei­kos ko­man­da vė­lų an­tra­die­nio va­ka­rą sve­čiuo­se 83:81 (26:26, 23:18, 17:22, 17:15) pa­lau­žė [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami