Lietuviškus baldus vertina ir užsieniečiai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-03 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-03-03 06:00
Klasikiniai, angliško stiliaus baldai kuriami ir Lietuvoje. „TCH” nuotrauka
Kai kal­ba pa­si­su­ka apie ko­ky­biš­kus bal­dus, daž­niau­siai pri­si­me­na­me ita­liš­ką kla­si­ką, skan­di­na­viš­ką mi­ni­ma­liz­mą ar pra­ncū­ziš­ką Pro­van­so sti­lių. Ta­čiau ir Lie­tu­vos bal­dų ga­min­to­jai bei di­zai­ne­riai ak­ty­viai dar­buo­ja­si ir spė­jo už­si­tar­nau­ti pa­gar­bą Va­ka­rų rin­ko­se.

Šei­mos val­do­ma lie­tu­viš­ka įmo­nė „TCH“ jau 25 me­tus sėk­min­gai eks­por­tuo­ja bal­dus į Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją, kur jie yra už­si­tar­na­vę pa­ti­ki­mą kla­si­ki­nio sti­liaus bal­dų ga­min­to­jo var­dą. Lie­tu­vo­je ak­ty­viai pre­kiau­ti pra­dė­ta prieš tre­jus me­tus. Nors to ne­si­ti­kė­ta, ang­liš­ka kla­si­ka pri­gi­jo, tad įmo­nė nu­ma­to plė­trą. Pa­sak jos va­do­vės Mo­ni­kos No­rei­kie­nės, mū­sų tau­tie­čiai vis la­biau su­pran­ta lie­tu­viš­ko ga­mi­nio ver­tę – aukš­tą ko­ky­bę ir il­gaam­žiš­ku­mą.

„Žmo­nės pa­ste­bi, kad mū­sų bal­dai nie­kuo ne­nu­si­lei­džia, pa­vyz­džiui, ita­lų ga­mi­niams. Vie­ni po­pu­lia­riau­sių mū­sų bal­dų ga­mi­na­mi iš aukš­čiau­sios ko­ky­bės me­džia­gų, o kiek­vie­nas bal­do iš­len­ki­mas rei­ka­lau­ja itin kruopš­taus ran­kų dar­bo“, – pa­sa­ko­jo M. No­rei­kie­nė.

At­ra­dę nišą

Ažūrinius, raižytus baldus kuriančių dizainerių kūrinys.„Lara/Lino baldai“ nuotrauka

Prieš tre­jus me­tus pro­jek­te „Re­ko­men­duo­ja­me ko­ky­bę“ su iš­skir­ti­niu de­ko­ra­ty­vi­niu ku­bu „Cu­bic De­co“ lai­mė­ję ap­do­va­no­ji­mą, įmo­nė „La­ra/­Li­no bal­dai“ ir to­liau ste­bi­na ino­va­ci­jo­mis. Šie lie­tu­vių bal­di­nin­kai yra pa­ten­ta­vę ažū­ri­nius, rai­žy­tus bal­dus, ku­rių kiek­vie­nas yra iš­skir­ti­nis au­to­riaus dar­bas. Rai­žy­tų bal­dų sti­liaus va­ria­ci­jų la­bai daug – nuo Pro­van­so ir 60-ųjų dvelks­mo iki fu­tu­ris­ti­nių mo­ty­vų. Juos iš­vy­dus api­ma jaus­mas, kad nie­ko pa­na­šaus dar nė­ra te­kę ma­ty­ti. Ne­leng­va ir pa­ti­kė­ti, kad šie bal­dai ga­mi­na­mi Lie­tu­vo­je. Įmo­nės pro­jek­tų va­do­vė Ra­sa And­re tei­gė pa­ste­bin­ti, kad klien­tai Lie­tu­vo­je tam­pa vis lais­ves­ni ir drą­ses­ni. „Žmo­nės da­bar jau su­tin­ka mo­kė­ti dau­giau už lie­tu­viš­ką ga­mi­nį, nes ži­no, kad jis yra iš­skir­ti­nis, pri­tai­ky­tas jo in­di­vi­dua­liems po­rei­kiams, o ne ma­si­niam var­to­ji­mui“, – sa­kė R. And­re.

Pa­iso tendencijų

Sa­lo­nas „Me­dis Li­ne“, ku­ris at­sto­vau­ja jau 30 me­tų vei­kian­čią ir di­de­lį da­lį sa­vo pro­duk­ci­jos eks­por­tuo­jan­čią ga­myk­lą „Me­dis“, rin­ko­je iš­sis­ki­ria na­tū­ra­laus me­džio ma­sy­vo bal­dais. La­bai ti­kė­ti­na, kad esa­te su­si­dū­rę su jų dar­bais par­duo­tu­vė­se ar res­to­ra­nuo­se, nes in­di­vi­dua­laus in­ter­je­ro kū­ri­mas – vie­na stip­riau­sių įmo­nės sri­čių.

Sa­lo­no at­sto­vė, ar­chi­tek­tė Kris­ti­na Pa­ta­šie­nė ti­ki­no, kad lie­tu­viš­ki bal­dai po­pu­lia­rė­ja, nes at­si­ran­da vis dau­giau ge­rų pa­vyz­džių, nau­jų for­mų, ne­at­si­lie­kan­čių nuo pa­sau­li­nių ten­den­ci­jų. „Ga­myk­la tu­ri ko­ky­biš­kus įren­gi­nius, lei­džian­čius įgy­ven­din­ti vi­sas ne­stan­dar­ti­nes pro­jek­tuo­to­jų ir klien­tų idė­jas“, – sa­kė pa­šne­ko­vė.

In­ves­tuo­ja į kokybę

Bal­dų ga­my­bos įmo­nės „Al­so­ta­na“ at­sto­vas Li­nas Strums­kas pa­žy­mė­jo, jog ne­ma­žą įta­ką pir­kė­jų su­si­do­mė­ji­mui lie­tu­vių ga­mi­niais pa­da­rė ne vie­nus me­tus pro­pa­guo­ta ten­den­ci­ja rink­tis ko­ky­biš­ką lie­tu­viš­ką pre­kę. Įvai­raus sti­liaus bal­dus ku­rian­ti bei in­di­vi­dua­lius in­ter­je­ro pro­jek­tus įgy­ven­di­nan­ti įmo­nė sie­kia iš­lai­ky­ti aukš­čiau­sią ko­ky­bę, in­ves­tuo­da­ma į bal­dų ir me­džio ap­dir­bi­mo įran­gą, dar­buo­to­jų meis­triš­ku­mą. Anot L. Strums­ko, pro­jek­tuo­jant bal­dus sten­gia­ma­si iš­nau­do­ti kiek­vie­ną cen­ti­me­trą.

Lie­tu­vių bal­dų ga­min­to­jai su­ta­ria, kad jų stip­ry­bė – ga­li­my­bė glau­džiai bend­rau­ti su klien­tu ir at­liep­ti in­di­vi­dua­lius po­rei­kius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vil­niaus vi­ce­me­ras kon­ser­va­to­rius Val­das Ben­kuns­kas krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą pra­šy­da­mas pra­dė­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos skelb­to kon­kur­so į Var­to­to­jų tei­sių [...]
Lie­tu­va penk­ta­die­nį ati­duo­da duo­klę ve­lio­niui Iz­rae­lio prezidentui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Pra­ėju­sią sa­vai­tę at­skleis­tą ma­si­nę „Ya­hoo“ var­to­to­jų duo­me­nų va­gys­tę įvyk­dė „pro­fe­sio­na­lūs“ prog­ra­mi­šiai, ku­rie šiuo poel­giu sie­kė pa­si­pel­ny­ti, ro­do ana­li­zė, atlikta ap­sau­gos spe­cia­lis­tų.
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Joh­nas Ker­ry ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo, kad dėl Ale­po puo­li­mo Va­šing­to­nas Si­ri­jos klau­si­mu yra prie sa­vo de­ry­bų su Rusija nu­trau­ki­mo ri­bos.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Gal­būt net ne vi­si vil­nie­čiai ži­no, kur va­ka­rais ga­li­ma pa­bėg­ti nuo ne­oni­nių var­to­to­jų kul­tū­ros lem­pu­čių ir ras­ti ne to­kią triukš­min­gą, tru­pu­tį nos­tal­gi­jos dul­kė­mis nusėtą ra­my­bės oa­zę.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Ket­vir­ta­die­nį, per iš­kil­min­gą ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nia­me fi­zi­nių ir tech­no­lo­gi­jos moks­lų cen­tre, pa­skelb­ti Šve­di­jos vers­lo ap­do­va­no­ji­mų 2016 nu­ga­lė­to­jai. Jais ta­po prof. dr. Vir­gi­ni­jus Šikš­nys, [...]
Įmo­nėms, ku­rios Vil­niu­je ne tik žen­gė pir­muo­sius žings­nius, bet ir skai­čiuo­ja čia veik­los de­šimt­me­čius ar šimt­me­tį, mies­to pra­na­šu­mai na­tū­ra­liai nu­sve­ria trū­ku­mus: lo­gis­ti­kos iš­šū­kiai [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Dvi LFF tau­rės bei Su­per­tau­rė – to­kiais tro­fė­jais Vil­niaus „Žal­gi­rio“ fut­bo­li­nin­kai jau pa­pil­dė sa­vo ap­do­va­no­ji­mų len­ty­ną. Lais­va vie­ta jau ruo­šia­ma ir po truputėlį be­si­bai­gian­čiam „SMScre­dit.lt [...]
Šią sa­vai­tę su­kan­ka 20 me­tų, kai Lon­do­no „Ar­se­nal“ fut­bo­lo klu­bą tre­ni­ruo­ja prancūzas Ar­se­ne'as Wen­ge­ras.
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Jau penk­tus me­tus iš ei­lės vyks­tan­ti IT pa­slau­gų bend­ro­vės „Tie­to Lie­tu­va“ IT ta­len­tų ug­dy­mo prog­ra­ma „Mė­nuo su IT“ šie­met pir­mą kar­tą su­lau­kė itin daug par­aiš­kų ne tik iš Lie­tu­vos, [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pra­ncū­zi­jo­je skan­da­lą su­kė­lė žur­na­lis­tas, pa­si­pik­ti­nęs bu­vu­sios tei­sin­gu­mo mi­nis­trės Ra­chi­dos Da­ti dukrai duo­tu var­du.
Net pei­liu gink­luo­tas plė­ši­kas ne­pri­vers at­si­sa­ky­ti puodelio ar­ba­tos Ang­li­jo­je.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami