Lietuviai nemoka rūšiuoti „Tetra Pak“ pakuočių

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-04-29 13:47
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-04-29 13:47
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Ket­vir­tą kar­tą at­lik­tas ži­nių apie rū­šia­vi­mą ty­ri­mas at­sklei­dė, kad Lie­tu­vos gy­ven­to­jai dar ne­iš­mo­ko rū­šiuo­ti „Te­tra Pak“ pa­kuo­čių. Maž­daug kas ket­vir­tas (26%) rū­šiuo­jan­tis res­pon­den­tas da­ro klai­dą – šias pa­kuo­tes me­ta į po­pie­riui skir­tą kon­tei­ne­rį.Ta­čiau jos tu­ri bū­ti me­ta­mos į gel­to­nus, plas­ti­ko rū­šia­vi­mui skir­tus, kon­tei­ne­rius.

Vos 15% apk­laus­tų­jų ži­no, kad kar­to­ni­nes gė­ri­mų pa­kuo­tes, ku­rias su­da­ro dau­giau­sia po­pie­rius, taip pat plo­ni plas­ti­ko ir me­ta­lo fo­li­jos sluoks­niai, rei­kia mes­ti į gel­to­nus kon­tei­ne­rius. Tik kas de­šim­tas res­pon­den­tas tei­gia tą ir da­ran­tis. „Te­tra Pak“ pa­kuo­tės tu­ri bū­ti me­ta­mos į plas­ti­ko kon­tei­ne­rius, ku­rie skir­ti ne tik plas­ti­ki­niams bu­te­liams, in­de­liams bei pa­na­šiems ga­mi­niams, bet ir me­ta­li­nėms skar­di­nėms, kar­to­ni­nėms gė­ri­mų pa­kuo­tėms ir ki­to­kiai pa­kuo­tei.

„Lie­tu­viams dar trūks­ta rū­šia­vi­mo įgū­džių. Ta­čiau ty­ri­mas taip pat at­sklei­džia, kad dau­gu­ma res­pon­den­tų (65 %) ži­no, jog kar­to­ni­nės pa­kuo­tės yra per­dir­ba­mos. Va­di­na­si, ne­ma­ža da­lis gy­ven­to­jų su­vo­kia, kad pa­nau­do­tos „Te­tra Pak“ pa­kuo­tės yra ne at­lie­kos, o an­tri­nė ža­lia­va. Ste­bė­da­mi ki­tų ša­lių pa­tir­tį nu­ma­to­me, kad Lie­tu­va šio­je sri­ty­je dar pa­to­bu­lės“, – tei­gia ty­ri­mą ini­cia­vu­sios bend­ro­vės „Te­tra Pak“ rin­ko­da­ros va­do­vė Bal­ti­jos ša­ly­se Ho­no­ra­ta Še­me­tie­nė.

Net treč­da­lis apk­laus­tų­jų Lie­tu­vo­je pri­si­pa­ži­no iš­vis ne­rū­šiuo­jan­tys jo­kių at­lie­kų. Ty­ri­mo duo­me­ni­mis, ma­žiau rū­šiuo­ti yra lin­kę vy­rai, pen­si­nin­kai, be­dar­biai, pa­grin­di­nį ar vi­du­ri­nį iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­tys as­me­nys ir kai­mo gy­ven­to­jai. Lat­vi­jo­je si­tua­ci­ja pa­na­ši – ne­rū­šiuo­ja 38,4 % gy­ven­to­jų, Es­ti­jo­je – be­veik dvi­gu­bai ma­žiau, t. y. 19,5 %.

„Apk­lau­sų duo­me­nys sig­na­li­zuo­ja, kad in­for­ma­ci­jos apie ap­lin­ko­sau­gą sklai­da ga­li pa­dė­ti pa­ge­rin­ti si­tua­ci­ją, nes dau­giau žmo­nių taps są­mo­nin­ges­ni, rū­šiuos. To­dėl pa­lai­ko­me ini­cia­ty­vas, ku­rio­mis vi­suo­me­nė ska­ti­na­ma rū­šiuo­ti kar­to­ni­nes gė­ri­mų pa­kuo­tes ir ma­žin­ti įta­ką ap­lin­kai. Vie­na to­kių – Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos kam­pa­ni­ja „Bū­ki­me są­mo­nin­ges­ni“, – tei­gia „Te­tra Pak“ at­sto­vė.

Šie­met kam­pa­ni­jos „Bū­ki­me są­mo­nin­ges­ni“ me­tu Lie­tu­vos, Ita­li­jos, Pra­ncū­zi­jos ir Bul­ga­ri­jos kū­rė­jai bu­vo pa­kvies­ti pri­sta­ty­ti iš­ra­din­gus di­zai­no kū­ri­nius iš at­lie­kų ar ne­rei­ka­lin­gų daik­tų, me­džia­gų. Bir­že­lio mėn. pa­aiš­kės kon­kur­so Lie­tu­vo­je nu­ga­lė­to­jai, ku­rie pa­si­da­lins bend­ro­vės „Te­tra Pak“ įsteig­tus 1 000 eu­rų ver­tės pri­zus.

Pa­skai­čiuo­ta, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos eko­no­mi­ka dėl pra­sto at­lie­kų tvar­ky­mo pra­ran­da dau­gy­bę po­ten­cia­lių an­tri­nių ža­lia­vų. 2010 m. ES iš vi­so su­si­da­rė 2 520 mln. to­nų at­lie­kų – vi­du­ti­niš­kai 5 to­nos vie­nam gy­ven­to­jui per me­tus.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Bartė  78.60.29.35 2014-05-01 11:22:20
tarp straipsnio teksto ir nuotraukos aš matau prieštaravimą: straipsnyje rašoma, kad tetrapak reikia dėti į plastiko atliekų konteinerius, o nuotraukoje pateikta, kad prie popierinių atliekų priklauso ... suspaustos kartoninės gėrimų pakuotės (pieno, sulčių...) - bet juk tai ir yra tetrapak pakuotės?
6 0  Netinkamas komentaras
Šlanga  78.60.107.101 2014-04-30 14:12:25
O kas jau tuos dalykus gyventojams aiškina? Todėl ir netenkama žaliavų perdirbimui. Apie "pravyj sektor" pilna visur,o apie tetra pakuotes matau pirmą kartą.
9 0  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Pir­ma­die­nį Bal­ta­ru­si­jos aukš­čiau­sio­sios le­do ri­tu­lio ly­gos rung­ty­nė­se Elek­trė­nų „E­ner­gi­ja“ na­muo­se po at­kak­lios ko­vos 3:4 (0:0, 2:4, 1:0) nu­si­lei­do „HC Brest“ eki­pai ir čem­pio­na­te pa­ty­rė [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami