Lietuvoje prasidėjo „Dizaino savaitė“

Kristina KUČINSKAITĖ k.kucinskaite@lzinios.lt 2014-05-05 16:22
Kristina KUČINSKAITĖ
k.kucinskaite@lzinios.lt 2014-05-05 16:22
Kristinos Kučinskaitės (LŽ) nuotrauka
De­vin­to­sios tra­di­ci­nės „Di­zai­no sa­vai­tės“ or­ga­ni­za­to­riai ge­gu­žės 5-ąją pa­skel­bė pu­san­tro šim­to ren­gi­nių, iki sek­ma­die­nio vyk­sian­čių pen­kiuo­se mies­tuo­se, pra­džią.

Dau­giau­sia at­rak­ci­jų, pra­dė­ju­sių ren­gi­nių ma­ra­to­ną, pir­ma­die­nį su­reng­ta Kau­ne. Lai­ki­no­jo­je sos­ti­nė­je Kau­no ko­le­gi­jos J.Vie­no­žins­kio me­nų fa­kul­te­to stu­den­tai pri­sta­tė net ke­tu­ris me­ni­nius pro­jek­tus – „au­to­riaus“ kė­des, ly­tė­ji­mo po­jū­čių sie­ne­lę, ins­ta­lia­ci­jas ant me­džių ir tu­rėk­lų. Kur­da­mi ob­jek­tus jie pa­nau­do­jo net 2500 kvad­ra­ti­nių me­trų ki­li­mų ir ki­li­mi­nių dan­gų at­rai­žų. Su­skai­čiuo­ta, kad me­ni­niai dar­bai api­pa­vi­da­lin­ti net 500 skir­tin­gų rū­šių ir skir­tin­go dy­džio ga­ba­lė­liais.

„A­trai­žų dar li­ko pa­kan­ka­mai. Jas pa­nau­do­si­me ki­tuo­se ko­le­gi­jos pro­jek­tuo­se. Tar­kim, kur­da­mi iki­mo­kyk­li­nėms įstai­goms žais­lus, mo­ky­mo ir la­vi­ni­mo prie­mo­nes“, - sa­kė Kau­no ko­le­gi­jos J.Vie­no­žins­kio me­nų fa­kul­te­to dės­ty­to­ja Jo­lan­ta Stū­ro­nai­tė.

Bū­tent iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­goms ati­teks ir dar vie­nas stu­den­tų kū­ri­nys, jau pri­sta­ty­tas „Di­zai­no sa­vai­tė­je“. Tai – ly­tė­ji­mo po­jū­čių sie­ne­lė.

„Ji la­bai svar­bi vai­kams, tu­rin­tiems re­gė­ji­mo ne­ga­lią. Ly­tė­da­mi jie ga­li api­bū­din­ti daik­tą, jo for­mą, dy­dį, pa­vir­šių. To­kiu sie­ne­lių pri­nci­pas yra kur­ti jas iš kuo dau­giau skir­tin­gos teks­tū­ros da­lių“, - pa­aiš­ki­no pro­jek­to „Su mei­le... Du­bin­giai ir Kau­no ko­le­gi­jos J.Vie­no­žins­kio me­nų fa­kul­te­tas“ su­ma­ny­to­ja dės­ty­to­ja Gra­ži­na Šu­tie­nė.

Sie­ne­lę su­da­ro pen­kio­li­ka vie­no­do dy­džio sky­de­lių. Kiek­vie­nas jų api­pa­vi­da­lin­tas nau­do­jant vis ki­to­kias veik­los 25-me­tį šį­met mi­nin­čiuo­se „Du­bin­giuo­se“ esan­čias ki­li­mi­nes dan­gas. Ly­tė­ji­mo po­jū­čių sie­ne­lė po jos pri­sta­ty­mo iš­ke­liaus į lop­še­lį – dar­že­lį „Vy­tu­rė­lis“.

„Šiam dar­že­liui anks­čiau esa­me pa­ga­mi­nę ir spe­cia­lų api­pa­vi­da­lin­tą bal­dą. Šį­syk nu­spren­dė­me kur­ti sie­ne­lę, ku­rią dar­že­lio pe­da­go­gai ga­lės trans­for­muo­ti kaip pa­no­rė­ję ir ne­su­dė­tin­gai pa­keis­ti jos bu­vi­mo vie­tą“, - pa­ti­ki­no G.Šu­tie­nė.

Dar vie­nas įdo­mus stu­den­tų pro­jek­tas – api­pa­vi­da­lin­tos „au­to­riaus“ kė­dės. Pen­kio­li­ka kė­džių į jau­nų­jų kū­rė­jų ran­kas pa­te­ko iš iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų, o dar de­šimt bu­vo nu­pirk­ta J.Vie­no­žins­kio me­nų fa­kul­te­te vei­kian­čiam vai­kų tea­trui.

„Be­veik vi­suo­se dar­že­liuo­se ga­li­ma ras­ti re­tai nau­do­ja­mų kė­džių, ku­rios iš san­dė­liu­kų ne­beiš­trau­kia­mos dėl pra­stos es­te­ti­nės iš­vaiz­dos. Bū­tent jas ir nu­spren­dė­me pri­kel­ti nau­jam gy­ve­ni­mui“, - sa­kė G.Šu­tie­nė.

Kė­dės api­pa­vi­da­lin­tos akri­li­niais ir ae­ro­zo­li­niais da­žais, spal­vin­go­mis ki­li­mi­nė­mis dan­go­mis.

Dar vie­nas dar­bas, ku­rį stu­den­tai at­li­ko bū­tent ge­gu­žės 5-ąją, yra gre­ta „Du­bin­gių“ esan­čių me­džių de­ko­ra­vi­mas.

„Puo­šė­me ir cen­tro tu­rėk­lus, vi­tri­nas, su­ren­gė­me stu­den­tų bai­gia­mų­jų dar­bų eks­po­zi­ci­ją. Tad pir­mo­ji „Di­zai­no sa­vai­tės“ die­na bu­vo ti­krai spal­vin­ga, įdo­mi ir at­rak­ty­vi“, - ne­abe­jo­jo G.Šu­tie­nė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami