Lietuviai nebijo pirkti butų nepastatytuose namuose

lzinios.lt 2013-09-24 09:41
lzinios.lt
2013-09-24 09:41
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotrauka
Pirk­ti bu­tą dar ne­pas­ta­ty­ta­me na­me, kai bū­si­mi kam­ba­riai ma­to­mi tik brė­ži­niuo­se, ne­reiš­kia pirk­ti ka­tę mai­še. To­kios nuo­mo­nės lai­ko­si di­džio­ji da­lis būs­tą nau­juo­se na­muo­se įsi­gy­jan­čių pir­kė­jų. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to spe­cia­lis­tų skai­čia­vi­mais, pir­mą­jį 2013 m. pus­me­tį apie 60 proc. vi­sų par­duo­tų nau­jos sta­ty­bos bu­tų Vil­niu­je bu­vo dar tik sta­to­muo­se na­muo­se.

Pa­sak Eval­do Nar­bun­to­vi­čiaus, ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to skel­bi­mų por­ta­lo do­mop­lius.lt pro­jek­to va­do­vo, vis di­dė­jan­ti būs­to nau­juo­se na­muo­se pa­klau­sa – vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl žmo­nės vis daž­niau per­ka bu­tus dar tik sta­to­muo­se dau­gia­bu­čiuo­se.

„Ne­no­rė­da­mi pra­ras­ti šan­so nu­si­pirk­ti bu­to su no­ri­mu vaiz­du pro lan­gus, pa­trauk­lio­je vie­to­je, no­ri­ma­me aukš­te, pir­kė­jai ren­ka­si būs­tą dar po­pie­ri­nia­me brė­ži­ny­je. Daž­niau­siai tai jau­nos, bet jau tvir­tą fi­nan­si­nį pa­grin­dą tu­rin­čios 30–35 m. am­žiaus šei­mos, ku­rios jau įver­ti­no sa­vo tu­ri­mas pa­ja­mas ir ap­sisp­ren­dė įsi­gy­ti nuo­sa­vą būs­tą“, – si­tua­ci­ją rin­ko­je ko­men­tuo­ja E.Nar­bun­to­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, nau­jų ir se­nų bu­tų pa­klau­sa pa­di­dė­ja ru­de­nį ir pa­va­sa­rį – tuo­met pa­ste­bi­mas di­des­nis por­ta­lo do­mop­lius.lt lan­ky­to­jų skai­čius, o Re­gis­trų cen­tre su­da­ro­ma dau­giau būs­to san­do­rių nei va­sa­rą.

Bu­tų sta­to­muo­se na­muo­se pa­siū­la auga

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bei sta­ty­bos įmo­nių gru­pės „Ei­ka“ at­sto­vai pa­ste­bi, kad per ke­le­rius me­tus žmo­nių, ku­rie per­ka bu­tus dar tik vys­to­muo­se pro­jek­tuo­se, skai­čius iš­au­go.

„Mū­sų duo­me­ni­mis, prieš ket­ve­rius me­tus Vil­niu­je 29 proc. nau­jos sta­ty­bos bu­tų bu­vo par­duo­da­ma ne­baig­tuo­se sta­ty­ti na­muo­se, po me­tų šis skai­čius pa­au­go iki 31 proc., o 2011 m. par­da­vi­mai iš brė­ži­nių ūg­te­lė­jo net iki 56 proc.”, – skai­čiuo­ja „Ei­ka“ ana­li­ti­kas To­mas Žiaug­ra. Jo tei­gi­mu, per­nai vos treč­da­lis nau­jų bu­tų bu­vo nu­pirk­ta jau pa­sta­ty­tuo­se na­muo­se, o li­ku­sie­ji – dar tik vys­to­muo­se pro­jek­tuo­se.

„Si­tua­ci­ja šių me­tų pir­mą­jį pus­me­tį pa­na­ši kaip ir per­nai. 59 proc. nau­jos sta­ty­bos bu­tų par­duo­da­ma dar tik sta­to­muo­se na­muo­se. Prog­no­zuo­ja­me, kad pa­na­ši ten­den­ci­ja iš­liks iki me­tų pa­bai­gos, nes be­veik 50 proc. da­bar­ti­nės nau­jų bu­tų pa­siū­los Vil­niu­je yra dar sta­to­muo­se na­muo­se“, – prog­no­zuo­ja T.Žiaug­ra.

Kai­na ski­ria­si ke­lis kartus

Šiuo me­tu vi­du­ti­nė nau­jos sta­ty­bos bu­tų kai­na Vil­niu­je sie­kia 4,4 tūkst. li­tų už kvad­ra­ti­nį me­trą. Re­mian­tis do­mop­lius.lt skel­bi­mų duo­me­ni­mis, pri­klau­so­mai nuo sos­ti­nės ra­jo­no par­duo­da­mo būs­to kai­na ski­ria­si ke­lis kar­tus. Pa­vyz­džiui, vie­nas kvad­ra­ti­nis me­tas Gri­giš­kė­se kai­nuo­ja 3 tūkst., Pi­lai­tė­je – apie 4 tūkst., o Ge­di­mi­no pros­pek­te – 8,5 tūkst. li­tų už kvad­ra­ti­nį me­trą. Šiuo me­tu siū­lo­ma pirk­ti dau­giau nei 2500 nau­jos sta­ty­bos bu­tų Vil­niu­je plė­to­ja­muo­se pro­jek­tuo­se.

Pa­sak E.Nar­bun­to­vi­čiaus, au­gan­ti nau­jos sta­ty­bos bu­tų pa­siū­la ir par­da­vi­mai ro­do, kad ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rin­ka vis ak­ty­ves­nė.

„Vis­gi būs­to pir­kė­jams ne­rei­kė­tų pa­mirš­ti vi­sai ne­se­niai pra­ūžu­sios eko­no­mi­nės kri­zės, ku­rios pa­da­ri­nius jau­čia­me iki šiol. Ren­kan­tis būs­tą rei­kia įver­tin­ti ne tik vie­tą ir kai­ną, o ir ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to plė­to­to­jo re­pu­ta­ci­ją. Ypač ren­kan­tis būs­tą dar sta­to­ma­me dau­gia­bu­ty­je, kad vė­liau ne­tek­tų nu­si­vil­ti įvai­riais na­mo de­fek­tais“, – pers­pė­ja do­mop­lius.lt pro­jek­to va­do­vas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
At­sis­vei­kin­ti su žmo­gu­mi be pyk­čio ir Lie­tu­vos švie­suo­liu va­din­tu pro­fe­so­riu­mi mi­nios žmo­nių į VDU Di­džią­ją au­lą plūdo dvi die­nas.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vos prieš ke­le­tą sa­vai­čių iš di­džiau­sio pa­sau­ly­je me­nų fes­ti­va­lio Ško­ti­jos sos­ti­nė­je Edin­bur­ge su spe­cia­liuo­ju pri­zu grį­žęs AAT | Ar­tū­ro Arei­mos tea­tras nau­ją tea­tro sezoną pra­de­da prem­je­ra [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ pir­mą­ją da­lį sėk­min­gai įgy­ven­di­nu­si Lie­tu­va pir­mo­ji iš tri­jų Bal­ti­jos ša­lių pe­rei­na prie an­tro­jo eta­po: eu­ro­pi­nės vė­žės ge­le­žin­ke­lio tie­si­mo Latvijos link. „Tai [...]
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
An­tra­die­nį, rug­sė­jo 27-ąją, Vil­nius švęs Pa­sau­li­nę tu­riz­mo die­ną, to­dėl rug­sė­jo 24–25 ir 27 die­no­mis bus pa­siū­ly­ta net 20 eks­kur­si­jų ne­mo­ka­mai.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami