Lietuvius rūšiuoti paskatintų baudos

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-26 09:41
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-26 09:41
Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka
Vie­na iš veiks­min­giau­sių prie­mo­nių, ga­lin­čių pa­ska­tin­ti rū­šiuo­ti at­lie­kas, yra bau­dos. Taip nu­ro­dė pa­tys res­pon­den­tai, da­ly­va­vę bend­ro­vės „Spin­ter ty­ri­mai“ apk­lau­so­je. 

„Tai ti­krai ne­reiš­kia, jog fi­nan­si­nės sank­ci­jos yra ge­riau­sias ar vie­nin­te­lis bū­das, ku­ris ga­li pa­ska­tin­ti žmo­nes rū­šiuo­ti. Apk­lau­sa sie­kia­ma su­ži­no­ti, ko­kia yra rea­li at­lie­kų tvar­ky­mo si­tua­ci­ja Lie­tu­vo­je, ko­dėl žmo­nės rū­šiuo­ja ar­ba ne­rū­šiuo­ja, ko­kių prie­mo­nių ar in­for­ma­ci­jos vi­suo­me­nei trūks­ta, kad bū­tų ga­li­ma pa­ge­rin­ti at­lie­kų rū­šia­vi­mo ro­dik­lius“, – tre­čius me­tus iš ei­lės at­lie­ka­mų ty­ri­mų re­zul­ta­tus pa­ko­men­ta­vo VšĮ „Pa­kuo­čių tvar­ky­mo or­ga­ni­za­ci­ja“ (PTO) at­sto­vė švie­ti­mo bei in­for­ma­vi­mo klau­si­mais Aud­ro­nė Vi­liū­tė.

Jos tei­gi­mu, šių me­tų ty­ri­mo, ku­ria­me apk­laus­ti 1005 res­pon­den­tai iš vi­sos Lie­tu­vos, re­zul­ta­tai la­bai pa­na­šūs kaip ir prieš tai bu­vu­sių dvie­jų me­tų. Vis dar re­gu­lia­riai rū­šiuo­jan­čių at­lie­kas žmo­nių skai­čius lie­ka ties 35 proc. ri­ba. Dau­giau­siai rū­šiuo­ja­mos pa­kuo­čių at­lie­kos. Daž­niau­siai tai – plas­ti­ki­niai bu­te­liai, stik­lo ta­ra, kar­to­nas bei po­pie­rius. Kiek re­čiau rū­šiuo­ja­mos elek­tros lem­pu­tės, elek­tros ir elek­tro­ni­kos prie­tai­sai, mais­to ir ža­lio­sios at­lie­kos, re­čiau­siai – teks­ti­lė.

Ab­so­liu­ti dau­gu­ma (95 proc.) at­lie­kas rū­šiuo­ja na­muo­se. 21 proc. dar­be ir tik 2 proc. rū­šiuo­ja ren­gi­nių me­tu ar­ba mo­ky­mo įstai­go­se.

„Žmo­nės nu­ro­do, kad ma­si­nio su­si­bū­ri­mo vie­to­se jie ne­tu­ri ga­li­my­bės rū­šiuo­ti, nes nė­ra tam skir­tų kon­tei­ne­rių. Ma­no nuo­mo­ne, or­ga­ni­za­to­riams tu­rė­tų bū­ti pri­va­lo­ma su­da­ry­ti są­ly­gas rū­šiuo­ti jų or­ga­ni­zuo­ja­mų ren­gi­nių me­tu. Nes bū­tent ma­si­nių šven­čių, kon­cer­tų, fes­ti­va­lių me­tu su­si­da­ro ypa­tin­gai di­de­li tin­ka­mų per­dirb­ti at­lie­kų kie­kiai“, – sa­ko pa­šne­ko­vė.

Pa­grin­di­nai veiks­niai ska­ti­nan­tys rū­šiuo­ti yra tei­gia­mas po­vei­kis ap­lin­kai ir žmo­nių svei­ka­tai (65 proc.). Taip pat la­bai svar­bu, kad an­tri­nių ža­lia­vų kon­tei­ne­riai bū­tų ar­ti gy­ven­to­jų (49 proc.), o dau­giau nei treč­da­liui res­pon­den­tų (38 proc.) ak­tua­lu, kad bū­tų per­dirb­tas di­des­nis at­lie­kų kie­kis ir tau­po­mi gam­ti­niai iš­tek­liai.

A.Vi­liū­tės tei­gi­mu, ty­ri­mo me­tu iš­siaiš­kin­tos ir pa­grin­di­nės prie­žas­tys, le­mian­čios vi­suo­me­nės pa­sy­vu­mą – žmo­nės tvir­ti­na at­lie­kų ne­rū­šiuo­jan­tys, nes tam na­muo­se ne­tu­ri tam tin­ka­mų są­ly­gų (36 proc.). Net 28 proc. apk­laus­tų­jų pri­pa­ži­no, kad jiems pa­pras­čiau­siai trūks­ta lai­ko bei no­ro. Dar tiek pat res­pon­den­tų at­lie­kų ne­rū­šiuo­ja, nes ma­no, jog jų iš­rū­šiuo­tos at­lie­kos vis tiek ke­liaus į są­var­ty­ną.

Ty­ri­mo me­tu bu­vo už­duo­tas klau­si­mas „Kas jus pa­ska­tin­tų rū­šiuo­ti?“. 39 proc. nu­ro­dė eko­no­mi­nę nau­dą. 33 proc. apk­laus­tų­jų įti­kin­tų pra­kti­niai pa­vyz­džiai apie tai, kas vyks­ta su iš­rū­šiuo­to­mis at­lie­ko­mis. 25 proc. as­me­nų veik­ti pa­ska­tin­tų bau­dos.

„Liūd­na, kad kaip pa­grin­di­nius sver­tus žmo­nės nu­ro­do eko­no­mi­nę nau­dą bei bau­das. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, są­mo­nin­gas, at­sa­kin­gas ir sa­vai­me su­pran­ta­mas el­ge­sys ne­tu­rė­tų bū­ti ska­ti­na­mas fi­nan­siš­kai. Prieš­in­gu at­ve­ju, re­mian­tis to­kia lo­gi­ka, tu­rė­čiau bū­ti ska­ti­na­ma ir už tai, kad lai­kau­si ke­lių eis­mo tai­syk­lių, lai­ku mo­ku mo­kes­čius, ne­šiukš­li­nu, ne­pa­žei­di­nė­ju vie­šo­sios tvar­kos ir t.t., – sa­kė pa­šne­ko­vė, – Ma­nau, kad žmo­nes la­biau­siai ska­ti­na veik­ti tin­ka­mos są­ly­gos: pa­kan­ka­mas rū­šia­vi­mo kon­tei­ne­rių kie­kis, pa­to­gus jų iš­dės­ty­mas bei tvar­kin­gas ap­tar­na­vi­mas. Taip pat la­bai svar­bu, kad vi­suo­me­nei pa­tei­kia­ma in­for­ma­ci­ja apie at­lie­kų tvar­ky­mą bū­tų nuo­sek­li, vie­nin­ga, kad dau­giau par­ody­tu­me pra­kti­nių pa­vyz­džių, kas vyks­ta su iš­rū­šiuo­to­mis at­lie­ko­mis, ko­kia yra per­dir­bi­mo nau­da. Kad bū­tų ku­ria­ma skaid­ri, at­vi­ra ir gy­ven­to­jui leng­vai pa­sie­kia­ma ir su­pran­ta­ma in­for­ma­ci­ja apie at­lie­kų tvar­ky­mą bei at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mos da­ly­vius, o bau­dos bū­tų tai­ko­mos tik kraš­tu­ti­niu at­ve­ju“.

Šiuo me­tu Lie­tu­va yra tarp dau­giau­siai at­lie­kų są­var­ty­nuo­se ša­li­nan­čių ES ša­lių. Vie­nam ša­lies gy­ven­to­jui per me­tus su­si­da­ro apie 500 kg at­lie­kų, iš ku­rių apie 63 kg yra pa­kuo­čių at­lie­kos, įsi­gy­ja­mos kar­tu su per­ka­mais pro­duk­tais ir pre­kė­mis. Šiuo me­tu apie 60 proc. na­mų ūkiuo­se su­si­da­ran­čių pa­kuo­čių at­lie­kų nu­ke­liau­ja į są­var­ty­ną, kai tuo tar­pu ki­to­se ES ša­ly­se šis skai­čius te­sie­kia vos 2 proc.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Lietuvius rūšiuoti  78.60.149.13 2015-10-27 22:31:47
GERIAUSIAI PRIPRATINO patogiai netoli namų bei pakeliui į lankomiausius paslaugų objektus išdėstyti konteineriai. Nors aplink mūsų namus kiemo pakraščiuose jų 4 vietose visomis dažniausiai trypiamomis kryptimis (į parduotuves, turgelį, paštą, transporto stoteles), visi jie būdavo pilnut pilnutėliai. Tačiau gal prieš 10 m. kažkas Vilniaus konteineriai iš kiemų ir nuo populiariausių mikrorajono takų kažkur išėjo... Tekdavo po pusvalandį aukoti ieškant, kur šiandien jie galėtų būti.. Dabar lyg ir nusistovėjo vietos, tačiau taip toli ir taip NEpakeliui, kad tikrai tik fanatikai gali eiti jų ieškoti... Taigi, Į VEIDRODĮ PASIŽIŪRĖKITE, kai ieškosite kaltų, kas atpratino žmones, taip entuziastingai kažkada pildžiusius konteinerius... (
1 0  Netinkamas komentaras
lazda be galų  88.222.136.88 2015-10-27 09:35:54
Kas iš to riūšiavimo, jei rūšiuojantiems atliekų išvežimas nepinga.
2 0  Netinkamas komentaras
Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pa­ta­rė­jas po­li­to­lo­gas Prze­mys­ław Piotr Żu­raws­ki vel Gra­jews­ki ma­no, kad po SSRS žlu­gi­mo de­mo­kra­ti­ja Ru­si­jo­je ne­įsit­vir­ti­no dėl tam tikrų is­to­ri­nių prie­žas­čių. [...]
Bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ at­si­sa­ko Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei grą­žin­ti 174 tūkst. eu­rų, už ku­riuos ji pir­ko at­sar­gi­nę lauko vir­tu­vės įran­gą.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Sa­vait­ga­lį Šiau­liuo­se vy­ku­sia­me tarp­tau­ti­nia­me vy­rų tink­li­nio tur­ny­re „Šiau­lių tau­rė – 2016“ pir­mą­sias dvi vie­tas užėmė Lie­tu­vos ko­man­dos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami