Manekenas - vienintelis namų sergėtojas

Nijolė STORYK 2008-08-05 00:00
Nijolė STORYK 2008-08-05 00:00
Vytauto Tamoliūno nuotrauka
Ke­tu­rios skir­tin­gų kar­tų mo­te­rys, skir­tin­gi jų li­ki­mai. Mo­čiu­tė, duk­tė ir dvi anū­kės. Bu­vo me­tas, kai vi­sos jos kar­tu gy­ve­no ne­di­de­lia­me bu­te - gra­žiai su­ta­rė, da­li­jo­si tuo, ką tu­rė­jo. Ta­čiau tuo­se jau­kiuo­se ir la­bai mo­te­riš­kuo­se na­muo­se jau se­no­kai nė­ra vy­ro. Jo vie­tą sim­bo­liš­kai uži­ma... kam­pe sto­vin­tis vy­riš­kos ly­ties ma­ne­ke­nas.

Fotomenininkė Laima Geležiūtė yra namų "ašis" - aplink ją dabar sukasi dviejų moterų - jos mamos ir dukters Lauros - gyvenimas. Prieš kelerius metus jos vyresnioji duktė Laura išvyko gyventi į Angliją. Namai pamažu tuštėja. Pačiai Laimai namai kai kada būna lyg tarpinė stotelė - užbėga į juos, pailsi ir vėl lekia. Daug laiko ji praleidžia fotostudijoje Kauno senamiestyje arba keliaudama.

Turi po savo kertelę.

Kaunietė fotomenininkė taip pat ne kartą buvo pakėlusi sparnus iš namų, bet ir vėl į juos sugrįžo. Ne todėl, kad kitur jai nepatiko arba nepritapo svetimoje aplinkoje. "Gimtieji namai, kokie jie bebūtų - dideli lyg dvaras ar kuklus butelis, turi kažką, kas visada traukia. Tai lyg praeities relikvija, apgaubta prisiminimais. Mano mamai gyventi kitoje vietoje būtų tas pats kaip palikti medį be šaknų. Tas pats ir man. Todėl kitur iš čia nesikeliame, nors vietos turime ne per daugiausia", - sako ji. Laima pastebėjo, kad šiuolaikinei veikliai moteriai, ypač gyvenančiai be šeimos, beveik nereikalingas didelis būstas. Svarbiau, kad namuose netruktų šilumos, gerumo ir jaukumo. "Mano tėvų butas buvo didelis ir erdvus. Kai išsiskyrė, jie pasidalino butą, toje pačioje laiptinėje pasidarę atskirus įėjimus. Aš gyvenau su mama. Čia užaugo abi mano dukterys", - pasakojo Laima.

Artimoms moterims buvo daug paprasčiau pasidalinti trijų kambarių butą, kai liko trise. Dabar kiekviena turi po savo kertelę. Viena kitai netrukdo ir tvarkosi, kaip joms patinka.

Tiesa, fotomeninkė sau "išsikovojo" daugiau erdvės. Prie virtuvės esančioje mansardoje užėmė dukters Lauros miegamąjį.

Atsisakė spintos

"Maža erdvė turi tam tikrų privalumų. Nieko nėra per daug. Tik tai, kas yra būtiniausia - lova ir stalas", - tikino Laima.

Prie būtiniausių daiktų priskiriamas ir kompiuteris. Fotomenininkei tai darbo įrankis, kai namuose tvarko nuotraukas.

Su viskuo sutinku, bet kaip moteris gali išsiversti be drabužių spintos? Tai tiesiog neįmanoma!

Laima spintos neturi ir net nepasigenda to gremėzdiško baldo. Iš padėties ji išsisuko originaliai: savo kambaryje pasistatė stumdomą kabyklą - primena teatro drabužinę. Ant jos sukabinti tik sezoniniai drabužiai ir tik tie, kuriuos tuo metu dėvi. Kadangi nėra kur laikyti nebemadingų palaidinių, kelnių, megztinių ir kitų drabužių, be skrupulų tuoj pat jų atsikrato. Kabykla kas sezoną keičia savo "veidą" - šiltus apdarus "priglaudžia" dukters kambarys. Be to, toks baldas tinka prie asketiško menininkės gyvenimo būdo - jis yra interjero detalė.

"Namus apkrauname daiktais, o spintos braška nuo senų drabužių. Kai vietos nedaug, kam kaupti senienas", - aiškino kaunietė.

Senas fotoaparatas išsitenka

Kaip kambaryje išsitenka žmogaus dydžio manekenas? Kaip jis čia atsirado?

Laima į savo namus vyriškos išvaizdos manekeną parsigabeno prieš aštuonerius metus, kai tvarkė foto saloną. Išmesti buvo gaila, tad laikinai priglaudė. Dabar gal norėtų manekeno atsikratyti, bet kažkaip gaila - ji prie to "vaikino" priprato. Kartais net per daug jam skiria dėmesio - dabina, puošia, atsižvelgdama į metų laikus. "Manekenas namuose lyg koks gyvas priekaištas, kad per ilgai viena neužsibūčiau (juokiasi). Su juo pasikalbu, pasitariu kaip su gyvu žmogumi", - sako ji. Kad tai tiesa, tuojau pat parodė bendraudama su kambario "nuomininku" - apkabino, paglostė, kepurę pataisė.

Kadangi vasaros pradžia buvo lietinga, manekenas puikavosi madingu juodu lietpalčiu. Vis skubanti, lekianti, užsiėmusi darbais Laima nespėjo jo pervilkti vasarinėmis trumpikėmis.

Ar naktį, pakilus iš miegų, manekenas neišgąsdina šeimininkės? Galima pamanyti, kad vagis vidun įsilaužė? Šeimininkė smagiai nusijuokia sakydama, kad toks vagis jai nebaisus - nei ką pavogs, nei išgąsdins.

Manekenas, kaip ir drabužių kabykla, kambaryje stovi vis kitoje vietoje - kad interjeras atsinaujintų.

Kitame kampe stovi senas fotoaparatas. Šis daiktas užima gana daug vietos, tačiau Laima neketina fotoaparato atsisakyti. Tai brangi relikvija, primenanti fotografavimo pradžią.

Erotiniai užrašai

Pro virtuvės langą matosi tolumoje ant kalno stovinti Kauno Prisikėlimo bažnyčia. Kai vakare aplink šventorių įžiebiami šviestuvai, vaizdas lyg iš atviruko. Laima mėgsta parymoti prie lango, ypač kai būna labai pavargusi. Specialiai tam pastatė modernų oranžinį fotelį. Nors virtuvė vos šešių kvadratinių metrų, originalus baldas itin pagražino mažą patalpą. Jame sėdint galima ir pamedituoti. "Tai mano poilsio vietelė", - patikslino ji.

Iš virtuvėlės, tik taip galima pavadinti miniatiūrinę patalpą, durys veda į mansardą-miegamąjį. Bet čia Laima ateina tik miegoti. Patalpa be lango. Šviesos beveik nėra. Palėpėje anksčiau miegojo vyresnioji duktė. Laima nieko čia nekeitė, liko užrašai ant sienų su kažkokiomis datomis ir erotiniu tekstu. Tai jos nė kiek netrikdo. "Čia taip ramu, kad be žadintuvo neprabundu. Dukters miegamasis man primena studentiškus laikus", - smagiai juokiasi ji.

Nuo lovos ji pakėlė pūkinį meškutį. Prieš kelerius metus šį mielą daikčiuką parsivežė iš Amerikos, kur šiek tiek laiko gyveno ir dirbo.

Su oranžiniu fotokrepšiu

"Po kelionų man smagu sugrįžti į savo namus. Pasijuntu laiminga, kad juos turiu. Tas jausmas labai stiprus. Gal būtų gerai turėti didesnį būstą, bet kol kas tam nepribrendo laikas", - tikino Laima.

Kelionės tapo fotomenininkės aistra. Tai jai padeda atitrūkti nuo darbo. Keliaudama savo oranžiniame krepšyje ji visada turi fotoaparatą. Įdomesnius vaizdus ir žmones įamžina. Gal kada nors prireiks? Paprastai taip ir būna: po kelionių surengia parodą, dalijasi su draugais įspūdžiais. Tačiau Amerika fotomenininkės nesuviliojo, nors ten turėjo ką veikti. "Ar kam ten būčiau įdomi?", - suabejojo fotomenininkė.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami