Metas planuoti velykinį stalą

lzinios.lt portalas@lzinios.lt 2016-03-22 18:26
lzinios.lt
portalas@lzinios.lt 2016-03-22 18:26
Organizatorių nuotraukos
Svar­biau­sia pa­va­sa­rio šven­tė ne­nu­mal­do­mai ar­tė­ja, tad pats me­tas puo­šti na­mus bei pla­nuo­ti ve­ly­ki­nio sta­lo vai­šes. 

Vis­gi įsi­su­kus į dar­bus ne­re­tai pri­trūks­ta lai­ko vis­ką su­spė­ti ar ap­gal­vo­ti. Prieš strim­gal­viais le­kiant į pre­ky­bos cen­trus, spe­cia­lis­tė pa­ta­ria su­si­da­ry­ti pla­ną, ką ruo­ši­te pa­ti, o ką ga­li­te už­si­sa­ky­ti ar nu­si­pirk­ti jau pa­ga­min­tą. Taip liks dau­giau lai­ko, ku­rį ga­lė­si­te skir­ti na­mų puo­šy­bai ir mar­gu­čių de­ko­ra­vi­mui kar­tu su šei­ma.

Anuo­met Ve­ly­kų šven­tei kai­mo mo­te­rys ruo­šda­vo­si nuo pir­mų­jų ka­len­do­ri­nio pa­va­sa­rio die­nų. Tuo tar­pu šian­dien dau­ge­lio šei­mų lai­kas pla­nuo­ja­mas kiek ki­taip. Kai ten­ka strim­gal­viais lėk­ti į dar­bą, dar­že­lį, mo­kyk­lą, su­dė­tin­gų pa­tie­ka­lų ruo­ši­mui ne­lie­ka lai­ko. „Daž­niau­siai Ve­ly­kas šven­čia­me mū­sų na­muo­se, kur su­si­ren­ka gau­sus bū­rys gi­mi­nai­čių. Ge­riau­siu at­ve­ju spė­ju iš­kep­ti tra­di­ci­nę Ve­ly­kų bo­bą“, – apie pa­si­ruo­ši­mą Ve­ly­koms pa­sa­ko­ja vers­li­nin­kė, dvie­jų vai­kų ma­ma Vik­to­ri­ja Čep­li­kė. –“Vis­gi va­do­vau­juo­si ver­ty­bė­mis, jog svar­biau­sia yra ko­ky­biš­kai pra­leis­ti lai­ką su šei­ma, o mais­tą vi­suo­met ga­li­ma už­si­sa­ky­ti ar nu­si­pirk­ti par­uoš­tą“. Iki Ve­ly­kų sek­ma­die­nio rei­kia pa­da­ry­ti daug ki­tų dar­bų, į ku­riuos ma­ma įtrau­kia ir du­kras: kar­tu de­ko­ruo­ja mar­gu­čius, puo­šia sta­lą kark­lo ša­ke­lė­mis („ka­čiu­kais“), gel­to­nais nar­ci­zais ar ža­liuo­jan­čiais žel­me­ni­mis.

Svar­bu pla­nuo­ti iš anksto

Anot lie­tu­viš­kas tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­čio res­to­ra­no „Ber­ne­lių užei­ga“ ga­my­bos va­do­vės Ra­sos Va­si­liaus­kai­tės, no­rint rim­tai pa­si­ruoš­ti šven­tei, Ve­ly­kų sta­lą bū­ti­na su­sip­la­nuo­ti iš anks­to. Svar­bu tin­ka­mai pa­ma­ri­nuo­ti mė­są, o kai ku­riuos vy­nio­ti­nius, kum­pius ar py­ra­gus iš­si­kep­ti prieš šven­ti­nį sek­ma­die­nį. Tech­no­lo­gė pa­ta­ria jau sa­vai­tės pra­džio­je aps­vars­ty­ti, ką ga­min­si­te pa­ti, o ką už­si­sa­ky­si­te jau par­uoš­tą. „Lie­tu­viams ne­sve­ti­mas mais­to kul­tas. Ne­re­tai ap­si­lan­kę tur­gu­je ar par­duo­tu­vė­je, nu­si­per­ka­me kur kas dau­giau, nei su­val­go­me per tas die­nas, ką jau kal­bė­ti apie il­gą pa­si­ruo­ši­mą šven­tei. To­dėl pla­na­vi­mas lei­džia ge­ro­kai su­tau­py­ti“, – sa­ko R.Va­si­liaus­kai­tė.

Tech­no­lo­gė at­krei­pia dė­me­sį, jog šian­dien kur kas spar­tes­niu tem­pu gy­ve­nan­čiai mo­te­riai vis su­dė­tin­giau skir­ti daug lai­ko mais­to ga­my­bai, to­dėl po­pu­lia­rė­ja pa­slau­ga, siū­lan­ti už­si­sa­ky­ti šven­ti­nius pa­tie­ka­lus ir juos iš­si­neš­ti Ve­ly­kų iš­va­ka­rė­se.

Šiuo­lai­ki­nis Ve­ly­kų sta­las pri­me­na bajorišką

Anot R. Va­si­liaus­kai­tės, tra­di­ci­jos ir įpro­čiai nuo­lat kei­čia­si, to­dėl ant šiuo­lai­ki­nės šei­mos Ve­ly­kų sta­lo at­si­ran­da tiek tra­di­ci­nių, tiek mo­der­nes­nių pa­tie­ka­lų. Be svar­biau­sio ak­cen­to – mar­gu­čių, vie­ni po­pu­lia­riau­sių pa­tie­ka­lų – tai svies­ti­nis bei mal­tos mė­sos avi­nė­liai, ku­riems pa­si­ga­min­ti pri­rei­kia ne tik ži­nių, bet ir pa­tir­ties.

Šian­die­nis lie­tu­vių Ve­ly­kų sta­las iš­ties pri­me­na ba­jo­riš­ką, ant ku­rio bū­da­vo ne­ma­žai žvė­rie­nos ir avie­nos pa­tie­ka­lų. Prie mė­sos val­gių bū­da­vo pa­tie­kia­mi įvai­rių rū­šių krie­nai. Ve­ly­kų sta­las bu­vo ne­įsi­vaiz­duo­ja­mas be ve­ly­ki­nių ra­gai­šių, ban­dų, py­ra­gų su gry­bais ir ko­pūs­tais. Tuo tar­pu kvie­ti­niai ke­pi­niai bu­vo lai­ko­mi ge­ro gy­ve­ni­mo sim­bo­liu, tad sal­dų sta­lą nu­deng­da­vo py­ra­gai bei pa­grin­di­nis Ve­ly­kų sta­lo ak­cen­tas – Ve­ly­kų bo­ba.

Tra­di­ci­nis mar­gu­čių da­žy­mas svo­gū­nų lukš­tais vis dar po­pu­lia­rus vi­so­je Lie­tu­vo­je. Ta­čiau jei no­ri­te su šei­ma sma­giai ir nau­din­gai pra­leis­ti lai­ką kar­tu, iš­mė­gin­ki­te nau­jus bū­dus, kaip nė­ri­nių ar kris­ta­lų kli­ja­vi­mas, pie­ši­mas la­ku, da­žy­mas šil­ko au­di­niais ir dau­gy­bę ki­tų bū­dų. Mė­gau­ki­tės pa­si­ruo­ši­mu Ve­ly­kų šven­tei kar­tu su šei­ma!

.

..

Žymės:velykos •
Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Prieš 70 me­tų pir­mą­jį spek­tak­lį su­vai­di­nęs Lie­tu­vos Ru­sų dra­mos tea­tras (LRDT) nu­spren­dė ne­švęs­ti šios ju­bi­lie­ji­nės da­tos. Aiš­ki­na­ma, kad šven­tei nė­ra jo­kios pro­gos, o ju­bi­lie­jus tė­ra [...]
Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos va­do­vo Jo­no Mi­liaus at­lei­di­mo klau­si­mas iš­brauk­tas iš pir­ma­die­nio Vyriausybės po­sė­džio dar­bot­var­kės.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
Kuo per pa­sta­ruo­sius du de­šimt­me­čius la­biau­siai pa­si­žy­mė­jo Cen­tri­nės Azi­jos ša­lys? Svar­biu vaid­me­niu pa­sau­li­nė­je eko­no­mi­ko­je? O gal iki gy­vos gal­vos val­dan­čiais pre­zi­den­tais? Apie tai „Lie­tu­vos [...]
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Su Ka­ra­liš­kuo­ju fil­har­mo­ni­jos or­kes­tru Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ope­ros ir ba­le­to tea­tro sce­no­je rug­sė­jo 28 die­ną pa­si­ro­dys le­gen­di­nis maestro Char­les Du­toit.
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja at­si­sa­kė anks­čiau dek­la­ruo­tų pla­nų nai­kin­ti mo­bi­liai­siais te­le­fo­nais tei­kia­mo tarp­tink­li­nio ry­šio (roa­ming, – angl.) mokesčius ke­liau­jan­tiems eu­ro­pie­čiams.
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Rug­sė­jo 28-ąją tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti, ar at­si­ras mai­ti­ni­mo įmo­nė, ga­lin­ti ir no­rin­ti šie­met rū­pin­tis Kau­no „Ži­bu­rio“ mo­kyk­los auk­lė­ti­nių mai­ti­ni­mu. Kol mies­to val­di­nin­kai suka gal­vas, kaip [...]
Šį sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24 – 25 die­no­mis, Ita­li­jo­je Ma­džo­rės (Mag­gio­re) mies­te vy­ku­sia­me Pa­sau­lio Tau­tų ko­man­di­nio čem­pio­na­to fi­na­le pir­mą kar­tą da­ly­va­vo ir Lie­tu­vos rink­ti­nė. Ta­čiau Lie­tu­vos [...]
Sa­vait­ga­lį vy­ku­sia­me ket­vir­ta­ja­me reg­bio „Top“ ly­gos tu­re už­ti­krin­tas per­ga­les iš­ko­vo­jo tur­ny­ro favoritės Šiau­lių eki­pos.
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Šiuo­lai­ki­nia­me pa­sau­ly­je na­cio­na­li­nės bib­lio­te­kos tu­ri per­mąs­ty­ti sa­vo vaid­me­nį ir tap­ti vals­ty­bės so­cia­li­nio, tech­no­lo­gi­nio pro­ce­so da­li­mi. Tai lem­ta ir Na­cio­na­li­nei Martyno Maž­vy­do bib­lio­te­kai, [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vi­si ži­no, kad ta­ba­ko ga­mi­niai ken­kia svei­ka­tai, ir net nau­jo­sios e-ci­ga­re­tės ga­li tu­rė­ti kenks­min­gų tok­si­nų. Ta­čiau Tek­sa­so A&M uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kų ty­ri­mas at­sklei­dė, kad pats ni­ko­ti­nas [...]
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami