Lyg karuselėje sukantis ratu

Nijolė STORYK 2008-11-25 00:00
Nijolė STORYK 2008-11-25 00:00
Architektas R.Giedraitis su žmona tekstilininke Iveta miesto senamiestyje eško geriausio buto interjeto varianto. Autorės nuotrauka
Gy­ve­ni­mas ra­tu lyg su­kan­tis ka­ru­se­lė­je. Mė­ly­nas dan­gus. Ža­lia lau­kų pie­va. Kas dar?! Mo­der­nus lif­tas. Bet ir tai - dar ne pa­bai­ga. Kau­nie­tis ar­chi­tek­tas Ri­man­tas Gied­rai­tis kol kas ne­ke­ti­na grei­tai baig­ti re­kons­truo­ti erd­vaus sa­vo šei­mos būs­to mies­to se­na­mies­ty­je. Bet koks pert­var­ky­mas jam kaip gy­ve­ni­mo vyks­mas - nie­ka­da ne­tu­rin­tis pa­bai­gos.

Jaunas architektas gali sau leisti tokią nepatogią "prabangą" - šiais laikais niekur neskubėti. Improvizuoti, fantazuoti ir svajoti. Dažnai pasitikrinant, ar kuriama nauja namų erdvė bus patogi bei jauki gyventi šeimai ir, žinoma, būsimiems vaikams.

O kur skubėti.

Tekstilininkė Iveta Giedraitienė labai nepriekaištauja savo vyrui, kad namie nuolat kas nors pertvarkoma ir vis nepabaigiama iki galo. Žinoma, norėtų gyventi kaip visi - be remonto. Bet kur skubėti? Ji pati ne kartą įsitikino, kad paskubėjus ir laikui bėgant išryškėjo, kas buvo gerai ir ko dabar reikia atsisakyti.

Ar galite įsivaizduoti namus, kuriuose gyvenimas sukasi ratu? Kur nėra tipiško koridoriaus su durimis į kambarius, o ir tie kambariai ne tokie kaip visur - aukšti ir netradicinių formų. Kad ir iš kurios vietos eitum, vis tenka sukti ratą norint patekti ten, iš kur atėjai. Eini tarsi aplink karuselę.

Užsidaro kambariuose

UAB "Giedraitis ir architektai" architektas R.Giedraitis, projektuodamas modernų būstą, žvelgia šių dienų veiklaus ir labai užsiėmusio žmogaus akimis.

Kada šeima gali pabendrauti? Vakare, kai tėvai grįžta iš savo darbų, o vaikai - iš mokyklos. Bet ir vėl jie negali būti visi kartu: kiekvienas užsidaro savo kambaryje - skaito, klausosi muzikos ar sėdi prie kompiuterio. Moters vieta - virtuvėje. Ji paprastai ruošia šeimai vakarienę.

Kad taip neatsitiktų jo šeimoje, R.Giedraitis pasirinko netradicinį variantą - virtuvę suprojektavo erdvaus buto centre. Kiek yra kambarių, nepasakysi - tos erdv4s be pertvarų. Dar du kambariai neįrengti.

"Paprastai šeimoje vyras žiūri televizorių, o žmona virtuvėje gamina vakarienę. Vienas kito per dieną beveik nemato. Mėgindamas išvengti tokio monotoniško šeimos gyvenimo, savo namus suprojektavau kiek kitokius - karuselės principu", - pasakojo Rimantas.

Bet kaip negali

Tad viskas šiuose namuose sukasi, tiksliau pasakius, suksis aplink virtuvę. Kol kas virtuvė dar neįrengta. Trūksta baldų, virtuvės įrangos. Tačiau architektas R.Giedraitis ir vėl neskuba. Juokaudamas sako, kad taip palengvino savo žmonos Ivetos gyvenimą. Kai nėra kur, tai ir gaminti nereikia.

"Bet kaip įrengti virtuvės negaliu. Jau geriau tegu virtuvė būna tuščia, kaip nors išsiversime dviese", - aiškino architektas.

O priežastis paprasta. Juk ne veltui sakoma: "Šiaučius - basas, kriaučius - nuogas." Tad pridursime, architektas - be namų. Stinga laiko sau, saviems namams išgražinti. Žinoma, dėl to nuogąstauti nevertėtų. Namie daug kas padaryta ir juose gyventi itin jauku.

Į klubą mokytis

Šiek tiek neįprasta buvo pradėti pasakojimą nuo virtuvės, kurios

"majonezo" spalvos sienos, beje, tokios pačios visame, daugiau nei šimto kvadratinių metrų, bute - tuščios. Beje, nišoje stovi tik šaldytuvas. Tai jau šis tas.

Tuščia erdvė iš vienos pusės sujungta su svetaine, iš kitos - su pailgu valgomuoju, kuriame stovi originalus R.Giedraičio suprojektuotas medinis didelis stalas. Prie šio stalo, kaip būdavo senovėje, galėtų susėsti visa giminė. Taip būna, kai jauna šeima surengia vakarėlį savo draugams. Tada pobūvis sukasi aplink šį stalą.

O šiaip ant jo stovi kompiuteris ir šūsnis įvairių dokumentų, susegtų į segtuvus.

Architektas ir jo žmona turi bendrą verslą - "Senamiesčio klubą", esantį to paties namo pirmame aukšte. R.Giedraitis pats suprojektavo klubo erdvę. Šis klubas - kol kas vienintelis Lietuvoje, kuriame įkurta interjero dizaino mokykla.

Žalia erdvė senamiestyje

Valgomojo erdvė - netradicinė, pailga. Priešais stalą - grindis siekiantys dideli langai. Už jų - gėlėmis apsodintas balkonas. Artėjanti žiema pakando gėlių žiedus. Tačiau įsivaizduokime, kaip čia būna gražu, kai pavasarį atgyja visa žaluma.

Balkone vazonėliuose augantys augalai - tekstilininkės I.Giedraitienės rūpestis. Daili moteris teigia, kad gyvenant senamiestyje jai labai trūksta gamtos žalumos. Tad neatsitiktinai valgomajame viena siena nudažyta žaliai, kad namie nuolat dvelktų vasara. Prie šios sienos ant lentynėlės - vien tik gėlės.

Kad kiaurose buto erdvėse neįsisuktų skersvėjis, Iveta ties įėjimu iš vestibiulio pakabino stiklinių karoliukų girliandas. Perbraukus ranka jie suskamba kaip miško aidas. Neįprastas skambesys maloniai nuteikia.

Stumdo knygas

Architektas R.Giedraitis sako, kad projektuodamas namus kitiems ilgai delsti negali. "Visi kuo greičiau nori turėti gražius namus. Tad reikia nuolat skubėti, kad viskas būtų padaryta laiku", - aiškino jis.

Rimantas užsiminė, kad jam patinka minimalistinės erdvės - kuo mažiau baldų ir daiktų. Tačiau interjero minimalizmas - tai daugiau pastangų ir išradingumo.

Kai su žmona išsikėlė iš senojo buto daugiabutyje, visus daikčiukus sukrovė į tris dėžes. Per dvejus metus nepajudino nė vienos. Neprireikė. O gal ir neprireiks?

"Daiktai neturėtų užgožti žmogaus gyvenimo, bet darome priešingai. Apsikrauname daiktais. Iš pradžių norėjome ant sienų pakabinti paveikslų, bet sienas palikome tuščias, kad dirbdami prie kompiuterio galėtume susikaupti, mūsų žvilgsnio neblaškytų meno kūriniai", - aiškino architektas.

Ant sien7 nepakabino knygų lentynų. Knygos krūvomis sudėtos ant grindų.

"Bet kuriuo momentu knygas galima perkelti į kitą vietą, ir svetainės erdvė pasikeičia. Jei stovėtų baldas, jo taip greitai nepastumtum", - aiškino interjero dizaino naujoves architektas.

Laiptai vietoj lifto

Mediniai laiptai, kylantys į viršų, yra vos ne erdvaus buto viduryje. Bet taip pritaikyti, kad ne tik netrukdo, bet yra namų puošmena.

Rimantas teigia, kad projektuojant namus karuselės principu būtent tie seni laiptai ir buvo pagrindinis akcentas. Tie laiptai buvo neišvaizdūs, bet reikalingi. Ten viršuje žmona Iveta įsirengė kūrybinę dirbtuvę. Laiptai dar neturi turėklų. Rimantas kaip pavyzdį paminėjo, kad tai - dar vienas nebaigtas jo darbas. "Kol neturime vaikų, laiptai nekelia pavojaus. Jais naudojamės. Žinoma, laiptams reikalingi turėklai", - sakė jis.

Užlipome laiptais į mansardą. Tada ir supratau, kodėl architektas paminėjo liftą. Būtų labai patogu užkilti liftu nuo pirmo aukšto iki mansardos. Gal kada nors ateityje bute bus ir liftas.

Pats sau dizaineris

Sakoma, pats sau režisierius, pats sau interjero dizaineris.

Ką daryti tiems, kurie nėra šios srities specialistai?

"Kai įrenginėjau mūsų butą senamiestyje, supratau, kam ieškoti problemų ten, kur jų nėra. Svarbu - ne baldai, o žmonės, kurie gyvena tuose namuose", - sakė architektas.

Nieko naujo, jei savo namus tvarkome patys. Tai gerai. Tačiau galima pasiklysti ir suklysti, kai yra iš ko rinktis. Kaip sakoma, dėl grožio nesiginčijama. Tai tinka ir interjerui. Anot Rimanto, kai kurių taisyklių ir čia vis dėlto privalu laikytis. Iš naujo remontuoti butą, keisti interjerą - šiais laikais būtų pernelyg didelė prabanga.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
JAV par­ei­gū­nai šeš­ta­die­nį va­ka­re su­lai­kė 20-me­tų Ar­ca­ną Ce­ti­ną, ku­ris penk­ta­die­nį va­ka­re vie­na­me Va­šing­to­no vals­ti­jos pre­ky­bos cen­trų nu­šo­vė ke­tu­rias mo­te­ris ir vie­ną vy­rą.
Jung­ti­nė­se Vals­ti­jo­se trys gink­luo­ti vy­rai šeš­ta­die­nį va­ka­re vie­no­je Bal­ti­mo­rės gat­vių šau­dy­da­mi su­žei­dė aš­tuo­nis žmo­nes, tarp jų yra ir tri­jų me­tų mer­gai­tė bei viena mo­te­ris, pra­ne­šė [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Kiek­vie­na mums su­teik­ta aki­mir­ka yra ne­įkai­no­ja­ma. Vie­nos iš­nyks­ta vos blyks­te­lė­ju­sios, o ki­tos, re­gis, tę­sia­si am­ži­ny­bę. Ta­čiau kiek­vie­no­je sly­pi ne­iš­ma­tuo­ja­mos ga­li­my­bės: vos per aki­mir­ką [...]
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Bang­la­de­šo zoo­lo­gi­jos so­do pri­žiū­rė­to­jai tre­čia­die­nį su­ren­gė dviem liū­tams iš­kil­min­gas „ves­tu­ves“, ku­rio­se bu­vo ba­lio­nų ir net šir­dies pavidalo mė­sos py­ra­gas.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami