Liepsnojantis tunelis – išskirtiniam interjerui

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-10-17 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-10-17 06:00
Židinys suteikia ne tik jaukumo, bet ir prabangos jausmą. LŽ archyvo nuotraukos
Ži­di­nys šiais lai­kais - ne tik ši­lu­mą tei­kian­ti būs­to da­lis, bet ir in­ter­je­ro puo­šme­na. De­gan­čios ug­nies jau­ku­mu trokš­ta mė­gau­tis ne tik in­di­vi­dua­lių na­mų sa­vi­nin­kai, bet ir dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jai. Vie­niems pa­tin­ka jos im­ita­ci­ja, ki­ti no­ri ti­kros lieps­nos.

Nė­ra pa­pras­ta tra­di­ci­nį mal­ko­mis kū­re­na­mą ži­di­nį įsi­reng­ti bu­te. Bū­ti­nas ne tik dūm­trau­kis, bet ir kai­my­nų su­ti­ki­mas, ir sa­vi­val­dy­bės lei­di­mas. Daž­nai dėl erd­vės trū­ku­mo su­nku bu­te ras­ti ir vie­tos mal­koms. To­kiu at­ve­ju spe­cia­lis­tai siū­lo pa­svars­ty­ti apie ga­li­my­bę tu­rė­ti elek­tri­nį ži­di­nį ar­ba bio­ži­di­nį. Šiems ne­ke­lia­ma biu­ro­kra­ti­nių rei­ka­la­vi­mų, dūm­trau­kių ne­rei­kia, o pa­sta­ty­ti juos pa­jėgs kiek­vie­nas bent kar­tą at­suk­tu­vą ran­ko­se lai­kęs būs­to šei­mi­nin­kas.

Ren­ka­si elektrą

„E­lek­tri­nį ži­di­nį va­din­ti ti­kru ži­di­niu, ži­no­ma, nė­ra tiks­lu, nes ja­me - tik de­gi­mo im­ita­ci­ja. Ta­čiau ir tai su­ku­ria jau­ku­mą. Ins­ta­lia­ci­ja pa­pras­ta, bet ka­da įjun­gi, bet ka­da iš­jun­gi. Elek­tros su­var­to­ja­ma pa­gal ga­lin­gu­mą: stan­dar­ti­nis ga­lin­gu­mas yra apie 2 kW, jei įjun­gia­ma šil­dy­mo funk­ci­ja. Kai no­rė­si­me tik švie­čian­čios bu­ta­fo­ri­nės lieps­nos, ins­ta­lia­ci­ja var­tos elek­tros ne dau­giau nei 100 W lem­pu­tė“, - pa­aiš­ki­no ži­di­nių meis­tras Ri­mas Jat­kaus­kas.

Elek­tri­niai ir bio­ži­di­niai ga­li bū­ti pa­sta­to­mi ar pa­ka­bi­na­mi, kaip pa­veiks­lai, daž­nai jie mon­tuo­ja­mi ir spe­cia­liai tam sie­no­se įreng­to­se ni­šo­se ar lais­vuo­se kam­ba­rio kam­puo­se.

Modernius židinius dizaineriai pritaiko prie įvairiausio interjero.

Ne­vė­di­nant aps­vaigs galva

Ki­ta al­ter­na­ty­va - bio­ži­di­niai – lie­tu­vių būs­tuo­se pa­si­ro­dė maž­daug prieš pen­ke­rius me­tus. Juo­se de­ga ti­kra lieps­na. Vie­toj mal­kų nau­do­ja­mas spe­cia­lus, spi­ri­to pa­grin­du ga­mi­na­mas de­gu­sis skys­tis. Jis pi­la­mas į ži­di­nio tal­pyk­lą, deg­da­mas ne­sklei­džia kva­po ir dū­mų, tad ne­rei­kia ka­mi­no. To­kį ži­di­nį daž­nai šei­mi­nin­kai sta­to net kam­ba­rio vi­du­ry­je.

„De­gio­jo skys­čio ba­ke­ly­je tel­pa apie li­trą. Tiek pa­kan­ka, kad lieps­na deg­tų apie ke­tu­rias va­lan­das. Lieps­na nė­ra oran­ži­nė, kaip de­gant ti­kroms mal­koms – šiek tiek švie­ses­nė. Ti­krai ne mė­ly­na. Ge­riau, kai ži­di­nys sta­to­mas pa­tal­po­je, ku­rio­je yra tin­ka­mas vė­di­ni­mas. Jei pa­pil­do­mo vė­di­ni­mo nė­ra, bū­ti­na bai­gus kū­ren­ti ži­di­nį pra­da­ry­ti lan­gą ir įleis­ti gry­no oro, nes pa­tal­po­je il­giau de­gant lieps­nai su­ma­žė­ja de­guo­nies. Ne­vė­di­nant kam­ba­rio žmo­gus ja­me ga­li pa­si­jus­ti pra­stai“, - pa­žy­mė­jo bio­ži­di­nių eks­per­tė Ju­li­ja Be­lik.

Pa­sak jos, de­rė­tų tin­ka­mai pa­si­rink­ti kū­ren­ti nau­do­ja­mą de­gų­jį skys­tį. Pa­šne­ko­vė re­ko­men­da­vo pa­si­dai­ry­ti ke­liais li­tais bran­ges­nių, Vo­kie­ti­jo­je ar Olan­di­jo­je ga­min­tų skys­čių - šių kai­na par­duo­tu­vė­se sie­kia apie 20 li­tų už li­trą. Daž­nai tau­py­da­mi žmo­nės per­ka Len­ki­jo­je ga­mi­na­mą skys­tį, ku­ris, J.Be­lik tei­gi­mu, deg­da­mas pa­sklei­džia ne­ma­lo­nų spe­ci­fi­nį kva­pą, at­si­ran­da suo­džių, ku­rie ter­šia ži­di­nį. Ten­ka jį kas­kart va­ly­ti. Pa­gei­dau­jan­tie­ji ma­lo­nes­nių aro­ma­tų ga­li pa­si­rink­ti įvai­rių kva­pų de­gių­jų skys­čių ar ete­ri­nių alie­jų.

Pa­no­ro lieps­nos

„Ko­ky­biš­ką bio­ži­di­nį šiuo me­tu ga­li­ma įsi­gy­ti ke­liais šim­tais li­tų pi­giau nei elek­tri­nį. To­dėl žmo­nės juos no­riau ren­ka­si tiek dėl ti­kros lieps­nos, tiek dėl kai­nos. Ži­no­ma, tiek elek­tri­nių, tiek bio­ži­di­nių yra la­bai skir­tin­gų. 99 proc. elek­tri­nių ži­di­nių da­bar at­ke­liau­ja iš Ki­ni­jos. Įsi­gy­ti Eu­ro­po­je pa­ga­min­tą elek­tri­nį ži­di­nį šiuo me­tu kai­nuo­tų ne pi­giau nei ne pa­tį pra­sčiau­sią de­šim­ties me­tų se­nu­mo au­to­mo­bi­lį“, - tei­gė ži­di­niais pre­kiau­jan­čios bend­ro­vės kon­sul­tan­tas Alek­sand­ras.

Klien­tų po­rei­kių bū­na įvai­rių. Se­niau, pa­sak Alek­sand­ro, jie rink­da­vo­si stan­dar­ti­nius pi­ges­nius mo­de­lius, o da­bar daž­nai no­ri­ma ori­gi­na­lių, prie iš­skir­ti­nio in­ter­je­ro tin­kan­čių spren­di­mų.

„Bio­ži­di­nius ga­li­me su­komp­lek­tuo­ti pa­čius įvai­riau­sius. Pa­vyz­džiui, ne­se­niai klien­tui įren­gė­me 4 me­trų il­gio ži­di­nį sker­sai kam­ba­rio sie­nos iš­pjau­to­je ni­šo­je. Toks de­gan­tis tu­ne­lis sie­no­je su­ke­lia iš­skir­ti­nį įspū­dį ir tam­pa pa­grin­di­niu in­ter­je­ro ele­men­tu. Tai kai­nuo­ja iki de­šim­ties tūks­tan­čių li­tų. Pa­pras­tes­ni bio­ži­di­niai, ne­ly­gu dy­dis ir di­zai­nas, būs­to sa­vi­nin­kui at­sieis nuo 300 iki 1500 li­tų“, - tei­gė ži­di­nių par­da­vė­jas.

Ti­kra ug­nis daugiabutyje

Elek­tri­niai ir bio­ži­di­niai kol kas po­pu­lia­ru­mu nė iš to­lo ne­ga­li pri­lyg­ti ži­di­niams su de­gi­mo kap­su­le, lie­tu­viš­kai ta­riant – ug­nia­ku­ru. Ta­čiau to­kiam mal­ko­mis kū­re­na­mam ži­di­niui rei­ka­lin­gi lei­di­mai ir dūm­trau­kis.

Pa­pras­čiau ti­krą ži­di­nį įsi­reng­ti nau­jes­niuo­se ko­te­džuo­se ar lof­tuo­se, nes juo­se daž­niau­siai yra iš anks­to su­pro­jek­tuo­ti dūm­trau­kių ka­na­lai. Jung­ti tra­di­ci­nio ži­di­nio dūm­trau­kį į bend­ros ven­ti­lia­ci­jos sis­te­mas dau­gia­bu­čiuo­se yra drau­džia­ma.

Ži­di­nį įsi­reng­ti pa­no­ru­siam bu­to šei­mi­nin­kui rei­kia iš­siaiš­kin­ti, ar yra ga­li­my­bė kon­kre­čia­me dau­gia­bu­ty­je sau­giai įreng­ti, o vė­liau ir pri­žiū­rė­ti dūm­trau­kį. Taip pat pri­reiks gau­ti kai­my­nų su­ti­ki­mą. Pa­gal įsta­ty­mą, tam tu­ri ne­prieš­ta­rau­ti dau­giau kaip 50 proc. na­mo gy­ven­to­jų.

Rea­liai ga­li pa­kak­ti gau­ti bend­ri­jos pir­mi­nin­ko ir su jū­sų būs­tu be­si­ri­bo­jan­čių bu­tų ar aukš­tes­niuo­se aukš­tuo­se gy­ve­nan­čių kai­my­nų su­ti­ki­mą. Ži­di­nį ga­li­ma įreng­ti dau­giaaukš­čio pa­sta­to 1-5 aukš­tuo­se. Aukš­čiau dau­giaaukš­čia­me pa­sta­te ži­di­nio įreng­ti ne­ga­li­ma, iš­sky­rus vir­šu­ti­nį gy­ve­na­mo­jo na­mo aukš­tą.

Jei bu­te sta­to­ma ži­di­nio kap­su­lė ir ji ap­mū­ri­ja­ma, rei­kia pro­jek­to, įro­dan­čio, kad ži­di­nys nuo svo­rio ne­įlūš per per­dan­gą į že­miau esan­tį bu­tą.

Į sa­vi­val­dy­bės Ar­chi­tek­tū­ros ir ur­ba­nis­ti­kos sky­rių krei­pia­ma­si dėl pro­jek­ta­vi­mo są­ly­gų pa­tvir­ti­ni­mo. Ar ži­di­nys pri­pa­žįs­ta­mas tin­ka­mu nau­do­ti, spren­džia Sta­ty­bos ir sta­ti­nių nau­do­ji­mo vals­ty­bi­nės prie­žiū­ros sky­riaus spe­cia­lis­tai. Įver­ti­nant ži­di­nį taip pat da­ly­vau­ja prieš­gais­ri­nės sau­gos ir Vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro spe­cia­lis­tai. Jei įren­giant ži­di­nį bu­vo kei­čia­ma elek­tros ins­ta­lia­ci­ja, da­ly­vau­ja elek­tri­kai ir na­mo bend­ri­jos ar ad­mi­nis­truo­jan­čios įmo­nės at­sto­vas.

Jei ži­di­nys įren­gia­mas že­mes­niuo­se aukš­tuo­se, ka­mi­nas iš­ve­da­mas per lau­ko sie­ną. At­stu­mas nuo sie­nos iki ži­di­nio tu­ri bū­ti ne di­des­nis kaip pu­san­tro me­tro. Jei at­stu­mas di­des­nis, ga­li pri­reik­ti pa­pil­do­mos dūm­trau­kio ins­ta­lia­ci­jos. Lau­ke ka­mi­nas tu­ri bū­ti ati­trauk­tas 50 cm nuo sie­nos.

Kai dūm­trau­kis pa­sku­ti­nia­me aukš­te ant sto­go iš­ve­da­mas per per­dan­gą, ne­ga­li­ma kirs­ti plokš­čių su­jun­gi­mų.

Per lau­ką iš­ve­da­mas ka­mi­nas tu­ri bū­ti ap­šil­tin­tas, kad ne­si­kaup­tų kon­den­sa­tas ir ka­mi­no ne­rei­kė­tų daž­nai va­ly­ti.

Iš­ve­dant per per­dan­gas, ka­mi­no šil­tin­ti ne­rei­kia, ta­čiau rei­kia pa­pil­do­mų gro­te­lių, kai­nuo­ja per­kir­ti­mas ir sto­go san­da­ri­ni­mas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami