Lyg dviratis be stabdžių

Nijolė STORYK 2012-11-20 09:08

Nijolė STORYK

2012-11-20 09:08
Be saugos priedų bet kokie darbai ant stogo yra nesaugūs. "Ruukki" archyvo nuotrauka
Dau­ge­lis na­mų sa­vi­nin­kų su­si­du­ria su su­nku­mais, kai rei­kia už­lip­ti ant sto­go ir iš­va­ly­ti ka­mi­ną, su­mon­tuo­ti an­te­ną ar­ba iš­va­ly­ti lie­taus la­ta­kus. O žie­mą pra­ei­viams pa­vo­jų ke­lia ten su­si­da­rę snie­go ki­li­mai.

Vos keli lietaus lašai stogą paverčia čiuožykla, todėl neįrengus saugos priedų bet kokie darbai ant stogo yra nesaugūs. Be to, žiemą nesaugu ir žmonėms, einantiems pro šalį arba atsitiktinai sustojusiems po pavojingu stogu. Nuo sniego nuošliaužos gali nukentėti ir automobiliai, dekoratyviniai augalai arba kieme esantys daiktai.

Svarbiausia - žmogaus saugumas

Suomių bendrovės "Ruukki" Lietuvos biuro rinkodaros vadovas Mantas Grigaliūnas teigė, kad antai Skandinavijoje žmonėms sunku suvokti, jog privataus namo stogas galėtų būti montuojamas be stogo saugos komponentų. "Stogas be saugos priedų - lyg dviratis be stabdžių: važiuoti įmanoma, bet toks važiavimas gana rizikingas.

Deja, Lietuvoje labai daug kas renkasi tokį dviratį be stabdžių. Dažnai žmonės susirūpina tik tada, kai įvyksta nelaimingas atsitikimas arba kai patiria gan didelius materialinius nuostolius", - aiškino M.Grigaliūnas. Pasak pašnekovo, naudojant stogo saugos priedus daug patogiau ir saugiau išvalyti kaminą ar saulės kolektorių, sureguliuoti anteną ir atlikti kitus darbus.

"Ruukki" pardavimo vadybininkas Arvydas Plesevičius neabejoja, kad niekada nėra per vėlu susirūpinti stogo saugumu. Populiariausi saugos priedai yra įvairios kopėtėlės (sieninės kopėtėlės, stogo ir avarinės kopėčios). Stogams, kurių nuolydis yra didesnis nei 7 laipsniai, turi būti įrengti dar ir stogo tilteliai.

Žiemą, kai stogo dangą užkloja sniego kilimas, tirpstančios nuošliaužos itin gali kelti pavojų praeiviams. Pasak įmonės "Stogo dangos" vadovo Gžegožo Dzvinel, stogo saugumą užtikrina gana paprastos ir labai patogios sniego užtvaros, dar vadinamos sniego gaudyklėmis ir barjerais. Šios patikimos priemonės apsaugo ne tik praeivius nuo netikėtos sniego griūties, bet ir kitus stogo komponentus - lietvamzdžius bei latakus. Sušalusio sniego nuošliaužos jų nesulanksto ir nesulaužo.

"Kol kas negalime pasakyti, kokia bus ši žiema, ar atpūs daug sniego. Bet jei iš anksto pasiruošime, tikrai nebus baisios jokios sniego išdaigos. Pastebėjome, kad namų savininkai pasirūpina stogo saugumu ir sumontuoja bent jau apsaugines stogo tvoreles. Šios tvorelės paprastai yra įrengiamos ant didesnių stogų, kaip reikalaujama Lietuvos statybų reglamente", - tvirtino pašnekovas.

Įvairi danga - skirtingos priemonės

Dažniausiai sniego užtvaros naudojamos ant plieninės stogo dangos. Tokiam stogui šios saugos priemonės yra būtinos. Mat plieninė danga gana greitai įšyla, jei žiemą pakaitina saulė. O tada susikaupęs sniegas nučiuožia žemyn. "Žiema atneša daug netikėtumų - pavyzdžiui, naktį prisnigo vos ne metro storio sniego, o dieną jis staiga ištirpo. Tokiu kontrastingu metu labai praverčia sniego užtvaros ant stogo", - sakė specialistas.

Bituminėmis čerpėmis dengtas stogas nuo saulės spindulių įkaista mažiau. Žiemą ant tokio stogo susikaupęs sniegas tirpsta pamažu ir staiga nenukrinta žemyn, todėl nekelia didelio pavojaus.

"Paprastai bituminių čerpių stogui beveik nereikalingos sniego nuošliaužas sulaikančios priemonės", - aiškino "Stogo dangos" vadovas.

"Ruukki" kopėčios, stogo tilteliai ir sniego užtvaros tinka visų tipų stogams ir įvairiai stogo dangai: čerpių, bituminiu ruberoidu dengtiems ir plieniniams stogams. Visi šie priedai tinka tiek individualių namų stogams, tiek kotedžų, gyvenamųjų daugiaaukščių namų, poilsio paskirties, mokyklų ir kitų visuomeninės paskirties pastatų stogams. Gaminiai gali būti tik cinkuoti arba cinkuoti ir dažyti milteliniu būdu populiariausiomis spalvomis. "Ruukki" sniego užtvaros ir stogo tilteliai turi specialiai čerpių profiliui arba valcuotiems lakštams pritaikytus tvirtinimo elementus. Įvairūs tvirtinimo elementai yra pritaikyti skirtingų formų ir stilių stogams.

Net jeigu ant stogo užlipti tenka retai, būtina išvengti nereikalingų pavojų, tad stogas turi būti saugus.

Stogams taip pat taikomi teisiniai saugumo reikalavimai. Ant stogo, kurio nuolydis daugiau negu 7 laipsniai, o karnizo aukštis - 7 m ir daugiau, taip pat ant visų stogų, kai pastato aukštis didesnis nei 10 m, privaloma įrengti ne mažesnes kaip 0,6 m aukščio stogo atramas - apsaugines tvoreles.

Pasak A.Plesevičiaus, metalinės kopėčios yra pritvirtintos ant stogo visam laikui, kad esant reikalui būtų galima greitai jomis užlipti. "Nesvarbu, koks yra stogas. Kopėčias galima pritvirtinti ir ant seno stogo", - aiškino vadybininkas.

Rinkai pateikta naujovė - galima įsigyti "Ruukki" apsaugines tvoreles kartu su sniego užtvara. "Šią dvigubą apsaugos priemonę daug patogiau sumontuoti nei po vieną. Be to, ir stogo vaizdas estetiškesnis. Beveik visus saugos komponentus gali sumontuoti kiekvienas žmogus, turintis apie tai bent kiek žinių", - tvirtino A.Plesevičius.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Spar­čiai ar­tė­jant rin­ki­mų į Sei­mą die­nai, ad­vo­ka­tas Jo­nas Ivoš­ka iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tę „Dar kar­tą dėl LR Sei­mo rinkimų įsta­ty­mo kons­ti­tu­cin­gu­mo“.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Ko­pen­ha­go­je pri­sta­ty­tas bū­si­mo­jo vi­siš­kai su­yran­čio „Carls­berg“ bu­te­lio „Green Fi­ber Bott­le“ di­zai­nas. Pla­nuo­ja­ma, jog „Green Fi­ber Bott­le“ ban­do­mo­jo­je rin­ko­je pasirodys 2018 me­tais.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Zok­nių reg­bio sta­dio­ne bus karš­ta. Bū­tent čia vyks le­mia­mos ir in­tri­guo­jan­čios dvie­jų Šiau­lių gran­dų rung­ty­nės dėl reg­bio „Top“ lygos nu­ga­lė­to­jo var­do.
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami