Medines grindis siūlo „įsimylėti“

LŽ red@lzinios.lt 2016-08-11 06:00

red@lzinios.lt 2016-08-11 06:00
Medines parketlentes specialistai siūlo dengti natūralia alyva su kietuoju vašku arba laku. Lietuvos žinių archyvo nuotraukos
At­lie­kant bu­to re­mon­tą sie­nas per­da­žy­ti ne­sun­ku, bal­dus ir­gi ga­li­ma at­nau­jin­ti, o pa­keis­ti grin­dis ne taip pa­pras­ta – tam rei­kia ne tik di­des­nių in­ves­ti­ci­jų, bet ir ne­ma­žai lai­ko. In­ter­je­ro di­zai­ne­rės Vik­to­ri­jos Em­de tei­gi­mu, pa­sta­ruo­ju me­tu ne­ma­ža da­lis nau­ja­ku­rių ar­ba ge­ne­ra­li­nį na­mų re­mon­tą da­ran­čių žmo­nių ren­ka­si lai­ko pa­ti­krin­tas me­di­nes grin­dis, nes jos dau­ge­liui aso­ci­juo­ja­si su ko­ky­be.

Ta­čiau, pa­sak spe­cia­lis­tės, vien ži­no­ji­mo, ko­kio ti­po grin­dys bus de­da­mos, ne­pa­kan­ka. Yra bent ke­li svar­būs as­pek­tai, ku­riuos rei­kia nu­ma­ty­ti dar prieš ren­kan­tis me­di­nes grin­dis.

„Me­di­nės grin­dys na­mų erd­vei su­tei­kia ši­lu­mos, jau­ku­mo. Na­tū­ra­lus me­dis tiek vi­zua­liai, tiek vaikš­tant ba­so­mis bū­na šil­tas net šal­tą die­ną, – var­di­jo pra­na­šu­mus di­zai­ne­rė V. Em­de. – Ku­riant in­ter­je­rą grin­dys tam­pa la­bai svar­bi jo da­lis, nes yra pa­grin­das, bal­dų, ak­se­sua­rų ir ki­tų de­ta­lių fo­nas. To­dėl bū­ti­na ap­gal­vo­ti me­die­nos ir jos par­uo­ši­mo ti­pą, spal­vą.“

Skirs­to į tris klases

Ne ma­žiau svar­būs ir tech­ni­niai as­pek­tai. Pir­miau­sia – ge­ro tie­kė­jo pa­si­rin­ki­mas, do­mė­ji­ma­sis grin­dų sa­vy­bė­mis.

„Kai ku­rie grin­dų dan­gų sa­lo­nai Lie­tu­vo­je tie­siog im­por­tuo­ja ga­mi­nius iš už­sie­nio ga­min­to­jų ir per­par­duo­da juos klien­tui daž­niau­siai net ne­iš­pa­ka­vę ir ne­įver­ti­nę rea­lios ko­ky­bės. Jei no­ri­te įsi­gy­ti ko­ky­biš­kas grin­dis, ne­pa­gai­lė­ki­te lai­ko tie­kė­jo pa­ieš­kai, – at­krei­pė dė­me­sį ran­kų dar­bo me­di­nes grin­dis ga­mi­nan­čios įmo­nės „Bo­num Wood“ ko­mer­ci­jos ir plė­tros va­do­vas Ry­tis Ne­ma­nis. – Jas rei­kė­tų rink­tis li­kus maž­daug 3 mė­ne­siams iki pla­nuo­ja­mos mon­ta­vi­mo da­tos. Tiek lai­ko pa­kaks, kad įsi­gy­tu­mė­te pa­tin­kan­čio at­spal­vio par­ket­len­tes ir iš­siaiš­kin­tu­mė­te vi­sus niuan­sus – nuo il­gaam­žiš­ku­mo iki prie­žiū­ros. Prieš už­si­sa­kant par­ket­len­tes pa­pras­tai siū­lo­me klien­tui ke­lias sa­vai­tes „pa­gy­ven­ti“ su jų pa­vyz­džiu ir „į­si­my­lė­ti“ ar­ba ki­tu at­ve­ju – keis­ti pa­si­rin­ki­mą.“

Di­die­ji me­di­nių grin­dų ga­min­to­jai skirs­to me­die­ną į 3 pa­grin­di­nes kla­ses (pra­de­dant že­miau­sia ir bai­giant aukš­čiau­sia): „Rus­tic“, „Clas­sic“, „Se­lect“. Kuo kla­sė aukš­tes­nė, tuo ga­lu­ti­nio ga­mi­nio iš­vaiz­da yra vie­no­des­nė, to­ly­ges­nė. To­kia me­die­na tu­ri ma­žiau spal­vų svy­ra­vi­mų, smul­kes­nes ša­kas. Tie­sa, jos ir kai­na di­des­nė.

Jei langai iki pat žemės, grindims tenka daug šviesos, todėl jos gali būti ir tamsesnės - tokiu atveju ne taip smarkiai „sugers“ erdvę.

Kuo šva­res­nė – tuo brangesnė

Yra dar ke­li svar­būs as­pek­tai, ku­riuos, spe­cia­lis­tų ma­ny­mu, rei­kė­tų ži­no­ti ren­kan­tis me­di­nes grin­dis. Jų kai­ną le­mia ke­lios pa­pras­tos de­ta­lės: par­ket­len­čių plo­tis (kuo pla­tes­nė, tuo bran­ges­nė), pa­vir­šiaus ap­dir­bi­mas (pi­giau­sios yra šli­fuo­tos, ta­čiau ga­li bū­ti ir šu­kuo­tos, kai ma­to­mas ryš­kes­nis me­die­nos raš­tas, ar­ba ne­stan­dar­ti­nio pa­vir­šiaus, pa­vyz­džiui, ban­guo­tos – to­kios, be abe­jo, kai­nuo­ja dau­giau), ša­kų ir ba­la­nų kie­kis (kuo par­ket­len­tė šva­res­nė, tuo ji bran­ges­nė), spal­vos su­dė­tin­gu­mas (kuo įman­tres­nė spal­va, tuo dau­giau dar­bo jai iš­gau­ti rei­kia įdė­ti, o tai ke­lia kai­ną).

Pa­sak R. Ne­ma­nio, pa­pras­tai par­ket­len­tės su­da­ro vos 2–3 proc. bend­ros būs­to įsi­gi­ji­mo ir įren­gi­mo są­ma­tos, to­dėl jas ren­kan­tis var­gu ar ga­li­ma su­tau­py­ti ne­ma­žą su­mą pi­ni­gų. Spe­cia­lis­tas re­ko­men­duo­ja ge­riau pirk­ti ko­ky­biš­ką, il­gaam­žį pro­duk­tą iš pa­ti­ki­mų ran­kų ir džiaug­tis me­di­nė­mis grin­di­mis il­gus me­tus, o ne tau­py­ti ir po 5 me­tų dan­gą keis­ti.

Aly­va pa­deng­ti patogiau

Lie­tu­vo­je dėl sa­vo tvir­tu­mo, raš­to ir ki­tų sa­vy­bių po­pu­lia­riau­sios yra ąžuo­lo par­ket­len­tės, ta­čiau daug kas pri­klau­so ir nuo jų pa­vir­šiaus pa­den­gi­mo. Po­pu­lia­riau­si bū­dai – deng­ti na­tū­ra­lia aly­va su kie­tuo­ju vaš­ku ar­ba la­ku. Aly­va pa­deng­tas grin­dis rei­kia at­nau­jin­ti maž­daug kas 5 me­tus. Pro­ce­dū­ra ne­su­dė­tin­ga ir ne­bran­gi, lei­džia pa­slėp­ti įbrė­ži­mus ar ki­tus pa­vir­šiaus pa­žei­di­mus, grą­ži­na par­ket­len­tėms ori­gi­na­lią jų iš­vaiz­dą.

La­kuo­tos grin­dys lai­ko il­giau – iki 10 ar dau­giau me­tų. Ta­čiau no­rint jas at­nau­jin­ti, pri­va­lu nu­šli­fuo­ti la­ką iki pli­ko me­džio ir tik tuo­met deng­ti nau­ju sluoks­niu. Tai ge­ro­kai su­dė­tin­ges­nis ir bran­ges­nis dar­bas.

Vie­na spal­va vi­siems namams

In­ter­je­ro di­zai­ne­rė V. Em­de pa­ta­rė ren­kan­tis grin­dis ne­si­vai­ky­ti ma­dų ir la­biau at­siž­velg­ti į sa­vo po­rei­kius, na­mų spal­vas, pa­tal­pų iš­dės­ty­mą, sti­lių. Pa­sak jos, švie­ses­ni ir pil­kes­ni at­spal­viai di­di­na erd­vę, tam­ses­ni ir in­ten­sy­vūs – ma­ži­na. Svar­bu at­kreip­ti dė­me­sį ir į lan­gų dy­dį. Jei­gu lan­gai iki pat že­mės, grin­dims ten­ka daug švie­sos, to­dėl jos ga­li bū­ti ir tam­ses­nės spal­vos – to­kiu at­ve­ju ne taip smar­kiai „su­gers“ erd­vę.

Jei lan­gai ma­ži ar­ba yra šiau­ri­nė­je, tam­sio­jo­je pu­sė­je, di­zai­ne­rė siū­lo veng­ti tam­sių at­spal­vių – rie­šu­to, de­gin­tų, juo­dų – grin­dų. Tiems, ku­rie na­mie no­ri ra­my­bės, erd­vės jaus­mo, di­zai­ne­rė siū­lė rink­tis ne­in­ten­sy­vias spal­vas. Kad būs­tas at­ro­dy­tų itin na­tū­ra­liai, grin­dys tu­rė­tų bū­ti šu­kuo­tos. Ta­da me­die­nos raš­tas dar la­biau iš­ryš­kė­ja.

V. Em­de vie­no­da grin­dų dan­ga re­ko­men­da­vo klo­ti vi­sus na­mus, o sie­nų spal­vas, bal­dus ir ak­se­sua­rus rink­tis įvai­res­nius – taip bus iš­lai­ky­tas vien­ti­sas sti­lius. Tam ti­kro­se vie­to­se, pa­vyz­džiui, prieš­kam­ba­ry­je, vo­nio­je, vai­kų kam­ba­ry­je, me­di­nes grin­dis ga­li­ma keis­ti į ply­te­les, ki­li­mi­nę dan­gą ir pan.

Jei­gu no­ri­si įvai­ro­vės, siū­lo­ma „pa­žais­ti“ ir pa­čių grin­dų for­ma bei raš­tais. Pa­sta­ruo­ju me­tu itin at­gi­jo įdo­mes­nių raš­tų, pa­vyz­džiui, eg­lu­tės, grin­dys. Jos da­ro erd­vę iš­skir­ti­nę, de­ko­ra­ty­ves­nę.

Par­en­gė To­mas Fedaravičius

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Sau­do Ara­bi­jos ka­ra­lius Sal­ma­nas pir­ma­die­nį 20 proc. su­ma­ži­no ka­bi­ne­to mi­nis­trų at­ly­gi­ni­mus ir ap­kar­pė iš­mo­kas ki­tiems vals­ty­bės par­ei­gū­nams, tęs­da­mas tau­py­mo po­li­ti­ką, kurią pa­ska­ti­no su­ma­žė­ju­sios [...]
Is­lan­di­ja pir­ma­die­nį pa­sis­kun­dė, kad Ru­si­jos oro pa­jė­gų bom­bo­ne­šiai skrai­do per­ne­lyg ar­ti ci­vi­li­nių lai­ne­rių, o nau­jau­sias in­ci­den­tas įvy­ko per vie­ną reisą iš Reik­ja­vi­ko.
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Klai­pė­dos jau­ni­mo tea­tras (KJT) pa­si­tin­ka penk­tą­jį sa­vo se­zo­ną. Kū­rė­jai nau­ją į star­tą žen­gia su pir­mo­jo mo­nos­pek­tak­lio prem­je­ra ir pla­nuo­ja at­ei­ties dar­bus. Iš­skir­ti­nį KJT re­per­tua­rą jau [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Kos­mi­nis te­les­ko­pas „Hubb­le“ pa­ste­bė­jo iki 200 km aukš­čio van­dens čiurkš­les, trykš­tan­čias vie­na­me apledėjusiame Ju­pi­te­rio pa­ly­do­ve.
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
De­vy­ni iš 10 žmo­nių vi­sa­me pa­sau­ly­je kvė­puo­ja pra­stos ko­ky­bės oru, an­tra­die­nį pa­skel­bė Pa­sau­li­nė svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja (PSO) ir par­agi­no im­tis dra­ma­tiš­kų veiks­mų prieš tar­šą, nu­le­mian­čią [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Ti­kriau­siai kiek­vie­na esa­te iš­gy­ve­nu­si šo­ką, kai vie­ną die­ną svo­ris stai­ga pa­šo­ka po­ra ki­log­ra­mų, ar­ba va­ka­re sve­ria­te ge­ro­kai dau­giau nei ry­te. Šie svo­rio ki­ti­mai, kurie daž­niau­sia at­si­ran­da [...]
Bang­la­de­šo mui­ti­nin­kai šiukš­lių kon­tei­ne­ry­je sos­ti­nės oro uos­te ra­do 10 auk­so ly­di­nių, ku­rių bend­ras svo­ris sie­kia tris ki­log­ra­mus, pra­ne­šė Di­džio­sios Britanijos trans­liuo­to­jas BBC.
Ja­po­ni­jos su­perg­rei­ta­sis trau­ki­nys pir­ma­die­nį bu­vo pri­vers­tas įvyk­dy­ti ava­ri­nį su­sto­ji­mą, nes ja­me tarp krės­lų bu­vo ap­tik­ta be­si­ran­gan­ti gy­va­tė, pranešė vie­ti­nė ži­niask­lai­da.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami