LED juostos – lokaliam apšvietimui

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-07-09 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-07-09 06:00
Su kitais šviesos šaltiniais derinamos LED juostos tinka lubose ir sienose esančių nišų apšvietimui. LŽ archyvo nuotrauka
Apie švie­sos dio­dus (LED) pri­ra­šy­ta tiek, kad var­gu ar čia įma­no­mi nau­ji at­ra­di­mai. Ta­čiau vie­nas šia tech­no­lo­gi­ja grįs­tas spren­di­mas, ku­ris ga­li su­bti­liai pa­gy­vin­ti na­mų in­ter­je­rą, yra ne­pag­rįs­tai pri­mirš­tas – tai LED juo­stos.

Daž­nai in­ter­je­ro di­zai­ne­riai šį spren­di­mą pa­lie­ka gy­ve­na­mų­jų erd­vių apš­vie­ti­mo pro­jek­to par­aš­tė­se, nes pu­siau pa­grįs­tai ma­no­ma, kad LED juo­stos yra ki­čas. Tar­si ant lu­bų ar sie­nos, kur­da­mi nau­ją na­mų ap­lin­ką, pri­ka­bin­tu­me Ka­lė­dų eg­lu­tės gir­lian­dų. Bet ki­čas įsi­ga­li ten, kur nė­ra sai­ko. Tin­ka­mo­je vie­to­je pa­nau­do­tos LED juo­stos ga­li tap­ti sti­lin­gai in­ter­je­ro pra­na­šu­mus at­sklei­džian­čiu švie­sos šal­ti­niu.

„Stip­riau­sių LED juo­stų ga­lin­gu­mas sie­kia vos 14 V, to­dėl jų, ži­no­ma, ne­pa­nau­do­si­me kaip pa­grin­di­nio šal­ti­nio. Jos daž­niau­siai pri­tai­ko­mos pa­slėp­tam ka­ba­mų­jų lu­bų, ni­šų ar ar­kų apš­vie­ti­mui. Tai la­bai pra­ktiš­kas spren­di­mas, mat švie­sos dio­dų vei­ki­mo lai­ko­tar­pis yra la­bai il­gas. Be to, LED juo­stos itin leng­vai mon­tuo­ja­mos. Jos tie­siog kli­juo­ja­mos prie pa­vir­šiaus. Ir ne­bū­ti­nai ly­gaus“, - sa­kė ne vie­ną to­kį in­ter­je­ro ap­dai­los spren­di­mą įgy­ven­di­nęs meis­tras Lu­kas Ži­do­nis.

Be­veik amžinos

LED juo­sta va­di­na­mas plo­nas apš­vie­ti­mo ele­men­tas, ku­rį su­da­ro su­gru­puo­ti į vie­ną li­ni­ją švie­sos dio­dai. Jie ne­di­de­li, ta­čiau pa­si­žy­mi ge­ru švie­sos ati­da­vi­mo ir ener­gi­jos pa­nau­do­ji­mo san­ty­kiu. Aps­kai­čiuo­ta, kad LED apš­vie­ti­mas su­nau­do­ja kur kas ma­žiau ener­gi­jos nei kai­tri­nės ar­ba ha­lo­ge­ni­nės lem­pu­tės, ta­čiau LED juo­stos su­nau­do­ja­ma ener­gi­ja pri­klau­so nuo dio­dų kie­kio, ti­po ir ga­lin­gu­mo. Vi­si šie par­ame­trai yra nu­ro­do­mi prie kiek­vie­nos LED juo­stos tech­ni­nių duo­me­nų.

Švie­sos dio­dų juo­stos, spe­cia­lis­to tei­gi­mu, vei­kia net iki 50 tūkst. va­lan­dų, to­dėl skir­tin­gai nei die­nos švie­sos ar ha­lo­ge­ni­nės lem­pos, ne­su­ke­lia gal­vos skaus­mo dėl daž­no jų kei­ti­mo. Tie­sa, jos tu­ri ir vie­ną mi­nu­są – per­de­gus vie­nai aku­tei, tos ne­pa­kei­si, mat skir­tin­gai nei įpras­tos lem­pu­tės, LED juo­stos su­da­ry­tos iš be­ga­lės švie­čian­čių taš­ke­lių.

„Ta­čiau ir tai ne­sun­kiai iš­spren­džia­ma. Jei vie­no­je vie­to­je per­de­ga daug to­kių taš­ke­lių, ga­li­ma tą vie­tą iš­pjau­ti ir lai­de­liais pri­jung­ti nau­ją juo­ste­lę. LED juo­stos pre­ky­bos vie­to­se par­duo­da­mos me­trais, to­dėl ne­sun­ku at­si­kirp­ti kiek rei­kia ir su­jung­ti taip, kaip pa­tin­ka“, - pa­žy­mė­jo L. Ži­do­nis.

Pa­sak ap­dai­los meis­tro, to­kių at­ve­jų, kad per­de­gus aku­tėms tek­tų keis­ti juo­stą ar­ba jos da­lis, pa­si­tai­ko la­bai re­tai. Mat per­de­gu­sios ke­lios aku­tės ne­me­ta jo­kio še­šė­lio. Tam, kad jis su­si­da­ry­tų, rei­kia, jog vie­no­je 3-5 cen­ti­me­trų at­kar­po­je per­deg­tų ke­lias­de­šimt dio­dų. O tai be­veik ne­įma­no­ma.

Vie­nas to­kio apš­vie­ti­mo spren­di­mo pra­na­šu­mų, anot L. Ži­do­nio, yra ne tik LED juo­stų tau­pu­mas ir il­ga­lai­kiš­ku­mas, bet ir tai, kad jos, skir­tin­gai nei ki­ti švies­tu­vai, uži­ma mi­ni­ma­liai vie­tos. LED juo­stas la­bai pa­pras­ta ins­ta­liuo­ti, jas ga­li­ma rai­ty­ti kaip akiai ma­lo­niau – aps­kri­ti­mais, ki­to­mis geo­me­tri­nė­mis for­mo­mis ar­ba iš­dės­ty­ti ke­lio­mis krei­vė­mis, taip pat ir pri­kli­juo­ti ap­link pa­veiks­lus, prie veid­ro­džių, laip­tų ar ki­tų na­muo­se esan­čių kons­truk­ci­jų.

„In­ter­je­ro ap­dai­lo­je ne­vien­ti­sos lu­bos šiuo me­tu la­bai po­pu­lia­rios. Anks­čiau tam, kad lu­bų ni­šo­se įreng­tu­me pa­pil­do­mą apš­vie­ti­mą, tek­da­vo da­ry­ti apie 15 cen­ti­me­trų nu­lei­di­mą, o mon­tuo­jant LED juo­stų apš­vie­ti­mą pa­kan­ka vos 5-6 cen­ti­me­trų. Ži­no­ma, ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti, jog ki­tų švie­sos šal­ti­nių pa­tal­po­je taip pat pri­reiks, nes LED juo­stos pui­kiai tiks tik silp­nam va­ka­ri­niam ar nak­ti­niam apš­vie­ti­mui, pa­pil­do­miems švie­sos efek­tams kam­ba­ry­je su­kur­ti. Ne­bent mon­tuo­si­me daug ir ga­lin­ges­nes“, - pa­ta­rė ap­dai­li­nin­kas.

Ren­kan­tis LED apš­vie­ti­mą rei­kė­tų ži­no­ti, ką bū­tent ke­ti­na­te apš­vies­ti. Jei­gu ke­ti­na­te įren­ti į lu­bas nu­kreip­tą ak­cen­ti­nį apš­vie­ti­mą, dio­dų sklei­džia­mos švie­sos ryš­ku­mas nė­ra la­bai svar­bus, ta­čiau rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į spal­vų per­tei­ki­mo in­dek­są (CRI) ir ak­cen­ti­niam apš­vie­ti­mui rink­tis ma­žes­nio in­dek­so juo­stas. Jei rei­kia ryš­kes­nio spal­vos šal­ti­nio, tuo­met pa­ta­ria­ma mon­tuo­ti šil­tes­nės spal­vos ir di­des­nio CRI juo­stas.

Ga­lin­giau­sias rei­kia aušinti

Lie­tu­vo­je šiuo me­tu pre­kiau­ja­ma tri­jų ti­pų LED juo­sto­mis. Pa­gal ap­sau­gos kla­ses (at­spa­ru­mą drėg­mei) jos skirs­to­mos į ne­her­me­ti­nes (IP33 kla­sės), pu­siau her­me­ti­nes (IP65) ir her­me­ti­mes (IP68). Ne­her­me­ti­nės juo­stos pui­kiai tiks gy­ve­na­mų­jų pa­tal­pų apš­vie­ti­mui ten, kur ne­si­kau­pia drėg­mė. Vir­tu­vė­je ar vo­nios kam­ba­ry­je pa­tar­ti­na nau­do­ti pu­siau her­me­ti­nes, tai yra spe­cia­liu kli­jų sluoks­niu ap­sau­go­tas, LED juo­stas. Na, o vi­siš­kai her­me­ti­nės juo­stos yra kli­juo­ja­mos ant pa­vir­šių, tu­rin­čių nuo­la­ti­nį są­ly­tį su van­de­niu ar van­dens ga­rais – pa­vyz­džiui, pir­ty­se, ba­sei­nuo­se. Jos yra bran­giau­sios, mat de­da­mos į spe­cia­lų epok­si­di­nį ap­val­ka­lą, ap­sau­gan­tį švie­sos dio­dus nuo drėg­mės.

Be to, de­rė­tų ži­no­ti, jog mon­tuo­jant ga­lin­giau­sias 14 V LED juo­stas bū­ti­na po jo­mis įreng­ti pa­pil­do­mą „ra­dia­to­rių“ – au­ši­ni­mo pro­fi­liu­ką, kad da­lis dio­dų sklei­džia­mos ši­lu­mos nu­ei­tų į me­ta­lą. Šiam tiks­lui pra­vers po juo­sta pa­ties­ta aliu­mi­nio juo­ste­lė ar­ba prie gips­kar­to­nio pri­mon­tuo­tas skar­di­nis pro­fi­liu­kas. Taip da­ro­ma, nes tin­ka­mai ne­au­ši­nant ga­lin­giau­sių dio­dų pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai stai­giai per­de­ga vi­sa juo­sta.

„Ma­žes­nio ga­lin­gu­mo LED juo­stoms „ra­dia­to­riaus“ ti­krai ne­rei­kia, jos pui­kiai veiks be pa­pil­do­mo au­ši­ni­mo. Ta­čiau kiek­vie­nai LED juo­stai bū­ti­na pri­tai­ky­ti pa­gal jos il­gį ir ga­lin­gu­mą tin­ka­miau­sią trans­for­ma­to­rių. Jei pa­tiems su­nkiai se­ka­si aps­kai­čiuo­ti, ko­kio trans­for­ma­to­riaus rei­kia, tai be var­go pa­da­rys elek­tros pre­kių sa­lo­no kon­sul­tan­tai. Jei LED juo­stos ga­lin­gos ir jų kam­ba­ry­je ka­bi­na­me ne vie­ną, pa­tar­čiau nu­ma­ty­ti vie­tos at­ski­rai trans­for­ma­to­riaus dė­žu­tei. Jei ga­lin­ges­nio trans­for­ma­to­riaus ne­rei­kia, lai­dus pri­klau­so­mai nuo įren­gi­mo vie­tos ga­li­ma su­slėp­ti lu­bų ar sie­nų kons­truk­ci­jo­se“, - tei­gė pa­šne­ko­vas.

Te­rei­kia tik pa­si­telk­ti sa­vo fan­ta­zi­ją, ir LED apš­vie­ti­mas pa­dės su­kur­ti ki­to­kią na­mų ap­lin­ką.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Aukš­čiau­sio­ji au­di­to ins­ti­tu­ci­ja, at­li­ku­si Bend­rų­jų miš­kų ūkio reik­mių fi­nan­sa­vi­mo prog­ra­mos au­di­tą, nu­sta­tė, jog 2015 m. pu­sė prog­ra­mos lė­šų – apie 4 mln. eu­rų – buvo pa­nau­do­tos ne [...]
Sei­mas tre­čia­die­nį ne­priims pir­mų­jų nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų. Pa­kei­ti­mų jis im­sis jau po rin­ki­mų.
Is­pa­ni­jo­je, Bel­gi­jo­je ir Vo­kie­ti­jo­je po­li­ci­ja su­lai­kė pen­kis as­me­nis, ga­li­mai su­bū­ru­sius kuo­pe­lę, ku­ri sklei­dė dži­ha­dis­tų pro­pa­gan­dą ir sie­kė pri­trauk­ti ko­vo­to­jų į grupuotę „Is­la­mo vals­ty­bė“ [...]
In­do­ne­zi­jos gel­bė­to­jai tre­čia­die­nį dėl ug­ni­kal­nio iš­si­ver­ži­mo iš vie­nos po­pu­lia­riau­sių žy­gių vie­tų eva­ka­vo apie 400 tu­ris­tų, dau­giau­siai už­sie­nie­čių, pranešė vie­nas par­ei­gū­nas.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Uos­ta­mies­tis tu­ris­ti­nį se­zo­ną pra­de­da ir bai­gia krui­zi­nių lai­vų vi­zi­tais, ta­čiau ge­rė­jan­tys tu­riz­mo ro­dik­liai men­kai te­vei­kia to­liau nuo uos­to esan­tį Va­ka­rų Lie­tu­vos re­gio­ną. Ap­jun­gu­sios iš­tek­lius [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bės tu­ri net 11 mln. kv. m nuo­sa­vų pa­tal­pų ir pa­sta­tų – tiek, kiek uži­ma Anykš­čių mies­to te­ri­to­ri­ja, at­sklei­dė Lie­tu­vos lais­vo­sios rinkos ins­ti­tu­to ana­li­zė. 
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Ka­ta­ži­na Sos­na („Tor­pa­do Fac­to­ry“) ta­po Ita­li­jo­je vy­ku­sių Tarp­tau­ti­nės dvi­ra­čių spor­to są­jun­gos (UCI) tre­čios ka­te­go­ri­jos kal­nų dvi­ra­čių kro­so varžybų „Gi­mon­di­Bi­ke“ nu­ga­lė­to­ja. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
„Šel­pia­me var­gin­giau gy­ve­nan­čius vo­kie­čius, – iro­ni­za­vo Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to (LEI) di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas dr. Ro­lan­das Ur­bo­nas. – Ir per anks­tes­nę sep­ty­ne­rius metus vyk­dy­tą Eu­ro­pos [...]
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami