Laikas planuoti būsto remontą

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-22 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-01-22 06:00
Laiko ir žinių tam, kad imtųsi stambesnių darbų, nei perdažyti ar tapetuoti sienas, daugelis būsto šeimininkų neturi. LŽ archyvo nuotrauka
Di­des­nį būs­to re­mon­tą pra­de­da­me pla­nuo­ti žie­mą, dar me­tų pra­džio­je, kad at­ėjus pa­va­sa­riui ga­lė­tu­me nuo idė­jų pe­rei­ti prie rea­lių dar­bų. Kai šei­mo­je im­ama kal­bė­ti apie bū­si­mą būs­to pert­var­ką, pa­ti­ria­mas stre­sas. Ta­čiau tin­ka­mai su­pla­na­vus re­mon­to dar­bus ga­li­ma jį at­lik­ti grei­čiau, tau­piau ir iš­eik­vo­jus ma­žiau ne­rvų dėl lai­ki­nai sta­ty­bos aikš­te­le vir­tu­sių na­mų.

Šiais lai­kais su­si­re­mon­tuo­ti būs­tą kur kas pa­pras­čiau nei bet ka­da iki šiol. Sta­ty­bi­nių bei in­ter­je­ro ap­dai­lai skir­tų me­džia­gų, bal­dų, bui­ti­nės tech­ni­kos pa­si­rin­ki­mas – be­veik be­ga­li­nis, o fan­ta­zi­ją ga­li ri­bo­ti tik pi­ni­gi­nė. Net jei fi­nan­sai nė­ra di­džiau­sia bė­da, o idė­jų, kaip su­si­kur­ti to­bu­lus na­mus, stin­ga, ga­li­ma įsi­gy­ti ir jų, pa­si­tel­kiant pa­ty­ru­sį in­ter­je­ro di­zai­ne­rį.

Ne vien fantazuoja

„Pag­rin­di­nis in­ter­je­ro di­zai­ne­rio tiks­las – su­pras­ti šei­mi­nin­kų no­rus, tin­ka­mai par­eng­ti būs­to po­ky­čius at­spin­din­tį pro­jek­tą ir, ži­no­ma, jį įgy­ven­din­ti. Pra­de­da­me nuo to, kad būs­to sa­vi­nin­kai tvir­tai ap­sisp­ren­džia, koks va­rian­tas jiems pa­trauk­liau­sias. Ži­no­ma, vis­ko iki smulk­me­nų su­de­rin­ti iš­kart ne­rei­kia, nes būs­to pert­var­ka vyk­do­ma eta­pais, tai­gi daug ką ga­li­me vė­liau ko­re­guo­ti. Ta­čiau es­mi­nius po­lius, ant ku­rių lai­ko­si vi­sas būs­to di­zai­nas, teks įkas­ti iš pra­džių, ki­taip ne­tu­rė­si­me at­spir­ties taš­ko, nuo ku­rio bū­tų ga­li­ma pra­dė­ti dar­bus. Klien­tų pa­si­tai­ko įvai­rių. Kai ku­rie, iš­vy­dę in­ter­je­ro di­zai­ne­rio įgy­ven­din­tus pro­jek­tus, pa­jun­ta pa­si­ti­kė­ji­mą ir lei­džia be­veik lais­vai reikš­tis spe­cia­lis­to fan­ta­zi­jai. Ta­čiau di­des­nė da­lis už­sa­ko­vų Lie­tu­vo­je sa­vo būs­tu rū­pi­na­si smulk­me­niš­kai, tuo­met ten­ka de­rin­ti net ir ne to­kias reikš­min­gas de­ta­les“, - tei­gė in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Li­ve­ta Šni­co­rie­nė.

Pa­sak spe­cia­lis­tės, to­kių pa­slau­gų kai­na svy­ruo­ja nuo tūks­tan­čio eu­rų iki kur kas di­des­nių su­mų. Pro­fe­sio­na­lus di­zai­ne­ris ne tik su­ge­ba kur­ti in­ter­je­ro vi­zi­jas, bet ir ži­no, kur ras­ti ko­ky­biš­kai dir­ban­čių sta­ty­bi­nin­kų, kaip su­tau­py­ti ren­kan­tis me­džia­gas, vo­nios ir vir­tu­vės įran­gą. Tai­gi ne­pai­sant po­pu­lia­rios nuo­mo­nės, kad in­ter­je­ro di­zai­ne­rio pa­slau­gos – tik tur­tuo­liams, sam­dant pro­fe­sio­na­lą di­des­nio būs­to įren­gi­mo dar­bams ga­li­ma net su­tau­py­ti ar­ba iš­veng­ti ne­re­tai to­kiais at­ve­jais bran­giai kai­nuo­jan­čio bro­ko.

Pir­ma­ja­me būs­te įsi­ku­rian­čios jau­nos šei­mos daž­niau­siai ne tik ne­tu­ri nei lai­ko, nei ži­nių im­tis di­des­nių re­mon­to dar­bų, bet ir ne­iš­ma­no, kaip at­skir­ti ko­ky­biš­ką dar­bą nuo bro­ko. To­dėl aky­lu tech­ni­niu pri­žiū­rė­to­ju ta­pęs in­ter­je­ro di­zai­ne­ris pa­de­da iš­veng­ti pa­pil­do­mų rū­pes­čių.

Prieš dar­bus – de­ta­lus planas

Sklan­daus ir grei­to ge­ne­ra­li­nio būs­to re­mon­to, ne­už­trun­kan­čio il­giau nei du tris mė­ne­sius, sėk­mė la­biau­siai pri­klau­so nuo kruopš­taus pla­no. Par­en­gia­mi bū­si­mos pert­var­kos es­ki­zai bei aps­kai­čiuo­ja­ma apy­tiks­lė dar­bų są­ma­ta.

„Ku­riant to­kį pla­ną rei­kia tu­rė­ti ome­ny­je rea­lias bu­to tech­ni­nes ga­li­my­bes ir nu­ma­no­mas ener­gi­jos są­nau­das. At­siž­vel­giant į ap­lin­ky­bes ir dar­bų mas­tą pri­reiks bu­to plo­to brė­ži­nių, bu­te esan­čios san­tech­ni­kos ir įmon­tuo­tų bal­dų iš­mon­ta­vi­mo, elek­tros ir apš­vie­ti­mo įran­gos, taip pat bal­dų iš­dės­ty­mo pla­no, san­tech­ni­kos mon­ta­žo, elek­tros jun­gik­lių iš­dės­ty­mo vie­tų pla­no, in­ter­je­ro spren­di­mo es­ki­zų. Pro­fe­sio­na­lūs di­zai­ne­riai klien­tams taip pat pa­tei­kia 3D vi­zua­li­za­ci­jas, kad bū­tų aiš­kes­nis bū­si­mas būs­to vaiz­das. Taip ap­sid­rau­džia­ma ir nuo vė­les­nių klien­tų prie­kaiš­tų „no­rė­jau ne taip“. Jei šei­mi­nin­kai pla­nuo­ti im­asi pa­tys, in­ter­ne­te ga­li ras­ti prog­ra­mų, pa­dė­sian­čių su­si­kur­ti pre­li­mi­na­rų būs­to vaiz­dą po re­mon­to, ta­čiau prie jų rei­kia pa­dir­bė­ti ir tu­rė­ti bent šio­kių to­kių brai­žy­bos bei pro­jek­ta­vi­mo ži­nių“, - sa­kė L. Šni­co­rie­nė.

Kai pla­nas su­kur­tas, leng­viau su­da­ry­ti są­ma­tą. La­bai svar­bu aps­kai­čiuo­ti ne tik pla­nuo­tas iš­lai­das, bet ir ati­dė­ti da­lį pi­ni­gų ne­nu­ma­ty­toms iš­lai­doms. Ga­li pa­aiš­kė­ti, kad po ap­dai­la yra pa­slėp­tų de­fek­tų, ku­riems tvar­ky­ti rei­kės pa­pil­do­mų iš­lai­dų.

Sta­ty­bos įmo­nės su klien­tais su­da­ro su­tar­tis, ku­rio­se tiks­liai fik­suo­ja­mos vi­sos tar­pu­sa­vio tei­sės ir par­ei­gos, dar­bų at­li­ki­mo ei­ga, ko­ky­bės kon­tro­lės tai­syk­lės, ga­ran­ti­jos, mo­kė­ji­mo tvar­ka, ter­mi­nai ir kt.

Ga­ran­ti­nis lai­kas at­li­kus re­mon­to dar­bus – me­tai, bet ir vė­liau ga­li­ma kon­sul­tuo­tis įmo­nė­je, ku­ri da­rė re­mon­tą.

„Vis dėl­to tau­py­da­mi būs­to šei­mi­nin­kai daž­niau­siai ren­ka­si in­di­vi­dua­lias meis­trų pa­slau­gas. To­kiu at­ve­ju bū­ti­na iš­siaiš­kin­ti meis­trų kva­li­fi­ka­ci­jos ly­gį ir jų pa­tir­tį. Ge­riau­sia - pa­žįs­ta­mų ar­ba gi­mi­nai­čių re­ko­men­da­ci­jos. Gal­vo­jan­tiems apie vi­so bu­to pert­var­kos pro­jek­tą šiuo me­tu jau rei­kė­tų ne tik pla­nuo­ti, bet ir pra­dė­ti ieš­ko­ti pa­ti­ki­mų meis­trų. Di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se ge­ri meis­trai dar­bus pla­nuo­ja pus­me­čiui ar net me­tams į prie­kį, to­dėl jei im­si­te jų pa­slau­gų ieš­ko­ti per vė­lai, ga­li tek­ti dar­bus nu­kel­ti ki­tiems me­tams, mo­kė­ti kur kas bran­giau ar­ba ban­dy­ti lai­mę su ne­pa­ti­ki­mais vei­kė­jais“, - ne­už­dels­ti pa­ta­rė in­ter­je­ro di­zai­ne­rė.

Sa­vi­val­dy­bės pri­ta­ri­mo nebereikia

Pert­var­kant būs­tą dau­gia­bu­čia­me na­me de­rė­tų pa­si­rū­pin­ti, kad sta­ty­bos dar­bai bū­tų at­lie­ka­mi ne tik ne­su­ke­liant ne­pa­to­gu­mų kai­my­nams, bet ir pa­gal tai­syk­les bei ne­pri­šauk­tų Vals­ty­bi­nės te­ri­to­ri­jų pla­na­vi­mo ir sta­ty­bos ins­pek­ci­jos (VTPSI) dė­me­sio.

Kai nu­ma­to­ma iš­griau­ti da­lį bu­to vi­di­nių sie­nų ar iš­ori­nės sie­nos, pa­vyz­džiui, kam­ba­rį nuo bal­ko­no ski­rian­čios sie­nos, pir­miau­sia rei­kia iš­siaiš­kin­ti, ko­kia šios sie­nos pa­skir­tis – ar ji tik ati­tva­ri­nė, ar lai­kan­čio­ji.

Lai­kan­čio­sios kons­truk­ci­jos yra pa­sta­to bend­ro­jo nau­do­ji­mo ob­jek­tai. Pa­gal Ci­vi­li­nį ko­dek­są bet ko­kiems veiks­mams, da­ran­tiems įta­ką pa­sta­to bend­ro­jo nau­do­ji­mo ob­jek­tams, rei­ka­lin­gas tei­sės ak­tų nu­sta­ty­ta tvar­ka gau­tas na­mo dau­gu­mos (50 proc. + 1) bu­tų ir ki­tų pa­tal­pų sa­vi­nin­kų su­ti­ki­mas. Su­ti­ki­mas rei­ka­lin­gas ne dėl sta­ty­bos dar­bų ke­lia­mo triukš­mo ar dul­kių (dėl šių da­ly­kų su kai­my­nais rei­kė­tų tar­tis ki­tais bū­dais), o dėl to, kad bus pert­var­ko­mos bend­rą­ja nuo­sa­vy­be lai­ko­mos na­mo kons­truk­ci­jos. Šiuo me­tu jau pa­nai­kin­tas rei­ka­la­vi­mas, at­lie­kant to­kio po­bū­džio re­mon­to dar­bus, gau­ti pri­ta­ri­mą iš at­sa­kin­gų sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tų.

Ta­čiau, kaip pa­žy­mi VTPSI, ati­tin­ka­mo iš­si­la­vi­ni­mo ne­tu­rin­tiems na­mo gy­ven­to­jams ne­leng­va su­pras­ti, ar kai­my­no bu­te pla­nuo­ja­mas re­mon­tas ne­pa­da­rys ža­los ir jų tur­tui, ar pa­sta­to kons­truk­ci­jos iš­liks sta­bi­lios. To­dėl duo­da­mi su­ti­ki­mą gy­ven­to­jai tu­rė­tų pra­šy­ti par­ody­ti spe­cia­lis­tų par­eng­tą pro­jek­tą. Tik ma­ty­da­mi už lai­kan­čių­jų kons­truk­ci­jų pert­var­ky­mo spren­di­nius at­sa­ko­my­bę pri­siė­mu­sių pro­jek­tuo­to­jų pa­si­ra­šy­tą pro­jek­tą, na­mo gy­ven­to­jai tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti, ar duo­ti su­ti­ki­mą at­lik­ti ja­me nu­ma­ty­tus dar­bus.

Dar­bai, iš­ar­dant bu­to vi­daus ne­lai­kan­čią­sias sie­nas ar jų da­lis, pri­skir­ti­ni sta­ti­nio pa­pras­ta­jam re­mon­tui, ku­riam at­lik­ti nei pro­jek­tas, nei sta­ty­bą lei­džian­tis do­ku­men­tas, taip pat ir ki­tų bu­tų sa­vi­nin­kų su­ti­ki­mai ne­rei­ka­lin­gi. Ta­čiau ir šiuo at­ve­ju ne­ga­li bū­ti pa­žei­džia­mi ki­tų na­mo gy­ven­to­jų in­te­re­sai dėl gy­ve­na­mo­sios ap­lin­kos tar­šos, triukš­mo, ne­pa­gei­dau­ja­mo po­vei­kio jų ir bend­ro­sios nuo­sa­vy­bės tur­tui.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos vys­ku­pai iš­pla­ti­no prieš­rin­ki­mi­nį laiš­ką, ku­ria­me ra­gi­na gy­ven­to­jus ak­ty­viai da­ly­vau­ti ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čiuo­se Sei­mo rin­ki­muo­se. Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios hie­rar­chai taip pat par­eiš­kė [...]
Jei nau­jo­jo Sei­mo ei­li­niai na­riai pri­tars sa­vo ly­de­riams, Lie­tu­va per ar­ti­miau­sius ket­ve­rius me­tus ga­li pri­im­ti is­to­ri­nį spren­di­mą įteisinti ho­mo­sek­sua­lų san­ty­kius.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami