Laikinieji namai su danišku akcentu

PAULIUS UGIANSKIS 2008-01-15 00:00
PAULIUS UGIANSKIS 2008-01-15 00:00
Erdvus 4 kambarių butas, kuriame apsistojo lietuvių medikų šeima, įrengtas naujos statybos trijų aukštų daugiabutyje name. Asmeninio archyvo nuotrauka
"Darb­da­vys ga­li nie­ko ne­siū­ly­ti, ga­li pa­siū­ly­ti pu­sė­ti­ną ar­ba la­bai ge­rą būs­tą. Mums pa­si­se­kė, nes vals­ty­bė mums par­ūpi­no nau­ją, erd­vų ir pa­to­gų bu­tą", - sa­ko ke­le­rius me­tus vie­no­je Da­ni­jos li­go­ni­nių dir­ban­tys Ais­tė ir Ar­nas But­kai.

Svetur išvykę darbuotis lietuviai užsienio šalyse pirmiausia susiduria su apgyvendinimo problemomis. Vieni būstą nuomojasi, kiti glaudžiasi pas draugus ar gimines ir tik nedaugelis gali pasigirti nuosava pastoge. Neretai Europos šalių darbdaviai suteikia gyvenamąjį plotą į užsienį atvykusiems dirbti kitataučiams. Ne išimtis ir lietuvių sutuoktinių - Aistės ir Arno - atvejis. Keletą metų Danijos mieste Olborge ligoninėje dirbanti lietuvių pora sako esantys patenkinti tiek suteikto būsto kokybe, tiek ir gyvenimo sąlygomis jame.

Pastogę skyrė ligoninė

100 kvadratinių metrų visiškai suremontuotas butas per du aukštus beveik pačiame miesto centre. Keturi erdvūs kambariai, naujas sanitarinis mazgas, balkonas su vaizdu į senąją miesto architektūrą - tokią pastogę lietuviams suteikė Olborgo miesto ligoninė. "Ligoninė, kurioje dirbame, yra sudariusi sutartį su butų ūkiu, kuris priklauso valstybei. Gydymo įstaigai priklausantys butai griežtai skiriami tik rezidentams. Tapus gydytoju specialistu tenka išsikraustyti. Tiesa, Kopenhagoje galioja kiek kitokia tvarka - ten rezidentams būsto reikia ieškotis patiems. Beje, nuomos kainos Danijos sostinėje 2-3 kartus didesnės negu kituose miestuose", - trumpai būsto suteikimo peripetijas vardijo A.Butkus.

Pradėjus dirbti ligoninėje pagal sutartį rezidentams iš kitų šalių yra galimybė palankiomis sąlygomis išsinuomoti butą nuo 1 iki 6 kambarių. Esant reikalui (šeimos pagausėjimas) galima gauti kotedžinį butą ar net individualų namą. Vienintelė sąlyga rezidentams - kas mėnesį mokėti nustatyto dydžio nuomos mokestį ir apmokėti išlaidas už komunalines paslaugas. "Būsimiems gydytojams nuomotis butą labiau apsimoka mažesniuose miestuose, nes ten nuomos kainos gerokai mažesnės nei, tarkim, prasčiausiame Kopenhagos rajone, kur už 1,5 kambario nuomą per mėnesį gali tekti pakloti per 1000 eurų. Mes už 4 kambarių buto nuomą su visomis papildomomis išlaidomis per mėnesį sumokame mažiau nei 500 eurų. Palyginti su mūsų gaunamomis pajamomis, tai nėra labai daug", - atviravo sutuoktiniai.

Su visais patogumais

Pradėję oficialiai dirbti, Butkai apsigyveno ką tik kosmetiškai suremontuotame bute. Vonia su visa reikalinga santechnika, virtuvė su šiuolaikiškais baldais jau laukė naujųjų gyventojų. Arno teigimu, nebuvo tik skalbyklės ir indaplovės. Šių buities prietaisų pasirinkimas - kiekvieno gyventojo asmeninis reikalas. Gali pirkti ir turėti nuosavą skalbyklę arba už tam tikrą mokestį naudotis šalia namo įrengta skalbykla. Tai ypač patogu tiems gyventojams, kurie dažnai keliasi iš vieno buto į kitą.

"Atsikėlę į šį erdvų būstą privalėjome įsigyti baldus, nes jų paprasčiausiai nebuvo. Iš pradžių kiek išsigandome, nes skandinaviškų baldų kainos Danijoje iš tiesų kandžiojasi. Tačiau geriau pažinę miestą radome keletą parduotuvių, kuriose įsigijome gana gerus ir nebrangius baldus", - pasakojo Olborge gyvenantys sutuoktiniai.

Nejaučia diskomforto

Kalbėdamas apie laikinuosius namus A.Butkus pripažino, kad butas nėra idealus, tačiau jaukus ir patogus gyventi. Kaip ir dažname bute, pastarajame silpnoka garso izoliacija, todėl kartais lietuviams tenka pabūti kaimynų nuodėmklausiais. Tačiau, pasak sutuoktinių, tai nesukelia diskomforto, nes Danijoje tarp kaimynų galioja nerašyta etikos ir gero elgesio taisyklė. "Čia retai išgirsi triukšmaujančius kaimynus ar trankiai grojančią muziką iki paryčių. Danai truputį kitaip supranta gyvenamojo ploto elgesio normas", - paaiškino A.Butkus.

Nors buto vidaus sienų akustiniai rodikliai nėra itin geri, tačiau šiluminės išorės sienų savybės vertos pagyrimo. Mat net vos šilti radiatoriai puikiai aprūpina būstą jaukia šiluma. "Šis fenomenas man iki šiol kelia nuostabą - bute radiatoriai vos šyla, tačiau namuose visada būna komfortiška temperatūra", - stebėjosi rezidentas.

Saugių namų šalis

Keletą metų pragyvenę ramiame Olborgo mieste sutuoktiniai Butkai pastebėjo, kad čia niekas paranojiškai nesaugo savo būsto kaip Lietuvoje. Įmantrios apsaugos sistemos, masyvios šarvuotos durys ar grotuoti langai šiame mieste labiau išimtis, negu taisyklė. A.Butkus tikino, kad vagystės iš privačių butų čia yra labai retas atvejis.

LŽ pasiteiravo Danijoje dirbančių medikų iš Lietuvos, kaip vietos gyventojai, dažniausiai jaunimas, sprendžia būsto įsigijimo klausimus. A.Butkus neslėpė, jog kol neturi pastovių fiksuotų pajamų, Danijos jaunimas beveik visais atvejais gyvena nuomojamuose butuose. Ir tik vėliau, įgiję reikiamą kvalifikaciją ir pradėję dirbti, ima paskolą iš banko ir perka nuosavus namus. "Šioje šalyje galioja paprastas būsto klausimo mechanizmas: išsilavinimas, geras ir pastovus darbas, paskola ir tada - namas. Pagal šį principą gyvena dauguma Danijos piliečių", - atviravo sutuoktiniai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami