Mažas butas – ne tik skurdžių

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-02-11 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2016-02-11 06:00
Mažame bute labiausiai tinka šiuolaikiškas interjeras - jo subtilia detale gali tapti net palubėje įtaisyti gimnastikos žiedai. „Prodesign“ nuotraukos
Vie­no kam­ba­rio bu­to ar ma­žos stu­di­jos ti­po gy­ve­na­mo­sios erd­vės pla­na­vi­mas ga­na ne­leng­va už­duo­tis. Ta­čiau, kaip pa­žy­mi ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to spe­cia­lis­tai, pa­leng­va at­si­kra­to­me ste­reo­ti­po, kad ne­di­de­lis bu­tas yra ne­tur­to po­žy­mis.

At­si­kra­ty­ti ste­reo­ti­pų pa­de­da ne tik nyks­tan­tys komp­lek­sai, at­si­ra­dę dėl anks­tes­nio vi­suo­me­nės skur­do, bet ir ra­cio­na­lus skai­čia­vi­mas. Ky­lant ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to kai­noms vis dau­giau lie­tu­vių apie ma­žą erd­vę pra­de­da mąs­ty­ti po­zi­ty­viai. Ne­di­de­les pa­tal­pas kur kas pi­giau iš­lai­ky­ti – rei­kia ma­žiau są­nau­dų joms šil­dy­ti, apš­vies­ti ir va­ly­ti. Be to, to­kio­je erd­vė­je daik­tų ne­kaup­si be ga­lo.

„Pir­miau­sia, ką de­rė­tų įsi­są­mo­nin­ti ku­riant ma­žo bu­to in­ter­je­rą ir jį aps­ta­tant, – kad teks ša­lis va­ry­ti šab­lo­ni­nį mąs­ty­mą, ku­ris kaip vel­niu­kas kuž­da šei­mi­nin­kui į au­sį, jog na­muo­se pri­va­lo bū­ti taip ir ne ki­taip. Iš ma­žų pa­tal­pų bū­ti­na iš­spaus­ti vi­są įma­no­mą funk­cio­na­lu­mą, tad jei­gu no­rė­si­te gy­ven­ti pa­to­giai ir ne­si­rū­pin­si­te dėl to, ką pa­ma­nys gi­mi­nai­čiai ar drau­gai, teks pa­si­telk­ti ori­gi­na­lu­mą. Ra­cio­na­lūs spren­di­mai ir vi­zua­lios gud­ry­bės, ap­gal­vo­jant men­kiau­sią smulk­me­ną, ga­li leis­ti pui­kiai jaus­tis net ma­žes­nė­je nei 20–30 kv. m pa­tal­po­je. Pri­va­lo­te ap­gal­vo­ti kiek­vie­ną erd­vės cen­ti­me­trą, pa­vyz­džiui, net ir tai, kur prieš­kam­ba­ry­je pri­sė­si­te ap­siau­ti ba­tų ar pa­dė­si­te rak­tus, kai at­si­ra­kin­si­te du­ris“, – aiš­ki­no in­ter­je­ro di­zai­ne­rė Mil­da Ak­se­lie­jū­nie­nė.

Stalčiais mažoje erdvėje gali virsti net į antresolę vedantys laiptukai.

Mer­fio lo­va ir staliukas

Pa­sak di­zai­ne­rės, la­bai svar­bu erd­vę tin­ka­mai su­skirs­ty­ti pa­gal funk­ci­jas, nu­sta­ty­ti kiek­vie­no plo­to pa­skir­tį. Taip pat bū­ti­na at­siž­velg­ti, ar šei­mi­nin­kai (pa­pras­tai kal­ba­me apie vie­ną ar­ba du as­me­nis) dir­ba na­mie, ar tik grįž­ta į juos per­nak­vo­ti, ar daž­nai į sve­čius kvie­čia drau­gus, ar la­biau mėgs­ta bū­ti vie­ni.

„Vis dėl­to ko­ky­biš­kos lo­vos ir čiu­ži­nio no­ri vi­si, ta­čiau šis bal­das tu­ri bū­ti dau­gia­funk­cis. Pui­kus spren­di­mas, kai lei­džia pa­tal­pa, – spin­to­je pa­sle­pia­ma va­di­na­mo­ji Mer­fio lo­va. Jos pa­kaks dviem. O jei no­rė­si­te po va­ka­rė­lio ap­nak­vin­din­ti sve­čius, tie­siog tu­rė­ki­te pri­pu­čia­mą čiu­ži­nį. Dau­ge­lis jau­nų žmo­nių šiais lai­kais la­bai re­tai ar­ba iš­vis ne­ga­mi­na na­mie, to­dėl pri­va­lu už­duo­ti sau klau­si­mą: ar man rei­kia vi­ryk­lės su or­kai­te. Dau­gu­mai už­ten­ka spin­te­lė­je įmon­tuo­ja­mos kait­len­tės“, – pa­brė­žė pa­šne­ko­vė.

Lo­vą, jei vi­sa gy­ve­na­mo­ji erd­vė tel­pa vie­no­je pa­tal­po­je, o lu­bos aukš­tos, ga­li­ma pa­sta­ty­ti ir an­tre­so­lė­je. Po ja kuo pui­kiau­siai įkur­din­si­te dar­bo kam­pe­lį su len­ty­no­mis ar­ba poil­sio zo­ną su so­fa, sėd­mai­šiais ar tie­siog pa­gal­vė­lė­mis.

Ne­di­de­lei erd­vei funk­ciš­kai su­skirs­ty­ti ga­li­ma pa­si­telk­ti stum­do­mą­sias pert­va­ras, šir­mas, ku­rios bū­na me­di­nės, me­džia­gi­nės, kaip ak­so­mo užuo­lai­dos ar net kar­to­ni­nės. „Ta­čiau pert­va­ros, kad ir kaip iš­ra­din­gai bū­tų nau­do­ja­mos, daž­niau­siai vi­zua­liai dar la­biau su­ma­ži­na erd­vę. Stam­bes­niam žmo­gui jos ypač kliu­do. Jei vi­sas na­mų funk­ci­nes zo­nas no­ri­te įreng­ti vien­ti­so­je pa­tal­po­je, sa­ky­čiau, vie­nin­te­lė pert­va­ra ga­lė­tų bū­ti mi­ni vir­tu­vė­lę nuo poil­sio erd­vės ski­rian­tis val­go­ma­sis ba­ro sta­liu­kas. Dar ge­riau, jei­gu jis, kaip ir lo­va, bū­tų pa­ke­lia­mas, su­lanks­to­mas“, – tei­gė M. Ak­se­lie­jū­nie­nė.

Funk­ci­nė pakyla

In­ter­je­ro di­zai­ne­rė pa­ti­ki­no, kad su­skirs­ty­ti erd­vę zo­no­mis ge­riau nei stum­do­mo­sios pert­va­ros pa­dės taš­ki­nis, funk­cio­na­lus apš­vie­ti­mas. Švie­sa ir šva­ra ma­žo­je erd­vė­je itin svar­bi. Sie­nų ap­dai­lai ge­riau­sia rink­tis kuo švie­ses­nius da­žus ir ki­tas me­džia­gas. Taip pat de­rė­tų ap­si­ri­bo­ti vie­nos spal­vos pa­si­rin­ki­mu, nes ma­ža pa­tal­pa, iš­mar­gin­ta ke­lio­mis skir­tin­go­mis spal­vo­mis, vi­zua­liai dar la­biau su­si­trauks. Ge­riau­siai nau­do­ki­te spe­cia­lius, iki penk­ta­da­lio dau­giau švie­sos at­spin­džius da­žus.

Pa­tal­pai dau­giau erd­vės su­tei­kia tin­ka­mo­se vie­to­se pa­ka­bi­ni veid­ro­džiai, o ant lan­gų – švie­sių to­nų užuo­lai­dos. Pra­ktiš­kas pa­ta­ri­mas: ka­bin­ki­te veid­ro­džius prieš du­ris ir lan­gus – taip pa­siek­si­te mak­si­ma­lų efek­tą, nes sau­lė jū­sų na­muo­se vie­nu me­tu švies iš ke­lių pu­sių.

Funkcinė pakyla išradingai atskiria virtuvės ir miegamojo erdves.

„La­bai daž­nai in­ter­je­ro di­zai­ne­riai im­asi spren­di­mo erd­vę su­skirs­ty­ti – da­lį lu­bų nu­leis­ti ir jo­se įreng­ti pa­pil­do­mą pa­slėp­tą apš­vie­ti­mą. Ta­čiau ga­li­ma ne tik lu­bas nu­leis­ti, bet ir grin­dis pa­kel­ti bei taip su­kur­ti an­trą pa­tal­pos pseu­doaukš­tą. Pus­me­trio aukš­čio pa­ky­la, ku­rią at­ski­ria ke­li laip­tu­kai, ne tik pa­da­li­ja erd­vę, bet ir su­ku­ria ni­šą. Po ja ga­li­ma pa­dė­ti iš­sklei­džia­mą lo­vą ar­ba stal­čius su re­čiau nau­do­ja­mais daik­tais. Juk erd­vė tu­ri bū­ti mak­si­ma­liai šva­ri, tai yra daik­tai ir vi­so­kie va­zo­nė­liai, pa­gal­vė­lės, žur­na­lai ne­ga­li mė­ty­tis po aki­mis. Ta­bu­re­tės, ko­mo­dos ar spin­tos re­ko­men­duo­ja­mos tik tuo at­ve­ju, jei ti­krai be jų ne­iš­si­ver­čia­te ir tu­ri­te dau­giau kaip 30 kvad­ra­ti­nių me­trų plo­tą“, – dės­tė in­ter­je­ro di­zai­ne­rė.

Kad ne­kil­tų potvynis

Jei sa­vo ne­di­de­lia­me bu­te no­ri­te tu­rė­ti du­šą, o vie­tos jam yra la­bai ma­žai, vėl pa­si­tel­ki­te pra­ktiš­ką spren­di­mą – šiuo at­ve­ju vie­toj sta­cio­na­rios ka­bi­nos ga­li­te įreng­ti at­len­kia­mą du­šo sie­ne­lę. Ne­si­nau­do­jant du­šu sie­ne­lė pri­stu­mia­ma prie sie­nos ir vo­nios erd­vė at­ro­do di­des­nė.

Sta­ty­bos be slenks­čių pra­na­šu­mai, kai du­šas įren­gia­mas tie­siog ant grin­dų, yra šie: ma­sy­viu pa­dėk­lu ne­užg­rioz­di­na­ma vo­nios pa­tal­pa ir ji ne­su­ma­žė­ja, du­ris ga­li­ma pro­jek­tuo­ti to­liau nei leis­tų pa­dėk­las. Nors anks­čiau du­šo ka­bi­no­se daž­niau bu­vo mon­tuo­ja­mi van­dens nu­bė­gi­mo tra­pai, da­bar vis dau­giau klien­tų pa­gei­dau­ja įsi­reng­ti van­dens nu­bė­gi­mo la­ta­kus, nes jie ne tik dau­giau su­ge­ria van­dens, bet ir vi­zua­liai gra­žiau at­ro­do. Nuo blo­go kva­po, sklin­dan­čio iš du­šo nuo­te­kų vamz­džio, ga­li pa­dė­ti ap­si­gin­ti sau­so­jo si­fo­no sis­te­ma.

Jei ne­mon­tuo­ja­te du­šo pa­dėk­lo, bū­ti­na la­bai tiks­liai aps­kai­čiuo­ti ir įreng­ti van­dens nu­te­kė­ji­mo la­ta­kus, pa­da­ry­ti tin­ka­mą nuo­ly­dį, pa­si­rink­ti op­ti­ma­lų van­dens mai­šy­tu­vą. Ki­taip jū­sų mi­nia­tiū­ri­nia­me ro­ju­je vie­ną ry­tą ga­li kil­ti pseu­dot­va­nas.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
NA­TO ne­prik­lau­san­ti Šve­di­ja pri­si­dės prie Lat­vi­jo­je įsi­kū­ru­sios Al­jan­so stra­te­gi­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos kom­pe­ten­ci­jos cen­tro (STRAT­COM) veik­los, Bal­ti­jos jū­ros re­gio­ne pa­di­dė­jus įtam­pai su Ru­si­ja, penk­ta­die­nį [...]
Eu­ro­pos Są­jun­gos vy­riau­sio­ji įga­lio­ti­nė už­sie­nio rei­ka­lams ir sau­gu­mo po­li­ti­kai Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni par­eiš­kė, kad yra itin svar­bu, kad Jung­ti­nės ty­rė­jų gru­pė (JTG) ga­lė­tų užbaigti sa­vo dar­bą [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te an­trą per­ga­lę iš ei­lės iš­ko­vo­jo Pa­sva­lio „Pie­no žvaigž­dės“. Pa­sva­lie­čiai na­muo­se 71:59 (12:20, 24:12, 9:14, 26:13) įveikė „Šiau­lių“ ko­man­dą, [...]
Šeš­ta­die­nį vy­ko vie­nin­te­lės Lie­tu­vos „Vi­vus.lt“ rankinio ly­gos rung­ty­nės.
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Spa­lio 1-ąją Me­dar­do Čo­bo­to tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­to (MČTAU) sen­jo­rai iš­kil­min­gai pra­dė­jo nau­jus – jau dvi­de­šimt an­truo­sius – moks­lo me­tus. Tra­di­ciš­kai moks­lo metų pra­džios iš­va­ka­rė­se [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami