Lietaus vandenį naudojančios laistymo technologijos prognozuoja orą

Tomas FEDARAVIČIUS 2013-08-01 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
2013-08-01 06:00
Laistyti veją ar sodą galima ir nesitepant rankų. Gamintojo nuotrauka
Iš­ma­nių­jų tech­no­lo­gi­jų am­žiu­je "pro­tin­gas" ga­li bū­ti ne tik in­di­vi­dua­lus na­mas su įman­trio­mis šil­dy­mo, ven­ti­lia­ci­jos ar bui­ti­nės įran­gos sis­te­mo­mis, bet ir na­mo ap­lin­ka. Idi­liš­kas vaiz­de­lis – sau­lė­ta va­sa­ros die­na, nu­glu­din­ta ža­lia ve­ja ir au­to­ma­tiš­kai ją ke­lis kar­tus per die­ną lais­tan­tys purkš­tu­vai. Ar bran­gūs to­kie ma­lo­nu­mai?

Duo­me­nys - iš da­vik­lių ir interneto

„Vis­kas pri­klau­so nuo klien­to po­rei­kių, land­šaf­to, te­ri­to­ri­jos plo­to ir žel­di­nių įvai­ro­vės. Au­to­ma­ti­nė ve­jos lais­ty­mo sis­te­ma 10 arų te­ri­to­ri­jai su įren­gi­mu ga­li kai­nuo­ti 4-5 tūkst. li­tų ir bran­giau. Pro­tin­ges­nis sis­te­mos val­dy­mo blo­kas, spe­cia­lios prie­žiū­ros rei­ka­lau­jan­tys au­ga­lai, ne­ly­gus land­šaf­tas ke­lia kai­ną. Ta­čiau pa­pras­tes­nę sis­te­mą ga­li be var­go įsi­reng­ti ir na­gin­ges­nis na­mo šei­mi­nin­kas“, - ti­ki­no lais­ty­mo sis­te­mo­mis pre­kiau­jan­čios bend­ro­vės di­rek­to­rius And­re­jus Klun­du­kas.

Šiuo­lai­ki­nes lais­ty­mo sis­te­mas val­do prog­ra­muo­ja­mi pro­ce­so­riai - jie, pa­de­da­mi me­teo­ro­lo­gi­nės sto­te­lės, ge­ba pri­si­jung­ti prie duo­me­nis tei­kian­čių in­ter­ne­to tar­ny­bų. Taip sis­te­ma ne tik tiks­liau kas­dien įver­ti­na oro są­ly­gas, bet ir ap­si­sau­go nuo klai­dų. Jei su­ges tem­pe­ra­tū­ros ar drėg­mės da­vik­lis, sa­vo kie­me ne­iš­vy­si­te lap­kri­čio mė­ne­sį ne­ti­kė­tai iš­tryš­ku­sių fon­ta­nų. Da­vik­lių duo­me­nys gre­ti­na­mi su me­teo­ro­lo­gi­nių tar­ny­bų duo­me­ni­mis ir esant reikš­min­ges­niam ne­ati­ti­ki­mui sis­te­ma iš­si­jun­gia.

Ap­sau­go nuo termošoko

A.Klun­du­kas pa­sa­ko­jo, kad po­pu­lia­riau­sios tarp klien­tų – pa­pras­tes­nės lais­ty­mo sis­te­mos, ku­rių val­dy­mą iš es­mės su­da­ro laik­ma­tis ir lie­taus van­dens da­vik­lis. Ta­čiau net ir toks įren­gi­nys už­ti­kri­na, kad šei­mi­nin­kui ne­teks pa­čiam tep­tis ran­kų ir karš­tes­nė­mis die­no­mis grieb­tis lie­ji­mo žar­nos. Au­to­ma­ti­nė sis­te­ma nie­ka­da ne­pa­mirš pa­lais­ty­ti ir drė­kins ve­ją bei au­ga­lus ta­da, kai la­biau­siai rei­kia.

„No­rin­tie­siems džiaug­tis ža­liuo­jan­čiais žel­di­niais de­rė­tų at­min­ti, kad ge­riau­sia au­ga­lus lais­ty­ti ta­da, kai pa­na­ši van­dens ir oro tem­pe­ra­tū­ra. Ne­tin­ka­mos tem­pe­ra­tū­ros van­de­niu lais­to­mi žel­di­niai nuo­lat pa­ti­ria ter­mo­šo­ką. Va­sa­rą ge­riau­sia lais­ty­ti 4-5 val. ry­to, ta­čiau ku­ris dir­ban­tis žmo­gus ry­šis kel­tis taip anks­ti?“ - pa­ste­bė­jo pa­šne­ko­vas.

Eko­lo­gi­ja tau­po pinigus

Daž­nas lais­ty­mo sis­te­mas įsi­ren­gian­tis tau­tie­tis šia tech­no­lo­gi­ja do­mi­si ir iš eko­lo­giš­kų pa­ska­tų. Prie lais­ty­mo sis­te­mos ga­li bū­ti už­ka­sa­mi re­zer­vua­rai ir juo­se kau­pia­mas lie­taus van­duo. To­kiu at­ve­ju ir eko­lo­gi­ja ne­nu­ken­čia, ir van­duo lais­ty­ti gau­na­mas už dy­ką.

Tin­ka­mai su­re­gu­liuo­ti da­vik­liai tiks­liai par­en­ka lais­ty­mo re­ži­mą. Pa­gal oro tem­pe­ra­tū­rą, sau­lės spin­du­lių in­ten­sy­vu­mą, dir­vo­že­mio drėg­mę, kri­tu­lius par­en­ka lais­ty­mo re­ži­mo daž­nį ir in­ten­sy­vu­mą. Sis­te­mos sa­vi­nin­kas bet ka­da nau­jau­sius duo­me­nis ir jų is­to­ri­ją ga­li per­žiū­rė­ti val­dy­mo blo­ko ekra­ne.

Žmo­nės, pa­tys pa­si­ry­žę įsi­reng­ti sis­te­mas, į par­da­vė­jus tu­rė­tų kreip­tis pa­si­ren­gę žel­di­ni­mo pro­jek­tą, rei­kė­tų pa­teik­ti ki­tus pa­grin­di­nius duo­me­nis apie te­ri­to­ri­ją. „Dar­bo ne­ma­žai, bet pa­si­kon­sul­ta­vę su spe­cia­lis­tu žmo­nės ga­li ban­dy­ti su­sit­var­ky­ti sa­va­ran­kiš­kai. Iš akies to­kie spren­di­mai ne­prii­ma­mi“, - pa­brė­žė A.Klun­du­kas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­po­jo­je rug­sė­jo 24 die­ną vy­ko šven­ti­niai ren­gi­niai, skir­ti pa­žy­mė­ti Baltų vie­ny­bės die­ną. 
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Nau­din­giau­siu pra­ėju­sios sa­vai­tės „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ krep­ši­nin­ku iš­rink­tas 33 me­tų 185 cm ūgio Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­to“ puo­lė­jas Da­vi­das Lo­ga­nas, ku­rio fantastiški pa­si­ro­dy­mai lei­do [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami