Mėsa – pirkti užšaldytą ar šaldyti namuose

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2015-10-30 19:00
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2015-10-30 19:00
Ritos Stankevičiūtės (LŽ) nuotrauka
Ar ži­no­te, kad kas­dien vie­nas Lie­tu­vos gy­ven­to­jas su­var­to­ja apie 180 g mė­sos?  Ir, jei triu­šie­nos, jau­te­nos ar ėrie­nos par­da­vi­mai svy­ruo­ja dėl pa­čių įvai­riau­sių prie­žas­čių, pa­vyz­džiui, šven­čių, viš­tie­nos ir kiau­lie­nos – sta­bi­liai au­ga.

Spe­cia­lis­tai pa­ste­bi dar vie­ną ten­den­ci­ją – ša­lies gy­ven­to­jai lin­kę įsi­gy­ti švie­žios mė­sos dau­giau ak­ci­jų me­tu ir ją na­mie už­šal­dy­ti, ar­ba iš­kart pirk­ti šal­dy­tą pro­duk­ci­ją. Yra įvai­rių bū­dų, kaip kuo il­giau iš­sau­go­ti mė­sos pro­duk­tus švie­žius. Ku­rį iš jų rink­tis?

„Be­veik vi­si mais­to pro­duk­tai, sie­kiant juos iš­lai­ky­ti il­giau, ga­li bū­ti džio­vi­na­mi, rū­ko­mi, ma­ri­nuo­ja­mi ar rau­gi­na­mi, ta­čiau tik šal­dant iš­lie­ka ne­pa­ki­tu­si mais­to struk­tū­ra bei sko­nis, – sa­ko ser­ti­fi­kuo­tas mi­ty­bos spe­cia­lis­tas Ge­di­mi­nas Či­žaus­kas. – Be to, šal­dy­ti ga­li­ma ne tik pro­duk­tus, bet ir pa­tie­ka­lus.“ Mi­ty­bos spe­cia­lis­tai at­krei­pia dė­me­sį, kad šal­dy­mas yra vie­nas svei­kiau­sių pro­duk­tų iš­sau­go­ji­mo bū­dų – už­šal­džius, pro­duk­tuo­se iš­lie­ka ge­ro­kai dau­giau vi­ta­mi­nų nei, pa­vyz­džiui, kon­ser­vuo­jant la­bai svar­bu tin­ka­mai už­šal­dy­ti mė­są, taip pat – ir vė­liau ją tin­ka­mai at­šil­dy­ti, kad ji ne­pra­ras­tų na­tū­ra­laus sko­nio, sa­vo mais­tin­gų­jų bei or­ga­niz­mui nau­din­gų sa­vy­bių. Ga­lų ga­le, kad iš­vis bū­tų tin­ka­ma var­to­ti.

G. Či­žaus­ko tei­gi­mu, ko­ky­biš­kos už­šal­dy­tos mė­sos ga­li­ma nu­si­pirk­ti par­duo­tu­vė­se, ta­čiau rei­kė­tų ži­no­ti ke­le­tą la­bai svar­bių da­ly­kų: „Vi­sų pir­ma, ven­ki­te per­šal­dy­tos mė­sos – to­kios, ku­rios pa­kuo­tė­je aiš­kiai ma­to­mi su­si­kon­cen­tra­vę le­do kris­ta­lai ir šerkš­nas. Per­šal­dy­ta mė­sa, ją at­šil­džius, bus iš­sau­sė­ju­si. Taip pat svar­bu, kad pa­kuo­tė­je ne­bū­tų iš­bė­gu­sių skys­čių – daž­niau­siai jie yra raus­vos spal­vos. Pra­ra­du­si na­tū­ra­lius skys­čius mė­sa bus ne­sul­tin­ga, be to, ne­liks ir sko­ni­nių sa­vy­bių. Šal­dy­tos mė­sos pa­kuo­tė ne­tu­ri bū­ti pa­žeis­ta, nes į vi­dų pa­te­kęs oras su­da­ro pa­lan­kias są­ly­gas mė­sai grei­čiau ges­ti.“ Spe­cia­lis­tas pa­brė­žia, kad at­šil­dy­ti mė­są ir­gi rei­kia mo­kė­ti: tai rei­kia da­ry­ti ne kam­ba­rio tem­pe­ra­tū­ro­je, bet šal­dy­tu­ve, ir, kas la­bai svar­bu – lė­tai. Bū­tent lė­tai at­šil­dant mė­są jos su­ltys, su­si­da­riu­sios iš iš­tir­pu­sių le­do kris­ta­lų, vėl įsi­ge­ria į au­di­nį, tad mė­sa ne­pra­ran­da su­ltin­gu­mo. Lė­tai at­šil­da­mi di­de­li mė­sos ga­ba­lai ati­tirps­ta per ke­lias die­nas, o ma­ži ga­ba­liu­kai – per 24 va­lan­das. Svar­bu at­min­ti, kad kar­tą at­šil­dy­tas pro­duk­tas pa­kar­to­ti­nai ne­be­šal­do­mas.

Par­duo­tu­vė­je ga­li­ma įsi­gy­ti ne tik šal­dy­tų mė­sos pro­duk­tų, bet ir jau par­uoš­tų už­šal­dy­tų pa­tie­ka­lų: įvai­rių keps­ne­lių, džiū­vė­sė­liais pa­deng­tos fi­lė, ki­tų kep­ti par­uoš­tų ga­mi­nių. Mi­ty­bos spe­cia­lis­tų tei­gi­mu, ruo­ši­nių ko­ky­bė pri­klau­so nuo mė­sos rū­šies – pa­ta­ria­ma daž­niau rink­tis bal­tą, pa­vyz­džiui, viš­tie­nos, nei rau­do­ną mė­są. Spe­cia­lis­tų nuo­mo­ne, jei pus­ga­mi­niai yra lai­ko­mi tem­pe­ra­tū­ro­je, nu­ro­dy­to­je ant pa­kuo­tės, o var­to­to­jas juos par­uo­šia lai­ky­da­ma­sis nu­ro­dy­tos par­uo­ši­mo ins­truk­ci­jos, to­kių pus­ga­mi­nių mais­ti­nė ver­tė bei ko­ky­bė iš­lie­ka to­kia pat, kaip ir švie­žiai par­uoš­tų. Ži­no­ma, rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį ir į pus­ga­mi­nio su­dė­tį – rink­tis to­kį, ku­ria­me nė­ra var­to­ti ne­re­ko­men­duo­ja­mų mais­to prie­dų. At­šil­dy­ti mė­sos keps­ne­lių ne­rei­kia – jie bū­na jau iš kar­to par­uoš­ti kep­ti.

Šal­dy­tos mė­sos ko­ky­bė la­bai pri­klau­so nuo tem­pe­ra­tū­ros ir truk­mės – šal­dant ga­myk­lo­je, kai ap­lin­kos tem­pe­ra­tū­ra yra že­mes­nė kaip mi­nus 30 °C, grei­tai ga­li­ma pa­siek­ti –18 °C pro­duk­to vi­di­nę tem­pe­ra­tū­rą, tad vi­sos sko­ni­nės sa­vy­bės yra tar­si už­kon­ser­vuo­ja­mos, o ati­tir­pin­tas ga­mi­nys ne­pra­ran­da na­tū­ra­lios drėg­mės. Be to, ga­myk­lo­je mė­sa už­šal­do­ma va­do­vau­jan­tis ko­ky­bės stan­dar­tais, už­ti­kri­nan­čiais, kad at­šil­dy­tas pro­duk­tas bus ti­krai ge­ros ko­ky­bės. Šal­dant mė­są na­muo­se, įpras­to­se šal­dy­mo ka­me­ro­se, net ir su grei­to už­šal­dy­mo funk­ci­ja, daž­niau­siai ne­įma­no­ma pa­siek­ti rei­kia­mos tem­pe­ra­tū­ros ir pro­ce­sas už­si­tę­sia. Jei mė­sa šą­la ir per lė­tai, jos pa­vir­šius pa­si­den­gia le­do kris­ta­lais, ku­rie vė­liau, at­šy­la, iš­bė­ga kar­tu su su­lti­mis ir mė­sa lie­ka sau­sa bei ne to­kia ska­ni. Taip pat ne­ge­rai ir jei mė­sa už­šal­do­ma ypač grei­tai – le­do kris­ta­lai ne­spė­ja su­si­da­ry­ti ir gau­na­mas tie­siog le­do ga­ba­las.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Kam šaldyti?  88.119.150.87 2015-11-04 12:42:51
Mėsą reikia pirkti šviežią. Jos gi visada yra
2 1  Netinkamas komentaras
Šian­dien į Lie­tu­vą at­vyks­ta Bel­gi­jos rotacinių pa­jė­gų ka­riai.
Eks­per­tai ir apž­val­gi­nin­kai ma­no, kad pa­sta­rie­ji ket­ve­ri me­tai mū­sų ša­liai ne­ta­po pro­ver­žio lai­ko­tar­piu. Esą reikš­min­ges­nius val­džios lai­mė­ji­mus ga­li­ma su­skai­čiuo­ti ant vienos ran­kos pirš­tų. [...]
Po­pie­žiaus Pra­nciš­kaus pa­stan­gos pa­ge­rin­ti san­ty­kius su Gru­zi­jos or­to­dok­sais šeš­ta­die­nį pa­ty­rė smū­gį, kai Or­to­dok­sų Baž­ny­žios pa­triar­cha­tas nu­spren­dė ne­pa­siųs­ti savo ofi­cia­lios de­le­ga­ci­jos [...]
Vi­di­nių ne­su­ta­ri­mų kre­čia­mos Is­pa­ni­jos so­cia­lis­tų par­ti­jos va­do­vai šeš­ta­die­nį ren­ka­si į su­si­ti­ki­mą, ku­ris ga­li iš­trauk­ti ša­lį iš už­si­tę­su­sios po­li­ti­nės ak­la­vie­tės ir nu­spręs­ti par­ti­jos [...]
Į Vil­nių Na­pa­leo­nas Kit­kaus­kas at­vy­ko 1960-ai­siais, bai­gęs stu­di­jas Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te, tai­gi jau 56 me­tai, kai yra vil­nie­tis.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
Ne me­mo­ria­li­nis mu­zie­jus. Bet ir ne lan­ky­to­jams ne­priei­na­mos sau­gyk­los, ku­rio­se pa­pras­tai pri­glo­bia­mi iš­ki­lių žmo­nių as­me­ni­nių daik­tai, įskai­tant bib­lio­te­kas, su­kaup­tus rin­ki­nius, įvai­rią ar­chy­vi­nę [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nė­je fil­har­mo­ni­jo­je spa­lio 6-ąją vyks Sau­liaus Lip­čiaus gy­ve­ni­mo 70-me­čiui ir kū­ry­bi­nės veik­los 50-me­čiui skir­tas ju­bi­lie­ji­nis kon­cer­tas „Ro­man­ti­kai – ro­man­ti­kams“. Nuo [...]
Vil­niu­je bai­gia­ma­ja­me Ino­va­ci­jų sa­vai­tės ren­gi­ny­je šeš­ta­die­nį ren­gia­mas ro­bo­tų par­adas ir ko­vos, bepiločių or­lai­vių pa­si­ro­dy­mai.
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Res­pub­li­ki­nė Kau­no li­go­ni­nė pir­ko dar­bus iš vie­nų ran­go­vų, o ga­vo iš ki­tų. Bend­ro­vei „Ir­dai­va“ jos su­bran­go­vė „Nis­ka­ma“ su­mo­kė­jo 478 tūkst. eu­rų už perleistą ga­li­my­bę re­mon­tuo­ti [...]
Klai­pė­dos uos­to pie­ti­nė­je da­ly­je per pu­san­trų me­tų įreng­ta pir­mo­ji dvie­jų ly­gių san­kry­ža pa­leng­vins trau­ki­nių ir ma­ši­nų ju­dė­ji­mą. Es­ta­ka­dos pro­jek­tas kai­na­vo dau­giau kaip 4 mln. eu­rų.
Pa­ne­vė­žio val­džia nu­ta­rė, kad ga­li­my­bės iš­si­mau­dy­ti na­muo­se ne­tu­rin­tiems mies­tie­čiams ge­riau­sia vie­ta tai da­ry­ti – pa­tal­pos pa­sta­te, ku­ria­me vei­kia Ne­mu­no po­lik­li­ni­ka. Jos darbuotojams toks su­ma­ny­mas [...]
Dar šie­met Ša­kių cen­tre tu­rė­tų iš­kil­ti pa­mink­las lie­tu­vių kal­bai. Ją sim­bo­li­zuos Ne­prik­lau­so­my­bės gat­vės alė­ja žen­gian­čios za­na­vy­kės mer­gai­tės skulp­tū­ra ir lietuviškos abė­cė­lės rai­dės [...]
Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je penk­ta­die­nį li­go­ni­nė­je mi­rė ško­tų bok­si­nin­kas Mi­ke'as To­wel­las, pa­ty­ręs su­nkią sme­ge­nų traumą ko­vos me­tu.
Nuo ki­to se­zo­no „SMScre­dit.lt A ly­go­je“ ne­bus ri­bo­ja­mas Eu­ro­pos Są­jun­gos pi­lie­ty­bę tu­rin­čių žai­dė­jų skai­čius. Tuo tar­pu le­gio­nie­riams iš ne ES ša­lių bus tai­ko­mas pereinamasis tre­jų me­tų [...]
Lie­tu­vos ak­lų­jų bib­lio­te­ka šio­mis die­no­mis ne­įp­ras­tai šur­mu­liuo­ja: vi­si džiau­gia­si iš Rio de Ža­nei­ro grį­žu­siais bend­ra­dar­biais „auk­si­niais ber­niu­kais“, par­olim­pi­nius aukso me­da­lius par­ve­žu­siais [...]
Jau šį pir­ma­die­nį, spa­lio 3 die­ną, Vil­niaus vo­kie­čių bend­ruo­me­nės an­samb­lis at­liks pro­tė­vių dai­nas sos­ti­nė­je, Vo­kie­čių gat­vė­je. Čia bus pa­ka­bin­ta ir at­mi­ni­mo len­te­lė vokiečių kal­ba. Pen­kio­li­ka [...]
Ne­ga­li­te pa­kęs­ti sto­vė­ti ei­lė­je prie sa­vo mėgs­ta­mo res­to­ra­no? Ja­po­ni­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­ja „Nis­san“ su­gal­vo­jo iš­ma­nų bū­dą, ku­ris ti­krai pa­tiks jūsų skau­dan­čioms ko­joms.
Šiuo me­tu ga­lio­jan­čią de­šimt­ba­lę ver­ti­ni­mo sis­te­mą Lie­tu­vos uni­ver­si­te­tuo­se ke­ti­na­ma pa­keis­ti iki ki­to rug­sė­jo.
Rug­sė­jis mus pa­si­ti­ko šil­tais orais, ir bu­vo grau­du skir­tis su at­os­to­go­mis. Jei pūs­tų šal­ti, bjau­rūs vė­jai su lie­tu­mi, tai psi­cho­lo­giš­kai bū­tų ti­krai leng­viau dar­buo­tis. Tačiau ši­lu­ma taip [...]
Pa­sau­lio kli­ma­tas iki 2050 me­tų at­šils dviem laips­niais Cel­si­jaus ir per­žengs ri­bą, ro­dan­čią, kad kli­ma­to po­ky­čių pro­ce­sas įgi­jo pa­vo­jin­gą mas­tą, ket­vir­ta­die­nį perspėjo sep­ty­ni iš­ki­lūs [...]
Ki­ni­jos kom­pa­ni­ja „Nex­tEV“ ku­ria elek­tri­nę su­per­ma­ši­ną, ku­ri, por­ta­lo elec­trec.co tei­gi­mu, gal­būt at­ei­ty­je da­ly­vaus su­pe­re­lek­tro­mo­bi­lių „Formula E“ var­žy­bo­se.
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Užg­rū­din­ti vai­kai ser­ga re­čiau. At­ša­lus orams ne­ga­li­me vai­ko pa­vers­ti mi­mo­za, sau­go­ma nuo vė­jo gū­sio. Kaip iš­la­vi­ruo­ti, kad grūdindami jo ne­su­sarg­din­tu­me.
Jei vai­ko he­mog­lo­bi­no kie­kis ma­žas, tė­vai ga­li ne­rtis iš kai­lio grū­din­da­mi, ta­čiau li­gos vis tiek kibs. Kaip su­stip­rin­ti krau­ją prasidėjus li­gų se­zo­nui?
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip vertinate padėtį Lietuvoje per pastaruosius 4 metus?
Teigiamai. Pasiekta daug svarbių laimėjimų
Neutraliai. Pasirodėme neblogai, bet tikėjausi geriau
Neigiamai. Neišspręsta nei viena opi šaliai problema
Man tas pats. Niekada čia niekas nepasikeis
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami