Lietuviai ima rūpintis pirkinių ilgaamžiškumu

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-09-08 13:29
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-09-08 13:29
www.triumphfl.com nuotrauka
Už­sie­ny­je spar­čiai po­pu­lia­rė­jan­ti pa­slau­ga – ga­ran­ti­jos pra­tę­si­mas bran­ges­niems pir­ki­niams – šak­nis lei­džia ir Lie­tu­vo­je. Pa­ste­bė­ję, kad daik­tai nė­ra to­kie il­gaam­žiai, ko­kių jų ti­ki­ma­si, lie­tu­viai vis daž­niau nu­spren­džia, jog įpras­ti­nės dve­jų me­tų ga­ran­ti­jos ne­ga­na ir ren­ka­si už pa­pil­do­mas lė­šas pra­tęs­ti ga­ran­ti­ją dar me­tams, dve­jiems ar pen­ke­riems. Vis dėl­to apie šią pa­slau­gą ži­no ir jos nau­dą su­pran­ta ti­krai ne vi­si, o ir ži­nan­tys kar­tais su­si­du­ria su įvai­rio­mis prob­le­mo­mis.

Daž­niau­siai ga­ran­ti­ja pra­tę­sia­ma bui­ti­nei technikai

„Pra­tęs­tos ga­ran­ti­jos po­pu­lia­ru­mas šian­dien spar­čiai au­ga. Vis dau­giau žmo­nių pirk­da­mi bran­ges­nę pre­kę su­pran­ta, kad me­tų ar dve­jų ga­ran­ti­jos ne­pa­kan­ka ir ren­ka­si ją pa­pil­do­mai pra­tęs­ti nuo vie­ne­rių iki pen­ke­rių me­tų lai­ko­tar­piui. Daž­niau­siai šia pa­slau­ga Lie­tu­vo­je nau­do­ja­si dvi gru­pės žmo­nių: tie, ku­rie no­ri, kad in­ves­ti­ci­ja į daik­tą bū­tų il­gaam­žė ir ne­no­ri po po­ros me­tų jo keis­ti nau­ju, bei tie, ku­rie ne­no­ri daik­to tai­sy­mo var­gų jam su­ge­dus“, – pa­sa­ko­ja Min­dau­gas Pe­tro­nis, pra­tęs­tos ga­ran­ti­jos ir pir­ki­nių drau­di­mo pa­slau­gas tei­kian­čios bend­ro­vės „War­ran­ty Ex­pert“ di­rek­to­rius.

Lie­tu­viai ga­ran­ti­ją daž­niau­siai pra­tę­sia bui­ti­nei tech­ni­kai: skal­bi­mo ma­ši­noms, šal­dy­tu­vams, te­le­vi­zo­riams, dul­kių siurb­liams, šal­dik­liams. Be to, apie pra­tęs­tos ga­ran­ti­jos nau­dą dau­giau­siai ži­no ir šia pa­slau­ga nau­do­ja­si di­džių­jų ša­lies mies­tų gy­ven­to­jai – Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos bei Šiau­lių.

„Vis dėl­to pa­slau­gą ži­no ir jos nau­dą su­pran­ta dar ti­krai ne vi­si lie­tu­viai. Ne­įsi­gi­li­nu­siems į tai, kas yra ir kaip vei­kia pra­tęs­ta ga­ran­ti­ja, ši dau­ge­liui at­ro­do ne­pa­ti­ki­ma, ta­čiau ga­vę dau­giau in­for­ma­ci­jos žmo­nės grei­tai su­pran­ta, kad ga­ran­ti­jos pra­tę­si­mas – tai at­sa­kin­go pir­kė­jo ir ge­ro na­mų šei­mi­nin­ko spren­di­mas“, – sa­ko M. Pe­tro­nis.

Su­ge­du­sią skal­bi­mo ma­ši­ną tai­sy­ti – į Latviją

„Ne kar­tą įsi­gy­tas bran­gus pir­ki­nys su­ge­do vos pa­si­bai­gus ga­min­to­jo tei­kia­mai ga­ran­ti­jai. Vie­nas to­kių at­ve­jų bu­vo, kai po po­ros me­tų nau­do­ji­mo at­si­ra­do prob­le­mų su skal­bi­mo ma­ši­na – ji ėmė leis­ti van­de­nį. In­ter­ne­te il­gai ieš­ko­jau, kas ją ga­lė­tų su­tai­sy­ti, mat ga­min­to­jo ser­ti­fi­kuo­tų ser­vi­sų ne­to­li na­mų ras­ti nie­kaip ne­pa­vy­ko. Ra­dus „meis­tre­lį“ ne­to­li na­mų jis pa­sa­kė, kad skal­bi­mo ma­ši­ną tu­ri­me at­ga­ben­ti pa­tys.

Nuo to ir pra­si­dė­jo pir­mie­ji su­nku­mai – kaip nu­vež­ti daug sve­rian­čią ir ne­ma­žai vie­tos uži­man­čią skal­bi­mo ma­ši­ną? Nuo­mo­jo­me di­des­nį au­to­mo­bi­lį, nes mū­siš­kis per ma­žas. Ser­vi­se ap­žiū­rė­jęs skal­bi­mo ma­ši­ną meis­tras pa­sa­kė, kad ne­tu­ri tin­ka­mų da­lių, tad tai­sy­mas už­truks ma­žiau­siai dvi sa­vai­tes. Ne­tu­rė­jo­me, kur dė­tis, tad su­ti­ko­me. Po dvie­jų sa­vai­čių ne­su­lau­kę ži­nių nu­vy­ko­me į ser­vi­są pa­si­tei­rau­ti apie skal­bi­mo ma­ši­ną. Sa­kė – po po­ros die­nų bus su­tai­sy­ta. Pa­siė­mę „su­tai­sy­tą“ skal­bi­mo ma­ši­ną pra­ėjus dviems die­noms vo­nios kam­ba­ry­je vėl ra­do­me ba­sei­ną... Tuo­met krei­piau­si į skal­bi­mo ma­ši­nos par­da­vė­jus. Jie sa­kė nie­ko ne­ži­nan­tys, mat ga­ran­ti­ja jau pa­si­bai­gu­si ir re­ko­men­da­vo su­si­ras­ti ga­min­to­jo ser­ti­fi­kuo­tą ser­vi­są. Ėmiau­si jo ieš­ko­ti. De­ja, Lie­tu­vo­je to­kio nė­ra, skal­bi­mo ma­ši­ną tek­tų vež­ti į Lat­vi­ją... Pi­giau pa­si­ro­dė pirk­ti nau­ją skal­bi­mo ma­ši­ną, nei in­ves­tuo­ti į jos ga­be­ni­mą bei tai­sy­mą už­sie­ny­je. Nu­si­pir­kę nau­ją skal­bi­mo ma­ši­ną iš kar­to ėmė­me rū­pin­tis il­ges­ne ga­ran­ti­ja – su­pra­to­me, kad tai su­tau­pys ne tik pi­ni­gų, bet ir ne­rvų“, – pa­sa­ko­ja ga­ran­ti­nio ap­tar­na­vi­mo ne­sklan­du­mų pa­ty­ręs To­mas.

Apie ge­di­mus rei­kia gal­vo­ti per­kant daiktą

„Žmo­nės nė­ra lin­kę vos įsi­gi­ję daik­tą gal­vo­ti apie tai, ką rei­kės da­ry­ti, jei jis su­lūš. Vi­si ži­no apie ga­min­to­jo tei­kia­mą ga­ran­ti­ją ir kol ne­pa­ti­ria di­des­nių nuo­sto­lių ir ne­pa­si­mo­ko iš sa­vo klai­dų nė ne­si­do­mi, ar ga­ran­ti­nio ap­tar­na­vi­mo me­tu ar­ba jam pa­si­bai­gus bus, kas Lie­tu­vo­je ga­lės su­tai­sy­ti bran­gų pir­ki­nį. Pra­tęs­tos ga­ran­ti­jos pa­slau­ga pa­pras­tai iš­spren­džia šias prob­le­mas, nes ją tei­kian­čios bend­ro­vės tu­ri di­de­lį ser­ti­fi­kuo­tų ser­vi­sų tink­lą bei pra­tęs­da­mi ga­ran­ti­ją už­ti­kri­na, kad daik­tas bus ko­ky­biš­kai su­tai­sy­tas“, – pa­sa­ko­ja M. Pe­tro­nis.

Pa­sak M. Pe­tro­nio, vis dau­giau lie­tu­vių ima su­pras­ti, kad pra­tęs­tą ga­ran­ti­ją įsi­gi­jus spe­cia­li­zuo­to­je Lie­tu­vo­je vei­kian­čio­je bend­ro­vė­je, pa­vyks­ta iš­veng­ti dau­gy­bės ne­sklan­du­mų. Vis dėl­to ir įsi­gi­jus pra­tęs­tą ga­ran­ti­ją iš to­kias ga­ran­ti­jas tei­kian­čios bend­ro­vės svar­bu ži­no­ti, kaip elg­tis ir kur kreip­tis ža­los at­ve­ju.

„Jei daik­tas su­gen­da ar su­lūž­ta, pir­miau­sia tu­rė­tu­mė­te įsi­ti­kin­ti, ar tu­ri­ma ga­ran­ti­ja dar ga­lio­ja. Jei taip, tuo­met kreip­tis rei­kia ne į par­da­vė­ją, o ga­ran­ti­jos ser­ti­fi­ka­te nu­ro­dy­tais kon­tak­tais. Daž­niau­siai tai bū­na ža­lų re­gis­tra­vi­mo, in­for­ma­ci­nio skam­bu­čių cen­tro kon­tak­tas. Su­si­sie­kus su bend­ro­vės eks­per­tais, jie ti­krai at­sa­kys į vi­sus klau­si­mus apie bet ko­kio ga­min­to­jo pre­kę, už­re­gis­truos ža­lą ir pa­tars, kaip elg­tis to­liau“, – sa­ko M. Pe­tro­nis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Per gais­rą dau­gia­bu­čio na­mo bu­te Kau­ne sek­ma­die­nio va­ka­rą žuvo du vy­rai.
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sek­ma­die­nį Elek­trė­nuo­se Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio čem­pio­nai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jos“ le­do ri­tu­li­nin­kai sto­jo į ko­vą Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios ly­gos rung­ty­nė­se su sve­čiais iš Bres­to. Elek­trė­nie­čiai [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami