Mediniai langai padeda taupyti

Jonas AUGULIS 2010-10-12 00:00
Jonas AUGULIS 2010-10-12 00:00
UAB "P.Varkojis ir kompanija" archyvo nuotrauka
Lan­gų ga­min­to­ja UAB "P.Var­ko­jis ir kom­pa­ni­ja" siū­lo eu­ro­pi­nio stan­dar­to lan­gus net 92 mm sto­rio me­di­niais rė­mais. Jie pui­kiai su­lai­ko na­muo­se ši­lu­mą, yra eko­lo­giš­ki ir il­gaam­žiai. Be to, šie lan­gai vos 10 proc. bran­ges­ni už lan­gus su įpras­ti­niais 68 mm sto­rio rė­mais.

Svarbi lango paskirtis - sulaikyti ir taupyti šilumą. Jeigu jie netvarkingi ir nesaugūs, šaltą žiemą gali išleisti į orą iki 30-40 proc. namo šilumos. Šiandien, brangstant energijos ištekliams, turėti gerus, saugius ir patikimus langus ypač svarbu.

Anot komercijos direktorės Jūratės Varkojienės, nedidelis kainų skirtumas atsiperka labai greitai. Įsigiję šiltuosius langus būste žymiai sumažinsite šildymo išlaidas.

"92 mm medinio lango stiklo paketo storis yra 48 mm. Stiklo paketo šilumos perdavimo koeficientas U=0,5 W/ (m2.K), o paties lango šilumos perdavimo koeficientas U=0,87 W/(m2.K). Koeficientas

U yra vienas iš svarbiausių langų parametrų. Jis parodo, kiek šilumos per valandą išeina į lauką pro vieną kvadratinį lango metrą, kai išorės ir vidaus temperatūrų skirtumas yra 1 K arba 10 C. Taigi kuo šis koeficientas mažesnis, tuo mažiau šilumos energijos reikia pastatui šildyti, tuo mažesni statinių šilumos energijos nuostoliai, mažiau sudeginama kuro, mažiau išmetama į atmosferą teršalų, pigesnė pastatų eksploatacija ir t. t.", - aiškina J.Varkojienė.

Investicijos atsiperka

Pastaruoju metu žmonės vis dažniau renkasi medinius langus, pirmiausia dėl natūralumo, saugumo ir šiluminių savybių. Investicijos į saugius medinius langus visada atsiperka, nes jie geriau sulaiko šilumą ir tinkamai prižiūrint jų ilgai nereikia keisti. Mediniai langai ekologiški, tinka alergiškiems, jautriems žmonėms.

Mediena - natūrali, atspari medžiaga, gerai sulaiko šilumą, garsą, lengvai apdirbama. Medis spinduliuoja šilumą ir teikia jaukumo. Jis yra "gyvas", "kvėpuoja", sugeria iš aplinkos drėgmę ir ją atiduoda, kai jos trūksta, sukuria nepakartojamai jaukią aplinką, nekaupia elektrostatinio krūvio ir netraukia dulkių. Mediniai langai neleidžia susidaryti šalčio slenksčiams rėmuose. Žmogus laisvai gali pasirinkti norimą langų spalvą, dizaino sprendimą, stiklo paketo tipą, saugius lango apkaustus, vėdinimo priedus ir t. t.

Įmonės "P.Varkojis ir Ko", gaminančios puikios kokybės langus, duris, baldus ir kitus medienos gaminius, komercijos direktorė J.Varkojienė sako, kad klientams visada svarbu kokybė, nes tai asocijuojasi su saugumu. "Mes langų, durų gamybai naudojame aukščiausios rūšies pušies medieną, kurioje griežtai išlaikomas technologiškai leidžiamas drėgmės kiekis. Tokios medienos ruošinys - keturių sluoksnių klijuotas tašas - ypač tvirtas bei atsparus deformacijoms. Keturių sluoksnių klijuota mediena, naudojama langų ir durų gamyboje, užtikrina jų atsparumą deformacijoms, o išorinių sluoksnių radialinis ar pusiau radialinis pjovimas apsaugo lango ar durų paviršių nuo skilinėjimo", - pasakojo įmonės komercijos direktorė.

Apsaugo nuo darganos ir vagių

Iš tokių medinių konstrukcijų pagaminti langai ir durys apsaugo ne tik nuo kaprizingų gamtos reiškinių: lietaus, vėjo, drėgmės, bet ir nuo ilgapirščių. Palangoje prie pat jūros įsikūrusios populiarios kavinės ir svečių namų "Ronžės uostas� savininkas Audrius Bučas sako, kad statiniui, esančiam šalia jūros, tokie langai ir durys - tikras išsigelbėjimas. Kartą į kavinės patalpas mėgino įsibrauti vagys. Išlaužus aliuminines duris, didžiauia kliūtimi jiems tapo būtent įmonės "P.Varkojis ir Ko� pagamintos medinės durys, jų įveikti ilgapirščiai nepajėgė. Palangos verslininkas sakė: "P.Varkojis ir Ko" gaminiai - šilti, saugūs ir patogūs. Prieš devynerius metus įsistatėme šios įmonės pagamintas duris bei langus ir tikrai nesigailime: nei jie "vaikšto", nei skilinėja, lengvai atidaromi, sandariai uždaromi".

Šilčiausi langai Lietuvoje

Populiariausi yra įmonės "P.Varkojis ir Ko" gaminami 68 mm eurostandarto langai. Jau dveji metai kaip įmonė gamina medinius, šilumą taupančius 92 mm storio eurostandarto langus, kurie tinka ir statomiems individualiems namams, ir renovuojamiems daugiabučiams ar administracinės paskirties pastatams, kuriuose veikia energiją taupančios šildymo ir rekuperacinės sistemos. Tokie langai gerokai sumažina energijos sąnaudas, leidžia kur kas taupiau naudoti lėšas, skirtas namui ar butui šildyti.

Naujasis 92 mm storio eurostandarto langas, kaip ir visi kiti tokio tipo langai, atdaromas į vidų. Stiklo paketo storis - 48 mm. Tašas šiam langui gaminti klijuojamas iš keturių sluoksnių. Tai padaro langą labiau saugantį šilumą. "Šis mūsų pagamintas 92 mm storio langas gali būti naudojamas pasyviajame name. Pasyviųjų namų statyba populiarėja jau ir Lietuvoje, nes tai mažai energijos naudojantis ir pinigus taupantis namas", - kalbėjo langus gaminančios įmonės komercijos direktorė.

"P.Varkojis ir Ko" taip pat gamina langus Skandinavijos rinkai pagal toje šalyje galiojantį standartą. Jie pasižymi savo išskirtiniu dizainu, stiliumi, kokybe, ilgaamžiškumu, ekologiškumu, funkcionalumu.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Jolanta  213.252.237.2 2013-03-26 16:03:06
Cia teisybe.
2 0  Netinkamas komentaras
Ar tikrai?  78.157.67.32 2013-03-26 16:03:06
"išorės ir vidaus temperatūrų skirtumas yra 1 K arba 10 C" Mane mokė, jog °C = K – 273...
2 0  Netinkamas komentaras
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė ti­ki­si, kad jos pa­teik­tas Sei­mo sta­tu­to pa­tai­sas dėl par­la­men­ta­rų iš­ei­ti­nių su­ma­ži­ni­mo pri­ims dar šios ka­den­ci­jos par­la­men­tas, nors ki­lus ginčams dėl svars­ty­mo [...]
Spar­čiai ar­tė­jant rin­ki­mų į Sei­mą die­nai, ad­vo­ka­tas Jo­nas Ivoš­ka iš­pla­ti­no krei­pi­mą­si į Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pre­zi­den­tę „Dar kar­tą dėl LR Sei­mo rinkimų įsta­ty­mo kons­ti­tu­cin­gu­mo“.
Iz­rae­lio ly­de­riai ir mi­nios ge­din­čių žmo­nių ket­vir­ta­die­nį su­si­rin­ko aikš­tė­je prie par­la­men­to ati­duo­ti pa­sku­ti­nės pa­gar­bos bu­vu­siam pre­zi­den­tui ir No­be­lio pre­mi­jos laureatui Shi­mo­nui Pe­re­sui.
Prieš­in­gai nei ma­nė dau­ge­lis ana­li­ti­kų ir eks­per­tų, Naf­tą eks­por­tuo­jan­čių ša­lių or­ga­ni­za­ci­jos (OPEC) na­rės tre­čia­die­nį Al­žy­re ne­ti­kė­tai, vi­sos rin­kos ir sa­vo pačių nuo­sta­bai, su­ge­bė­jo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Spa­lio 1 ir 2 die­no­mis Pa­ne­vė­žio Juo­zo Mil­ti­nio dra­mos tea­tre įvyks iš­skir­ti­nė prem­je­ra – gar­saus len­kų ki­no ir tea­tro re­ži­sie­riaus, sce­na­ris­to, pro­diu­se­rio Krzysz­to­fo Zanussio „Hyb­ris (Pui­ky­bė)“. [...]
Ka­dai­se, so­viet­me­čiu, tai bu­vo mies­te­lio ar kai­mo kul­tū­ros na­mai, ku­riuos sta­tant bu­vo sie­kia­ma už­gož­ti vie­tos baž­ny­čią. Da­bar kai ku­rie jų te­be­vei­kia, ki­ti ap­leis­ti, o kai kurių pa­tal­po­mis nau­do­ja­si [...]
Jau vie­nuo­lik­tus me­tus iš ei­lės ru­duo moks­lei­viams aso­ci­juo­ja­si ne tik su mo­kyk­li­ne ru­ti­na, bet ir su jiems skirtais pra­smin­gais fil­mais.
Nau­jau­sias re­ži­sie­riaus Ig­no Miš­ki­nio dar­bas – tai tre­čia­sis jo pil­no me­tro fil­mas, po sėk­min­gai pa­si­ro­džiu­sių „Di­rin­gas“ ir „Ar­ti­mos švie­sos“.
Ko­pen­ha­go­je pri­sta­ty­tas bū­si­mo­jo vi­siš­kai su­yran­čio „Carls­berg“ bu­te­lio „Green Fi­ber Bott­le“ di­zai­nas. Pla­nuo­ja­ma, jog „Green Fi­ber Bott­le“ ban­do­mo­jo­je rin­ko­je pasirodys 2018 me­tais.
Įvai­riems pra­šy­mams ir pa­žy­moms, raš­tams ir do­ku­men­tams vals­ty­bi­nės ins­ti­tu­ci­jos kas­met su­eik­vo­ja vis ma­žiau po­pie­riaus. Tarp­ži­ny­bi­niam su­si­ra­ši­nė­ji­mui per­si­kė­lus į skaitmeninę erd­vę – [...]
Tau­ra­gės kraš­to mu­zie­jus pri­sta­to so­viet­me­čio pra­džią Lie­tu­vo­je pri­me­nan­čią NKVD būs­ti­nę su au­ten­tiš­ko­mis su­lai­ky­mo, tar­dy­mo ka­me­ro­mis ir kar­ce­riu. Mu­zie­jaus lan­ky­to­jams bus su­tei­kia­ma pro­ga [...]
Baig­tas svar­bus Ve­liuo­nos Švč. Mer­ge­lės Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų baž­ny­čios (Jur­bar­ko raj.) tvar­ky­bos dar­bų eta­pas. Jo me­tu res­tau­ruo­ti Vy­tau­ti­ne va­di­na­mos baž­ny­čios pa­ma­tai ir fa­sa­dai. Šie­met [...]
Šeš­ta­die­nį Šiau­lių Zok­nių reg­bio sta­dio­ne bus karš­ta. Bū­tent čia vyks le­mia­mos ir in­tri­guo­jan­čios dvie­jų Šiau­lių gran­dų rung­ty­nės dėl reg­bio „Top“ lygos nu­ga­lė­to­jo var­do.
Kau­no ra­jo­no „Hop­trans-Si­re­nų“ ko­man­dą pa­pil­dė dar vie­na ame­ri­kie­tė. Lie­tu­vos mo­te­rų krep­ši­nio ly­gos (LMKL) čem­pio­nės pa­si­ra­šė su­tar­tį su 28 me­tų puolėja Can­da­ce Wil­liams. 
Shi­mo­nas Pe­re­sas, ku­ris mi­rė tre­čia­die­nį bū­da­mas 93 me­tų, du­kart ėjo prem­je­ro par­ei­gas ir, at­si­sa­kęs sa­vo anks­tes­nių ka­rin­gų pa­žiū­rų, ini­ci­ja­vo pa­stan­gas siek­ti taikos su pa­les­ti­nie­čiais, [...]
Kas­kart į Lie­tu­vą ar­ti­mų­jų, gi­mi­nių ir bi­čiu­lių ap­lan­ky­ti at­vyks­tan­ti ži­no­mo po­li­ti­ko, vi­suo­me­ni­nin­ko, gy­dy­to­jo Ka­zio Bo­be­lio naš­lė Da­lia Bo­be­lie­nė iš­vys­ta ge­rų po­ky­čių. Šįsyk ją itin [...]
Ty­ri­mų duo­me­ni­mis, be gim­to­sios kal­bos di­džio­ji dau­gu­ma lie­tu­vių mo­ka bent vie­ną už­sie­nio – pa­gal šią sta­tis­ti­ką esa­me vie­na iš pir­mau­jan­čių ša­lių Eu­ro­po­je. Vis dėl­to šiais lai­kais vie­nos [...]
Vie­nos di­džiau­sių Lie­tu­vos la­ze­ri­nių pro­duk­tų ir spren­di­mų tie­kė­jų „Al­tech­na R&D“ su­kur­ta itin plo­nų pjū­vių tech­no­lo­gi­ja šie­met pri­pa­žin­ta ge­riau­siu vers­lo ir moks­lo bend­ra­dar­bia­vi­mo [...]
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Pa­si­bai­gus mau­dy­mo­si se­zo­nui ir api­bend­ri­nus mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bės ty­ri­mų re­zul­ta­tus, nu­sta­ty­ta, kad šį mau­dy­mo­si se­zo­ną šva­riau­sias van­duo bu­vo Tau­ra­gės ir Tel­šių aps­kri­ty­se.
Pra­si­dė­jo tarp­tau­ti­nė Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) au­to­mo­bi­lių par­oda, o be­ne svar­biau­sia jos nau­jie­na – kon­cep­ci­nis elek­tro­mo­bi­lis „Volks­wa­gen I.D. Con­cept“, ku­rio se­ri­ji­nė versija pa­si­ro­dys, de­ja, [...]
Spe­cia­lis­tai ra­gi­na gy­ven­to­jus, nu­spren­du­sius įsi­gy­ti nau­do­tą au­to­mo­bi­lį, ne­pa­si­ra­ši­nė­ti su­tar­čių, ku­rios su­da­ro­mos ne­va su už­sie­nio pi­lie­čiais, nors au­to­mo­bi­lio pre­kei­vis yra vie­ti­nis gy­ven­to­jas.
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Šis mar­gas­pal­vė drau­gu­tė ma­nais į jū­sų mei­lę ar­tė­jant šal­tu­kui ga­li pa­siū­ly­ti sa­vo ši­lu­mą, darbš­čias „ma­sa­žo“ le­te­nė­les bei ra­my­bės su­tei­kian­tį mur­ki­mą. Mėlynakei smul­ku­tei ka­ty­tei [...]
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Moks­li­niai ty­ri­mai ro­do, kad net apie treč­da­lis vi­sų nėš­tu­mų bai­gia­si per­si­lei­di­mu, be to, pa­si­tai­ko at­ve­jų, kai jis įvyks­ta taip anks­ti, kad mo­te­ris nė ne­spė­ja su­ži­no­ti, kad lau­kė­si. To­kių [...]
Pe­ru pie­tuo­se pa­upį tvar­kę dar­bi­nin­kai ap­ti­ko da­lį se­no­vės in­kų al­to­riaus, ku­ris bu­vo lai­ko­mas din­gu­siu, tre­čia­die­nį pranešė Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja.
Aji Cha­ra­pi­ta rū­šies ai­trio­ji pa­pri­ka yra maž­daug žir­nio dy­džio. Kaip skel­bia­ma, ki­log­ra­mas šių prie­sko­nių ga­li kainuoti tūks­tan­čius eu­rų.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar išvados dėl numušto Malaizijos keleivinio lėktuvo pakeis Vakarų politiką Rusijos atžvilgiu?
Taip. Vakarai su Rusija elgsis griežčiau
Ne. Toliau bus vykdoma "dialogo ir kompromiso paieškos" politika
Išvados dar labiau išgąsdins Vakarus. Pozicija Maskvos atžvilgiu taps švelnesnė
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami