Loftų pirkėjus žavi erdvės

Arvydas JOCKUS a.jockus@lzinios.lt 2013-11-05 06:00
Arvydas JOCKUS
a.jockus@lzinios.lt 2013-11-05 06:00
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Lof­tų pro­jek­tų plė­tros Lie­tu­vo­je pra­džio­je 2011 me­tais skep­tiš­kai šio rin­kos seg­men­to pers­pek­ty­vas ver­ti­nę ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ana­li­ti­kai da­bar pri­pa­žįs­ta kly­dę.

Pre­ky­ba pra­no­ko lūkesčius

In­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Pen­ki kon­ti­nen­tai“ kar­tu su UAB „Tri­na­po­lis“ įgy­ven­di­na­mas bu­vu­sios Vil­niaus ku­ro apa­ra­tū­ros ga­myk­los pert­var­ky­mas į gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas – itin sėk­min­gas. Ties Kal­va­ri­jų ir Ka­rei­vių gat­vių san­kry­ža Vil­niu­je esan­čia­me bu­vu­sia­me ga­myk­los pa­sta­te įgy­ven­di­na­mas pro­jek­tas "Loft Town" - for­muo­ja­mi įvai­raus dy­džio bu­tai, stu­di­jos, lof­tai ir dirb­ti skir­tos pa­tal­pos. Pert­var­ky­ta apie treč­da­lį maž­daug 30 tūkst. kv. m ga­myk­los te­ri­to­ri­jos: 9,5 tūkst. kv. m plo­tas jau pa­vers­tas gy­ven­ti skir­ta vie­ta ir di­džio­ji da­lis įreng­tų lof­tų jau par­duo­ta. Šiuo me­tu ren­gia­ma­si pra­dė­ti dar 10 tūkst. kv. m pra­mo­ni­nio plo­to pri­tai­ky­mą gy­ven­ti.

„Pro­jek­tą ver­ti­na­me kaip itin sėk­min­gą, esa­me la­bai pa­ten­kin­ti par­da­vi­mu, jis pra­no­ko mū­sų lū­kes­čius. Iš įreng­to 121 tur­ti­nio vie­ne­to (bu­tų, stu­di­jų, lof­tų) ne­par­duo­ti li­ko vos 29. Ti­ki­mės, kad iki me­tų pa­bai­gos jie jau tu­rės sa­vi­nin­kus“, - sa­kė UAB „Pen­kių kon­ti­nen­tų int­ves­ti­ci­jos“ at­sto­vė ry­šiams su vi­suo­me­ne Li­na Va­lan­tie­jū­tė-Sta­siu­ky­nie­nė.

Pa­sak jos, pir­kė­jai įvai­raus dy­džio erd­ves ren­ka­si pa­gal po­rei­kius - vie­niems rei­kia di­des­nių, ki­ti ten­ki­na­si ma­žes­nė­mis gy­ve­na­mo­sio­mis pa­tal­po­mis. Lof­tus dau­giau­sia įsi­gy­ja 25-40 me­tų žmo­nės. Jų pro­fe­si­jos įvai­riau­sios: vers­li­nin­kai, ad­vo­ka­tai, pre­ky­bi­nin­kai, mo­ky­to­jai, gy­dy­to­jai. „Lof­tų pir­kė­jus vie­ni­ja ne tiek am­žius ar pro­fe­si­ja, kiek po­žiū­ris. Tai no­va­to­riš­kos as­me­ny­bės, sie­kian­čios gy­ven­ti vi­siš­kai ki­tos nei įpras­ta ko­ky­bės bu­tuo­se“, - sa­kė L.Va­lan­tie­jū­tė-Sta­siu­ky­nie­nė.

Lie­tu­viš­ko „Loft Town“ gy­ven­to­jai, anot pa­šne­ko­vės, griau­na mi­tą, kad lof­tuo­se dau­giau­sia ku­ria­si me­ni­nin­kai. Taip esą bu­vę tik lof­tų is­to­ri­jos pra­džio­je, kai Niu­jor­ke ne­tur­tin­gi me­ni­nin­kai pra­dė­jo kur­tis ap­leis­tuo­se ga­myk­lų pa­sta­tuo­se. Da­bar­ti­nių lof­tų pir­kė­jai – ge­res­nės ko­ky­bės po­rei­kių. „Da­bar ir Niu­jor­ko ar Mask­vos lof­to kai­na yra 2-3 kar­tus di­des­nė ne­gu ati­tin­ka­mo plo­to bu­to ar apar­ta­men­tų“, - tei­gė pa­šne­ko­vė.

„Pen­kių kon­ti­nen­tų in­ves­ti­ci­jų“ at­sto­vė pa­sa­ko­jo, kad kiek­vie­nas bu­vu­sio­je Ku­ro apa­ra­tū­ros ga­myk­lo­je įreng­tas lof­tas yra 5 me­trų aukš­čio, į jį pa­ten­ka­ma in­di­vi­dua­liai, kiek­vie­na­me lof­te ga­li­ma įsi­reng­ti ži­di­nį, mo­der­nios vė­di­ni­mo sis­te­mos ne­utra­li­zuo­ja vir­tu­vės kva­pus, o su­mon­tuo­ti in­di­vi­dua­lūs “Viess­mann” du­jų ka­ti­lai – pa­ly­gin­ti ne­bran­gų šil­dy­mą ir karš­tą van­de­nį. „Ma­žes­nius lof­tus įsi­gi­ju­sius as­me­nis nu­ste­bi­no sąs­kai­tos. Pa­vyz­džiui, 50 kvad­ra­ti­nių me­trų bu­to šil­dy­mas ir karš­to van­dens nau­do­ji­mas per mė­ne­sį at­siei­na vi­du­ti­niš­kai 100 li­tų“, - tvir­ti­no pa­šne­ko­vė.

Be to, čia yra vi­di­niai kie­mai - ap­žel­din­ti vi­jok­liais, juo­se įreng­tos vai­kų žai­di­mo aikš­te­lės.

„Loft Town“ įreng­ti 36-65 kv. m dy­džio 1, 2, 3 kam­ba­rių bu­tai ar­ba stu­di­jos ir 53-120 kv. m plo­to lof­tai. Ta­čiau pa­šne­ko­vė at­krei­pia dė­me­sį, kad lof­te pu­sė erd­vės per­deng­ta an­tre­so­le, tad erd­vė ja­me pa­sis­kirs­to kiek ki­taip nei bu­te. Dau­giau­sia mies­te­ly­je įreng­ta ir sėk­min­giau­siai par­duo­da­ma maž­daug 75 kv. m plo­to lof­tai.

Pa­grin­di­nis lof­to pra­na­šu­mas, ly­gi­nant su bu­tu, L.Va­lan­tie­jū­tės-Sta­siu­ky­nie­nės nuo­mo­ne, yra ne­tra­di­ci­nė erd­vė. „Pen­kių me­trų lu­bų aukš­tis da­ro įspū­dį“, - ti­ki­no ji. „Loft Town“ par­duo­da­mų ma­žes­nių bu­tų su da­li­ne ap­dai­la kai­na sie­kia 3,9-4,9 tūkst. li­tų už kvad­ra­ti­nį me­trą, o vi­du­ti­nio 75 kv. m plo­to lof­to - svy­ruo­ja nuo 3,5 iki 4,5 tūkst. li­tų už kvad­ra­ti­nį me­trą.

Skep­ti­ciz­mą pa­kei­tė omp­ti­miz­mas

Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ana­li­ti­kai lof­tų pro­jek­tų plė­tros Lie­tu­vo­je pra­džio­je 2011 me­tais skep­tiš­kai ver­ti­no šio rin­kos seg­men­to pers­pek­ty­vas. „Ma­nė­me, kad pre­ky­ba lof­tais Vil­niu­je ne­bus itin sėk­min­ga. Mat lie­tu­viai – kon­ser­va­ty­vūs, pra­mo­ni­nė­je ap­lin­ko­je gy­ven­ti ne­no­rės, bus iš­ran­kūs ir lof­tų pirk­ti ne­sku­bės. Ta­čiau pir­kė­jus su­vi­lio­jo ga­li­my­bės lof­tuo­se sa­va­ran­kiš­kai su­pla­nuo­ti erd­ves, įsi­reng­ti pa­pil­do­mą plo­tą, tar­ki­me, 60 kv. m lof­te įsi­reng­ti 80 kv. m gy­ve­na­mą­jį plo­tą. Be to, lof­tų sta­ty­to­jai ga­na ge­rai iš­rek­la­ma­vo jų įvaiz­dį ži­niask­lai­do­je, ir tai da­vė vai­sių. Šian­dien lof­tai yra pa­klau­si pre­kė. Gy­ven­to­jai la­biau ver­ti­na jų pliu­sus ne­gu mi­nu­sus“, - pa­žy­mė­jo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bend­ro­vės „O­ber-Haus“ Ver­ti­ni­mo ir rin­ko­ty­ros sky­riaus va­do­vas Sau­lius Va­go­nis. Bend­ro­vės duo­me­ni­mis, Vil­niu­je 2013 me­tais baig­ti 3 lof­tų pro­jek­tai, juo­se įreng­ta be­veik 300 bu­tų. 2014 me­tais pla­nuo­ja­ma baig­ti 2 pro­jek­tus su 200 lof­tų. 2011-2012 me­tais sos­ti­nė­je įgy­ven­din­ti 4 pro­jek­tai, juo­se įreng­ti 200 lof­tų.

„Ma­to­me, kad anks­čiau Vil­niu­je per me­tus vi­du­ti­niš­kai at­si­ras­da­vo po 100 lof­tų, o da­bar jų ge­ro­kai pa­dau­gė­jo. Iš vi­so per ket­ve­rius me­tus Vil­niu­je at­si­ra­do 9 spe­cia­li­zuo­ti lof­tų pro­jek­tai“, - sa­kė S.Va­go­nis. Pa­sak jo, Vil­niu­je dau­giau­sia į gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas pert­var­ko­mi ne ga­my­bi­niai pa­sta­tai, o ga­myk­lų te­ri­to­ri­jo­se esan­čios ad­mi­nis­tra­ci­nės pa­tal­pos. Toks pro­jek­tas yra bend­ro­vės „Con­cept Lofts“ sta­to­mi „Bel­Mon­to lof­tai“ sos­ti­nės Užu­pio ra­jo­ne.

„O­ber-Haus“ duo­me­ni­mis, vi­du­ti­niš­kai lof­to kvad­ra­ti­nio me­tro kai­na yra 20-30 proc. ma­žes­nė nei stan­dar­ti­nio nau­jos sta­ty­bos bu­to. „Ta­čiau lof­te, ga­li­ma sa­ky­ti, už dy­ką ga­li­ma įsi­reng­ti pa­pil­do­mą plo­tą įren­gus an­tre­so­les, to­dėl „gry­na­sis“ lof­to plo­tas ga­li kai­nuo­ti net dvi­gu­bai pi­giau nei bu­to“, - pa­žy­mė­jo S.Va­go­nis.

Vie­nas iš lof­tų mi­nu­sų, ana­li­ti­ko po­žiū­riu, yra tas, kad pra­mo­ni­niuo­se pa­sta­tuo­se įreng­tų lof­tų pa­skir­tis daž­niau­siai lie­ka ga­my­bi­nė. Tai kar­tais ga­li su­kel­ti įvai­rių ne­pa­to­gu­mų. „Fi­ziš­kai žmo­gus per­ka gy­ve­na­mą­jį bu­tą, o ju­ri­diš­kai - pra­mo­ni­nės pa­skir­ties kū­ry­bi­nes dirb­tu­ves, biu­ro pa­tal­pas ar pa­na­šiai. To­dėl jei­gu kai­my­nai kels triukš­mą, po­li­ci­ja jų ra­min­ti ne­va­žiuos, nes ga­myk­lo­se triukš­mau­ti ne­drau­džia­ma. Ga­li kil­ti su­nku­mų re­gis­truo­ti gy­ve­na­mą­ją vie­tą, skir­tis kai ku­rių ko­mu­na­li­nių pa­slau­gų įkai­niai. Be to, ban­kai ga­li pra­stes­nė­mis są­ly­go­mis fi­nan­suo­ti ne­gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties pa­tal­pų įsi­gi­ji­mą“, - svars­tė pa­šne­ko­vas.

Ta­čiau, S.Va­go­nio nuo­mo­ne, šiuos ne­di­de­lius ne­pa­to­gu­mus nau­jo­vių ieš­kan­tiems žmo­nės, ver­ti­nan­tiems ori­gi­na­lu­mą, at­sve­ria lof­tų tei­kia­mos di­des­nių erd­vių pla­na­vi­mo ga­li­my­bės. Be to, jų sta­ty­to­jai kar­tais ran­da „pa­to­gių“ gy­ven­to­jams spren­di­mų.

***

SKAIČIAI

Lof­tų pro­jek­tai su­da­ro apie 5 proc. bend­ros būs­to pa­siū­los Vil­niu­je. Rug­sė­jo mė­ne­sį lof­tų pro­jek­tuo­se bu­vo apie 140 ne­par­duo­tų tur­ti­nių vie­ne­tų.

Lof­tai su­da­ro apie 80 proc., stu­di­jos – 10 proc., bu­tai – 10 proc. pa­siū­los. Ge­riau­siai par­duo­da­mi lof­tai, jų par­da­vi­mas su­da­ro apie 83 proc. šio seg­men­to pa­klau­sos, stu­di­jos – 4 proc., bu­tai – 13 pro­cen­tų.

2012 ir 2013 m. par­duo­tų lof­tų vi­du­ti­nis plo­tas bu­vo 65 kv. m, stu­di­jų – 78 kv. m, bu­tų – 52 kv. me­trų.

2012 m. par­duo­ta apie 110 lof­tų, o per 2013 m. de­vy­nis mė­ne­sius - 57 lof­tai.

Lof­tų pro­jek­tų vi­du­ti­nė pa­siū­los kai­na yra apie 4500 Lt už 1 kv. m, ar­ba apie 16 proc. di­des­nė nei prieš me­tus.

Šiuo me­tu lof­tai sta­to­mi tik Vil­niu­je.

Šal­ti­nis: „In­real“

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
TATA  88.119.128.164 2013-11-12 14:26:32
GERAS
2 0  Netinkamas komentaras
Tinkamumas  213.164.97.68 2013-11-06 10:07:04
Labai tiktų garažui, autoservisui, priedangos firmai ar daržinei įrengti.
2 0  Netinkamas komentaras
Dar  95.173.42.131 2013-11-05 10:15:41
Labai geras variantas, bet tik tam kas supranta.....
2 0  Netinkamas komentaras
Dar  95.173.42.131 2013-11-05 10:14:54
Labai geras variantas, bet tik tam kas supranta.....
2 0  Netinkamas komentaras
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Fran­cois Hol­lan­de'as iš­reiš­kė vil­tį, kad par­ei­gū­nams ar­ti­miau­sias ke­le­tą sa­vai­čių pa­vyks per­kel­ti iki 9 tūkst. mig­ran­tų iš skur­džios sto­vyk­los Ka­lė į pri­ėmi­mo cen­trus [...]
Es­ti­jos rin­ki­kų ko­le­gi­jai šeš­ta­die­nį per an­trą­jį bal­sa­vi­mą ne­pa­vy­ko iš­rink­ti pre­zi­den­to Too­mo Hend­ri­ko Il­ve­so įpė­di­nio, nes nei vie­nas kan­di­da­tas ne­su­rin­ko pa­pras­tos balsų dau­gu­mos, to­dėl [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami