Mediniai langai - prabangos ženklas

Ilona Staškutė   2013-04-24 06:00
Ilona Staškutė
 
2013-04-24 06:00
Mediniai langai suteikia prabangos ir natūralumo įspūdį, bet savo savybėmis nėra pranašesni už plastikinius. dulley.com nuotrauka
Prieš 15-20 me­tų ir bu­tų, ir pri­va­čių na­mų gy­ven­to­jai ma­siš­kai kei­tė me­di­nius lan­gus į plas­ti­ki­nius, nes ti­kė­jo­si ne tik dau­giau ši­lu­mos, bet ir gro­žio, ne­va eu­ro­pie­tiš­ko įvaiz­džio. Ta­čiau da­bar me­di­niai lan­gai, kaip na­tū­ra­lu­mo ir pres­ti­žo sim­bo­lis, vėl grįž­ta į ma­dą.

Anuo­met me­di­niai lan­gai bu­vo ne­pa­gei­dau­ja­mi ne vien kaip sti­liaus at­gy­ve­na. Tie­siog dau­gu­mos jų rė­mai, ati­tar­na­vę po­rą de­šimt­me­čių, taip iš­si­krai­py­da­vo, kad ne­pa­dė­da­vo jo­kie su­ver­ži­mai. Šal­tis trauk­da­vo ne tik pro rė­mų ply­šius, bet ir per ne­san­da­rius stik­lų įtvir­ti­ni­mus. Ne­gel­bė­jo nė jų kam­šy­mas. LŽ kal­bin­ti pa­šne­ko­vai už­ti­kri­no, kad šiuo­lai­ki­niai me­di­niai lan­gai nė iš to­lo ne­pa­na­šūs į so­viet­me­čio ga­mi­nius.

Kai­na už grožį

Nau­ji me­di­niai lan­gai ga­li bū­ti bet ko­kios for­mos ir bet ko­kio ti­po. To­kius anks­čiau ma­ty­da­vo­me tik už­sie­ny­je. Šian­dien mū­sų ša­ly­je po­pu­lia­riau­si eu­ro­pie­tiš­ko ti­po lan­gai, ati­da­ro­mi į vi­dų. Ta­čiau ga­min­to­jai siū­lo ir skan­di­na­viš­ko ti­po lan­gus, ku­rie at­si­ve­ria į iš­orę, taip pat ang­liš­ko sti­liaus ga­mi­nius. Šie lan­gai ati­da­ro­mi ke­liant vie­ną jų da­lį aukš­tyn.

Bend­ro­vės "Meg­ra­me" rin­ko­da­ros ir par­da­vi­mo va­do­vė Lau­ra Ma­ge­lins­kie­nė tvir­ti­no, kad me­di­nius lan­gus daž­niau­siai ren­ka­si kul­tū­ros pa­vel­dui pri­skir­tą pa­sta­tą re­mon­tuo­jan­tys sta­ty­bi­nin­kai ar­ba žmo­nės, be­si­ku­rian­tys in­di­vi­dua­liuo­se na­muo­se. Bu­tuo­se jie mon­tuo­ja­mi re­čiau, bet pa­si­tai­ko to­kių pa­gei­da­vi­mų. "Me­di­nius lan­gus ren­ka­si tie, ku­riems pa­tin­ka me­dis. Už na­tū­ra­lu­mą žmo­nės su­tin­ka mo­kė­ti šiek tiek dau­giau", - sa­kė L.Ma­ge­lins­kie­nė.

Me­di­niai lan­gai maž­daug 20 proc. bran­ges­ni už ana­lo­giš­kus plas­ti­ki­nius, bet jų eksp­loa­ta­ci­jos sa­vy­bės per­ne­lyg ne­sis­ki­ria. Kai­na pri­klau­so nuo di­zai­no, stik­lo pa­ke­to ir ki­tų sa­vy­bių. "Meg­ra­me" at­sto­vė pa­ti­ki­no, kad pa­gal ši­lu­mos su­lai­ky­mą, il­gaam­žiš­ku­mą plas­ti­ki­niai ir me­di­niai lan­gai yra ly­gia­ver­čiai. Ta­čiau žmo­nes trau­kia na­tū­ra­lu­mas ir di­des­nės di­zai­no ga­li­my­bės, mat me­di­nį rė­mą ga­li­ma nu­da­žy­ti ko­kia no­ri spal­va.

Ki­ti LŽ kal­bin­ti lan­gų ga­min­to­jai pa­tvir­ti­no, kad me­di­nių lan­gų po­pu­lia­ru­mas la­biau­siai di­dė­ja dėl jų ga­my­bai nau­do­ja­mų na­tū­ra­lių me­džia­gų. Da­bar me­džio raš­tą žmo­nės pa­pras­tai no­ri iš­ryš­kin­ti, o ne pa­slėp­ti po da­žų sluoks­niu. "Dau­ge­lis ren­ka­si tik la­kuo­tą me­die­ną ar­ba da­žy­tą to­kiais da­žais, ku­rie iš­ryš­ki­na jos raš­tą, - pa­sa­ko­jo bend­ro­vės "Rū­du­pis" at­sto­vas Ne­ri­jus Kaz­laus­kas. - Da­bar tu­rė­ti me­di­nius lan­gus - pres­ti­žas. Jei sta­to­mas na­mas di­de­lis, pro­jek­tas bran­gus, daž­niau­siai lan­gų rė­mai ga­mi­na­mi iš me­džio."

Rei­kia nuo­la­ti­nės priežiūros

N.Kaz­laus­kas tei­gė, kad me­di­niai lan­gai nė­ra nei šil­tes­ni, nei šal­tes­ni už plas­ti­ki­nius, mat ši­lu­mos su­lai­ky­mas la­biau pri­klau­so nuo stik­lo pa­ke­to. Ta­čiau jis pa­brė­žė, jog lai­kui bė­gant lan­gai iš me­džio ma­žiau iš­si­krai­po.

Pa­šne­ko­vas ne­slė­pė, kad il­gaam­žiš­ku­mas la­bai pri­klau­so nuo lan­gų prie­žiū­ros. Pa­sak N.Kaz­laus­ko, me­di­nį lan­go rė­mą kas pen­ke­rius me­tus rei­kia at­nau­jin­ti, o kar­tą per me­tus - nu­va­ly­ti ir iš­tep­ti ap­sau­gi­ne prie­mo­ne.

Ta­čiau ki­tų įmo­nių at­sto­vai ti­ki­no, kad taip daž­nai jų tai­sy­ti ne­rei­kia. "Ko­ky­biš­ki kli­juo­to me­džio lan­gų rė­mai lai­ko bent 10 me­tų - to­kiam lai­kui su­tei­kia­ma ga­ran­ti­ja", - aiš­ki­no L.Ma­ge­lins­kie­nė. Ji tik re­ko­men­da­vo ne­ap­leis­ti lan­gų ir du­kart per me­tus nu­va­ly­ti rė­mus spe­cia­liu skys­čiu bei iš­tep­ti ap­sau­gi­niu pie­ne­liu.

Bend­ro­vės "Do­le­na" par­da­vi­mo sky­riaus va­dy­bi­nin­kas Gied­rius Kas­pu­tis taip pat tvir­ti­no, jog ne­bū­ti­na kas pen­ke­rius me­tus at­nau­jin­ti me­di­nių de­ta­lių. "Kad to rei­kė­tų, tu­ri bū­ti la­bai ne­pa­lan­kios są­ly­gos. Aiš­ku, jei at­si­ran­da me­cha­ni­nių pa­žei­di­mų, ta­da rė­mą ge­riau­sia tvar­ky­ti iš kar­to, kad ne­įsi­mes­tų drėg­mė", - kal­bė­jo va­dy­bi­nin­kas. Bet jei lan­gams nie­ko ne­įp­ras­ta ne­nu­tin­ka, pa­sak G.Kas­pu­čio, jie ga­li bū­ti dar stip­res­ni ir pa­tva­res­ni ne­gu plas­ti­ki­niai. Tai esą pui­kiai ilius­truo­ja bal­ko­no du­rys me­di­niais ir plas­ti­ki­niais rė­mais, nes bū­tent plas­ti­ki­nės grei­čiau iš­kryps­ta ir ima su­nkiau da­ri­nė­tis.

Pa­šne­ko­vas pa­brė­žė, kad nau­ji me­di­niai lan­gai ne­ga­li bū­ti ly­gi­na­mi su kai kur dar li­ku­siais so­vie­ti­niais lan­gais se­nos sta­ty­bos dau­gia­bu­čiuo­se. "Tais lai­kais rė­mai bū­da­vo la­bai siau­ri, da­žy­ti alie­ji­niais da­žais, o šie grei­tai su­trū­ki­nė­da­vo. Tin­ka­mai pri­žiū­ri­mas nau­jas me­di­nis lan­gas ga­li per­gy­ven­ti ir na­mo šei­mi­nin­ką", - ti­ki­no G.Kas­pu­tis.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Lie­tu­vos pi­lie­ti, keis­ki­mės ir pa­keis­ki­me sa­vo at­ei­tį Lie­tu­vo­je. Są­ži­nin­gai at­li­ki­me par­ei­gą Lie­tu­vai ir dėl sa­vęs 2016 me­tų LR Sei­mo rin­ki­muo­se. 
Du Lie­tu­vos Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų bū­riai šį sa­vait­ga­lį da­ly­vau­ja Lat­vi­jo­je vyks­tan­čio­se lau­ko tak­ti­nė­se pra­ty­bo­se, pra­ne­šė Krašto ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja.
Bu­da­peš­te šeš­ta­die­nį vė­lai va­ka­re Bu­da­peš­to cen­trą su­krė­tė stip­rus „ne­ži­no­mos kil­mės“ spro­gi­mas, nuo ku­rio nu­ken­tė­jo du pro šalį ėję po­li­ci­nin­kai.
Jor­da­ni­jos sos­ti­nė­je sek­ma­die­nį nu­šau­tas įžy­mus ra­šy­to­jas Na­he­das Hat­ta­ras; iš­puo­lis įvy­ko Ama­ne prie teis­mo, ku­ria­me jam ke­tin­ta par­eikš­ti kal­ti­ni­mus is­la­mo įžei­di­mu, padarytu da­li­jan­tis ka­ri­ka­tū­ra, [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
1943 me­tų rug­sė­jo 23 die­ną na­ciai ir jų tal­ki­nin­kai ga­lu­ti­nai lik­vi­da­vo Vil­niaus ge­tą. Prieš 22 me­tus ši da­ta ofi­cia­liai įtei­sin­ta kaip Lie­tu­vos žy­dų ge­no­ci­do au­kų at­mi­ni­mo die­na. Šį kar­tą [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Vo­kie­čių gat­vė­je, ne­se­niai du­ris at­vė­rė „I­liu­zi­jų mu­zie­jus“. To­kių vi­sa­me pa­sau­ly­je yra vos ke­li, bet ir tie – la­biau moks­li­nės pa­krai­pos, o lie­tu­viš­ka­me iliu­zi­jų [...]
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
„Skry­bė­lai­čių ka­ra­lie­nė“ – tai is­to­ri­ja apie pa­grin­di­nės vei­kė­jos gy­ve­ni­mo ke­lio­nę ir jos virs­mą, kai drą­sa ir ryž­tas pa­de­da įveikti di­džiau­sius iš­ban­dy­mus.
Len­ki­jai 2,5 me­tų ati­dė­jus bend­ro du­jo­tie­kio pro­jek­to (GIPL) įgy­ven­di­ni­mo pa­bai­gą, Lie­tu­vos du­jų per­da­vi­mo bend­ro­vė „Am­ber Grid“ tu­rės nu­trauk­ti jau pa­skelb­tus vamz­džių pirkimo ir du­jo­tie­kio [...]
Po už­sie­nio ša­lis ke­lia­vę tu­ris­tai iš Lie­tu­vos pir­mą­jį šių me­tų pus­me­tį ten iš­lei­do 409,7 mln. eu­rų – 15,6 proc. dau­giau nei 2015 me­tų sau­sio-bir­že­lio mė­ne­siais. Po Lietuvą su vie­na [...]
Sos­ti­nės ta­ry­bai ne­pri­ta­rus Vil­niaus kli­ni­ki­nės li­go­ni­nės reor­ga­ni­za­ci­jai, jos fi­lia­le An­ta­kal­nio li­go­ni­nė­je vis­tiek tu­rė­tų įsi­kur­ti Ge­ria­tri­jos cen­tras,  skir­tas su senėjimo pro­ce­sais su­si­ju­sioms [...]
Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Alek­sand­ras Udal­co­vas ne­įti­ki­no Šiau­lių va­do­vy­bės, kad cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je rei­kė­tų pa­lik­ti sovietmečiu sta­ty­tą pa­mink­lą.
Ne­leng­vą per­ga­lę „Te­te-a-Te­te Ca­si­no-LKL“ čem­pio­na­te iš­ko­vo­jo „Žal­gi­rio“ krep­ši­nin­kai. Kau­nie­čiai na­muo­se 90:70 palaužė „Ju­ven­tus“ eki­pą.
Šeš­ta­die­nį Klai­pė­do­je ir Šiau­liuo­se star­ta­vo nau­ja­sis 2017m.Lie­tu­vos mo­te­rų rankinio ly­gos var­žy­bos.
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Sep­ty­nių vai­kų ma­ma, dvie­jų anū­kų mo­čiu­tė, tink­la­raš­čio 7tas­kai.lt au­to­rė, rek­la­mos agen­tū­ros „Ad­ca­cao“ įkū­rė­ja ir kū­ry­bos va­do­vė, pro­jek­to „Kūrybinės par­tne­rys­tės“ da­ly­vė, [...]
Ang­lų kal­bos mo­ky­ma­sis tarp Lie­tu­vos moks­lei­vių pa­pli­tęs tiek pat, kiek vi­du­ti­niš­kai Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES). Pa­gal ru­sų kal­bos mo­ky­mą­si Bal­ti­jos ša­lys smar­kiai len­kia kitas Eu­ro­pos vals­ty­bes.
Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos (STT) par­ei­gū­nai, iš­ana­li­za­vę tei­sės ak­tus, reg­la­men­tuo­jan­čius pri­ėmi­mą į Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų mo­kyk­las, pa­da­rė iš­va­das, jog būtina to­bu­lin­ti tei­sės [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Nau­jas in­ter­ne­to var­to­to­jų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad nuo in­ter­ne­to pri­klau­so­mi as­me­nys ga­li tu­rė­ti ir dau­giau psichikos svei­ka­tos prob­le­mų.
Ru­duo dar tik pra­si­dė­jo, ta­čiau per­ša­li­mo li­gos jau ima plis­ti. Per­mai­nin­gi orai ir ne­pa­kan­ka­mas rū­pi­ni­ma­sis sa­vo bei šei­mos na­rių svei­ka­ta daž­nai le­mia vie­ną ne­ma­lo­niau­sių ir su­nkiau­siai prog­no­zuo­ja­mų [...]
Bū­ti­ny­bė kas­dien kel­tis ir dirb­ti nuo de­vin­tos va­lan­dos yra la­biau­siai pa­pli­tu­si kan­ki­ni­mo for­ma šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je, tei­gia­ma Oks­for­do uni­ver­si­te­to pro­fe­so­riaus Pa­ulo Kelley at­lik­to ty­ri­mo [...]
„Šno­be­lio“ pre­mi­jos įteik­tos moks­li­nin­kams, ku­rie ty­ri­nė­jo me­la­gius, žiur­kėms už­mo­vė kel­nes ar­ba gyveno kaip žvė­rys.
Komentarai
Dienos klausimas
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami