Laima Paksienė pasilieka Antakalnyje

Nijolė STORYK 2009-07-07 00:00
Nijolė STORYK 2009-07-07 00:00
Nuotrauka: ©"Lietuvos žinios"
Į Eu­ro­pos Par­la­men­tą iš­rink­to Ro­lan­do Pa­kso na­mų, esan­čių An­ta­kal­ny­je, Ši­lo gat­vė­je, ra­my­bę pa­sta­ruo­ju me­tu la­biau trik­do pro ša­lį nuo­lat di­de­liu srau­tu pra­va­žiuo­jan­tys au­to­mo­bi­liai nei po­li­ti­nės prob­le­mos. Šie na­mai ne­liks tuš­ti šei­mi­nin­kui iš­vy­kus dirb­ti į Briu­se­lį.

Laima Paksienė rūpinasi savo namų grožiu ir šeimos ramybe. Ji mielai leidžia laiką savo kieme prižiūrėdama augalus, juos sodindama ir ravėdama. Jaukius Paksų namus sostinėje saugo vilkšunis Grantas. Šuo po kiemą slampinėja be pavadėlio. Pamatęs prie vartų svetimus žmones, keliskart amteli duodamas suprasti, kad į vidų ne bet kas gali patekti. Bet jis loja nepiktai, lyg kviesdamas šeimininkę paskubėti atvykėliams atidaryti vartus. Buvusi pirmoji šalies ponia maloniai šypsosi pasirengusi bendrauti. Kieme ant stalo jau paruošti kavos puodeliai ir indelis saldainių. "Gamtos apsuptyje daug maloniau šnekėtis", - siūlo čia pat prisėsti L.Paksienė.

Aplink namus žaliuoja vešli žolė, įvairiaspalviais žiedais žydi krūmai. Kiekvienas kampelis iki pat tvoros ant kalnelio šeimininkės rankomis stropiai išpuoselėtas. Būtent tokia Paksų vasara mieste - savame kieme.

Šią vasarą Paksų šeimoje būta daug džiaugsmo ir permainų. R.Paksas išvyksta dirbti į Europos Parlamentą, į Briuselį, ir namuose šeimininkas bus retai. Tačiau ponia Laima į tai žvelgia ramiai, ji sako, kad paskui vyrą į Briuselį tikrai nevažiuos. Politiko žmona guodžiasi tuo, kad Europos Parlamentas nedirba šeštadienį, tad bent savaitgaliais jos vyras bus namuose Vilniuje.

Lakštingalos susiskrovė lizdą

"Parodysiu jums neįtikimą gamtos kuriozą. Civilizacija palietė ne tik žmonių, bet ir paukščių gyvenimą. Mūsų buityje tiek daug plastiko, kad paukščiai pradėjo sukti plastikinius lizdelius. Jie prisitaikė prie aplinkos", - pagyvėja ponia Laima pasakodama, kas šį pavasarį apsigyveno jų kieme. Pasirodo, čia lakštingala susikrovė neregėtą lizdelį - iš samanų ir plastiko gabalėlių. Maži paukšteliai užaugo ir jau išskrido, o gūžta liko.

"Nuo ankstyvo ryto lakštingala giesmininkė pradėdavo garsiai čiulbėti. Taip truko beveik tris savaites. Pasvarsčiau, kur ji galėtų taip gražiai suokti. Kaip nustebau, pamačiusi lizdelį ir jame išsiritusius paukštelius po pat mūsų langais. Ką reiškia toks ženklas, net nežinau. Medžiai, matyt, taip pat nemėgsta stovėti tušti", - kalba politiko žmona.

Nuo gatvės pusės kieme auga tie patys seni medžiai, kuriuos Paksų šeima rado, kai atsikėlė čia gyventi. Buksmedis, kaip ir auksaspalvė tuja bei pilkoji eglė, jų manymu, yra maždaug 50 metų. Ponia Laima apgenėjo senas medžio šakas, aplink jį pasėjo jauną žolę. "Man jis primena japonišką medelį bonsą", - gėrisi ji atsinaujinusiu medžiu.

Moteris užsidegusi pasakoja, kaip darbavosi prie senų medžių, kaip sumanė "nuprausti" purvu ir suodžiais aplipusias senos tujos šakas. "Iki alkūnių buvau išsipurvinusi. Nemaniau, kad tiek daug purvo bus nusėdę ant seno medžio", - dalijas savo kasdieniais rūpesčiais europarlamentaro žmona.

Salotos politiko žmonos darže

Dabar ponia Laima daug dėmesio skiria dar vieniems šeimos namams - Šventojoje, kur Paksai poilsiauja nuo praėjusios vasaros. Ten ji taip pat tvarkosi viena - sodina augalus, prižiūri ir tvarko namus. Sako ne visada suspėjanti nuvažiuoti prie jūros ir viską atlikti laiku, kad aplink namus būtų gražu.

"Kai ateina vasara, daugiausia laiko praleidžiu prie augalų. Žaluma man tikra atgaiva. Viską užmirštu, kai prie jos prisiliečiu. Tai daugiau nei meditacija", - apie savo pomėgį aiškina ji.

Prie Paksų namų - tik keletas arų žemės, be to, reljefas nelygus ir smėlėtas. Tad, pasak L.Paksienės, Šilo gatvėje geriau auga spygliuočiai augalai. Vietomis žalumą teko akmenimis "paremti", kad prasidėjus liūčiai vanduo žemyn nenuplukdytų užpilto juodžemio. Kartais, kai smarkiai lyja, tokia užkarda nepadeda.

Politiko žmona turi ir daržą! Tame minimaliame žemės plote auga salotos, krapai, salierai ir kitos prieskoninės daržovės. Pasodinti keli braškių daigai. Kam toks rūpestis, kai galima nusipirkti ekologiškų daržovių? L.Paksienė šypteli, sakydama, kad su rasa nuskinta daržovė jai kitaip kvepia ir kitoks jos skonis. "Viskas, ką pati savo darže užsiauginu, šimteriopai ir skaniau, ir gražiau, - užginčija ji ir priduria: - Per dešimt metų, kai čia gyvename, augalija užaugo, tad nieko nesodinu, o tik retinu ir vis genėju."

Pavėsinė - mėgstama vieta

Paksų kieme prie pavėsinės yra nedidelis fontanėlis. Viskas miniatiūriška, bet jauku ir miela. "Kiekvieną žemės lopinėlį branginame ir saugome, - sako ponia Laima ir rodo į pavėsinės pusę. - Ta vieta buvo kažkokia nejauki. Senoji pavėsinė stovėjo lyg koks griozdas, toje vietoje ji buvo per aukšta. Pastatėme naują. Dabar daug jaukiau ir patogiau." Matyti, kad pavėsinė tikrai yra mėgstama šeimos pasisėdėjimo vieta: židinyje neseniai ruseno ugnis, ant suolo palikta skaitoma knyga. "Skubėjimas ir nuolatinis bėgimas išsekina žmogų. Tad stengiuosi, kad nors namuose būtų ramybė. Svarbu surasti laisvą valandėlę po darbo, tyloje pasėdėti gamtos kampelyje", - sako namų šeimininkė.

Kol kas Paksai neketina keltis į didesnius namus, nors tokia mintis prieš keletą metų buvo. Pernai namą šiek tiek paremontavo, atnaujino ir liko gyventi Šilo gatvėje. Kai į svečius atvažiuoja duktė Inga su anūke Estela, L.Paksienė nė kiek nepyksta, kad mažoji nuskina jos užaugintą gėlę. Trejų metukų anūkė mėgsta svečiuotis pas močiutę. Ji čia turi didelę laisvę ir gali vaikščioti, kur tik jai patinka.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
ccc  88.119.128.90 2013-03-26 16:03:06
O gali būti bus kaip su L.Dinium, išgirs, kad Paksas Briuselyje vaikšto su į dukras tinkančia drauge :DDD
2 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami