Loftų madą vejasi racionalumas

Ilona STAŠKUTĖ   2013-04-04 07:46
Ilona STAŠKUTĖ
 
2013-04-04 07:46
Oresto Gurevičiaus (LŽ) nuotraukos Nestandartinė erdvė gali būti labai maloni.
Ga­li­my­bė ap­si­gy­ven­ti se­nų ap­leis­tų ga­myk­lų pa­tal­po­se lie­tu­vius su­vi­lio­jo prieš ke­le­tą me­tų. Pir­mie­ji lof­tai bu­vo vaiz­duo­ja­mi it kaž­kas ma­giš­ko, vi­siš­kai nau­jo. Da­bar nau­ja­ku­riai įver­ti­na ne vien ne­stan­dar­ti­nių erd­vių ža­ve­sį, bet ir ne­tra­di­ci­nės bui­ties iš­šū­kius.

Vienas didžiausių lofto pranašumų Lietuvos ir kitų šalių miestuose - gera vieta. Paprastai apleistos gamybinės patalpos būna gana arti miesto centro, nes nuo tų laikų, kai jos buvo pastatytos, miestai gerokai išsiplėtė ir buvusius pramoninius rajonus apgaubė gyvenamieji namai. Kita viliojanti loftų savybė - didelės, atviros erdvės ir itin aukštos lubos, siekiančios 4-5 metrus ar dar daugiau. Nestandartinė erdvė gyventojams suteikia daugiau galimybių susikurti stilingą interjerą, visiškai neprimenantį standartinių "dėžučių" daugiabučiuose. Dėl to neatsitiktinai pirmieji loftų gyventojai buvo įvairių sričių menininkai. Vėliau greta jų ėmė kurtis ir kiti jauni, estetiką vertinantys žmonės.

Pigi pradžia ir didelės išlaidos

Ne paskutinėje vietoje lieka ir lofto kaina, nors kilus masiniam susidomėjimui nestandartinėmis erdvėmis ji pastebimai šoktelėjo. Prieš penkmetį neįrengtas loftas sostinėje kainavo 500-1000 litų už kvadratinį metrą, dabar kaina pakilusi iki maždaug 2 tūkst. litų už kvadratinį metrą, tačiau tai vis tiek pigiau, nei pirkti butą tolimame miesto rajone. Tačiau neretai lofto romantika dūžta į gyvenimišką realybę, kai nemažai pinigų ir laiko prireikia paruošti jį įkurtuvėms. Dažnoje buvusioje gamykloje netvarkingas vandentiekis ir kanalizacija arba šių patogumų net nėra planuojamoje pirkti patalpoje. Taip pat tenka savarankiškai įsirengti šildymą, susiorganizuoti šiukšlių išvežimą ir, svarbiausia, sutvarkyti patalpos paskirties keitimo į gyvenamąją dokumentus, nes be to nepavyks nė prisiregistruoti savame būste. Vis dėlto žmonėms, kurie pasirenka tokį gyvenimą sąmoningai, suvokdami loftų idėją ir paskirtį, nestandartinė erdvė gali būti labai maloni.

Atsakomybė sau

Lietuvos architektų sąjungos narys, Vilniaus dailės akademijos Architektūros katedros docentas Kęstutis Pempė senų pramoninių pastatų perdarymą į gyvenamuosius apartamentus vertino teigiamai, tačiau ragino susižavėjus idėja nepamesti galvos. Anot jo, tikrųjų loftų negalima laikyti pigesne butų alternatyva. "Kainos skirtumas nėra šiaip sau nutikęs dalykas. Kaina atspindi objekto vertę rinkoje ir jei loftas kainuoja gerokai pigiau nei butas, negalima tikėtis gauti tą patį", - aiškino pašnekovas. Pasak K.Pempės, prieš apsispręsdami kraustytis į loftą žmonės turi rasti savitus tokio būsto pranašumus, nes greta viliojančių galimybių originaliai įsirengti nestandartinę erdvę būtina įvertinti ir galimas buities problemas, neprognozuojamą kaimynystę. Architektas pabrėžė būtinybę pasidomėti, ar patalpos neužterštos anksčiau gamyboje naudotais chemikalais, kiek įmanoma jas išvalyti. Kol kas mūsų šalies įstatymai neįpareigoja pardavėjų įrodyti komercinės paskirties patalpų švaros. Bet K.Pempė paaiškino, kad norintieji įsikurti gyventi neskirtose erdvėse turi pasiruošti įdėti į tai gerokai daugiau pastangų nei į paprasto buto įrengimą. "Negalima dėl visko kaltinti teisės aktų. Kiekvienas žmogus turi pats rasti būdą įsitikinti, kad bus saugu gyventi pasirinktoje erdvėje", - tvirtino jis.

Dauguma mūsų šalyje likusių apleistų gamyklų pastatų - sovietinės statybos palikimas.

Sovietinis palikimas

Architektas atkreipė dėmesį, kad neteisinga visus loftus vertinti vienodai, mat patalpos gali būti labai skirtingos būklės, išvaizdos ir kokybės. Interjero žurnaluose demonstruojami prabangūs loftai paprastai užgniaužia kvapą. Užsienio šalyse jie įdomūs ne tik iš vidaus, bet ir iš išorės, mat ten netrūko apleistų šimtamečių pastatų iš raudonų plytų, su nestandartinių formų langais ir senoviniais lipdiniais. Bet Lietuvoje yra kitaip. K.Pempė patvirtino, kad dauguma mūsų šalyje likusių apleistų gamyklų pastatų - sovietinės statybos palikimas, dažnai nusileidžiantis vakarietiškiems loftams ir stiliumi, ir kokybe. Be to, kaip atskira loftų rūšis rinkoje išsiskiria buvusių gamyklų teritorijoje perstatyti pastatai. "Jie nedaug turi bendro su tikrais loftais. Jie panašūs įvaizdžiu, tuo, kad toje vietoje buvusi gamykla, bet loftas savo esme yra kiek kitoks būstas", - aiškino architektas.

Butai lofto "kailyje"

Bene didžiausias mūsų žalyje gyvenamaisiais būstais paverstas pramoninių pastatų kompleksas - buvusi "Kuro aparatūros" gamykla. Jos vietoje įrengti gyvenamieji apartamentai "Loft town" ir planuojama iki kitų metų pradžios teritoriną papildyti dar 2000 kvadratinių metrų naujų gyvenamųjų butų. Projekto "Loft town" atstovė Lina Stasiukynienė neslėpė, kad šie buvusios gamyklos teritorijoje įrengti būstai nėra tikrieji loftai. Per statybas iš apirusio gamyklos pastato liko tik stogą laikančios konstrukcijos, o sienos, langai, vamzdynai ir visa kita pastatyta iš naujo. Pašnekovė pati šiuos būstus vadino lofto tipo butais. "Tai patenkina žmonių, norinčių gyventi lofte, poreikius. Dideli langai, aukštos lubos - žmones tai traukia", - tvirtino ji. Tiesa, kaina šiuo atveju beveik nesiskiria nuo tradicinio būsto, kvadratinis metras atsieina 3,5-4,5 tūkst. litų, kaip atskirą plotą įskaičiuojant ir įrengtą antresolę.

Pasak L.Stasiukynienės, šiuo metu žmonės į loftus žiūri gerokai racionaliau nei prieš keletą metų, kai į perdarytas gamyklų erdves buvo veržiamasi beatodairiškai ir žmonės pirko patalpas, nepaisydami nei jų būklės, nei reikalingų investicijų. "Įsigydami paprastą erdvę apleistoje gamykloje žmonės rizikuoja dideliu galvos skausmu. Jiems patiems tenka tvarkytis dokumentus, vestis komunikacijas. Be to, niekas neatsakingas už sienų būklę, garso izoliaciją ir kaimynus - šie galbūt norės atsidaryti batų taisyklą ar kitaip triukšmaus", - kalbėjo ji.

FAKTAI: Nuo bohemos iki turtuolių

Pirmieji gyventojai apleistuose gamyklų pastatuose užsienyje ėmė kurtis beveik prieš šimtmetį. Loftų pradininkais laikomi JAV Rytų pakrantės miestuose gyvenę menininkai. Po Didžiosios depresijos Niujorke, dabar prestižiniame Manhatano rajone, buvo likę daugybė bankrutavusių gamyklų ir amatų dirbtuvių pastatų. Į erdvias, pigiai nuomojamas patalpas ėmė kraustytis dailininkai, muzikantai, o netrukus netradiciniu būstu susidomėjo bohemiško gyvenimo būdo sužavėti jauni architektai, teisininkai ir verslininkai.

Po Antrojo pasaulinio karo loftų mada pasiekė Europą, o gyventi pritaikytų patalpų kainos greitai pasiekė ir kai kuriais atvejais net gerokai pralenkė įprastų butų kainas. Pastebėję paklausą verslininkai greitai prisitaikė prie rinkos ir ėmė siūlyti ne tik "sukultūrintus" apartamentus buvusiuose gamyklų pastatuose, bet ir statyti naujus lofto stiliaus butus.

Šių dviejų tipų loftai užsienyje net skirtingai vadinami - "kietaisiais" ir "švelniaisiais", o jų gyventojai kategoriškai gina savo pasirinkimą. Naujai pastatytų lofto tipo butų savininkai nesupranta, kam kurtis sename pastate su visomis galimomis jo problemomis, kai yra patogi alternatyva, o autentiškų loftų savininkai apartamentus naujuose pastatuose vadina kiču.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami