Mažos gurmaniškos pirties patogumai

Nijolė STORYK 2012-12-04 06:12

Nijolė STORYK

2012-12-04 06:12
Nedidelė pirtis skirta įvairaus amžiaus 2-6 asmenų šeimos nariams praustis. Lietuviškos pirties akademijos nuotraukos 
Kiek­vie­nas kū­niš­kas var­to­ji­mas ga­li bū­ti be­sai­kis ir ne­va­lin­gas, bet ga­li bū­ti ir pro­tin­gas, ne­tgi aris­to­kra­tiš­kas. Ne iš­im­tis ir pir­tis.

Gurmaniška pirtis skirta įvairaus amžiaus 2-6 asmenų šeimos nariams praustis sveikai, ekologiškai, senoviškai, nuo beržo vantos putojančiu vandeniu. Prausimasis pirtyje jau senokai nuėjo į trečią planą, išstumtas poreikio atsipalaiduoti. Lietuviškos gurmaniškos pirties projekto ir įgyvendinimo autorius, pirčių ekspertas, Lietuviškos pirties akademijos vadovas Rimas Kavaliauskas teigia, kad gurmaniškos pirties ypatumai yra bendri visoms pirtims, nors esama ir tam tikrų skirtumų. Pasak jo, atlikdami pirties procedūrą turime gerai jausti šilumos, vėsumo, drėgmės, šiurkštumo, švelnumo, lipnumo, tąsumo, tirštumo, kvapo niuansus.

Gurmaniškai pirčiai keliami tam tikri šilumos reikalavimai.

Ne karštis, o šiluma

"Tikriausiai man daug kas pritartų, kad patekęs į 100 laipsnių temperatūros džiovinantį karštį žmogus dar labiau susigūžia ir užsidaro, nei atsiveria ir gerte geria į save kaitinimosi pojūčius. Taigi gurmaniškoje pirtyje privalo būti toks temperatūros ir drėgmės režimas, kad žmogui būtų malonu ir norėtųsi nuogam išsitiesti ant plauto. Pirtyje turi būti saugu ir paprasta net vaikui. Tai gana dideli reikalavimui, kurių dauguma Lietuvos pirčių toli gražu nesilaiko", - teigė pirčių ekspertas.

Vienas svarbiausių gurmaniškos pirties ypatumų, kad tokios pirtys yra nedidelės. R.Kavaliauskas pasakojo, kad Lietuvoje žmonės pirtis visada statė nedideles, apie 2,5 x 5 metrų. Šių dienų taupiam lietuviui tai ypač tinkamas kompromisas. Gurmaniška pirtis - tai 2,4 x 2,4 m dydžio garinė ir 2,4 x 1,3 m priepirtis, kuriame galima palengva atvėsti prieš išeinant į lauką.

Gurmaniškai pirčiai keliami tam tikri šilumos reikalavimai. Iš pradžių temperatūra turi būti maloni, iki 60 laipsnių karščio, taip pat patalpa turi maloniai kvepėti, kad joje norėtųsi pasilikti kuo ilgiau. Vėliau reikia didinti drėgmę, bet ne temperatūrą. Ties pirties grindų linija turi būti vėsiau dėl mažų vaikų.

Krosnys gali būti įvairios. Jeigu norime vanotis, nuo krosnies akmenų per pusantros valandos turi išgaruoti bent du kibirai vandens. Papildoma sąlyga - per tą laiką temperatūra neturi pakilti aukščiau nei 70 laipsnių karščio sėdinčio žmogaus galvos lygyje. Kitaip gresia perkaitimas. Krosnies paviršius neturi įkaisti daugiau nei radiatorius kambaryje, kitaip maži vaikai bus nesaugūs.

Šiuos reikalavimus geriausiai atitinka periodinio kūrenimo tradicinė pirties krosnis. Lietuviai ir latviai tokias dažnai vadina rusiškomis, estai - estiškomis, o suomiai - suomiškomis. R.Kavaliauskas pats sukonstravo krosnį savo gurmaniškai pirčiai.

Prieš statydami - išmėginkime

Gurmaniškos pirties konstrukcija yra paprasta. Tradicinis, iš nestorų rąstų suręstas pastatas yra optimalus variantas. Seniau rąstus tašydavo kirveliu, išmaniai išpjaudavo spynas kampuose, o dabar tiksliomis staklėmis išpjauti 9-14 cm storio tašai sugula gana tiksliai ir atrodo dailiai, tad jokio papildomo sandarinimo ar apdailos nebereikia. Taip sutaupoma laiko ir lėšų.

Nuo ko reikėtų pradėti norint įgyvendinti savo svajonę - turėti nuosavą pirtį? "Pirmiausia patarčiau bent paragauti tikros pirties malonumų, juos išbandyti, dar geriau - baigti Lietuviškos pirties akademijos organizuojamą vienos dienos kursą, kurį veda tikri sveikos pirties entuziastai - Pirtininkų gildijos nariai. Gera vieta susipažinti su pirtimi yra Rumšiškių dvaro pirtis ir vasaros pradžioje organizuojama Pirties diena - tai tradicinė visos Lietuvos pirtininkų šventė. Kai būsite tikri, kad gurmaniška pirtis ir joje atliekamos sveikos procedūros yra būtent tai, ko norite - Lietuviškos pirties akademija gali suteikti dar daugiau žinių ir net parengti individualų projektą bei jį įgyvendinti", - pataria R.Kavaliauskas.

Jo manymu, turint mažiau nei 10 tūkst. litų santaupų, geriau pasirinkti gatavą gaminį, tarkim "pirtį bačką". Ši nelaikoma pastatu ir ją gali statyti bet kur.

"Jeigu dalį darbų atliksite patys, tada, sakyčiau, verta statyti individualią šeimos gurmanišką pirtį. Suprojektavau ir savo rankomis tokią pirtį pastačiau Vilniuje. Veikia puikiai, o medžiagos tekainavo apie 16 tūkst. litų", - sakė jis.

R.Kavaliausko nuomone, ją sukonstruoti gali bet kuris žmogus, turintis medinių konstrukcijų montavimo patirties ir gavęs specialisto konsultaciją. Dažnai pasitaikančia ir brangiai kainuojančia klaida jis laiko nenorą konsultuotis su specialistais pirtininkais.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Juo­zas Ole­kas iš­sau­go­jo pos­tą. Tre­čia­die­nį į slap­tą bal­sa­vi­mą at­vy­ko vos 37 Sei­mo na­riai.
Že­mės ūkio mi­nis­trė „dar­bie­tė“ Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė at­lai­kė opo­zi­ci­nių konservatorių su­reng­tą in­ter­pe­lia­ci­ją.
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma ir Ira­ko mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Hai­de­ras al-Aba­di su­ta­rė, kad į Ira­ką pa­pil­do­mai bus at­siųs­ta 600 JAV ka­rių, ku­rie pa­dės reng­ti Mo­su­lo puo­li­mą, sa­kė tre­čia­die­nį [...]
Egip­to par­ei­gū­nai an­tra­die­nį iš­kė­lė Vi­dur­že­mio jū­ro­je nu­sken­du­sį mig­ran­tų lai­vą ir iš­trau­kė ma­žiau­siai 33 la­vo­nus, o pra­ei­tą sa­vai­tę įvy­ku­sios tra­ge­di­jos pa­tvir­tin­tų aukų skai­čius pa­di­dė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
16-asis Len­kų ki­no fes­ti­va­lis vyks spa­lio 6 – 16 die­no­mis pen­kiuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se – Vil­niu­je, Kau­ne, Klai­pė­do­je, Ma­žei­kiuo­se ir Šal­či­nin­kuo­se. Len­ki­jos ins­ti­tu­to direktorius Mar­ci­nas Lapc­zyns­kis, [...]
Ak­to­riui, re­ži­sie­riui, bar­dui Kos­tui Smo­ri­gi­nui pa­skir­ta pir­mo­jo laipsnio vals­ty­bi­nė pen­si­ja.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Klai­pė­dos dra­mos tea­tras kvie­čia į prem­je­rą vai­kus – spa­lio 8 – 9 d. 12 val. tea­tras ro­dys spek­tak­lį pa­gal vie­ną gar­siau­sių pa­sau­ly­je kla­si­ki­nės vai­kų li­te­ra­tū­ros kny­gą – Ken­net­ho Gra­ha­me­‘o [...]
Ki­tų me­tų biu­dže­tas pla­nuo­ja­mas su ne­di­de­liu de­fi­ci­tu, ku­riam, kaip ti­ki­ma­si, Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja pri­tars, jei nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas ir ki­ti so­cia­li­nės ap­sau­gos sis­te­mos pakeitimai bus pri­pa­žin­ti [...]
„Devs.LT“, ku­rian­ti dirb­ti­nio in­te­lek­to pa­grin­du vei­kian­čią prog­ra­muo­to­jų pa­ieš­kos plat­for­mą, jun­gia­si prie „Vil­nius Tech Park“ vers­lo vystymo par­tne­rių tink­lo. 
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba (VSAT) su­lai­kė tar­ny­bi­nį pa­sie­nie­čių šu­nį nu­šo­vu­sį Ar­vy­dą Koms­kį, ku­ris yra Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko Kęs­to Koms­kio ir Pa­gė­gių me­ro Virginijaus Koms­kio bro­lis.
Tre­čia­die­nį bu­vo pra­tęs­tas Lie­tu­vos mo­te­rų ran­ki­nio čem­pio­na­to star­to rung­ty­nės tarp Ute­nos dau­gia­funk­ci­nio spor­to cen­tro (DSC) ir Vil­niaus LEU „Švie­sa-Eg­lė“ ko­lek­ty­vų. Ute­nos DSC – Vil­niaus [...]
„Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te „Lie­tu­vos ry­tas“ na­muo­se po itin at­kak­lios ko­vos 68:66 pa­lau­žė Pa­ne­vė­žio „Liet­ka­be­lį“ ir iš­ko­vo­jo tre­čią pergalę iš ei­lės.
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Ho­li­vu­do ak­to­riai Lie­vas Schrei­be­ris ir Nao­mi Watts po 11 drau­ge nu­gy­ven­tų me­tų su­ka kiekvienas sa­vo ke­liu.
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Ti­ki­ma­si, jog jau ki­tais me­tais Lie­tu­vo­je bus įreng­ta kro­vi­ni­nėms trans­por­to prie­mo­nėms skir­tos ypač sau­gios sto­vė­ji­mo aikš­te­lės.
Vis dau­giau lie­tu­vių ryž­ta­si nuo­sa­vą au­to­mo­bi­lį įsi­gy­ti li­zin­gu. Li­zin­gu per­kan­čių nau­do­tus au­to­mo­bi­lius tur­gu­je ar iš­si­rink­tus in­ter­ne­to skel­bi­mų sve­tai­nė­se gy­ven­to­jų skaičius kas­met au­ga.
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
JAV ak­to­rius Ja­re­das Le­to pro­diu­suos fil­mą „War­ho­las“ ir vai­dins pa­grin­di­nį jo he­ro­jų. Juo­sto­je bus pa­sa­ko­ja­ma apie le­gen­di­nį po­pu­lia­rio­jo me­no pradininką An­dy War­ho­lą.
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar Jums trukdė reikalavimas rodyti asmens dokumentą, perkant alkoholį?
Taip. Žeminanti patirtis
Ne. Civilizuotas sprendimas
Seimas neturi svarbesnių reikalų
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami