Maldos nuo žaibo neapsaugo

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-12 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-06-12 06:00
Tiesioginę žaibo iškrovą patikimai suvaldo išorinė ir vidinė žaibosaugos sistema.  LŽ archyvo nuotrauka
Kar­tu su šil­tais va­sa­riš­kais orais į Lie­tu­vą at­ke­liau­ja ir aud­rų su per­kū­ni­ja se­zo­nas. Me­teo­ro­lo­gai tei­gia, kad kin­tant kli­ma­tui mū­sų re­gio­ne žai­buo­ja daž­niau. Nors žai­bo iš­ly­dis ir ke­lia grės­mę, ne­ma­ža da­lis nuo­sa­vų na­mų sa­vi­nin­kų vi­lia­si, kad į jų būs­tą Per­kū­nas ne­at­sig­ręš, ir apie tin­ka­mą žai­bo­lai­dį su­si­mąs­to tik kai­my­no sto­gui su­pleš­kė­jus.

Žai­bo­sau­gos spe­cia­lis­tai juo­kau­ja, kad ge­rai įreng­ta per­kūn­sar­gio sis­te­ma ne­tgi be Die­vo įsi­ki­ši­mo žai­bo krū­vį nu­krei­pia į že­mę - pra­ga­ran, kur jam ir vie­ta. Žmo­ni­ja žai­bo­lai­džius to­bu­li­na jau ke­lis am­žius – nuo ta­da, kai pir­mą­jį iš­ra­do vie­nas iš JAV Kons­ti­tu­ci­jos au­to­rių Ben­ja­mi­nas Frank­li­nas.

Vi­siš­kos ga­ran­ti­jos nėra

Ver­ta pri­min­ti, kad pra­ėjus net ir ke­liems šimt­me­čiams joks per­kūn­sar­gis šim­tap­ro­cen­ti­nės pa­sta­to ap­sau­gos ne­ga­ran­tuo­ja. Žai­bo ga­lia iš­ties di­de­lė – įtam­pa sie­kia iki šim­to tūks­tan­čių ki­lo­vol­tų, o sro­vė – iki dvie­jų šim­tų tūks­tan­čių am­pe­rų. Šiuo me­tu pri­va­čiam gy­ve­na­ma­jam na­mui re­ko­men­duo­ja­ma tre­čia ap­sau­gos nuo žai­bo kla­sė, ku­ri nuo žai­bo ap­sau­go 91 proc. pa­tai­ky­mo į pa­sta­tą at­ve­ju.

„I­šo­ri­nė žai­bo­sau­ga yra skir­ta pa­sta­tui ap­sau­go­ti nuo tie­sio­gi­nio žai­bo smū­gio – kad žai­bas pa­sta­to ne­sug­riau­tų ir ne­su­de­gin­tų. Aukš­čiau­sios kla­sės žai­bo­lai­džiai ga­li ga­ran­tuo­ti iki 98 proc. ap­sau­gą. Ta­čiau vien iš­ori­nė ap­sau­ga ne­pa­dės iš­veng­ti žai­bo iš­ly­džio su­kel­to į tink­lą įjung­tų elek­tros prie­tai­sų ge­di­mo – tam rei­ka­lin­gi įtam­pos ri­bo­tu­vai“, - pa­aiš­ki­no žai­bo­sau­gos eks­per­tas Ra­mū­nas Šta­ras.

Žai­bo­lai­džiai yra skirs­to­mi į tra­di­ci­nius, dar va­di­na­mus Frank­li­no, ir ak­ty­viuo­sius. Ak­ty­vie­ji žai­bo­lai­džiai skir­ti ap­sau­go­ti ke­liems pa­sta­tams ar­ba sta­ti­niams, tu­rin­tiems su­dė­tin­gos kons­truk­ci­jos sto­gus, o dau­ge­liui in­di­vi­dua­lių na­mų pa­kan­ka pa­sy­vaus tra­di­ci­nio žai­bo­lai­džio.

Vei­kia kaip masalas

Žai­bo­lai­džio kons­truk­ci­ja yra pa­pras­ta. Jo vei­ki­mas grin­džia­mas me­ta­li­nių smai­lų daik­tų sa­vy­be „su­trauk­ti“ elek­trą iš įelek­trin­tų daik­tų. Jis tu­ri plo­ną me­ta­li­nį stry­pą su smai­liu ga­lu (stry­pi­nis žai­bo­lai­dis) ar­ba ly­ną (ly­ni­nis žai­bo­lai­dis), ku­rie įreng­ti virš sau­go­mo sta­ti­nio ar­ba ša­lia, ir įže­mi­ni­mo įren­gi­nį.

Žai­bo nu­tie­sia­ma­jam ke­liui ar­tė­jant prie že­mės, at­sa­ko­mo­ji žai­bo iš­ly­džio gi­ja iš žai­bo­lai­džio iš­šo­ka leng­viau nei iš sau­go­mo ob­jek­to, nes žai­bo­lai­dis yra aukš­čiau jo ir jo elek­tri­nė var­ža ma­žes­nė nei sau­go­mo ob­jek­to. Vaiz­džiai kal­bant, tai yra ma­sa­las žai­bui, jo už­duo­tis – pa­si­tik­ti sto­go link at­le­kian­tį žai­bą ir pri­vers­ti jį pa­keis­ti kryp­tį - kad jis smig­tų į že­mę. To­dėl svar­biau­sias vaid­muo ten­ka ko­ky­biš­kai įreng­tam žai­bo­lai­džio įže­mi­ni­mui.

„Tai ne­su­dė­tin­gas me­cha­niz­mas, ta­čiau ge­riau jo­kio žai­bo­lai­džio nei pra­stai įreng­tas, ku­ris pri­da­ry­tų dau­giau nuo­sto­lių nei duo­tų nau­dos. Įren­giant žai­bo­sau­gą la­bai svar­bu tin­ka­mai iš­ma­tuo­ti var­žas, tam rei­ka­lin­gas tik var­žos ma­tuok­lis. Vi­suo­met bū­ti­na at­lik­ti pe­rei­na­mų­jų var­žų ma­ta­vi­mus, kad žai­bo­lai­džio sis­te­mo­je ne­at­si­ras­tų su­tri­ki­mų ir tai ne­su­kel­tų pa­pil­do­mo pa­vo­jaus“, - sa­kė R. Šta­ras.

Pa­šne­ko­vas pa­žy­mė­jo, kad sta­tant na­mą žai­bo­sau­gą rei­kia mon­tuo­ti tik ta­da, kai na­mo sto­gas yra vi­siš­kai už­deng­tas ir įreng­ti vi­si liet­vamz­džiai bei la­ta­kai. Pa­sak R.Šta­ro, pa­si­tai­ko ran­go­vų, ku­rie žai­bo­sau­gą įren­gia dar „ant pa­ma­tų“ - po jais sle­pia lai­di­nin­kus.

„O ir pa­tys šei­mi­nin­kai, sta­ty­da­mi nuo­sa­vą na­mą, daž­nai sie­kia kuo es­te­tiš­kes­nio spren­di­mo, to­dėl ban­do sa­va­ran­kiš­kai įreng­ti žai­bo­lai­džius, sle­pia jų da­lis po sto­go dan­ga ar fa­sa­do kons­truk­ci­jo­mis. Tai pa­vo­jin­ga, nes žai­bo­sau­ga tu­ri bū­ti su­mon­tuo­ta at­vi­rai. Po kons­truk­ci­niais ele­men­tais žai­bo­lai­džio da­lių slėp­ti ne­ga­li­ma“, - sa­kė eks­per­tas.

Įren­gia per dieną

Re­mian­tis sta­ty­bos tech­ni­niu reg­la­men­tu, svar­bu, kad kiek­vie­nas įže­mi­ni­mo lai­di­nin­kas bū­tų tin­ka­mai su­jung­tas, o įže­min­tu­vo var­ža bū­tų ne di­des­nė kaip 10 omų. Dėl žai­bo iš­ly­džio ge­res­nio skli­di­mo įže­min­tu­vą tu­ri su­da­ry­ti ne ma­žiau kaip du įže­mik­liai ir vi­sų įže­mi­ni­mo lai­di­nin­kų įže­min­tu­vai tu­ri bū­ti tar­pu­sa­vy­je su­jung­ti.

Pa­ty­rę spe­cia­lis­tai žai­bo­lai­dį in­di­vi­dua­lia­me na­me ne­sun­kiai įren­gia per vie­ną dar­bo die­ną. Tra­di­ci­nė žai­bo­sau­ga na­mui šiuo me­tu kai­nuo­ja apie 2-3 tūkst. li­tų. Tie, ku­rie na­mą įsi­gi­jo jau pa­sta­ty­tą iš ki­tų sa­vi­nin­kų, taip pat ga­li ne­sun­kiai pa­ti­krin­ti, ar ins­ta­liuo­tas per­kūn­sar­gis vei­kia tin­ka­mai.

Tam rei­kia ar­ba elek­tros in­ži­ne­ri­jos ži­nių ir var­žos ma­tuok­lio, ar­ba į na­mus iš­kvies­ti žai­bo­sau­gos spren­di­mus die­gian­čios bend­ro­vės spe­cia­lis­tus. Ži­no­ma, pro­fe­sio­na­lų kon­sul­ta­ci­ja kai­nuos ke­lis šim­tus li­tų.

Prie­tai­sus ap­sau­go ribotuvai

LŽ kon­sul­ta­vu­sio R. Šta­ro nuo­mo­ne, svar­bu na­mo elek­tros tie­ki­mo sis­te­mo­je įreng­ti ir vi­di­nės žai­bo­sau­gos ele­men­tus – įtam­pos ri­bo­tu­vus. Di­de­lės amp­li­tu­dės įtam­pa su­ga­di­na elek­tro­ni­nę ir elek­tro­tech­ni­nę įran­gą, pra­mu­ša izo­lia­ci­ją bei su­ke­lia gais­rus. Jau­trūs įtam­pos svy­ra­vi­mams yra te­le­vi­zo­riai, kom­piu­te­riai, in­dap­lo­vės, šal­dy­tu­vai, sig­na­li­za­ci­jos, au­to­ma­ti­kos įran­ga.

Di­džiau­sią grės­mę ke­lia bū­tent at­mos­fe­ri­niai, žai­bo su­kel­ti įtam­pos šuo­liai. Tad su­mon­tuo­ti vien tik iš­ori­nę žai­bo­sau­gos sis­te­mą na­mui ne­pa­kan­ka, juo­lab kad įtam­pos ri­bo­tu­vai kai­nuo­ja ne bran­giau nei pi­gi mi­kro­ban­gų kros­ne­lė. Be ri­bo­tu­vų tie­sio­gi­nis žai­bo smū­gis ža­los na­mo, ku­ria­me įreng­tas žai­bo­lai­dis, iš­orei ne­pa­da­rys, ta­čiau būs­to vi­dų ga­li nu­siaub­ti lyg įtū­žu­sių prieš­inin­kų fut­bo­lo ko­man­dos sir­ga­lių gau­ja.

Su­tar­tis su­da­ri­nė­ki­te atidžiai

Drau­di­kų duo­me­ni­mis, per­nai va­sa­rą žai­bai aud­rų me­tu pa­da­rė dau­giau nuo­sto­lių gy­ven­to­jams nei 2012-ai­siais me­tais. Šie­met žai­bo iš­kro­vos jau su­kė­lė 13 gais­rų.

Sie­kiant mak­si­ma­liai ap­si­sau­go­ti nuo ža­los, ga­li­ma rink­tis ir pa­pil­do­mą va­rian­tą – žai­bą bai­dy­ti ne tik žai­bo­lai­džiu, bet ir drau­di­mo su­tar­ti­mi. Į ją rei­kė­tų įtrauk­ti ug­nies ir įtam­pos šuo­lių ri­zi­ką.

Svar­bus niuan­sas: jei­gu žai­bas tie­sio­giai tren­kia į tur­tą ir jis už­si­de­ga – drau­di­mas ža­lą at­ly­gins, va­do­vau­da­ma­sis ug­nies ri­zi­ka. Ta­čiau jei­gu žai­bas tren­kė į an­te­nas, elek­tros lai­dus, o dėl šios prie­žas­ties ki­lo įtam­pa ir per­de­gė elek­tros prie­tai­sai, nuo­sto­liai bus pa­den­gia­mi tik tuo at­ve­ju, jei šei­mi­nin­kas į drau­di­mo su­tar­tį bu­vo įtrau­kęs įtam­pos šuo­lio ri­zi­ką.

Ug­nia­ge­siai gy­ven­to­jams pa­ta­ria žai­buo­jant ir griau­džiant ne­si­lies­ti prie me­ta­li­nių pa­sta­to kons­truk­ci­jų, vamz­dy­nų, ne­bū­ti ar­ti elek­tros lai­dų, an­te­nų, lan­gų, du­rų, na­mo lau­ko sie­nų, už ku­rių au­ga di­de­li me­džiai.

Nuo žai­bo pa­ti­ki­mai ap­sau­go ir au­to­mo­bi­lis, tik rei­kia įtrauk­ti ra­di­jo an­te­ną, už­si­da­ry­ti lan­gus ir ne­si­lies­ti prie me­ta­li­nių kons­truk­ci­jų. Žai­buo­jant ypač pa­vo­jin­ga bū­ti ša­lia van­dens tel­ki­nių. Jei mau­do­tės ar iria­tės val­ti­mi, ne­dels­da­mi sku­bė­ki­te į kran­tą. Be­je, į vie­tas, ku­rio­se yra ne tik iš­ori­niai, bet ir di­des­ni grun­ti­nio van­dens tel­ki­niai, žai­bas tren­kia kur kas daž­niau.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Vi­du­ti­nio nuo­to­lio nor­ve­giš­koms ir ame­ri­kie­tiš­koms oro gy­ny­bos sis­te­moms NA­SAMS Lie­tu­va pla­nuo­ja iš­leis­ti dau­giau nei 100 mln. eu­rų.
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra [...]
Sek­ma­die­nį švei­ca­rai bal­suo­ja dėl to, ar su­teik­ti nau­jų ga­lių ša­lies žval­gy­bos tar­ny­boms, – tei­sę sek­ti veik­lą in­ter­ne­te, ti­krin­ti elek­tro­ni­nį pa­štą ir klau­sy­tis telefono po­kal­bių, kad [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Rug­sė­jo 26 die­ną Vil­niaus uni­ver­si­te­to Fi­zi­kos fa­kul­te­te vie­šės pro­fe­so­rius iš Vo­kie­ti­jos Uwe Eich­hof­fas. Sve­čias skai­tys pa­skai­tą „The Al­most Un­li­mi­ted Pos­si­bi­li­ties of NMR in Me­di­ci­ne“. 
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė sos­ti­nė­je ke­ti­na at­nau­jin­ti dar 13 pers­pė­ji­mo si­re­nų.
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Dvi­ra­ti­nin­kas Ai­dis Kruo­pis („Ve­ran­da's Wil­lems“) sek­ma­die­nį Bel­gi­jo­je lai­mė­jo 13-ąsias lenk­ty­nes „Gooik­se Pijl“ (1.2 ka­te­go­ri­ja). Už per­ga­lę 29-erių me­tų lie­tu­viui atiteko 40 pa­sau­lio [...]
Gar­di­ne pa­si­bai­gė, in­ten­sy­viai vy­kęs, pir­ma­sis Bal­ti­jos ly­gos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to tu­ras, kur ko­man­doms per po­rą tre­je­tą die­nų te­ko su­žais­ti po pen­ke­rias rung­ty­nes. Tie­sa, rung­ty­nių lai­kas [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Sek­ma­die­nį Piet­va­ka­rių Ki­ni­jo­je pra­dė­jo veik­ti di­džiau­sias pa­sau­ly­je ra­dio­te­les­ko­pas. Pe­ki­nas tei­gia, kad šis pro­jek­tas pa­dės žmo­ni­jai kos­mo­se ieš­ko­ti kitų gy­vy­bės for­mų.
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Kiek­vie­nais me­tais pa­sku­ti­nį rug­sė­jo sek­ma­die­nį Pa­sau­li­nė šir­dies die­na. Įvai­rios svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­jos kvie­čia at­kreip­ti dė­me­sį į šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų pre­ven­ci­ją, ak­ty­ves­nį gy­ve­ni­mo [...]
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami