Lietuviai taupiąsias lemputes vis dar meta į šiukšliadėžę

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2014-05-06 13:49
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2014-05-06 13:49
healthyorganic.co.za nuotrauka
Ne­se­niai at­lik­to vi­suo­me­nės ty­ri­mo re­zul­ta­tai at­sklei­dė par­adok­są: nors žmo­nės ži­no ir su­pran­ta, kad per­de­gu­sias tau­pią­sias lem­pu­tes rei­kia per­dirb­ti, jie jas me­ta kar­tu su ki­to­mis bui­ti­nė­mis at­lie­ko­mis – taip el­gia­si 60 proc. res­pon­den­tų. 

Pa­sak ty­ri­mą už­sa­kiu­sios Lie­tu­vo­je per­de­gu­sių tau­pių­jų lem­pu­čių tvar­ky­mu be­si­rū­pi­nan­čios or­ga­ni­za­ci­jos „E­koš­vie­sa“ va­do­vo Ta­do Ru­že­lės, ga­li­ma įžvelg­ti ir tei­gia­mus po­ky­čius: nors ir la­bai lė­tai, ta­čiau žmo­nių są­mo­nin­gu­mas au­ga, o tai lei­džia ti­kė­ti, kad gal­būt po de­šim­ties me­tų bus per­dir­ba­mos vi­sos per­de­gu­sios tau­pio­sios lem­pu­tės.

„Ma­ty­ti ge­ra ten­den­ci­ja: pir­miau­sia to­dėl, kad di­džio­ji da­lis – 64 proc. – vi­suo­me­nės ži­no, kad per­de­gu­sias tau­pią­sias lem­pu­tes rei­kia per­dirb­ti. Žmo­nės su­pran­ta, jog šios at­lie­kos yra pa­vo­jin­gos ir dau­gu­ma ga­li įvar­din­ti kon­kre­čias to prie­žas­tis, – sa­ko T.Ru­že­lė. – De­ja, dėl pa­ties są­mo­nin­gu­mo dar ne­ga­li­me la­bai džiaug­tis: nors žmo­nės ži­no, el­gia­si ki­taip. Ma­nau, svar­biau­si žings­niai jau pa­da­ry­ti, be­lie­ka ug­dy­ti vi­suo­me­nės są­mo­nin­gu­mą.“

At­li­kus ty­ri­mą pa­aiš­kė­jo, jog vy­rai la­biau nei mo­te­rys rū­pi­na­si tai­syk­lin­gu lem­pu­čių per­dir­bi­mu. Taip pat nu­sta­ty­ta, kad per­de­gu­sias lem­pu­tes su ki­to­mis at­lie­ko­mis daž­niau­siai me­ta jau­niau­sios am­žiaus gru­pės (18-34 me­tų) res­pon­den­tai: 70 proc. jų bū­tent taip at­si­kra­to tau­pio­sio­mis lem­pu­tė­mis. Pa­ly­gi­nus, ma­ža da­lis res­pon­den­tų – 36 proc. – per­de­gu­sias lem­pu­tes ati­duo­da per­dir­bė­jams: „Grei­čiau­siai ma­no­ma, kad vie­na smul­ki lem­pu­tė nie­kam ne­pa­kenks, o juk lem­pu­tės iš­me­ti­mas į bend­rą šiukš­lia­dė­žę – leng­viau­sias ke­lias ja at­si­kra­ty­ti”, – pa­ste­bi T.Ru­že­lė. Vos ke­li pro­cen­tai res­pon­den­tų lem­pu­tes kau­pia.

Pa­sak ty­ri­mą at­li­ku­sios bend­ro­vės „Be­rent” at­sto­vės Vai­dos Bro­cher, tik la­bai ma­ža da­lis vi­suo­me­nės ži­no ti­krą­sias prie­žas­tis, ko­dėl lem­pu­tes rei­kia ati­duo­ti per­dirb­ti: „Dau­gu­ma res­pon­den­tų – šiek tiek dau­giau nei 80 proc. – kaip pa­grin­di­nes prie­žas­tis įvar­di­jo lem­pu­tė­je esan­čias nuo­din­gas me­džia­gas bei jų ke­lia­mą pa­vo­jų gam­tai. Iš es­mės at­sa­ky­mas kaip ir tei­sin­gas, ta­čiau juk vi­sos pa­na­šios at­lie­kos yra pa­vo­jin­gos dėl tų pa­čių prie­žas­čių. Ti­krą­ją per­dir­bi­mo prie­žas­tį – jo­se esan­tį gyv­si­dab­rį – įvar­di­jo tik 9 proc. res­pon­den­tų”. Tai ži­no pa­na­šus kie­kis vy­rų ir mo­te­rų. Ati­tin­ka­mai, am­žiaus gru­pei jau­nė­jant, ma­žė­ja ir fak­to, kad tau­pią­sias lem­pu­tes rei­kia per­dirb­ti, ži­no­mu­mas: ži­no 76 proc. vy­riau­sių res­pon­den­tų (dau­giau kaip 50 me­tų), 62 proc. 35-49 me­tų res­pon­den­tų ir 55 proc. jau­niau­sių res­pon­den­tų.

Elek­tros ener­gi­ją tau­pan­čio­se lem­pu­tė­se esan­tiems gyv­si­dab­rio ga­rams pa­te­kus į ap­lin­ką di­de­liais kie­kiais, ga­li bū­ti už­terš­tas dir­vo­že­mis bei van­duo. T.Ru­že­lė pa­brė­žia, lem­pu­tei per­de­gus ją rei­kia sau­giai, ne­su­dau­žant ir ne­įs­ke­liant, at­ga­ben­ti į bet ku­rį su­rin­ki­mo punk­tą ir at­sar­giai, ne­me­tant įdė­ti į spe­cia­lią dė­žu­tę. Pa­sak spe­cia­lis­to, ne­per­dir­ba­mų lem­pų nė­ra, to­dėl la­bai svar­bu, kad kiek­vie­na sa­vo lai­ką ati­tar­na­vu­si lem­pu­tė pa­kliū­tų į per­dir­bė­jų ran­kas.

Šiuo me­tu 46 ša­lies mies­tuo­se vei­kia 86 punk­tai, ku­riuo­se yra pri­ima­mos per­de­gu­sios ener­gi­ją tau­pan­čios lem­pu­tės. Spe­cia­lių dė­žu­čių šioms lem­pu­tėms su­rink­ti yra par­duo­tu­vė­se „Maz­gas“, „SLO“ bei „EMP re­cyc­ling“ pa­da­li­niuo­se. Šiais me­tais prie su­rin­ki­mo punk­tų pri­jung­ta ir dau­giau stam­bia­ga­ba­ri­čių at­lie­kų aikš­te­lių, ku­rios iš­si­dės­čiu­sios vi­so­je ša­lies te­ri­to­ri­jo­je. Per­de­gu­sių lem­pu­čių su­rin­ki­mo punk­tų są­ra­šą ga­li­ma ras­ti in­ter­ne­to sve­tai­nė­je eko-svie­sa.lt.

Su­rink­tos lem­pu­tės ati­duo­da­mos elek­tro­ni­nių at­lie­kų per­dir­bė­jams, ku­rie, nau­do­da­mi spe­cia­lias tech­no­lo­gi­jas, sau­giai pa­ša­li­na gyv­si­dab­rį ir per­dir­ba stik­lą an­tri­niam pa­nau­do­ji­mui.

Ty­ri­mą, ku­ria­me da­ly­va­vo 1006 res­pon­den­tai, at­li­ko rin­kos ir vi­suo­me­nės ty­ri­mų bend­ro­vė „Be­rent”.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Fredis Merkuris  78.58.232.151 2014-05-11 12:59:43
Bandziau atiduoti i parduotuve, kurioje pirkau, mielai sutiko priimti, jeigu pateiksiu pirkimo kvita. Zinoma, jie buvo teisus - juk ta lempute gali buti ir vogta!
2 0  Netinkamas komentaras
Senjora  77.221.86.12 2014-05-07 08:44:16
Aš Šiauliuose bandžiau atiduoti tokias lemputes kur surenka elementus. nepriėmė ir nenurodė kur jas surenkamos. Išvardintų punktų neteko girdėti nei, kad jei būtų nei kur jie yra. Taip, kad noriu būti susipratusi pilietė, bet atleiskite,o kur reikėjo man jas dėti?
5 0  Netinkamas komentaras
šiaip  78.56.76.42 2014-05-06 20:09:04
o jūs pamąstykit, kiek žmogus turi būti pasišventęs, kad dėl to, kad atsikratytų lempute vežtų ją į tą vieną iš 46 miestų ir bastytųsi po miestą ieškodamas tų 86 punktų. Logiškiausia būtų įpareigoti pardavėjus surinkti ir atliekas, t.y. kur pirkai (ir vėl eisi pirkti lemputės vietoj perdegusios), ten ir atneši, o dabar pati sistema yra netikusi, grįsta vien entuziazmu ir patogumu perdirbėjams, bet ne vartotojams.
6 0  Netinkamas komentaras
Prieš ket­ve­rius me­tus Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ir Val­de­ma­ro To­ma­ševs­kio va­do­vau­ja­mas par­ti­jas Sei­mo rin­ki­muo­se pa­lai­kė maž­daug 200 tūkst. rin­kė­jų. Ne­di­de­lės, ta­čiau stabilų elek­to­ra­tą tu­rin­čios [...]
Vil­niu­je re­zi­duo­jan­tis Ita­li­jos am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ste­fa­no Ta­lia­ni De Mar­chio mū­sų ša­ly­je at­ra­do ak­ty­vų jau­ni­mą, tur­tin­gą aka­de­mi­nį gy­ve­ni­mą, gy­vy­bin­gą ir kū­ry­bin­gą meninį pa­sau­lį, lie­tu­vių [...]
Ukrai­nos na­cio­na­li­nis an­ti­ko­rup­ci­jos biu­ras (UNAB) vei­kia jau be­veik de­šimt mė­ne­sių. Per šį lai­ką jis pra­dė­jo dau­giau nei 200 kri­mi­na­li­nių ty­ri­mų, su­si­ju­sių su įsigalėjusia ša­ly­je ko­rup­ci­ja. [...]
Rug­sė­jį Šve­di­ja pa­skel­bė do­ku­men­tą, at­spin­din­tį ša­lies po­zi­ci­ją gy­ny­bos sri­ty­je. Be ki­ta ko, ja­me pa­žy­mi­ma, jog Ru­si­ja yra vie­nin­te­lė re­gio­no vals­ty­bė, ga­lin­ti kel­ti karinę grės­mę kai­my­nams, [...]
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Birš­to­no me­ri­ja ofi­cia­liai at­sip­ra­šė kū­rė­jos Il­zės But­ku­tės už teks­tus, nu­si­ra­šy­tus iš jos tink­la­raš­čio. Ta­čiau au­to­rė krei­pė­si į ad­vo­ka­tus, nes jos kū­ry­ba sa­vi­na­ma­si jau ne pir­mą kar­tą.
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Po tri­jų Lie­tu­vos krep­ši­nio ly­gos (LKL) tu­rį vien­val­dis ly­de­ris yra Vil­niaus „Lie­tu­vos ry­tas“. Per­ga­lės sko­nio šį se­zo­ną dar ne­pa­ju­to ša­lies vi­ce­čem­pio­nas Klai­pė­dos „Neptūnas“ ir be­ne [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami