Mikrobangų krosnelės: naudoti negalima atsisakyti

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-03-01 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-03-01 06:00
Būtina laikytis saugaus atstumo nuo veikiančios krosnelės, nekaitinti joje produktų, kuriuose yra daug polinesočiųjų riebalų, pavyzdžiui, žuvų patiekalų, taip pat maisto, kuriame gausu aliejaus. LŽ archyvo nuotrauka
Grei­tai pa­šil­dy­ti mais­tą mi­kro­ban­gų kros­ne­lė­je yra la­bai pa­to­gu. Gal­būt net svei­ka, nes jo­je šil­dy­da­mi, skir­tin­gai nei kep­tu­vė­je, ne­nau­do­ja­me alie­jaus ar ki­tų rie­ba­lų. Ta­čiau moks­li­nin­kų at­lie­ka­mi ty­ri­mai at­sklei­džia ten­den­ci­ją, kad ne­ma­ža da­lis mi­kro­ban­gų kros­ne­lių vir­ši­ja leis­ti­ną elek­tro­mag­ne­ti­nės spin­du­liuo­tės nor­mą.

Mi­kro­ban­gų kros­ne­les daž­niau­siai nau­do­ja­me par­uoš­tam mais­tui šil­dy­ti, nors kai ku­rie ku­li­na­ri­jos vir­tuo­zai su­ge­ba jo­se keps­nius čirš­kin­ti ar­ba py­ra­gus kep­ti. Mi­kro­ban­gų kros­ne­lę ga­li­ma pa­nau­do­ti ir ki­to­kioms gud­ry­bėms, pa­vyz­džiui, no­rint leng­vai at­ver­ti aus­trių gel­de­les. Te­rei­kia su­dė­tas į lėkš­tę aus­tres už­deng­ti drėg­na šluos­te ir ke­lioms se­kun­dėms di­džiau­sio ga­lin­gu­mo re­ži­mu pa­šau­ti į kros­ne­lę – jos pa­čios at­si­vers.

Ta­čiau ti­kriau­siai ne kar­tą te­ko gir­dė­ti nuo­gąs­ta­vi­mų, kad mi­kro­ban­go­mis šil­dy­ti mais­tą nė­ra la­bai svei­ka. Daug įvai­rių moks­li­nių ir pseu­do­moks­li­nių teo­ri­jų sklan­do, ta­čiau pir­miau­sia de­rė­tų pa­brėž­ti, kad Pa­sau­lio svei­ka­tos or­ga­ni­za­ci­ja nė­ra nu­sta­čiu­si, kad mi­kro­ban­gų kros­ne­lių spin­du­liuo­ja­mos ban­gos kaip nors vei­kia var­to­to­jų svei­ka­tą. Už­sie­ny­je at­lik­ta ne­ma­žai šios sri­ties ty­ri­mų, ta­čiau spe­cia­lis­tai pri­pa­žįs­ta: tam, kad nu­sta­ty­tum il­ga­lai­kį ga­li­mą po­vei­kį, rei­kė­tų eks­pe­ri­men­tuo­ti ne vie­nus me­tus.

Nor­mas ati­ti­ko tik viena

Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to (VGTU) Ap­lin­kos ap­sau­gos ka­ted­ro­je dir­ban­tis pro­fe­so­rius ir vie­nas bui­ti­nių prie­tai­sų sklei­džia­ma elek­tro­ma­gen­ti­ne spin­du­liuo­te be­si­do­min­čių moks­li­nin­kų Pra­nas Bal­trė­nas kar­tu su ka­ted­ros la­bo­ran­tu Kęs­tu­čiu Ma­čai­čiu už­per­nai at­lik­da­mi ty­ri­mą iš­ma­ta­vo pen­kių skir­tin­gų ga­min­to­jų mi­kro­ban­gų kros­ne­lių sklei­džia­mą spin­du­liuo­tę. Tik vie­na iš tir­tų kros­ne­lių („Be­ko“) ne­vir­ši­jo nor­mos, o dvi kros­ne­lės (abi „Sam­sung“), kaip par­odė ty­ri­mas, leis­ti­nas spin­du­liuo­tės ri­bas per­žen­gė net veik­da­mos silp­niau­siu re­ži­mu.

„Pa­gal Lie­tu­vo­je ga­lio­jan­čias nor­mas, mi­kro­ban­gų kros­ne­lių elek­tro­mag­ne­ti­nio lau­ko ener­gi­jos srau­to tan­kis ne­ga­li vir­šy­ti 10,0 µW/cm2. Rei­kė­tų pa­žy­mė­ti, kad Lie­tu­vo­je nor­ma­ty­vai yra griež­ti ir orien­tuo­ti į var­to­to­jų ap­sau­gą. Pa­vyz­džiui, JAV lei­džia­ma net de­šimt kar­tų di­des­nė spin­du­liuo­tė. At­lik­da­mi ty­ri­mą iš­ma­ta­vo­me srau­to tan­kį iš vi­sų pu­sių. Nu­sta­tė­me, kad jis (ke­tu­riais at­ve­jais iš pen­kių) nor­mą vir­ši­ja tik iš prie­ki­nės kros­ne­lės pu­sės. Ekra­nuo­ti du­re­lių stik­lai, ku­rie tu­rė­tų su­lai­ky­ti spin­du­lius, vis dėl­to sa­vo dar­bo idea­liai ne­at­lie­ka. Tie­sa, spin­du­liuo­tė yra di­des­nė nei lei­džia­ma tik iki 30 cen­ti­me­trų at­stu­mu nuo mi­kro­ban­gų kros­ne­lės“, - pa­aiš­ki­no ty­ri­mo bend­raau­to­rius K.Ma­čai­tis.

Pa­si­tai­ko ir broko

Be­si­rū­pi­nan­tiems sa­vo svei­ka­ta var­to­to­jams moks­li­nin­kas pa­ta­rė lai­ky­tis es­mi­nės tai­syk­lės – pa­si­trauk­ti nuo vei­kian­čios kros­ne­lės at­okiau. Sto­vint nuo jos per pus­me­trį ar di­des­niu at­stu­mu, elek­tro­mag­ne­ti­nės ban­gos ne­igia­mo po­vei­kio svei­ka­tai su­kel­ti ne­be­ga­li. K.Ma­čai­tis ypač pa­brė­žė, kad bū­ti­na prie vei­kian­čių kros­ne­lių ne­pri­leis­ti ma­ža­me­čių vai­kų, ku­rių sme­ge­nys dar ne­tu­ri su­si­for­ma­vu­sio ap­sau­gi­nio sluoks­nio. Jei­gu vai­kai per du­re­lė­se esan­tį ekra­ną mėgs­ta ste­bė­ti, kaip kros­ne­lė­je šy­la mais­tas, tai ga­li ne­igia­mai at­si­liep­ti svei­ka­tai.

„Ži­no­ma, per se­kun­dę ki­tą nie­ko ne­nu­tiks. Bet jei­gu prie kros­ne­lės kiurk­so­ma il­giau, ir tai daž­nai kar­to­ja­si, ne­nus­teb­čiau, jei vė­liau kil­tų svei­ka­tos prob­le­mų. Be to, kros­ne­lė kros­ne­lei ne­ly­gu. Pa­si­tai­ko įvai­raus ga­my­bos bro­ko. Ži­nau at­ve­jį, kai iš­ma­ta­vus sklin­dan­čias mi­kro­ban­gas pa­aiš­kė­jo, kad apy­nau­jė kros­ne­lė, veik­da­ma ga­lin­giau­siu re­ži­mu, sklei­dė net 20 kar­tų di­des­nę spin­du­liuo­tę. Sa­vi­nin­kas nu­ne­šė ją į pre­ky­bos cen­trą ir par­ei­ka­la­vo pa­keis­ti. Pre­ky­bi­nin­kai ją pa­kei­tė į to pa­ties mo­de­lio ga­mi­nį. Pa­ma­ta­vus gau­tą kros­ne­lę, spin­du­liuo­tė bu­vo nor­ma­li, ma­tyt, ga­my­bos bro­kas pa­si­tai­kė“, - pa­sa­ko­jo VGTU la­bo­ran­tas.

Jo ma­ny­mu, bran­ges­nėms kros­ne­lėms nau­do­ja­mos ko­ky­biš­kes­nės me­džia­gos, tad ir kenks­min­gas po­vei­kis ma­žiau ti­kė­ti­nas, o be­var­džių ga­min­to­jų pro­duk­tai kur kas ma­žiau pa­ti­ki­mi.

„Kros­ne­lės iš bui­ti­nės tech­ni­kos prie­tai­sų vie­nin­te­lės pa­ten­ka į ri­zi­kos gru­pę. Kal­bant apie bui­ty­je nau­do­ja­mą tech­ni­ką pla­čią­ja pra­sme, de­rė­tų at­kreip­ti dė­me­sį į mo­bi­liuo­sius te­le­fo­nus. Kaip ro­do ty­ri­mai, nau­ji iš­ma­nie­ji te­le­fo­nai, nors daž­niau­siai yra ga­na di­de­li, ati­tin­ka net griež­čiau­sius sau­gos stan­dar­tus. To ne­ga­li­ma pa­sa­ky­ti apie se­nes­nio mo­de­lio te­le­fo­nus. Jų sklei­džia­ma spin­du­liuo­tė ga­li bū­ti itin stip­ri, ypač skam­bi­nant, kai te­le­fo­nas jun­gia­si prie ry­šio tink­lo“, - pers­pė­jo K.Ma­čai­tis.

Vi­sos tu­ri sertifikatus

LŽ pa­kal­bin­ta vie­no di­džiau­sių bui­ties tech­ni­kos ir elek­tro­ni­kos maž­me­ni­nės pre­ky­bos tink­lų Lie­tu­vo­je - „To­po cen­tro“ vie­šų­jų ry­šių at­sto­vė Li­na Ma­žei­kie­nė la­ko­niš­kai in­for­ma­vo, jog vi­sos jų tink­le par­duo­da­mos mi­kro­ban­gų kros­ne­lės tu­ri CE ser­ti­fi­ka­tus, pa­tvir­ti­nan­čius jų tin­ka­mu­mą nau­do­ti ir tai, kad jos nė­ra kenks­min­gos var­to­to­jams. Ver­tin­ti ir ko­men­tuo­ti VGTU moks­li­nin­kų ty­ri­mo re­zul­ta­tus, pa­sak L.Ma­žei­kie­nės, yra su­nku, mat gau­tus re­zul­ta­tus ga­lė­jo lem­ti daug fak­to­rių.

Tuo tar­pu Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to Mais­to ins­ti­tu­to Tech­no­lo­gi­jos moks­lo la­bo­ra­to­ri­jos ve­dė­jas dr. Al­gis Liut­ke­vi­čius sa­kė, kad dėl ga­li­mo mi­kro­ban­gų kros­ne­lės kenks­min­gu­mo gy­ven­to­jams ne­ver­tė­tų per­ne­lyg nuo­gąs­tau­ti. Ži­no­ma, bū­ti­na lai­ky­tis sau­gaus at­stu­mo nuo vei­kian­čios kros­ne­lės, ne­kai­tin­ti jo­je tam ti­krų pro­duk­tų, ku­riuo­se yra daug po­li­ne­so­čių­jų rie­ba­lų, pa­vyz­džiui, žu­vų pa­tie­ka­lų, taip pat mais­to, ku­ria­me gau­su alie­jaus.

„Rū­pi­nan­tis svei­ka­ta de­rė­tų ne­pa­mirš­ti, kad net val­gan­tiems pa­tį svei­kiau­sią mais­tą bū­ti­na ju­dė­ti. Jei­gu kas­dien ne­ju­dė­si­te, ne­si­mankš­tin­si­te bent po ke­lio­li­ka mi­nu­čių, net pa­tys svei­kiau­si pro­duk­tai ne­pa­dės“, - įsi­ti­ki­nęs A.Liut­ke­vi­čius.

VGTU mokslininko K.Mačaičio atliktas tyrimas parodė, kad iš penkių krosnelių, veikiančių didžiausiu galingumu, energijos srauto tankio normos neviršijo tik viena.

FAK­TAI. Vir­pan­čios mo­le­ku­lės įkaista

Kaip pa­žy­mi fi­zi­kai, žmo­gus sa­vo po­jū­čiais elek­tro­mag­ne­ti­nės ener­gi­jos pa­jus­ti ne­ga­li, iš­sky­rus la­bai aukš­tų daž­nių elek­tro­mag­ne­ti­nį lau­ką, ku­ris su­ke­lia ši­lu­mos po­jū­tį ir elek­tro­mag­ne­ti­nes švie­sos ban­gas, su­ke­lian­čias op­ti­nį po­jū­tį.

Nu­sta­ty­ta, kad elek­tro­mag­ne­ti­nio lau­ko ener­gi­ja da­ro įta­kos žmo­gaus psi­chi­nei bei fi­zio­lo­gi­nei būk­lei ir skir­tin­gai vei­kia or­ga­nus. Elek­tro­mag­ne­ti­nio lau­ko įta­ka pri­klau­so nuo daž­nio, lau­ko stip­rio ir jo po­vei­kio truk­mės. Ma­no­ma, kad silp­no in­ten­sy­vu­mo elek­tro­mag­ne­ti­nis lau­kas sti­mu­liuo­ja cen­tri­nę ne­rvų sis­te­mą, o stip­raus in­ten­sy­vu­mo – slo­pi­na.

Mi­kro­ban­gas kros­ne­lė­je ku­ria į įpras­tą sro­vės tink­lą įjung­tas jo­se esan­tis mag­ne­tro­nas. Pa­pras­tai jo daž­nis bū­na 2,45 GHz. Šio maž­daug 12 cm il­gio kom­po­nen­to sklei­džia­mos mi­kro­ban­gos pri­ver­čia mi­li­jar­dus kar­tų per se­kun­dę vir­pė­ti mais­te esan­čias van­dens, rie­ba­lų ar cu­kraus mo­le­ku­les. Dau­gu­ma jų - di­po­lės, t.y. vie­na­me ga­le tu­ri da­li­nį tei­gia­mą, ki­ta­me – da­li­nį ne­igia­mą krū­vį. Jos ban­do pa­si­suk­ti taip, kad „de­rė­tų“ su mi­kro­ban­gų elek­tri­niu lau­ku. Ju­dan­čios mo­le­ku­lės iš­ju­di­na ki­tas, to­kiu bū­du ener­gi­ja – ši­lu­ma – pa­sklin­da. Ka­dan­gi pa­čio­je kros­ne­lė­je ban­gos sklin­da at­sis­pin­dė­da­mos įvai­rio­mis kryp­ti­mis nuo sie­ne­lių, mais­tas su­šy­la to­ly­giai.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Komentarai
Via  79.132.163.192 2014-03-06 09:59:59
Yra VU radiofiziko, prof. Grigo tyrimai,kurie rodo, kad ta spinduliuotė, kurią sukelia mažoj erdvės dalyje mkrosnelė yra niekis, palyginus su žala, kurią sukelia mikrobangomis apšvitintas ir taip "sugadintas" maistas, kurio molekulės skiriasi nuo natūraliai pagaminto maisto. Valgyti tokį "suvėžintą" maistą profesorius nepataria.
5 1  Netinkamas komentaras
Nusipelnė kirvio  78.60.77.220 2014-03-04 12:20:37
Jau vien sprendžiant pagal tai, kas įrodyta, mikrobangės nusipelnė kirvio.
5 0  Netinkamas komentaras
Šiaip sau  193.219.55.186 2014-03-04 09:49:59
Labai puikus straipsnis, Tomai. Gal dar galėjai pasinaudoti kokiu praeito amžiaus tyrimu? Ypač mūsų pensininkų iš VGTU ar KTU? Mūsų mokslininkai viską viską tiria ir viską žino,ir net klykte klykia apie mobililiųjų žudantį poveikį, jų antenų spinduliuotes ir t.t. Baisu, visko reikia atsisakyti. Išmetu kompiuterį, nes jis skleidžia spinduliuotę, kenkia spermai, ir tu mesk.
4 2  Netinkamas komentaras
Prieš 25 me­tus įvy­kęs So­vie­tų Są­jun­gos žlu­gi­mas, pir­mo­jo fak­ti­nio Lie­tu­vos va­do­vo Vy­tau­to Lands­ber­gio tei­gi­mu, Eu­ro­pos is­to­ri­jo­je bus pa­žy­mė­tas kaip ne­ei­li­nis įvy­kis.
Iš Lie­tu­vos iš­vy­ko dar vie­na pa­bė­gė­lių šei­ma. Tai si­rai: du su­au­gę ir trys vai­kai, pranešė LNK Ži­nios.
Eu­ro­pos Są­jun­ga pra­de­da vyk­dy­ti 348 mln. eu­rų ver­tės pa­gal­bos pro­jek­tą, pa­gal ku­rį pa­žei­džia­miau­siems pa­bė­gė­liams Tur­ki­jo­je bus skiriamos tie­sio­gi­nės iš­mo­kos.
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja, Pra­ncū­zi­ja ir Jung­ti­nės Vals­ti­jos sek­ma­die­nį Jung­ti­nė­se Tau­to­se už­si­puo­lė Ru­si­ją dėl au­gan­čio žudynių mas­to Si­ri­jo­je.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma šeš­ta­die­nį per ce­re­mo­ni­ją Na­cio­na­li­nė­je alė­jo­je per­kirps kas­pi­ną ir ati­da­rys Smit­so­no af­roa­me­ri­kie­čių is­to­ri­jos ir kultūros na­cio­na­li­nį mu­zie­jų.
Liu­ci­jos Jū­ra­tės Kry­že­vi­čie­nės „Kū­ry­bi­nės trans­for­ma­ci­jos“ – teks­ti­lė, ak­va­re­lė, mo­no­ti­pi­jos, pro­jek­tai, tri­ma­čiai erd­vi­niai ob­jek­tai vie­no­je par­odo­je. Pa­sak pačios au­to­rės, trans­for­ma­ci­jos [...]
Vie­na di­džiau­sių ša­lies kul­tū­ros bend­ruo­me­nių Lie­tu­vos kul­tū­ros cen­trų aso­cia­ci­ja kvie­čia siū­ly­ti pre­ten­den­tus pres­ti­ži­niam ap­do­va­no­ji­mui „Auksinis fe­nik­sas“ gau­ti.
Vil­niaus se­na­mies­ty­je, Bokš­to ir Onos Ši­mai­tės gat­vių san­kir­to­je, bai­gia­mi iš­kal­ti Čes­lo­vo Mi­lo­šo ei­lių frag­men­tai lie­tu­vių ir len­kų kal­bo­mis. 
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
„Twit­ter“ ar­ti­miau­siu me­tu ga­li su­lauk­ti for­ma­lių pa­siū­ly­mų dėl ak­ci­jų pir­ki­mo, pra­ne­šė CNBC. Tarp pre­ten­den­tų – „Goog­le“ ir „Sa­les­for­ce.com“. Pa­skel­bus šią ži­nią, „Twit­ter“ [...]
Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­te prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos (KPD) pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je vy­ku­sia­me dvi­ša­lia­me Lie­tu­vos-Bal­ta­ru­si­jos pa­si­ta­ri­me nu­tar­ta kreip­tis dėl tolimesnio fi­nan­sa­vi­mo Rad­vi­lų [...]
Vyks­tant nuo Kau­no au­tos­tra­da Že­mai­ti­jos link,  už Cin­kiš­kio san­kry­žos, kiek dau­giau kaip ki­lo­me­tras, prie miš­ko yra ro­dyk­lė „Ša­ra­vų ąžuo­las. „Pa­va­žia­vus keletą ki­lo­me­trų nuo­ro­dos [...]
Sa­vait­ga­lį Lie­tu­vos par­odų ir kong­re­sų cen­tre „Li­tex­po“ šur­mu­lia­vo Vil­niaus spor­to fes­ti­va­lis. Di­džiau­sia­me spor­to ir svei­ka­tin­gu­mo ren­gi­ny­je sa­vo veik­lą pri­sta­tė virš šim­to įvai­riau­sių [...]
Sa­vait­ga­lį, rug­sė­jo 24–25 d., aukš­čiau­sią rei­tin­gą tu­rin­tys Lie­tu­vos gol­fo žai­dė­jai su­si­run­gė dėl ge­riau­sio­jo var­do. Po Drus­ki­nin­kų Vil­kės gol­fo klu­bo aikš­ty­ne vy­ku­sio Lietuvos gol­fo tu­ro [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Sek­ma­die­nį Lie­tu­vo­je mi­ni­ma Ke­liau­jan­čių­jų ir vai­ruo­to­jų die­na.
Vie­šie­ji pir­ki­mai vi­sa­da ke­lia ne­ma­žai ais­trų – vie­niems ne­įtin­ka kon­kur­so są­ly­gos, ki­ti ne­su­si­tai­ko su pra­lai­mė­ji­mu ir pro­ce­dū­ras stab­do teis­muo­se. „Kur di­de­li pi­ni­gai, ten ir in­tri­gos“, [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ryž­tis pi­lig­ri­mys­tei pa­ska­ti­no ūmai užp­lū­dęs il­ge­sys ke­liau­ti su kup­ri­ne ant pe­čių. Svar­biau­sia, at­ro­dė, ei­ti. Ir net ne­la­bai svar­bu bu­vo, kur tas ke­lias ves­tų.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Vie­nas por­tu­ga­las 43 me­tus be rei­ka­lo pra­lei­do sė­dė­da­mas in­va­li­do ve­ži­mė­ly­je dėl klai­din­gos me­di­kų diag­no­zės. Į penk­tą de­šim­tį įko­pu­siam vy­riš­kiui te­ko iš naujo mo­kin­tis vaikš­čio­ti.
Kai ku­rie žmo­nės už­mo­kė­tų ge­rus pi­ni­gus už bet ką, kas su­si­ję su ve­lio­niu ra­šy­to­ju Tru­ma­nu Ca­po­te, net ir jo pe­le­nus.
Komentarai
Dienos klausimas
Kaip manote, kokie dabar yra Lenkijos ir Lietuvos santykiai?
Geri, bet reikėtų gerinti
Geri, gerinti nereikia
Atšalę visapusiškai
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Pir­mo­je sa­vai­tės pu­sė­je už­siim­ki­te nau­jo vers­lo pro­jek­tais ar ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to rei­ka­lais. Jums ga­li bū­ti pa­siū­ly­tas iš tie­sų pers­pek­ty­vus pla­nas, bet sa­vo as­me­ni­nių pi­ni­gų ver­čiau ne­in­ves­tuo­ki­te. An­tro­je sa­vai­tės pu­sė­je pa­sis­ten­ki­te bū­ti ko­mu­ni­ka­bi­lus ir drau­giš­kas. Kuo dau­giau nau­jų pa­žįs­ta­mų įgy­si­te šio­mis die­no­mis, tuo ge­riau.

Daugiau

Komentuojami