Milijonas senų dujų balionų grasina gaisrais

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-01-30 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2014-01-30 06:00
Senojo tipo dujų balionų lietuviai atsisako sunkiai – nenori investuoti į naujus. LŽ archyvo nuotrauka
Lie­tu­viai te­be­nau­do­ja se­nus, ne­sau­gius so­vie­ti­nio GOST stan­dar­to bui­ti­nius du­jų ba­lio­nus. Pa­keis­ti juos ser­ti­fi­kuo­tais, tu­rin­čiais ap­sau­gi­nius vož­tu­vus se­ka­si la­bai su­nkiai. Be to, daž­nas gy­ven­to­jas įsi­tai­so ti­krą bom­bą na­mie, kai dėl ke­lių su­tau­py­tų li­tų pats ne­sau­gų ba­lio­ną ne­mok­šiš­kai už­pil­do ir pa­kei­čia.

Se­nų ba­lio­nų Lie­tu­vo­je, įvai­riais duo­me­ni­mis, pri­skai­čiuo­ja­ma per mi­li­jo­ną. Kol kas pa­stan­gos jų at­si­kra­ty­ti yra be­vai­sės, o ne­lai­mė ga­li ne­ap­lenk­ti bet ku­rių na­mų.

Kaip nu­ro­do Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­tas (PAGD), per­nai Lie­tu­vo­je dėl du­jų ba­lio­nų, ži­ba­li­nių, ben­zi­ni­nių įren­gi­nių eksp­loa­ta­vi­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mų ki­lo 25 gais­rai, šie­met – vie­nas.

Už­si­de­gė kei­čiant balioną

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį de­gė me­di­nis na­mas Kau­ne, Pa­ne­rių gat­vė­je. Ug­nis įsi­žie­bė kei­čiant du­jų ba­lio­nus. Per gais­rą ap­de­gė vie­nas kam­ba­rys, o ug­nia­ge­siams iš na­mo te­ko iš­neš­ti tris bui­ti­nius du­jų ba­lio­nus.

Prieš­gais­ri­nės sau­gos spe­cia­lis­tai pa­brė­žia, kad prieš įne­šant du­jų ba­lio­ną į pa­tal­pą mui­lo emul­si­ja bū­ti­na pa­ti­krin­ti jo ir ap­sau­gi­nio vož­tu­vo san­da­ru­mą. Jei­gu pa­ste­bi­mas du­jų nuo­tė­kis, drau­džia­ma jung­ti to­kį ba­lio­ną prie įren­gi­nio. Ne­šant jį į pa­tal­pą ant ven­ti­lio tu­ri bū­ti už­suk­tas ap­sau­gi­nis gaub­te­lis.

Vi­ryk­lės de­gik­lius, kei­čiant ba­lio­ną, pri­va­lo­ma už­suk­ti. Į re­duk­to­riaus verž­lę de­da­ma nau­ja tar­pi­nė ir jis su­jun­gia­mas su ba­lio­no ven­ti­liu. Jun­gia­mo­ji verž­lė už­ver­žia­ma rak­tu. Pa­su­kus ba­lio­no ven­ti­lio ra­tu­ką pu­sę ap­si­su­ki­mo, mui­lo emul­si­ja dar kar­tą pa­ti­kri­na­ma ven­ti­lio ir re­duk­to­riaus su­jun­gi­mo vie­ta bei ven­ti­lio san­da­ru­mas. Drau­džia­ma ti­krin­ti du­jų nuo­tė­kį de­gan­čiu deg­tu­ku ar žieb­tu­vė­liu.

„Už­de­gus vie­ną du­ji­nės vi­ryk­lės de­gik­lį ba­lio­no ven­ti­lis už­su­ka­mas ir įsi­ti­ki­na­ma, ar du­jų tie­ki­mas nu­trau­kia­mas. Svar­bu, kad de­gik­lis deg­tų ryš­kia mė­ly­na lieps­na. Jei­gu ji rau­do­na, va­di­na­si, tie­kia­ma la­bai daug du­jų. Jei vir­šu­je lieps­na mė­ly­na, o apa­čio­je jos ne­ma­ty­ti - per daug oro. Pa­si­tel­kus spe­cia­lis­tus bū­ti­na tai su­re­gu­liuo­ti, par­en­kant tin­ka­mą purkš­tu­ką. Pa­tiems to da­ry­ti ne­siū­ly­tu­me“, - pa­ta­rė PAGD Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo ir ana­li­zės sky­riaus ve­dė­ja Vi­da Šmi­gels­kie­nė.

Tau­pūs ri­zi­kuo­ja ir dėl lito

Ūkio mi­nis­te­ri­ja se­no­kai kal­ba apie pla­nus pa­keis­ti so­viet­me­tį me­nan­čius rau­do­nus 50 li­trų tal­pos bui­ti­nius du­jų ba­lio­nus, bet pa­sta­rą­jį de­šimt­me­tį be­veik ne­pa­ju­dė­ta į prie­kį. Nuo 2009-ųjų ban­do­ma įves­ti tvar­ką, kad du­jų ba­lio­nuo­se bū­tų įtai­sy­ti ap­sau­gi­niai vož­tu­vai, o 50 li­trų ir di­des­nės tal­pos ba­lio­nus ga­lė­tų keis­ti tik spe­cia­lis­tai. Ta­čiau ki­lo gy­ven­to­jų ir juos ap­tar­nau­jan­čių įmo­nių ne­pa­si­ten­ki­ni­mas, to­dėl nau­ja tvar­ka ne­vei­kia.

„Mies­tų gy­ven­to­jai po tru­pu­tį pe­rei­na prie eu­ro­pi­nio stan­dar­to 27 l tal­pos ba­lio­nų, jų kas­met į rin­ką pa­lei­džia­me po tūks­tan­tį. Ta­čiau kai­mo var­to­to­jai ti­krai ne­in­ves­tuo­ja į nau­jo ti­po du­jų ba­lio­nus. Vis­ką le­mia žmo­nių tau­py­mas. Nau­ją ba­lio­ną ga­li­ma įsi­gy­ti už 130 li­tų, bet daž­nas ne­lin­kęs in­ves­tuo­ti nė 30 li­tų, kad į se­ną ba­lio­ną bū­tų įmon­tuo­tas bent ap­sau­gi­nis vož­tu­vas“, - pa­brė­žė du­jų ba­lio­nais pre­kiau­jan­čios įmo­nės va­do­vas Ro­ber­tas Jo­ku­baus­kis.

Pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, kuo ma­žes­nis du­jų ba­lio­nas, tuo dau­giau ten­ka plu­šė­ti jį pil­dant. Kon­ku­ren­ci­ja tarp ba­lio­nus pil­dan­čių įmo­nių, pa­sak R.Jo­ku­baus­kio, Lie­tu­vo­je di­džiu­lė, to­dėl jų pel­no mar­ža te­sie­kia apie 10 proc. nuo ba­lio­no. Pri­pil­dy­ti stan­dar­ti­nį 50 li­trų ba­lio­ną Vil­niu­je kai­nuo­ja apie 70-80 li­tų.

Ne­ma­ža da­lis lie­tu­vių vis ti­ki­si su­tau­py­ti, tad iš­te­ki­nę „ant­ga­lius“ de­ga­li­nė­se ba­lio­nus pil­do pa­tys. In­ter­ne­te net ga­li­ma ras­ti pa­ta­ri­mų, kad ge­riau juos te­kin­ti iš žal­va­rio, nes pa­pras­tas me­ta­las esą ga­li skel­ti žie­žir­bą, o ta­da fe­jer­ver­kas - ga­ran­tuo­tas. Ten pat ap­tik­tu­me ir at­si­lie­pi­mų, kad ne kar­tą to­kiu bū­du pil­džiu­sie­ji du­jų ba­lio­nus ne­su­tau­pė nė cen­to, prieš­in­gai, tik pri­si­da­rė prob­le­mų.

„Lat­vi­jo­je pri­pil­dy­ti ba­lio­ną kai­nuo­ja 100 li­tų, nes ten tik 3 įmo­nės tuo už­sii­ma, o pas mus - apie 15, to­dėl ir kai­na treč­da­liu ma­žes­nė. Bet lie­tu­viai vis ma­no, kad su­tau­pys ke­lis li­tus, jei pa­tys vis­ką at­liks, ir pri­si­da­ro bė­dų. Žmo­nės net ne­ži­no ele­men­ta­rios tai­syk­lės: slė­gi­nio in­do ne­ga­li­ma pil­dy­ti dau­giau kaip 80 pro­cen­tų. Jie at­va­žiuo­ja į de­ga­li­nę, pri­pi­la du­jų, kiek tel­pa, o grį­žus na­mo ba­lio­nas su­šy­la, du­jos iš­sip­le­čia, nu­le­kia ap­sau­gi­nis vož­tu­vas ar­ba sprogs­ta pats ba­lio­nas. Ta­da sku­ba pas mus - re­mon­tuo­ti tą se­ną ba­lio­ną, kol įma­no­ma“, - pa­sa­ko­jo R.Jo­ku­baus­kis.

Ba­lio­nų ga­my­bą sustabdė

Nau­jo stan­dar­to bui­ti­nius du­jų ba­lio­nus iki pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos ga­mi­no Kau­ne įsi­kū­ru­si „A­tra­mos“ ga­myk­la. Prieš de­šimt­me­tį šios bend­ro­vės in­ži­nie­rių pri­sta­ty­tas nau­jus stan­dar­tus ati­tin­kan­tis du­jų ba­lio­nas bu­vo pri­pa­žin­tas Lie­tu­vos me­tų ga­mi­niu. „Iš pra­džių ga­mi­no­me jų dau­giau, ta­čiau per­nai - tik ke­lis šim­tus. Per tuos me­tus jo­kio pos­tū­mio Lie­tu­vo­je ne­įvy­ko. Es­tai ir lat­viai jau lyg ir ban­do keis­ti ba­lio­nus. Jei­gu jiems rei­kės, vėl pra­dė­si­me ga­min­ti. Ūkio mi­nis­te­ri­ja mė­gi­no ro­dy­ti ini­cia­ty­vą iš­im­ti iš rin­kos se­nus du­jų ba­lio­nus, bet nie­ko ne­įvy­ko - se­nie­ji cir­ku­liuo­ja iki šiol“, - tei­gė bend­ro­vės „A­tra­ma“ tech­ni­kos di­rek­to­rius Ro­lan­das Žy­gis.

Nau­jo stan­dar­to ba­lio­nai ati­tin­ka griež­tes­nius slė­gio rei­ka­la­vi­mus. Juo­se nau­do­ja­mi čiau­pai su ap­sau­gi­niais vož­tu­vais. Ba­lio­nai taip pat tu­ri ran­ke­nas, sau­gan­čias nuo iš­ori­nio me­cha­ni­nio po­vei­kio.

LŽ kal­bin­tas Ūkio mi­nis­te­ri­jos Pra­mo­nės po­li­ti­kos sky­riaus ve­dė­jas Vi­ta­lius Skar­žins­kas ma­no, jog se­nie­ji du­jų ba­lio­nai dings iš rin­kos pa­ma­žu, jo at­sar­gio­mis prog­no­zė­mis – iki ko­kių 2020-ųjų. „Jie nė­ra ir ne­bus užd­raus­ti, nes tuo me­tu, kai bu­vo ga­mi­na­mi, ati­ti­ko rei­ka­la­vi­mus. Nė­ra ko mė­ty­ti ge­rų daik­tų, ku­rie kai­nuo­ja pi­ni­gus. Rei­ka­la­vi­mai griež­ti­na­mi pa­ma­žu, ne­no­rint pri­vers­ti­nai sku­bin­ti. Tie­siog reik­liau žiū­ri­ma, kad ne­bū­tų nau­do­ja­mi pra­stos ko­ky­bės ba­lio­nai. Jie nuo­sai­kiai kei­čia­mi nau­jes­niais. Jei so­vie­ti­nio stan­dar­to bui­ti­niai du­jų ba­lio­nai sto­vi šil­to­je pa­tal­po­je, nie­kas jų ne­brai­žo, tin­ka­mai pil­do, pa­gal tech­ni­nę būk­lę kai ku­riems šiuo­lai­ki­niams ba­lio­nams iki jų - to­li“, - Ūkio mi­nis­te­ri­jos po­žiū­rį į prob­le­mą iš­dės­tė V.Skar­žins­kas.

FAK­TAI: Du­jos kau­pia­si pažeme

Du­jų ba­lio­nas prie vi­ryk­lės jun­gia­mas žar­no­mis. Jos ne­ga­li bū­ti su­ski­lu­sios. Ne­va­lia nau­do­ti van­den­tie­kio žar­nų. Per­kant jas bū­ti­na ži­no­ti mar­ki­ruo­tę.

Ba­lio­nas tu­ri bū­ti pa­tal­po­je, esan­čio­je aukš­čiau že­mės. Jei­gu jis lai­ko­mas že­miau, dėl du­jų nuo­tė­kio ga­li įvyk­ti spro­gi­mas, nes pro­pa­nas ir bu­ta­nas yra su­nkes­ni už orą, to­dėl kau­pia­si pa­lei že­mę.

Esant du­jų nuo­tė­kiui jau­čia­mas spe­ci­fi­nis kva­pas, nes į jas spe­cia­liai pri­mai­šo­ma aš­trų kva­pą tu­rin­čių che­mi­nių me­džia­gų.

Jei bū­da­mi pa­tal­po­je pa­ju­to­te du­jų kva­pą, kuo sku­biau už­su­ki­te du­jų čiau­pą, esan­tį prieš du­jų prie­tai­są, ati­da­ry­ki­te du­ris ir lan­gus. Jo­kiu bū­du ne­va­lia rū­ky­ti, deg­ti deg­tu­kų, žieb­tu­vė­lių, jung­ti elek­tros prie­tai­sų.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Penk­ta­die­nio va­ka­rą še­šio­li­kai sa­vi­val­dy­bių įteik­ti „Auk­si­nės kri­vū­lės“ ap­do­va­no­ji­mai už pasiekimus skir­tin­go­se sri­ty­se.
Po­li­ci­ja tei­gia pa­sie­ku­si rim­tų pos­lin­kių iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dėl pla­taus mas­to ki­ber­ne­ti­nių at­akų, šį pa­va­sa­rį įvyk­dy­tų prieš Lie­tu­vos valstybės ins­ti­tu­ci­jų tink­la­la­pius.
Če­ki­jos prem­je­ras pa­pra­šė bri­tų mi­nis­trės pir­mi­nin­kės The­re­sos May su­stab­dy­ti smur­tą prieš če­kus, anot Pra­hos, pra­si­ver­žian­tį po bri­tų rin­kė­jų pri­im­to spren­di­mo iš­sto­ti iš Eu­ro­pos Są­jun­gos, [...]
Jung­ti­nės Tau­tos penk­ta­die­nį pers­pė­jo, kad maž­daug 100 tūkst. žmo­nių yra įstri­gę Pie­tų Su­da­no Jė­jaus mies­te, ku­ria­me jiems trūks­ta maisto ir me­di­ka­men­tų.
Prieš 77 me­tus, 1939-ųjų rug­sė­jo 28 die­ną, Vo­kie­ti­jos ir SSRS pa­si­ra­šy­tas va­di­na­mo­jo Mo­lo­to­vo-Rib­ben­tro­po pa­kto pa­pil­do­mas slap­ta­sis pro­to­ko­las ga­lu­ti­nai nu­lė­mė Lie­tu­vos li­ki­mą. Ta­čiau są­moks­lo [...]
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
Šių­me­ti­nės Šven­to­jo Je­ro­ni­mo pre­mi­jos pa­skir­tos ver­tė­jai į pra­ncū­zų kal­bą Sta­sei Ba­nio­ny­tei-Ger­vie­nei ir lie­tu­vių li­te­ra­tū­rą į bul­ga­rų kal­bą ver­čian­čiai Antonijai Pen­če­vai, pra­ne­šė [...]
Šį tea­tro se­zo­ną tea­tro­lo­gas, kri­ti­kas, spek­tak­lių pro­diu­se­ris Aud­ro­nis Liu­ga pra­dė­jo Vals­ty­bi­nia­me jau­ni­mo tea­tre. Jo da­bar­ti­nis va­do­vas sie­kia nau­jin­ti tea­trą, bū­si­mos prem­je­ros – tiek jau­nų, [...]
Grum­da­ma­sis su pra­stu oru ir prieš­prie­ši­niu vė­ju prieš 180 me­tų iš Ka­ra­liau­čiaus į Klai­pė­dą vy­kęs bur­lai­vis ga­be­no žmo­gų, il­gai­niui ta­pu­sį vie­nu žy­miau­siu XIX amžiaus kom­po­zi­to­rių, pa­sku­ti­nį­jį [...]
Lie­tu­vos na­cio­na­li­nia­me ope­ros ir ba­le­to tea­tre spa­lio 1 d. ro­do­ma Lud­wi­go van Beet­ho­ve­no ope­ra „Fi­de­li­jus“ – ypa­tin­gas spek­tak­lis, mat tą va­ka­rą įvyks net trys de­biu­tai. 
2015 me­tais kas tre­čias iš Lie­tu­vos emig­ra­vęs vy­ras bu­vo 19–26 me­tų am­žiaus, kas penk­tas – 27–34 me­tų am­žiaus. Pa­ly­gin­ti su 2014 me­tais, emig­ra­vu­sių 19–26 me­tų amžiaus vy­rų skai­čius [...]
2016 m. an­trą­jį ket­vir­tį tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų srau­tas į Lie­tu­vą di­dė­jo, o tie­sio­gi­nių Lie­tu­vos in­ves­ti­ci­jų srau­tas už­sie­ny­je ma­žė­jo, bend­ra­me pra­ne­ši­me skelbia Lie­tu­vos sta­tis­ti­kos [...]
VšĮ At­ei­ties vi­suo­me­nės ins­ti­tu­to 2016 me­tais at­lik­tas sa­vi­val­dy­bių kul­tū­ros įstai­gų veik­los ino­va­ty­vu­mo ty­ri­mas par­odė, kad pa­grin­di­nis bū­das ska­tin­ti ino­va­ci­jas regionų kul­tū­ros įstai­go­se [...]
Se­niau­siam Lie­tu­vos le­do ri­tu­lio klu­bui, daug­kar­ti­niams Lie­tu­vos čem­pio­nams ir dau­giau­siai žai­dė­jų Lie­tu­vos rink­ti­nei iš­ug­džiu­siai Elek­trė­nų „E­ner­gi­jai“ at­si­bo­do taiks­ty­tis su blo­go­mis sa­vo [...]
Rug­sė­jo mė­ne­sį pra­si­dė­jęs nau­ja­sis spor­ti­nių šo­kių se­zo­nas Lie­tu­vos at­sto­vams ža­da kaip niekada daug per­ga­lių.
Šių me­tų lie­pą su­si­tuo­kęs tris­de­šimt­me­tis bu­ši­do ko­vo­to­jas Ta­das Jon­kus at­vi­ras – šei­ma jam di­džiau­sias tur­tas.
„Šian­dien da­lin­siuo­si sa­vo pa­tir­ti­mi, kaip įveik­ti dep­re­si­ją, kaip ne­pa­si­duo­ti ir at­ras­ti ti­kė­ji­mą sa­vy­je. Ži­nau, kad Lie­tu­vo­je yra la­bai skau­di si­tua­ci­ja dėl didelio sa­vi­žu­dy­bių skai­čiaus. [...]
Vil­niu­je ga­li­ma ska­nau­ti ko­ne vi­sų pa­sau­lio vir­tu­vių pa­tie­ka­lų. Čia ne­trūks­ta ir tra­di­ci­nės lie­tu­viš­kos vir­tu­vės res­to­ra­nų, ku­riuos daž­nai ren­ka­mės, kai at­vy­ku­siems svečiams no­ri­si pri­sta­ty­ti [...]
Nau­jus ke­lius kos­mo­so ty­ri­muo­se pra­my­nęs Eu­ro­pos kos­mi­nis zon­das „Ro­set­ta“ penk­ta­die­nį bai­gė 12 me­tų tru­ku­sią odi­sė­ją, kai bu­vo nu­kreip­tas įsi­rėž­ti į ko­me­tą, kurią ly­dė­jo pa­sta­ruo­sius [...]
Nau­ji moks­lo me­tai pra­si­dė­jo Mi­la­no li­tua­nis­ti­nė­je mo­kyk­lo­je „Pa­bi­ru­čiai“, į ku­rią už­re­gis­truo­ta 30 vai­kų nuo 4 iki 12 m. Be­veik vi­si vai­kai yra iš miš­rių šei­mų.
Pa­gal Mė­gė­jų žve­jy­bos vi­daus van­de­ny­se tai­syk­les mar­gų­jų upė­ta­kių ne­ga­li­ma žve­jo­ti nuo spa­lio 1 d. iki gruo­džio 31 d., bet šį­syk drau­di­mas įsi­ga­lios spa­lio 3-ąją, praneša Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.
Žvar­bus ūžau­jan­tis vė­jas, snie­go pus­nys, ap­šar­mo­ję lan­gai ir... kak­tu­sai? Ne, tai ne fan­ta­zi­jos, o vi­siš­kai rea­lus vaiz­das: lie­tu­viš­ką žie­mą iš­tve­rian­tys ir lau­ke vi­sus metus ga­lin­tys aug­ti [...]
Jau­niau­si vai­ruo­to­jai pa­si­žy­mi ne tik ne­pa­ma­tuo­tai drą­siu el­ge­siu ke­ly­je, bet ir itin di­de­liu iš­sib­laš­ky­mu. Nors jau­ni žmo­nės Eu­ro­po­je pa­ti­ria di­džiau­sią ri­zi­ką žū­ti eismo įvy­ky­je, aiš­kė­ja, [...]
Jau ry­toj, spa­lio 1 die­ną, Lie­tu­vo­je pra­dės veik­ti iš­ma­nio­ji mo­kes­čių ad­mi­nis­tra­vi­mo sis­te­ma (i.MAS) – vi­si pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) mo­kė­to­jai pri­va­lės teikti elek­tro­ni­nes sąs­kai­tas [...]
Jei ku­ris nors vil­nie­tis sa­vęs pa­klaus­tų, o ka­da jis, kaip iš sve­tur at­vy­kęs tu­ris­tas, sky­rė lai­ko tie­siog pa­vaikš­čio­ti po Vil­nių ir įdė­miai pa­siž­val­gy­ti, pa­jus­ti jo dva­sią, gy­ve­ni­mo rit­mą, [...]
Ra­mia­ja­me van­de­ny­ne pa­bi­ru­sias Ga­la­pa­gų sa­las bio­lo­gai va­di­na gy­vu evo­liu­ci­jos mu­zie­ju­mi. Ek­va­do­rui pri­klau­san­tį sa­ly­ną, per tūks­tan­tį ki­lo­me­trų nu­to­lu­sį nuo Pie­tų Ame­ri­kos že­my­no, su­da­ro 19 [...]
Gra­žuo­lis Ken­dis – apie 3 mė­ne­sių am­žiaus ka­ti­nu­kas ga­li bū­ti va­di­na­mas lū­ši­mi. Ži­no­ma, na­mi­ne lū­ši­mi, nes Ken­dis glos­to­mas burz­gia kaip trak­to­riu­kas ir yra tikras mei­lu­mo įsi­kū­ni­ji­mas.
Rū­pi­ni­ma­sis vo­kie­čių bok­se­re Vė­tra pa­ska­ti­no vil­nie­čius Ža­ną ir Ta­dą Pen­kaus­kus pra­dė­ti šei­mos vers­lą: įkur­ti pre­kės ženk­lą „Dog Punk“ val­dan­čią bend­ro­vę „Penki šu­nys“. Idė­ją [...]
Kaip in­for­muo­ja Na­cio­na­li­nis transp­lan­ta­ci­jos biu­ras prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, šie me­tai bus įsi­min­ti­ni dėl aki­vaiz­džiai ge­rė­jan­čios si­tua­ci­jos or­ga­nų donorystės ir transp­lan­ta­ci­jos [...]
Įtam­pa, stre­sas, prieš­iš­ku­mas, pyk­tis, dep­re­si­ja, ne­ri­mas, pa­vy­das. Ko­kią įta­ką svei­ka­tai da­ro vi­sos šios ne­igia­mos emo­ci­jos? Jos – tar­si kli­jai, la­šas po lašo užk­li­juo­jan­tys  šir­dį [...]
Stin­gas, ku­ris sa­vo nau­jau­siam al­bu­mui, be ki­tų, pa­si­rin­ko ir pa­bė­gė­lių kri­zės te­mą, Ber­ly­ne su­si­ti­ko su Si­ri­ją pa­li­ku­siais mu­zi­kan­tais ir pa­pra­šė jų leidimo įra­šy­ti dai­ną.
Šie vy­rai ir mo­te­rys vil­ki gra­žiau­sius ir bran­giau­sius dra­bu­žius pa­sau­ly­je, bet jų vei­duo­se atsispindi ab­so­liu­tus nuo­bo­du­lys.
Komentarai
Dienos klausimas
Ar ukrainiečiams pavyks sumažinti korupcijos lygį šalyje?
Taip. Pastangos įveikti korupciją nenueis veltui
Ne. Korupcija Ukrainoje per giliai įsišaknijusi
Man nerūpi
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami