LED technologija - prabanga taupyti

Ilona STAŠKUTĖ   2013-02-07 06:00
Ilona STAŠKUTĖ
 
2013-02-07 06:00
News.cnet.com nuotrauka LED lemputės gaminamos ir tradicinės formos, jos tinkamos sukti į įprastus šviestuvus.
Švie­sos dio­dų (LED) lem­pos vi­sai ne­se­niai bu­vo nau­do­ja­mos tik au­to­mo­bi­lių pra­mo­nė­je, ko­mer­ci­nės pa­skir­ties pa­tal­po­se ar smul­kioms švy­tin­čioms de­ko­ra­ci­joms, ta­čiau tech­no­lo­gi­jai plė­to­jan­tis jos at­ei­na ir į pri­va­čias erd­ves.

Kaip kaitrines lemputes prieš dešimtmetį iš butų ir namų ėmė stumti liuminescencinės lemputės, dar vadinamos taupiosiomis, taip pastarąsias po truputį keičia LED žibintai. Jie tai pačiai šviesai išgauti naudoja apie dukart mažiau elektros energijos nei taupiosios ir apie 10 kartų mažiau nei kaitrinės lemputės. Vis dėlto LED technologija sparčiai plėtojama tik keletą pastarųjų metų, todėl šios įrangos ir lempučių kainos vis dar labai didelės.

Brangi pradžia

Kokybiškos lemputės, skirtos įprastiems šviestuvams, kainuoja apie 50-60 litų, bet kadangi namie paprastai reikia ne vienos, o bent dešimties lempučių, vien investicijos į įrangą vidutines pajamas gaunančiai šeimai sunkiai įkandamos. Vėliau jos atsiperka dėl mažesnių išlaidų elektrai ir lemputėms. Mat, pagal LED gamintojų skelbiamus duomenis, viena lemputė dega apie 50 tūkst. valandų, bet jos atsipirkimo gali tekti laukti beveik dešimtmetį.

Lietuviškus LED šviestuvus "Lumo" gaminančios bendrovės "AVG Automix" direktorius Juras Steponaitis skaičiavo, kad namie taupiąsias lemputes pakeitus į LED jos galėtų atsipirkti per 6-8 metus, o ten, kur lempos laikomos nuolat įjungtos ir elektros suvartojama daugiau, ši technologija atsiperka per 3-4 metus. Todėl, nors vienas didžiausių LED privalumų yra taupumas, žmonės šią technologiją namie dažniau naudoja dėl grožio.

Ledtube.org nuotrauka/Lietuviai šviesos diodus dažniausiai naudoja dėl grožio - šviesos juostelėmis puošiamos lubos ar pabrėžiamos interjero detalės.

Renkasi grožį

Namie naudojamos LED lemputės iš esmės būna dviejų rūšių - įprastos formos lemputės, įsukamos į standartinį šviestuvą, arba įspūdingesnės, specialaus pritaikymo reikalaujančios diodų juostelės.

Įmonės "Inovacijų studija" projektų vadovė Živilė Gelumbauskienė pastebėjo, kad pastarųjų pirkėjai teiraujasi gerokai dažniau. Akcentiniam apšvietimui skirtas LED juostas lietuviai dažniausiai pageidauja montuoti į įtempiamas lubas, baldus, naudoti stalviršiui virtuvėje arba spintų ir stalčių vidui apšviesti. "Žmonės maždaug įsivaizduoja, kokį rezultatą galima išgauti naudojant LED juosteles, bet daugiausia dirbame su dizaineriais, nes galutiniai vartotojai dar nežino, kaip jas pritaikyti", - tvirtino ji.

Savarankišką LED sistemų įsigijimą apsunkina tai, kad nepakanka tik nusipirkti pačią lempučių juostelę - norint ją prijungti prie elektros tinklo, reikia specialaus maitinimo šaltinio ir jungiklio, o tolesnį priedų sąrašą galima tęsti atsižvelgiant į norus. Be to, iki maitinimo šaltinio ir juostelės reikia atvesti ir prijungti laidus, taigi prireiktų elektriko pagalbos.

Ledtape.co.uk nuotrauka/Panaudojus LED juosteles, virtuvei galima suteikti subtilaus jaukumo.

Klastočių jūra

Tačiau netgi tinkamai sumontavus visą LED sistemą rezultatas gali nuvilti. LŽ pašnekovai neslėpė, kad mūsų šalies rinkoje labai daug nekokybiškų LED gaminių. "Iš Lietuvoje parduodamų LED yra 90 proc. šlamšto ir tik apie 10 proc. gerų gaminių, - tiesmukai tvirtino J.Steponaitis, - Su nekokybiška produkcija teko ne kartą susidurti. Pavyzdžiui, žmonės montuoja LED juosteles virš karnizų, ir matyti, kad pati juostelė šviečia, bet ji nieko neapšviečia. Žmonės lieka nusivylę, nes ne tokio rezultato tikėjosi."

Pašnekovas pabrėžė, kad renkantis LED lemputes negalima nuspėti jų skleidžiamos šviesos ryškumo pagal galingumą, kaip įprasta perkant kaitrinę lemputę. LED atveju nurodyti vatai reiškia tik suvartojamą elektros energijos kiekį, o skleidžiamą šviesą galima pasirinkti pagal liumenų kiekį.

Tačiau net ir atidžiai išnagrinėjus lemputės duomenis galima apsigauti, mat, anot J.Steponaičio, kopijuoti prekes įpratę gamintojai iš Kinijos ir kitų Tolimųjų Rytų šalių nesibodi nurašyti kitų įmonių techninius duomenis, nors realiai produktas jų neatitinka. Jis rekomendavo pirkti tik sertifikuotas žinomų gamintojų lemputes, o nežinomų prekių ženklų ar apskritai bevardę produkciją aplenkti, nors ji ir pigesnė net keletą kartų.

Siūlo dėl sveikatos

Neseniai pradėtos intensyviau tobulinti LED lemputės per pastaruosius metus atpigo nežymiai, nors galima tikėtis, kad ateityje, kai šios technologijos plėtra ir gamyba įsibėgės, diodai bus prieinami daugeliui gyventojų. Kol kas LED lemputės daugeliui per brangios, tačiau J.Steponaitis, apeliuodamas į sveikatą, rekomendavo jas naudoti nors ten, kur apšvietimas intensyviausias.

Įprastas taupiąsias lemputes mokslininkai ne kartą kritikavo dėl jų skleidžiamos šviesos mirgėjimo, kuris, kaip manoma, vargina akis, sukelia galvos skausmą ir gali prisidėti prie rimtesnių ligų paūmėjimo. "Tobulas šviesos šaltinis - kaitrinės lemputės, bet jos neekonomiškos. LED šviesa artimiausia joms. Kitų tipų lemputės skleidžia iškreiptą šviesą. Tai pigu, bet nesveika", - tvirtino pašnekovas. Plika akimi smulkūs mirgėjimai nematomi, bet tuo galima įsitikinti nufilmavus skirtingų tipų lempas kad ir mobiliuoju telefonu, todėl J.Steponaitis siūlė pasikeisti lemputes į LED nors ten, kur skaitoma, rašoma ar dirbama.

Blkstone.co.uk nuotrauka/Pataupę kokybiškai įrangai žmonės nusivilia - gautas rezultatas nė iš tolo neprilygsta gražiems reklaminiams paveikslėliams.

FAKTAI: Nemoka taupyti

Nuo šių metų elektros energijos kilovatvalandė pabrango iki 50,1 cento, tačiau lietuviai vis dar nemoka taupyti elektros. Iš bendrovės LESTO užsakymu atliktos apklausos paaiškėjo, kad dauguma gyventojų mano taupantys elektrą, bet paklausti, kokias žino taupymo priemones, trečdalis respondentų nepaminėjo nė vienos.

Pagal apklausos rezultatus, populiariausi elektros energijos taupymo būdai yra apšvietimo išjungimas išeinant iš patalpos (90 proc.), elektros energiją taupančių lempučių naudojimas (71 proc.), prietaisų išjungimas iš elektros lizdų išeinant ilgesniam laikui (65 proc.) ir elektrą taupančių buitinių prietaisų naudojimas, pvz., perkant A klasės elektros prietaisus (56 proc.).

Maždaug trečdalis gyventojų teigia žinantys taupymo priemonių, tačiau namie jų netaiko.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
m  78.63.233.142 2013-02-07 20:35:30
O, geras, kaip tik siuo metu aktuali info!
2 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus Len­ki­jo­je per Ka­ta­li­kų Baž­ny­čios pa­sau­lio jau­ni­mo die­nų ren­gi­nius nau­do­ti au­to­mo­bi­liai pir­ma­die­nį bu­vo iš­sta­ty­ti auk­cio­ne, o už juos gau­tos lė­šos bus skir­tos Si­ri­jos [...]
Tur­ki­ja dėl įta­ria­mų ry­šių su ne­sėk­min­gu lie­pos 15-osios ban­dy­mu įvyk­dy­ti per­vers­mą at­lei­do 87 žval­gy­bos agen­tū­ros dar­buo­to­jus, an­tra­die­nį pranešė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami