Lauko terasos - poilsiui ir puošmenai

Gintaras MIKŠIŪNAS g.miksiunas@lzinios.lt 2013-05-16 07:38
Gintaras MIKŠIŪNAS
g.miksiunas@lzinios.lt 2013-05-16 07:38
Terasoje organiškai susijungia dvi erdvės: namo vidus ir jo kiemas. LŽ archyvo nuotrauka
In­di­vi­dua­lus na­mas ar so­dy­ba be te­ra­sos - tas pat, kaip lėk­tu­vas be spar­nų. Kaip ap­sisp­ręs­ti, ko­kios te­ra­sos rei­kia, iš ko­kių me­džia­gų ją įsi­reng­ti?

Va­sa­ros te­ra­sa va­di­na­mas lai­ki­nas, se­zo­ni­nis iš ne­su­dė­tin­gų kons­truk­ci­jų su­rink­tas na­mo prie­sta­tas, ku­ris at­lie­ka ke­le­tą svar­bių funk­ci­jų.

Poil­siui ir pra­mo­goms

Pir­miau­sia tai pa­pil­do­mas, nors ir lai­ki­nas, na­mo plo­tas gry­na­me ore, skir­tas poil­siui. Tai yra na­mo tę­si­nys gam­to­je ar­ba gam­tos tę­si­nys na­me. Čia or­ga­niš­kai su­si­jun­gia dvi erd­vės: na­mo vi­dus ir jo kie­mas. An­tra svar­bi te­ra­sos funk­ci­ja - puo­šti na­mą. Te­ra­sa ga­li bū­ti puo­šia­ma de­ko­ra­ty­vi­ne au­ga­li­ja, bal­dais, švies­tu­vais bei įvai­riais ak­cen­tais. Toks lai­ki­nas na­mo prie­sta­tas ga­li bū­ti su tu­rėk­lais, be jų, su sto­gu, bes sto­go, stik­lin­tas ir ne­stik­lin­tas. Ne­re­tai ša­lia te­ra­sos įren­gia­mas ir ki­tas svar­bus na­mų val­dos ob­jek­tas - ba­sei­nas, fon­ta­nas, gė­ly­nas. Pir­miau­sia į te­ra­są at­ei­na­ma pa­il­sė­ti, pa­va­ka­rie­niau­ti, ji tin­ka šei­mos va­ka­rams, su­si­ti­ki­mams su drau­gais, čia ga­li žais­ti vai­kai.

Te­ra­sa, lai­ki­nas na­mo prie­sta­tas, ne­tu­ri už­gož­ti na­mo, bū­ti leng­vai pri­žiū­ri­ma, eksp­loa­tuo­ja­ma. Jei­gu no­ri­ma tau­so­ti me­džia­gas, pa­va­sa­rį ji tu­ri bū­ti leng­vai su­ren­ka­ma, o ru­de­nį - iš­ar­do­ma. Jei­gu to­kių se­zo­ni­nių dar­bų at­lik­ti ne­ke­ti­na­ma, te­ra­sa tu­ri bū­ti su­ręs­ta iš me­džia­gų, ku­rios ne­bi­jo nei šal­čio, nei drėg­mės ir yra leng­vai va­lo­mos. Ge­riau­siai tam tin­ka im­preg­nuo­tas me­dis.

Kaip pa­si­rink­ti medžiagas

Sta­tant te­ra­są svar­būs ke­li da­ly­kai. Pir­miau­sia - pa­grin­das. Jei te­ra­sa lai­ki­na, už­ten­ka va­di­na­mų­jų ko­jų, ko­lo­nų, ant ku­rių klo­ja­mi im­preg­nuo­ti ta­šai ir te­ra­sos len­tos. At­ra­mos ga­li bū­ti ne tik iš me­džio, bet ir iš me­ta­lo. Rin­ko­je yra to­kių me­ta­li­nių te­ra­sų kons­truk­ci­jų, ku­rios leng­vai su­ren­ka­mos ir iš­ren­ka­mos, lyg koks vai­kiš­kas kons­truk­to­rius.

Jei­gu no­ri­ma me­di­nės te­ra­sos, svar­bu ap­sisp­ręs­ti dėl jos dy­džio. Rei­kia tu­rė­ti ome­ny­je, kad ob­liuo­ti ir ne­ob­liuo­ti ta­šai, ta­še­liai ir te­ra­sos len­tos bū­na iki 4-6 me­trų, o dai­ly­len­tės - iki 3 me­trų il­go. Tai­gi sta­tant steng­tis iš­veng­ti dau­gy­bės su­jun­gi­mų ir su­dū­ri­mų.

Te­ra­sa at­ro­do jau­kiau, jei­gu jos grin­dims pa­nau­do­tos sto­res­nės len­tos. Me­dis ne tik su­tei­kia jau­ku­mo ir ši­lu­mos įspū­dį. Jis tu­ri ir ne­ma­žai mi­nu­sų. La­bai daž­nai į to­kią me­die­ną įsi­me­ta pe­lė­sis, pra­si­de­da pu­vi­mo pro­ce­sas. Te­ra­sos len­tos taip pat ga­li bū­ti pa­veik­tos kirmg­rau­žų - me­die­no­je ma­ty­ti daug iš­grauž­tų sky­lu­čių, ji tam­pa po­rin­ga ir kons­truk­ciš­kai ne­pat­va­ri. No­rint iš­veng­ti mi­nė­tų ne­ma­lo­nu­mų, len­tos pri­va­lo bū­ti tin­ka­mai ap­do­ro­tos ga­myk­li­niu bū­du, o tarp že­mės ir grin­dų tu­rė­tų bū­ti tar­pas orui cir­ku­liuo­ti.

Ga­li­ma pirk­ti pa­pras­tas len­tas ir mė­gin­ti jas im­preg­nuo­ti pa­tiems. Spe­cia­lių me­die­nos ga­lio­ji­mo truk­mę pa­il­gi­nan­čių im­preg­na­vi­mo prie­mo­nių rin­ko­je yra daug ir jų kai­nos svy­ruo­ja pa­gal ga­li­my­bes ir po­rei­kius.

Pro­jek­tas nereikalingas

Tre­čias svar­bus da­ly­kas - tu­rė­ti aiš­kią vi­zi­ją, kaip te­ra­sa at­ro­dys, ko­kie jo­je bus bal­dai, de­ko­ra­ty­vi­niai au­ga­lai ir ki­to­kie ak­cen­tai. Sta­ty­bi­nin­kų pa­ta­ri­mu te­ra­sai nu­ma­ty­tas sto­gas ne­tu­ri bū­ti aukš­tes­nis už pir­mą­jį aukš­tą ar­ba že­mes­nis už lau­ku­jes du­ris. Jei­gu na­mas vie­no aukš­to, jis sa­vo nuo­žul­nu­mu ir spal­va tu­ri at­ro­dy­ti lyg na­tū­ra­lus sto­go tę­si­nys. Te­ra­sos po­lių (ko­jų) aukš­tis ne­tu­ri bū­ti di­des­nis už na­mo pa­ma­to aukš­tį. Tu­rėk­lai tu­ri ne­prie­kaiš­tin­gai įsi­kom­po­nuo­ti į bend­rą na­mo vaiz­dą bei au­ga­li­ją.

At­vi­ros se­zo­ni­nės lau­ko te­ra­sos sta­ty­bai ne­rei­ka­lin­gas nei pro­jek­tas, nei lei­di­mas. Ta­čiau nuo­la­ti­nėms stik­lin­toms te­ra­soms su pa­ma­tais ga­lio­ja įvai­rūs rei­ka­la­vi­mai, ne­ly­gu, ko­kio­je sa­vi­val­dy­bė­je sta­to­ma. Pro­jek­to par­en­gi­mo ir lei­di­mų ga­vi­mo kai­na tu­rė­tų bū­ti nuo po­ros tūks­tan­čių li­tų. Pro­jek­to de­ri­ni­mo pro­ce­dū­ra - taip pat įvai­ri, pri­klau­so nuo mies­to ar ra­jo­no, ku­ria­me gy­ve­na­ma.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Lina  82.28.206.198 2014-02-23 10:41:52
Laba diena,gyvenu kauno raj kaime astonbuti ,pirmamia aukste,norim pasistatyti lauko terasa,be pamatu iki 15kv.m.Noriu paklausti ar reikalingas kaimyniu sutikimas,ir jai reikia ar uztenka 51% kaimyniu sutikimo.Aciu.
3 0  Netinkamas komentaras
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI) ti­kri­na Da­riaus Moc­kaus val­do­mo kon­cer­no „MG Bal­tic“ įmo­nes. VMI at­sto­vas pa­tvir­ti­no, kad tikrinamos 4 įmo­nės.
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
JAV dien­raš­tis „U­SA To­day“ nu­kry­po nuo įpras­tos pra­kti­kos ir penk­ta­die­nį iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą vie­nam iš pre­zi­den­to rinkimų kam­pa­ni­jos da­ly­vių.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami