Lauko terasa: žingsnis po žingsnio

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-07-23 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-07-23 06:00
Šiuolaikiškas sprendimas, kai išėjimas į terasą įrengiamas kaip plastikinė stumdomoji konstrukcija. LŽ archyvo nuotrauka
Jau­ki lau­ko te­ra­sa, ku­rio­je bū­tų ga­li­ma leis­ti šil­tus va­sa­ros va­ka­rus, – to­kios no­ri daž­nas na­mų val­dą pro­jek­tuo­jan­tis šei­mi­nin­kas. Prieš sta­tant lau­ko te­ra­są, rei­kė­tų iš anks­to ap­gal­vo­ti ke­le­tą as­pek­tų, kad te­ra­sa bū­tų ne tik gra­ži, bet ir funk­cio­na­li.

Pir­miau­sia - paskirtis

Pir­mas žings­nis prieš sta­tant te­ra­są - at­sa­ky­ti į klau­si­mą, ko­kia bus jos pa­skir­tis? Ar ke­ti­na­te jo­je or­ga­ni­zuo­ti di­de­lius drau­gų va­ka­rė­lius? O gal tai bus ra­mi šei­mos pa­si­sė­dė­ji­mo vie­ta, ku­rio­je pa­kaks vie­no sta­liu­ko ir ke­lių kė­džių? Nu­spręs­ki­te, ar tai bus ku­pi­na šur­mu­lio, ar ra­maus poil­sio vie­ta. Nuo to ga­li pri­klau­sy­ti te­ra­sos vie­ta ir dy­dis.

Dau­gu­ma lau­ko te­ra­sų yra sta­to­mos ar­čiau įėji­mo į vir­tu­vę. Ki­ta ver­tus, jei jū­sų te­ra­sa bus poil­sio erd­vė ir jei lei­džia kie­mo plo­tas, ją ga­li­ma įreng­ti kiek at­okiau nuo na­mo. Ne ma­žiau nei te­ra­sos vie­ta svar­bus ir te­ra­sos plo­tas. Rei­kė­tų nu­spręs­ti, kiek žmo­nių te­ra­so­je tu­rė­tų su­tilp­ti. Gal­būt ke­ti­na­ma at­ei­ty­je jo­je įreng­ti ži­di­nį, tad rei­kė­tų iš anks­to aps­vars­ty­ti, ko­kį plo­tą jam bū­tų ga­li­ma skir­ti.

Daž­nai nau­do­ja­mi trys pa­grin­di­niai te­ra­sų sti­liai: si­me­triš­kas na­mui, asi­me­triš­kas na­mui bei ne­įp­ras­tų for­mų, su gam­ta su­si­lie­jan­tis sti­lius. Ne­tra­di­ci­nių for­mų te­ra­sos yra la­bai po­pu­lia­rios, to­kie spren­di­mai vi­zua­liai trau­kia akį bū­nant ir už te­ra­sos ri­bų. Taip pat te­ra­sos ga­li bū­ti įstik­lin­tos ar­ba ne, o įstik­li­ni­mo spren­di­mai taip pat ski­ria­si.

Es­te­tiš­ka ir pa­to­gi konstrukcija

Jei nu­spren­dė­me sta­ty­ti įstik­lin­tą te­ra­są, yra du ga­li­mi pa­si­rin­ki­mo va­rian­tai: rė­mi­nė ar­ba be­rė­mė sis­te­ma. Pa­sak įmo­nės „Vi­va lan­gai” di­rek­to­riaus Min­dau­go Gri­go, spren­džiant, ku­ri sis­te­ma tin­ka­mes­nė kon­kre­čiu at­ve­ju, kiek­vie­ną pro­jek­tą ten­ka ver­tin­ti in­di­vi­dua­liai.

„Šiuo­lai­kiš­kas spren­di­mas, kai iš­ėji­mas į te­ra­są įren­gia­mas kaip plas­ti­ki­nė stum­do­mo­ji kons­truk­ci­ja. Tai net tik es­te­tiš­ka, bet ir itin pa­to­gu. Ati­da­ro­me – ir tu­ri­me ly­gų gra­žų iš­ėji­mą į pa­tal­pą, o už­da­rius – šil­ta. Be­rė­mė sis­te­ma pa­čiai te­ra­sai įstik­lin­ti, ma­no nuo­mo­ne, nė­ra pats ge­riau­sias spren­di­mas, nes te­ra­sa bus vie­no stik­lo ir šal­ta. To­kia sis­te­ma ne­už­ti­krins nei ko­ky­biš­kos ši­lu­mos, nei gar­so izo­lia­ci­jos”, - pa­žy­mė­jo M. Gri­gas.

„Vi­va lan­gai“ va­do­vo tei­gi­mu, ren­kan­tis stik­lo pa­ke­tą la­bai svar­bu įver­tin­ti jo sto­rį ir sta­ti­nes sa­vy­bes – ypač kai pa­ke­tas di­de­lių ga­ba­ri­tų. Ki­taip, pa­ki­lus aud­rin­gam vė­jui, ne­sta­bi­liai įtvir­tin­tas stik­lo pa­ke­tas ga­li iš­virs­ti.

„Taip pat svar­bu nu­ma­ty­ti, į ku­rią na­mo pu­sę iš­ei­na tu­ri­ma erd­vė, ar ji yra ant že­mės, bal­ko­ne ar ant sto­go. Šil­čiau­sia, ži­no­ma, yra pie­ti­nė pu­sė. Jei te­ra­sa ar bal­ko­nas nu­ma­ty­ti į šią pu­sę, tuo­met įstik­li­nant drą­siai ga­li­ma nau­do­ti leng­vas stum­do­mą­sias kons­truk­ci­jas, ku­rios ap­sau­gos nuo šal­čio ir lie­taus. Šiau­ri­nei pu­sei pa­tar­čiau rink­tis šil­tes­nes stik­li­ni­mo sis­te­mas. Par­en­kant izo­lia­ci­nes me­džia­gas rei­kia aps­kai­čiuo­ti, ar šil­ti­ni­mo sluoks­nis bus de­da­mas iš vi­daus, ar iš lau­ko pu­sės. Ne­tin­ka­mai par­in­kus šil­ti­ni­mo sluoks­nio me­džia­gas, ga­li su­si­da­ry­ti kon­den­sa­to ir šil­ti­ni­mo me­džia­go­je ims kaup­tis drėg­mė“, - pa­ta­rė M. Gri­gas.

Leng­viau­sia pri­žiū­rė­ti sin­te­ti­nes dangas

Pa­si­rin­kus te­ra­sos dy­dį, sti­lių, įstik­li­ni­mo sis­te­mą, ki­tas itin at­sa­kin­gas žings­nis - te­ra­sos grin­dų dan­ga, nes ši ne tik nu­lems bend­rą eks­ter­je­ro vaiz­dą, bet ir grin­dų prie­žiū­rą.

Me­di­nė lau­ko te­ra­sos grin­dų dan­ga - kla­si­ki­nis pa­si­rin­ki­mas. Me­dis, ga­li­ma sa­ky­ti, tin­ka vi­sur, ta­čiau rei­kia ne­pa­mirš­ti, kad ši me­džia­ga rei­ka­lau­ja dau­giau prie­žiū­ros ir yra lin­ku­si pil­kė­ti. Jei­gu, be pa­tva­ru­mo, no­ri­si ir leng­vos grin­dų prie­žiū­ros, pa­ta­ria­ma rink­tis sin­te­ti­nę grin­dų dan­gą - me­džio kom­po­zi­tą. Tai dan­gos, su­kur­tos nau­do­jant me­džio ir plas­ti­ko mi­ši­nį.

Sa­lo­no „Wood Mood” at­sto­vo Graž­vi­do Ža­dei­kos tei­gi­mu, vie­nas pi­ges­nių na­tū­ra­lios grin­dų dan­gos va­rian­tų - pu­šis, ta­čiau ja ne­si­džiaug­si il­giau nei 6 - 8 me­tus. Be to, lai­kui bė­gant ji iš­lei­džia sa­kus. Mau­me­džio me­die­nos grin­dys lai­ko apie 12 – 15 me­tų, ta­čiau jų di­džiau­sias mi­nu­sas - iš­sis­luoks­nia­vi­mas.

Sa­lo­no „Do­re­mus” at­sto­vės Kris­ti­nos Kle­naus­kai­tės tei­gi­mu, no­rin­tiems pa­tva­rios ir il­giau nau­do­ja­mos te­ra­sos siū­lo­ma rink­tis iš­džio­vin­tą tro­pi­kų me­die­ną, ku­ri yra at­spa­ri iš­si­krai­py­mui. Iš tro­pi­kų me­die­nos pa­ga­min­ta te­ra­sa ge­rai at­ro­do 20 - 60 me­tų, o tin­ka­mai pri­žiū­rint ga­li­ma iš­lai­ky­ti na­tū­ra­lią me­die­nos spal­vą.

„Aps­kri­tai, ren­kan­tis me­di­nę te­ra­są bū­ti­na at­kreip­ti dė­me­sį ne tik į me­die­nos rū­šį, bet ir į tvir­ti­ni­mo sis­te­mą. Svar­bu, kad tvir­ti­ni­mo ele­men­tai ne­pa­žeis­tų len­tų ir kar­tu leis­tų joms ne­žy­miai ju­dė­ti", - sa­ko K. Kle­naus­kai­tė.

Ieš­kan­tiems il­gaam­žiš­ku­mo - plytelės

Ki­tas po­pu­lia­rus pa­si­rin­ki­mas te­ra­sos grin­dims - ply­te­lės. Pro­fe­sio­na­liai iš­klo­tos ir pri­žiū­ri­mos ply­te­lės lau­ko te­ra­so­je at­lai­kys ne vie­ną de­šimt­me­tį. Rei­kė­tų rink­tis ply­te­les, ku­rios ne­įge­ria drėg­mės. Taip pat svar­bu įver­tin­ti jų sli­du­mą, ypač jei lau­ko te­ra­sa yra at­vi­ra. Ply­te­lės po lie­taus ar iš­tir­pus snie­gui tu­rė­tų bū­ti ne­sli­džios. Ir tre­čias kri­te­ri­jus - at­siž­velg­ti į tai, ar ply­te­lės ne­di­lios. Kuo aukš­tes­nė ply­te­lių PEI kla­sė, tuo ply­te­lės at­spa­res­nės.

Klin­ke­rio ir ak­mens ma­sės ply­te­lės yra po­pu­lia­riau­sias pa­si­rin­ki­mas įren­giant lau­ko te­ra­są. Jų ga­li­ma rink­tis įvai­riau­sių spal­vų, dy­džių ir for­mų. Da­bar po­pu­lia­ru rink­tis me­džio im­ita­ci­jos ir lof­ti­nius va­rian­tus - ce­men­to spal­vos im­ita­ci­jas, di­de­lius ply­te­lių for­ma­tus, ku­rie su­ku­ria di­de­lės erd­vės jaus­mą.

„Žmo­nės daž­niau lin­kę rink­tis klin­ke­rį, nes ak­mens ma­sės ply­te­lė­mis vis dar ne­pa­si­ti­ki. Ži­no­ma, šio­mis die­no­mis klin­ke­rio ply­te­lių pa­si­rin­ki­mas kur kas di­des­nis – nuo se­nų­jų mo­lio at­spal­vių iki pil­kų mi­nė­tos be­to­no im­ita­ci­jos va­rian­tų", – sa­kė sa­lo­no „El­do­ris“ at­sto­vė Ag­nė Di­mai­tė.

Daug dė­me­sio rei­kė­tų skir­ti ne tik ply­te­lėms, bet ir kli­jams, glais­tui, klo­ji­mo dar­bams. „Vi­daus ir lau­ko ply­te­lių klo­ji­mas ge­ro­kai ski­ria­si. Ko­ky­biš­kai su­klo­ti lau­ko ply­te­les – itin at­sa­kin­gas dar­bas, rei­ka­lau­jan­tis pro­fe­sio­na­lo ran­kų. Tik vis­ką tin­ka­mai pa­da­rius ga­li­ma ti­kė­tis ge­riau­sių re­zul­ta­tų ir il­gaam­žiš­ku­mo", - tei­gė A. Di­mai­tė.

Prieš pra­dė­da­mi sta­ty­ti lau­ko te­ra­są, bū­ti­nai pa­si­tar­ki­te su spe­cia­lis­tais. Jie pa­tars, kaip par­uoš­ti pa­grin­dą te­ra­sos grin­dų dan­gai ir vis­ką su­mon­tuo­ti. Ne­pa­mirš­ki­te ap­gal­vo­ti pa­sto­gės ir apš­vie­ti­mo ga­li­my­bių, kad te­ra­so­je bet ko­kiu oru ir me­tu ga­lė­tu­mė­te mė­gau­tis poil­sio aki­mir­ko­mis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šeš­ta­die­nį mi­rė gydytojas Re­mi­gi­jus Nar­gė­la.
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Bal­ta­ru­si­jos opo­zi­ci­ja šeš­ta­die­nį su­ren­gė pi­ke­tą sos­ti­nės Mins­ko cen­tre, per ku­rį gy­ven­to­jai bu­vo ra­gi­na­mi pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, kad anks­tes­nei na­cio­na­li­nei bal­tos ir raudonos spal­vos vė­lia­vai [...]
JAV vy­riau­sy­bė šeš­ta­die­nį bai­gė for­ma­lų in­ter­ne­to prie­žiū­ros vaid­me­nį ir per­da­vė sai­ty­no ad­re­sų sis­te­mos val­dy­mą tarp­tau­ti­nei ne pel­no or­ga­ni­za­ci­jai.
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Vil­niu­je dviem skve­rams ke­ti­na­ma su­teik­ti su so­vie­tų oku­pa­ci­ja ko­vo­ju­sių par­ti­za­nų va­do Juo­zo Luk­šos-Dau­man­to bei Ukrai­nos var­dus.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Aly­taus „Dzū­ki­jos“ krep­ši­nin­kai gar­bin­gai prieš­ino­si Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tui“, ta­čiau sos­ti­nės klu­bas iš­li­ko vie­nin­te­lis dar ne­pa­ty­ręs pra­lai­mė­ji­mo „Te­te-a-Tete Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te. [...]
Ovi­di­jaus Ver­bic­ko rea­li­zuo­tas bau­di­nys at­ne­šė tris svar­bius taš­kus Klai­pė­dos „At­lan­tui“ Vil­niu­je. Tre­čio­je vie­to­je įsi­kū­ru­si uos­ta­mies­čio eki­pa an­trą sy­kį se­zo­ne įveikė čem­pio­na­to ly­de­rį [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami