Medinės grindys: pasirinkimo mozaika

Ilona STAŠKUTĖ   2013-03-14 06:48
Ilona STAŠKUTĖ
 
2013-03-14 06:48
Ritos Stankevičiūtės nuotrauka Ir parketlenčių (kairėje), ir lentų grindys iš pradžių atrodo beveik taip pat, bet skirtumus išryškina laikas.
Da­rant na­muo­se re­mon­tą ar­ba įren­giant būs­tą vie­nas iš es­mi­nių klau­si­mų, ko­kią grin­dų dan­gą pa­si­rink­ti. Ta­čiau net nu­spren­dus, ko­kias grin­dis klo­ti, lie­ka daug ne­aiš­ku­mų.

Pasirinkus medines grindis sunkiausia apsispręsti, ar kloti jas iš lentų, ar sudėti daugiasluoksnes (dažniausiai trisluoksnes) parketlentes. Pasak specialistų, apsispręsti lengva tik tada, kai namų šeimininkai nori šildomųjų grindų. Tokioms grindims lentos netinka, nes jos sulaiko didžiąją dalį šilumos, taigi norintiems vaikščioti natūraliu medžiu belieka rinktis trisluoksnes parketlentes. Bet jei šildymo elementų po grindimis montuoti neplanuojama, atsiveria plačios pasirinkimo galimybės, o nuo raštų gausos ir kainų skirtumo apsisuka galva.

Reikia tobulo pagrindo

Grindų lentų ir trisluoksnių parketlenčių kvadratinio metro kaina, lyginant pigiausius ir brangiausius variantus, pernelyg nesiskiria. Pasirinkimą dar labiau apsunkina tai, kad abiejų rūšių medinių grindų išvaizda ir pojūtis jomis vaikštant beveik nesiskiria, taigi belieka pagalvoti apie grindų klojimo ir naudojimo skirtumus.

"Solum" grindų salono projektų vadovas Robertas Margevičius tvirtino, kad dažniausiai žmonės būna nusiteikę pirkti grindų lentas, tačiau įvertinę papildomas išlaidas ir riziką persigalvoja. "Lentų nepatartina dėti ant betono. Galima taip daryti, bet tada reikia žinoti, ar tinkamai jis išlietas. O žmonės dažnai perka buto  "dėžutę" ir įrengdami nežino, kas tiksliai buvo padaryta", - aiškino jis.

Daugiausia problemų esą kyla, jei grindų lentos priklijuojamos prie nepakankamai storo, sauso ir lygaus betoninio pagrindo. Medis nuo temperatūros svyravimų plečiasi arba traukiasi. Nors šie svyravimai plika akimi nepastebimi, dėl jų betoninis pagrindas gauna tempimo apkrovą, ir jei jis nekokybiškas, atsiranda įtrūkių. Laikui bėgant jie plečiasi, ir grindys ima traškėti bei kraipytis, tuomet tenka išlupti visas lentas, bet sutaisyti jų kartais nebeįmanoma.

Paprastesnis būdas

Nuo nelygumų negelbsti nė klijuojamas paklotas, todėl jei betoninio pagrindo nelygumai ar nuokrypis didesnis nei 3 mm, tarp  grindų lentų ir betono reikia įtvirtinti OSB plokštę arba fanerą. Jei betono pagrindas dar prastesnis, ir nelygumai viršija 1 cm, tada medines grindis galima dėti tik ant lagių, bet tokia konstrukcija itin sudėtinga, brangi ir atima iki 10 cm patalpos aukščio.

Medinėmis grindimis prekiaujančios įmonės "Eituma" vadovas komercijai Olegas Starolatko patarė rinktis trisluoksnes parketlentes, jei planuojama įsigyti ne pačias pigiausias medines grindis. Bet taupant kiekvieną litą, pasak jo, vis tiek pigiau kloti iš natūralių lentų. "Standartinis pigus produktas kainuoja apie 50 litų už kvadratinį metrą. Nors aukštakulniais per pušines grindis nepavaikščiosite, jų žymės bus matyti", - tvirtino pašnekovas.

Įskaičiavus papildomas medžiagas, paklotų pušinių lentų grindų kaina išauga iki maždaug 80 litų už kvadratinį metrą, bet tai kiek pigiau už paprasčiausias parketlentes, kurių kaina tik prasideda nuo maždaug 80-90 litų už kvadratinį metrą. Tiek kainuoja trijų juostų parketlentės, sudarančios vaizdą, lyg grindys būtų sukaltos iš smulkių lentelių, o jei norisi plačių lentų įspūdžio, vienos juostos parketlenčių kaina prasideda nuo maždaug 120 litų už kvadratinį metrą.

"Gyvos" grindys

Tiesa, lentų grindims galima įsigyti dar pigiau - skelbimų puslapiuose mirga pasiūlymų jas pirkti po maždaug 35 litus už kvadratinį metrą, bet specialistai pataria nesusivilioti tokiais pasiūlymais. "Grindų lentas labai pavojinga pirkti nežinomoje lentpjūvėje. Pirkėjas neturės drėgnumo matuoklių, nepatikrins, ar kiekviena lenta lygi", - perspėjo R.Margevičius. Pasak jo, nusipirkus nekokybišką produktą tektų išleisti dar daugiau pinigų papildomoms priemonėms klojant, o kartais kreivų lentų net neįmanoma kloti.

O.Starolatko taip pat atkreipė dėmesį į lentų klojimo kokybę, mat nuo to grindų išvaizda ir patvarumas priklauso ne mažiau nei nuo pačių lentų. Anot jo, tinkamai paklotų grindų kaip nors ypatingai prižiūrėti nereikia. Jos gali būti naudojamos ne vieną dešimtmetį, bet šeimininkai turėtų būti tolerantiški mažiems plyšeliams ir įtrūkiams, nes medį veikia aplinkos pasikeitimai, ir  to neįmanoma išvengti.

Laikas parodo

Abu pašnekovai sutiko, kad trisluoksnės parketlentės ne tokios lepios kaip grindų lentos, tačiau ir jos nėra be trūkumų. Įvairių medinių grindų skirtumai atsiskleidžia bėgant laikui - brangios natūralaus medžio grindys sendamos tik gražėja. Parketlentės tinkamiausios norintiesiems greito rezultato, bet nemėgstantiems laminato ir neplanuojantiems vienoje vietoje įsikurti visam gyvenimui.

Mat nors parketlentes paprasta kloti ir jos mažiau kraiposi nuo aplinkos poveikio, jos ne tokios patvarios. Viršutinis parketlenčių sluoksnis labai plonas, tik apie 4-5 milimetrų, taigi subraižytas grindis šlifuoti galima tik vieną kartą. Subraižius jas vėl tektų keisti visas lentas, taigi parketlentės gali laikyti 10-20 metų. Tuo tarpu grindų lentos būna net per 3 cm storio, todėl jas šlifuoti galima keletą kartų, o tvirto medžio grindys gali laikyti kone šimtmetį.

Be to, reikėtų turėti omenyje, kad ant parketlenčių negalima statyti sunkių baldų. Tokios grindys klojamos jų netvirtinant prie pagrindo, jos turi turėti erdvės laisvai "plaukioti". Prispaudus parketlentes sunkia spinta ar lova grindys gali imti traškėti ar susikraipyti, todėl gamintojai rekomenduoja jas kloti tik iki spintos, o ties lovos kojelėmis išpjauti skyles.

Ir alyva, ir lakas

Dar vienas svarbus pasirinkimas - medinių grindų danga. Nuo seno buvo įprasta jas lakuoti, tačiau siekiant natūralumo vis dažniau jos impregnuojamos alyva. "Alyvuotos grindys madingos, bet čia ir daugiau vargo, - tikino R.Margevičius. - Labai svarbi kokybė. Jei ant grindų lieka dėmių nuo kolos, vyno, - tai panaudotos alyvos kokybės klausimas." Pašnekovas sutiko, kad alyva apdorotos grindys atrodo šiuolaikiškiau, tačiau jis rekomendavo rinktis matinį laką.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Prieš ke­lias die­nas in­ter­ne­tą sprog­di­nęs vi­deoį­ra­šais, ku­riuo­se at­lie­ka virš 60 pri­si­trau­ki­mų, Ni­ko­la­jus Il­ke­vi­čius pa­sau­lio ve­te­ra­nų im­ty­nių čem­pio­na­te iškovojo bron­zos me­da­lį.
2016–2017 m. Lie­tu­vos vy­rų žo­lės rie­du­lio čem­pio­na­te su­žais­tos dar dve­jos rung­ty­nės, ku­rių me­tu Vil­niu­je tvir­tas per­ga­les į sa­vo sąs­kai­tą įsi­ra­šė Šir­vin­tų ir Šiau­lių klu­bai.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami