Lietuviškus išmaniuosius telefonus graibsto vokiečiai

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-12-10 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2015-12-10 06:00
Gytis Mikalauskas: „Getnord“ pažengė tiek, kad iš esmės gali veikti telefono gamybos procesą, savo nuožiūra tobulinti jame naudojamą „geležį“, programinę įrangą, kitus parametrus." Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
„Baik juo­kus!“ – to­kią pa­sta­bą, siū­ly­da­mas ap­lin­ki­niams žvilg­te­lė­ti į lie­tu­viš­ką iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną „Get­nord Onyx“, iš­gir­dau ne kar­tą. Tai, kad šis smū­giams, van­de­niui, dul­kėms, šal­čiui ir karš­čiui at­spa­rus apa­ra­tas veiks net ir per­va­žiuo­tas au­to­mo­bi­lio ar pa­nar­din­tas į eže­ro dug­ną, dau­ge­liui at­ro­dė kur kas la­biau įti­ki­ma nei fak­tas, jog „Get­nord“ yra Kau­ne įsi­kū­ru­sios bend­ro­vės „Red­lai­nas“ su­ma­ny­tas pro­duk­tas.

Jei le­gen­di­nio veiks­mo fil­mo „Kie­tas rie­šu­tė­lis“ he­ro­jui, po­li­ci­nin­kui Džo­nui Mak­lei­nui, ku­rį su­vai­di­no Ho­li­vu­do žvaigž­dė Bru­ce­“as Wil­li­sas, bū­tų pri­rei­kę iš­ma­nio­jo te­le­fo­no, iš „Get­nord“ asor­ti­men­to ti­krai ku­rį nors iš­si­rink­tų. IP68 ir JAV ka­riuo­me­nės pa­tvir­tin­tus at­spa­ru­mo stan­dar­tus ati­tin­kan­tys mo­bi­lie­ji te­le­fo­nai – itin kie­ti rie­šu­tai, skir­ti dar­bui su­dė­tin­go­mis są­ly­go­mis. Jei di­džią­ją dar­bo die­nos da­lį pra­lei­džia­te biu­re prie kom­piu­te­rio, grei­čiau­siai tvir­tais, ki­še­nę dras­kan­čiais „Get­nord“ apa­ra­tais ne­su­si­ža­vė­si­te. Bet jei esa­te su­nkio­sios pra­mo­nės, jū­rei­vys­tės, sta­ty­bų pro­fe­sio­na­las ar­ba dir­ba­te ki­to­je, įpras­tiems elek­tro­ni­kos prie­tai­sams ne­pa­lan­kio­je ap­lin­ko­je, – „Get­nord“ te­le­fo­nas ga­li bū­ti bū­tent tai, ko jums rei­kia.

„Mū­sų apa­ra­tai yra orien­tuo­ti į funk­ci­nę pa­skir­tį – tai pir­miau­sia tvir­tas, pa­žei­di­mams at­spa­rus daik­tas. „O­nyx“ mo­de­ly­je pir­mie­ji iš ga­min­to­jų vi­są kor­pu­są pa­da­rė­me me­ta­li­nį, o jį su­tvir­ti­no­me pa­pil­do­mais kam­pai­niais, tad te­le­fo­nas ga­li ne tik at­lai­ky­ti kri­ti­mą iš įvai­raus aukš­čio, bet ir ta­po at­spa­rus len­ki­mui. To­dėl at­si­sė­dus ant te­le­fo­no vi­su svo­riu, jam nie­ko ne­at­si­tiks. Ki­tas svar­bus lai­mė­ji­mas – kor­pu­są pro­jek­ta­vo­me taip, kad lik­tų vie­tos kuo di­des­nei ba­te­ri­jai, t. y. šio iš­ma­nio­jo te­le­fo­no ne­rei­kia kas­dien įkrau­ti“, – pri­va­lu­mus var­di­jo įmo­nės „Red­lai­nas“ di­rek­to­rius Al­ber­tas Ži­do­nis.

Iš Ki­ni­jos, kaip ir kiti

No­rin­tie­ji ras­ti prie­ka­bių (tai be­veik lie­tu­vių tau­ti­nis bruo­žas) grei­tai pa­ste­bės, kad „Get­nord“ te­le­fo­nai vis­gi ga­mi­na­mi Ki­ni­jo­je, pa­sau­li­niu elek­tro­ni­kos ga­my­bos me­ga­po­liu vir­tu­sia­me Šen­dže­nio mies­te. Nie­ko ste­bė­ti­no, juk iš šio pa­sau­lio fab­ri­ko at­ke­liau­ja di­de­lė da­lis mū­sų įsi­gy­ja­mų elek­tro­ni­kos įren­gi­nių – taip pat ir „Sam­sung“ ar­ba „App­le“ iš­ma­nie­ji prie­tai­sai. Jei elek­tro­ni­kos ga­my­bos niuan­sais pa­si­do­mė­si­te ati­džiau, su­ži­no­si­te, jog vie­na­ly­čių pro­duk­tų šian­dien rin­ko­je aps­kri­tai su­nku ras­ti. Net mi­kros­che­mos „App­le iP­ho­ne“ apa­ra­tams ke­pa­mos di­džiau­sio kon­ku­ren­to „Sam­sung“ ga­myk­lo­se.

Išmanusis „Getnord Onyx“ ir jo paprastasis mygtukinis "brolis" „Walrus". /Romo Jurgaičio nuotrauka

A. Ži­do­nis, kaip ir „Get­nord“ Lie­tu­vo­je pre­kės ženk­lui at­sto­vau­jan­čios įmo­nės „Ad­van­sis Bal­tic“ di­rek­to­rius Gy­tis Mi­ka­laus­kas, ne­slė­pė, jog veik­los pra­džia ne­bu­vo la­bai ori­gi­na­li. Iš pra­džių įmo­nė at­sto­va­vo įvai­riems už­sie­nio su­stip­rin­tų te­le­fo­nų ga­min­to­jams, vė­liau ant Ki­ni­jo­je pa­ga­min­tų te­le­fo­nų tie­siog bu­vo už­lip­do­mas eu­ro­pie­čių akiai mie­les­nis pa­va­di­ni­mas.

„Šian­dien „Get­nord“ pa­žen­gė tiek, kad iš es­mės ga­li veik­ti te­le­fo­no ga­my­bos pro­ce­są, sa­vo nuo­žiū­ra to­bu­lin­ti ja­me nau­do­ja­mą „ge­le­žį“, prog­ra­mi­nę įran­gą, ki­tus par­ame­trus. Vis­kas pri­klau­so nuo įdir­bio ir fi­nan­sų, ga­my­bos mas­tas Ki­ni­jo­je – su­nkiai su­vo­kia­mas. Lie­tu­vo­je ga­min­to­jai, at­ėjus už­sa­ko­vui, ne­re­tai ran­da šim­tą prie­žas­čių, ko­dėl ne­ga­lė­tų ko nors pa­ga­min­ti, o ki­nai ga­li pa­ga­min­ti bet ką, jei tik tu­ri brė­ži­nius ir vi­zi­ją, kaip ga­lu­ti­nis pro­duk­tas tu­ri at­ro­dy­ti“, – pa­grin­di­nį skir­tu­mą sa­kė pa­ste­bė­jęs G. Mi­ka­laus­kas.

Iš­ban­do­mas papildomai

„Get­nord“ taip pat ke­le­tą kar­tų nu­svi­lo na­gus, kol ra­do pa­ti­ki­mus ga­my­bos par­tne­rius, ku­rie su­ren­ka te­le­fo­nus be bro­ko. Ta­čiau dėl ti­kru­mo, at­siun­tus nau­ją te­le­fo­nų par­ti­ją į Lie­tu­vą, kiek­vie­nas apa­ra­tas dar kar­tą pa­ti­kri­na­mas.

„Tes­ta­vi­mui ski­ria­me la­bai daug dė­me­sio. Nors tai ir pa­pil­do­mos są­nau­dos, iš­mo­ko­me pa­mo­ką, jog pi­giau kai­no­ja pa­pil­do­mai ti­krin­ti, nei vė­liau nag­ri­nė­ti klien­tų pre­ten­zi­jas. Vi­si „Get­nord“ te­le­fo­nai dar Ki­ni­jo­je ne kar­tą tes­tuo­ja­mi. Pa­vyz­džiui, pa­gal ka­ri­nį JAV stan­dar­tą rei­ka­lau­ja­ma, kad toks te­le­fo­nas 26 kar­tus at­lai­ky­tų kri­ti­mą iš 1,2 me­tro aukš­čio. Ta­čiau joks su­stip­rin­tų te­le­fo­nų ga­min­to­jas ne­ga­li už­ti­krin­ti, jog net ir iš ma­žes­nio aukš­čio ant aš­traus ak­me­nu­ko nu­kri­tęs ekra­nas at­lai­kys. To­dėl klien­tus įspė­ja­me, kad ty­čia te­le­fo­nų dau­žy­ti ne­rei­kė­tų, nors jie ir la­bai tvir­ti. Jei­gu at­kak­liai steng­sie­si – anks­čiau ar vė­liau su­dau­žy­si“, – tei­gė A.Ži­do­nis.

„Get­nord Onyx“ te­le­fo­nai, ku­rių ekra­no stik­las „Go­ril­la Glass“ yra užk­lo­tas pa­pil­do­mu 9H kie­tu­mo pa­gal Mo­so ska­lę (kie­tes­nis tik dei­man­tas – 10H) „A­sa­hi“ stik­lu, kol pa­sie­kia šei­mi­nin­kų ran­kas, at­lai­ko ir ki­tus iš­ban­dy­mus – mur­do­mi van­de­ny­je, spe­cia­lio­se ma­ši­no­se zu­li­na­mi tarp ab­ra­zy­vi­nių ka­muo­liu­kų, ste­bint ar ne­su­sib­rai­žys, ne­nu­si­trins.

Įdo­mu tai, kad kur kas dau­giau prob­le­mų iš pra­džių kel­da­vo ne apa­ra­to kry­tis iš di­de­lio aukš­čio, bet prieš­in­gai – ne­ap­dai­riai svie­dus su­nkų apa­ra­tą ant sta­lo, kar­tais at­si­sa­ky­da­vo veik­ti fo­to­ka­me­ra. To­dėl lie­tu­vių ini­cia­ty­va ga­myk­lo­je Ki­ni­jo­je pra­dė­tas tai­ky­ti pa­pil­do­mas tes­tas – te­le­fo­nas svai­do­mas ne tik iš di­des­nio nei me­tro, bet ir iš 20 cen­ti­me­trų aukš­čio, o prob­le­mos dėl ka­me­ros jau iš­spręs­tos.

Prog­ra­mi­nės įran­gos klejonės

Vis dėl­to, pa­vaikš­čio­jęs su šiuo te­le­fo­nu ply­ta ke­lias sa­vai­tes, imi il­gė­tis sa­vo įpras­to iš­ma­nio­jo „Sam­sung Ga­la­xy“, nors „O­nyx“ te­le­fo­no tvir­ti­ni­mo kil­pa ga­li drą­siai ati­da­ry­ti alaus bu­te­lį, o kas­die­nį iš­ma­nie­siems bū­ti­ną kro­vi­mą ir už­mirš­ti. Nau­do­jant lie­tu­viš­ką te­le­fo­ną skam­bu­čiams, ži­nu­tėms ir nar­šant in­ter­ne­te tik tuo­met, kai iš tie­sų rei­kia, ba­te­ri­ja be var­go lai­ky­da­vo bent tris die­nas.

Leng­vą gal­vos so­pu­lį kė­lė se­na kaip pa­sau­lis at­ro­dan­ti (nors tik me­tų se­nu­mo) „And­roid 4.4.4 Kit­Kat“ ope­ra­ci­nė sis­te­ma bei ope­ra­ty­vios at­min­ties sty­gius. Vie­nu me­tu nau­do­jant ke­le­tą prog­ra­mų, te­le­fo­nas lin­kęs „pa­kib­ti“. Er­zi­no ir prog­ra­mi­nės įran­gos kle­jo­nės, pa­vyz­džiui, nie­kaip ne­pa­vy­ko į te­le­fo­ną įkel­to gar­so fai­lo nu­sta­ty­ti kaip skam­bė­ji­mo me­lo­di­jos.

Ki­tais po­žiū­riais šis apa­ra­tas yra toks daik­tas, ku­rio Lie­tu­vos ope­ra­to­rių sa­lo­nuo­se skel­bia­ma 399 eu­rų kai­na yra ver­ta „ge­le­žies“, už ku­rią mo­ka­me. Vi­di­nė sau­go­ji­mo at­min­ti­nė – 8 GB (iš­ple­čia­ma iki 32 GB), fo­to­ka­me­ra taip pat ge­ba fo­tog­ra­fuo­ti 3264 x 2448 px for­ma­tu: jei apš­vie­ti­mas pa­si­tai­kys ge­ras – mė­gė­jiš­kiems kad­rams tu­rė­tų pa­kak­ti. Skir­tin­gai nei nau­jau­si „Sam­sung“ ar LG mo­de­liai, skait­me­ni­nio fo­toa­pa­ra­to to­kia te­le­fo­ni­nė ka­me­ra ne­pa­keis. Nors smul­kias de­ta­les, fo­tog­ra­fuo­jant iš la­bai ar­ti (pa­va­din­ki­me tai makrorežimu), už­fik­suo­ja pui­kiai. Tai­gi, jei teks į sta­ty­bi­nių pre­kių par­duo­tu­vę iš­vy­ku­siam ko­le­gai nu­siųs­ti pa­gei­dau­ja­mos verž­lės „por­tre­tą“, tai pa­da­ry­si­te be var­go.

Pa­klau­sa vir­ši­ja lūkesčius

Tai, kad Ki­ni­jo­je pa­ga­min­tas lie­tu­viš­kas iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas ga­li drą­siai kon­ku­ruo­ti su anks­čiau rin­ko­je pa­si­ro­džiu­siais ki­tų kur kas žy­mes­nių ga­min­to­jų, to­kių kaip CAT, te­le­fo­nais, ro­do ir sėk­min­gas „Get­nord“ par­da­vi­mas. Bend­ro­vė, per­nai vi­sa­me pa­sau­ly­je par­da­vu­si 12 tūkst. sa­vo pre­kės ženk­lo apa­ra­tų, šie­met iki me­tų pa­bai­gos jų par­duos ne ma­žiau nei 30 tūks­tan­čių.

„Spė­jo­me iš­si­ko­vo­ti tvir­tas po­zi­ci­jas Vo­kie­ti­jo­je, taip pat sėk­min­gai įžen­gė­me į Pra­ncū­zi­jos, Ita­li­jos, Is­pa­ni­jos rin­kas. Di­de­lę par­da­vi­mo da­lį su­da­ro iš ga­myk­los Ki­ni­jo­je tie­siai pas Aus­tra­li­jos bei In­di­jos įga­lio­tus pla­tin­to­jus iš­ke­liau­jan­čios par­ti­jos. Kal­bant apie mū­sų flag­ma­ną, iš­ma­nų­jį „O­nyx“ mo­de­lį, par­da­vi­mas iš tie­sų vir­ši­ja pra­di­nius lū­kes­čius. Šiuo me­tu ne­tgi tu­ri­me de­fi­ci­tą – už­sa­ky­mų vi­sa­me pa­sau­ly­je dau­giau, nei spė­ja­me pa­ga­min­ti. At­ei­ty­je ke­ti­na­me dar dau­giau in­ves­tuo­ti į ga­my­bą, „ge­le­žį“, tu­ri­me daug idė­jų, kaip su­kur­ti to­bu­lą su­stip­rin­tą te­le­fo­ną, tai­gi tę­si­me pra­dė­tą dar­bą“, – kal­bė­jo A. Ži­do­nis.

Iš šiuo me­tu siū­lo­mų ke­tu­rių „Get­nord“ te­le­fo­nų mo­de­lių ar­ti­miau­sio­je at­ei­ty­je liks trys. Dau­giau­sia dė­me­sio lie­tu­viai skirs flag­ma­nui „O­nyx“ to­bu­lin­ti: ke­ti­na­ma at­nau­jin­ti jo ope­ra­ci­nę sis­te­mą, iš­plės­ti vi­di­nę at­min­tį. Taip pat ki­tą­met pa­si­ro­dys pi­ges­nis ir ne toks „šar­vuo­tas“ jo ana­lo­gas. Ne­ma­žą lie­tu­vių bend­ro­vės par­da­vi­mo da­lį su­da­ro ir pa­pras­čiau­sias myg­tu­ki­nis mo­de­lis „Wal­rus“, ku­ris ne tik itin leng­vas bei tvir­tas, bet ir vei­kia su 2 SIM kor­te­lė­mis. Kai ku­rio­mis są­ly­go­mis, pa­vyz­džiui, žūk­lė­je ar bai­da­rių žy­gy­je, toks apa­ra­tas kur kas pra­var­tes­nis už vi­sus mo­der­niau­sius iš­ma­niuo­sius žais­liu­kus.

.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (10)
Kestas  78.63.237.234 2016-09-24 20:40:37
Turiu aš tą getnord valrus mygtukinį telefoną ir turiu pripažinti kad tai geras produktas ir į vandenį įkritęs buvo ir išmestas ne vieną kartą ir eina kaip laikrodis ivertinčiau jį 10 balų.
0 0  Netinkamas komentaras
o as  84.15.183.252 2016-07-10 22:14:47
buvau nusipirkes ten kazkoki getnord uz 20 eur, tele2 salone. nepraejus ne menesiui, ismeciau i siuksliu deze. trgiskas meniu. nevykes garsas. grizimas prie senos nokios atrode svente.... :D
0 0  Netinkamas komentaras
o as  84.15.183.252 2016-07-10 22:14:34
buvau nusipirkes ten kazkoki getnord uz 20 eur, tele2 salone. nepraejus ne menesiui, ismeciau i siuksliu deze. trgiskas meniu. nevykes garsas. grizimas prie senos nokios atrode svente.... :D
0 0  Netinkamas komentaras
komentatoriams  79.135.27.26 2015-12-18 21:40:19
Šunys loja, o karavanas eina :)
5 0  Netinkamas komentaras
gaidžiams  80.213.214.173 2015-12-11 20:03:24
o ką jūs gaminat, net kinietiško šūdo negalit pagamint, atbrosai suknisti
6 3  Netinkamas komentaras
Eu­ro­po­je, Azi­jo­je bei Ar­ti­muo­siuo­se Ry­tuo­se at­omi­nes elek­tri­nes sta­tan­ti Ru­si­jos „Ro­sa­tom“ tam­pa geo­po­li­ti­nio spau­di­mo prie­mo­ne, lan­ky­da­ma­sis JAV par­eiš­kė ener­ge­ti­kos ministras Ro­kas Ma­siu­lis.
Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­dien su­lau­kia tūks­tan­čių ban­dy­mų reng­ti ki­ber­ne­ti­nes at­akas, šim­tai jų ke­lia vi­du­ti­nę, o bent 5 proc. – rim­tą grės­mę, sa­ko Nacionalinio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo [...]
Krem­liui ar­ti­mi žmo­nės pro­ru­siš­kiems se­pa­ra­tis­tams Ry­tų Ukrai­no­je ak­ty­viai pa­ta­ri­nė­ja, kaip va­ry­ti „pro­pa­gan­dos kam­pa­ni­ją“ prieš Ki­je­vą ir Va­ka­rus, ket­vir­ta­die­nį pranešė Vo­kie­ti­jos ži­niask­lai­da.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trau­ki­niui įsi­rė­žus į Ho­bo­ke­no sto­tį Nau­ja­ja­me Džer­sy­je, pa­tvir­tin­ta vie­no žmo­gaus žū­tis, sa­kė Nau­jo­jo Džer­sio gubernatorius Chri­sas Chris­tie.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
Rug­sė­jo 29 d., ket­vir­ta­die­nį, du­ris ofi­cia­liai at­vė­rė de­ši­nia­ja­me Ne­ries kran­te įsi­kū­ręs vers­lo mies­tas „Quad­rum“, į ku­rį Nor­ve­gi­jos įmo­nių gru­pė „Scha­ge Group“ investavo 100 mln. [...]
Trims Bal­ti­jos ša­lims po il­gų ir su­dė­tin­gų de­ry­bų pa­sie­kus su­si­ta­ri­mą, kad eu­ro­pi­nės ge­le­žin­ke­lio ve­žės pro­jek­to „Rail Bal­ti­ca“ ran­gos kon­kur­sai bū­tų skel­bia­mi ne tik per bend­rą įmo­nę, [...]
Vil­niu­je ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jus šil­dy­mo se­zo­ną, ki­ti di­die­ji Lie­tu­vos mies­tai kol kas neketina šil­dy­ti na­mų.
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Ute­nos „Ju­ven­tus“ ko­man­da sa­vų sir­ga­lių aki­vaiz­do­je kur kas už­ti­krin­čiau su­sit­var­kė su Por­to „Por­to“ krep­ši­nin­kais ir žen­gė į pa­grin­di­nį FI­BA Čempionų ly­gos tur­ny­rą.
Penk­ta­die­nį ir šeš­ta­die­nį Jo­na­vo­je vyks 22-ą kar­tą ren­gia­mas tarp­tau­ti­nis mo­te­rų tink­li­nio tur­ny­ras „A. Ogo­naus­ko at­mi­ni­mo tau­rė“. Ja­me var­žy­sis po dvi Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ko­man­das.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Rug­sė­jo pra­džio­je Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­ja (EB­PO) pa­skel­bė kas­me­ti­nį švie­ti­mo duo­me­nų lei­di­nį „Žvilgs­nis į švie­ti­mą“ (anlg. Edu­ca­tion at a Glan­ce), ku­ria­me pir­mą [...]
Pi­gi ir leng­vai pa­ga­mi­na­ma sin­te­ti­nė kau­lų me­džia­ga, im­plan­tuo­ta žiur­kių stu­bu­ruo­se ir bež­džio­nių kau­ko­lė­se, sti­mu­liuo­ja kau­li­nio au­di­nio vys­ty­mą­si, trečiadienį pra­ne­šė moks­li­nin­kai.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami