Marijampolėje varinis namas aplenkė laiką

Nijolė STORYK 2009-04-28 00:00
Nijolė STORYK 2009-04-28 00:00
Sendinto vario namas Marijampolėje - naujos architektūros estetikos pavyzdys. Raimondo Urbakavičiaus (A.Kančo studija) nuotrauka
Ar­chi­tek­tas Al­gi­man­tas Kan­čas kar­tu su jau­na ar­chi­tek­te Ig­ne Gri­ga­liū­nai­te, Ma­ri­jam­po­lė­je su­pro­jek­ta­vę pri­va­tų būs­tą, pa­šė­lu­siu šuo­liu ap­len­kė lai­ką net šim­tu me­tų į prie­kį. Sa­ky­sit, ar tai įma­no­ma pa­da­ry­ti ži­nant, kad lai­kas yra gud­rus ap­ga­vi­kas? Kas šian­dien mo­der­nu, ry­toj jau ga­li bū­ti se­na­ma­diš­ka.

Patyręs architektas su kolege neapsiriko drąsiai ėmęsi gana rizikingo projekto. Jie suprojektavo privatų būstą Marijampolėje iš specialiai sendinto vario lakštų. Toks privatus namas iki šiol yra vienintelis šalyje ir jis stovi unikalioje vietoje - ant Šešupės upės kranto.

Medis netiko.

Dar iš mokyklos laikų žinome, kad varis natūraliai pažaliuoja per šimtą metų. Architektams nereikėjo taip ilgai laukti. Gana brangų sendintą varį, iki šiol saikingai naudojamą tik mažiems eksterjero apdailos fragmentams, pradėjo gaminti vokiečių firma "Tecu".

Kodėl architektai pasirinko būtent varį, o ne, tarkim, medį ar kitą įprastą statybinę medžiagą? Juk kiekvienai technologinei naujienai reikalingas kitoks požiūris į projektuojamą objektą. Kokia turi būti būsto forma, kad pažaliavęs varis darniai susilietų su aplinka? Kokią kitą apdailos medžiagą priderinti prie modernios technologijos, kai net nėra su kuo palyginti?

A.Kančas teigia, kad toks modernus ir šiuolaikiškas projektas atsirado ne iš karto. "Būsto šeimininkai norėjo gyventi kitokiame name, nei iki šiol statomi šalyje. Sendintas žalsvos spalvos varis buvo tai, ko ilgokai kūrybiškai ieškojome", - neslėpė architektas.

Medžio apdailos buvo atsisakyta, nes ji netiko prie juodų klinkerinių plytų.

Primena skraidančius objektus

Nedidelėje gatvelėje stovintis modernus namas išsiskiria iš aplinkos, bet tikrai negadina vaizdo. Nors vietos gyventojai kartais pajuokauja, kad daugelis iš žingeidumo ateina pažiūrėti, ar tik toje vietoje kartais iš kosmoso nenusileido ufonautai.

Tokį įspūdį iš gatvės pusės daro būtent pastato antrasis aukštas. Apvali "cepelino" forma tarsi kažkuo primena neatpažįstamus skraidančius objektus, o ryški pažaliavusi vario spalva tą įspūdį dar labiau sustiprina.

Sendinto vario lakštai lyg kepurė pūpso patupdyti ant tvirtai iš klinkerio plytų suręsto pirmojo aukšto.

Išskirtinė vieta lėmė projekto savitumą. Originalus būstas stovi ant Šešupės upės kranto. Kur teka upė, tokia kryptimi pasisukęs ir pastatas. Jis lyg ir susitapatino su gamta.

Marijampoliečiai verslininkai norėjo gyventi didesniame name, bet tokio jų pageidavimo architektai negalėjo išpildyti - neleido nustatytos užstatymo ribos. "Tai buvo pati svarbiausia sąlyga, kodėl buvo suprojektuotas toks privatus būstas - neiškilo nei aukštesnis, nei didesnis, nei platesnis. Privalėjome neviršyti vietos mastelio ribų. Tad namas tarsi įaugo į aplinką, nors savo forma yra kitoks nei aplinkiniai senos statybos pastatai", - sakė architektas.

Emocijos ir šūksniai

Dažnai sakoma, kas yra gražu, tas ir stilinga. Anot architekto A.Kančo, ne tik mene, muzikoje, bet ir architektūroje bei interjero dizaine ne visada sutampa vartotojų ir specialistų nuomonės. Vieni vadovaujasi geriausio interjero kriterijumi, kiti - stilingiausio.

"Stilingumo sąvoka - aštrių diskusijų objektas. Interjero stilingumas - tai tam tikras vertinimo kodas. Žiūrint iš vartojo pozicijų, labai stilingas interjeras ne visiems gali patikti, bet profesiniu požiūriu vertintinas kaip labai geras darbas", - aiškino architektas.

Stilingumą lydi tam tikri emociniai apibūdinimai. Paprastai stilingas daiktas, šiuo atveju interjeras, būna šiek tiek rafinuotesnis, kuo nors labiau išsiskiriantis, tarkim, minimalizmu, saikingumu ir lakoniškumu. Interjero stiliaus išgryninimas - tarsi aukštasis pilotažas.

"Detalės turi atitikti visumą, tačiau jokiu būdu negali jos užgožti. Surasti tą vidurkį, be to, išryškinti ir vieną, ir kitą - tai mūsų profesijos profesionalumo pilotažas", - sakė kaunietis.

Plytas "kirpo" lyg žirklėmis

Dažniausiai architektams tenka pakovoti su užsakovais, kad nuo projekto nebūtų pernelyg nutolta prasidėjus statybos darbams.

"Mums pasisekė. Būsto šeimininkai buvo mūsų partneriai. Jie maksimaliai gerai atlieka bet kokį darbą, kokio tik imasi. To paties šie žmonės reikalauja ir iš kitų", - sakė A.Kančas.

Šį kartą teko pasukti galvą ir statybininkams. Marijampolietis būsto šeimininkas užsiima automobilių prekyba ir remontu. Jis pats namą statantiems žmonėms įrodė, kad galima padaryti neįmanomus dalykus, jei tik turi noro.

Jis netikėjo statybininkų išsisukinėjimais, kai iškildavo techninių sunkumų. Pats nupirko specialų prietaisą ir darbininkams parodė, jog yra būdas lyg žirklėmis "kirpti" plytas, kad būtų galima pastatyti namą taip, kaip numatyta projekte.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
vai  78.63.220.2 2013-03-26 16:03:06
N.Storyk kaip visada grybauja. Pats Kancas nebe pirma karta naudoja ta sendinta vari. O cis -- pristato kaip pasauline naujiena.
2 0  Netinkamas komentaras
Va­kar, rug­sė­jo 27 d., vi­so­je Lie­tu­vo­je bu­vo lai­ko­mas ju­bi­lie­ji­nis 10-asis Kons­ti­tu­ci­jos eg­za­mi­nas. Šie­met kons­ti­tu­ci­nes ži­nias nu­spren­dė pa­si­ti­krin­ti dau­giau nei 32 tūkst. žmo­nių. Ge­riau­siai pir­ma­ja­me [...]
Spa­lį Lie­tu­vo­je vyk­sian­čius par­la­men­to rin­ki­mus ste­bės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ES­BO) at­sto­vų gru­pė.
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
Ny­der­lan­dų va­do­vau­ja­mi ty­rė­jai nu­sta­tė, kad oro bend­ro­vės „Ma­lay­sia Air­li­nes“ rei­so MH17 lai­ne­rį 2014-ųjų lie­pą nu­mu­šęs mo­bi­lu­sis ra­ke­tų komp­lek­sas „Buk“ bu­vo atgabentas į se­pa­ra­tis­ti­nio [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Spa­lio vi­du­ry­je pra­si­dė­sian­tis 10-asis „Ne­pa­to­gus ki­nas“ ža­da pa­kvies­ti į spe­cia­lią re­tros­pek­ty­vą iš tie­sų ne­pa­to­gia te­ma – „Ho­lo­kaus­tas: at­min­tis ekra­ne“ – taip va­di­na­si kartu su Ber­ly­no [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
Siek­da­ma su­ma­žin­ti pie­no per­tek­lių Eu­ro­po­je, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja įgy­ven­di­na par­amos sche­mą, skir­da­ma pie­no ga­min­to­jams, įsi­pa­rei­go­jan­tiems 3 mė­ne­sius ma­žiau par­duo­ti pie­no per­dirb­ti, pa­ly­gin­ti su [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
At­siž­velg­da­ma į tai, kad Lie­tu­vos par­olim­pie­čiai lai­mė­jo auk­so me­da­lius po 12 me­tų per­trau­kos, o ša­lies ak­lų­jų gol­bo­lo ko­man­da – pir­mą kar­tą ne­prik­lau­so­mos Lietuvos is­to­ri­jo­je, Vy­riau­sy­bė [...]
Ge­te­bor­ge vy­ku­sia­me 2016 me­tų at­vi­ra­ja­me Šve­di­jos kio­ku­šin ka­ra­tė čem­pio­na­te per­ga­lė­mis džiau­gė­si ir lie­tu­viai – Bri­gi­ta Gus­tai­ty­tė ta­po čem­pio­ne, o Jev­ge­ni­jus Ju­ru­tas užėmė 3-ąją vie­tą.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
JAV kos­mi­nių tech­no­lo­gi­jų bend­ro­vės „Spa­ceX“ va­do­vas Elo­nas Mus­kas an­tra­die­nį at­sklei­dė sa­vo am­bi­cin­gus pla­nus į Mar­są iš­siųs­ti erd­vė­lai­vį su 100 žmo­nių, ir prog­no­za­vo, kad to­kia ke­lio­nė [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos gam­ti­nin­kai gre­ti­ma­me kie­me, su­ta­rę su gy­ven­to­jais, va­kar nu­pjo­vė ten au­gu­sias uo­sia­la­pio kle­vo at­ža­las ir no­ri dar kar­tą par­agin­ti žmo­nes ko­vą su invazinėmis rū­ši­mis, kad [...]
Drau­di­mo bend­ro­vės at­lik­tas eks­pe­ri­men­tas at­sklei­dė ma­lo­nų fak­tą apie vil­nie­čių vai­ra­vi­mo kul­tū­rą – su­si­da­rius spūs­čiai vai­ruo­to­jai el­gia­si so­li­da­riai ir už­lei­džia vie­tą kitiems eis­mo da­ly­viams. [...]
Kas an­trus me­tus ru­de­nį Ha­no­ve­ry­je (Vo­kie­ti­ja) vyks­tan­ti di­džiau­sia Eu­ro­po­je ko­mer­ci­nio trans­por­to par­oda IAA su­bu­ria stam­biau­sius leng­vo­jo, su­nkio­jo bei spe­cia­li­zuo­to komercinio trans­por­to ga­min­to­jus [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami