Minkšti baldai - restauruotas namų jaukumas

Tomas FEDARAVIČIUS t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-12-12 06:00
Tomas FEDARAVIČIUS
t.fedaravicius@lzinios.lt 2013-12-12 06:00
Restauruoti standartinio dydžio minkštą baldą įprastai kainuoja nuo 700 iki 1500 litų. LŽ archyvo nuotrauka
Vi­sa­da ap­si­mo­ka res­tau­ruo­ti minkš­tą bal­dą, ku­ris "pri­gi­jęs" na­muo­se - tin­ka pa­gal mat­me­nis ir de­ra prie in­ter­je­ro. Res­tau­ra­vi­mu už­sii­man­čių įmo­nių pa­slau­gos nė­ra pa­čios pi­giau­sios, ta­čiau ga­lė­si­te džiaug­tis nau­ju bal­du.

Bal­dų res­tau­ra­vi­mo spe­cia­lis­tai tei­gia, kad pa­sta­rai­siais me­tais ga­mi­na­mų nau­jų bal­dų ko­ky­bė vis la­biau pra­stė­ja. Ži­no­ma, ga­li­ma bū­tų įtar­ti res­tau­ra­to­rius nau­dos ieš­ko­ji­mu, juk kuo dau­giau se­nus bal­dus tvar­kan­čių, o ne nau­jus per­kan­čių žmo­nių, tuo ge­riau klos­to­si jų vers­las. Ta­čiau ap­si­lan­kius bal­dų res­tau­ra­vi­mo pa­slau­gas tei­kian­čio­se bend­ro­vė­se aki­vaiz­du, kad joms dar­bo ti­krai ne­stin­ga.

„Dau­ge­ly­je par­duo­tu­vių, kad ir skan­di­na­viš­ka ko­ky­be be­si­gi­rian­čių, par­duo­da­mų bal­dų ko­ky­bė yra ka­tas­tro­fiš­ka, tai­gi džiau­gia­mės, kad klien­tų res­tau­ra­to­riams ne­trūks­ta, - juo­kais ir rim­tai sa­kė bal­dų res­tau­ra­vi­mo įmo­nės „Dov­mi­na“ di­rek­to­rius Min­dau­gas No­ru­šas. - Nau­jų bal­dų ko­ky­bė, ypač pi­ges­nių, yra tra­giš­ka. Ta­čiau bran­gių bal­dų žmo­nės daž­nai ne­įper­ka, to­dėl ren­ka­si iš to, ką ga­li sau leis­ti. Pa­žiū­riu į tuos pi­gius minkš­tus bal­dus ir ma­tau, kad jau iš par­duo­tu­vės juos rei­kė­tų vež­ti tie­siai į tai­syk­lą. Siū­lės su­siū­tos ne­pro­fe­sio­na­liai, nau­do­ja­mos pi­giau­sios me­džia­gos, su­si­ga­rankš­čia­vu­sios jos, bet kaip su­trauk­tos. Tai­gi sa­vo klien­tams vi­sa­da sa­kau: jei prieš po­rą de­šimt­me­čių pirk­tas bal­das tin­ka jums pa­gal dy­dį, di­zai­ną, tik nu­si­dė­vė­jo, tie­siog skir­ki­te pi­ni­gų jam at­nau­jin­ti.“

Pa­sak M.No­ru­šo, daž­niau­siai klien­tai at­ve­ža res­tau­ruo­ti so­fas, mie­ga­mo­jo lo­vas, fo­te­lius. Daž­nai nau­do­tas bal­das po at­nau­ji­ni­mo pa­si­kei­čia ne­at­pa­žįs­ta­mai. Vi­sų pir­miau­sia, iš au­di­nių ka­ta­lo­gų klien­tai ren­ka­si jiems la­biau­siai pa­tin­ka­mą au­di­nio spal­vą, teks­tū­rą. Spe­cia­lis­tai ap­žiū­ri bal­dus ir įver­ti­na, kiek jie su­si­dė­vė­ję ir kiek kai­nuos re­mon­tas. Pa­pras­tai minkš­to­jo kam­po res­tau­ra­vi­mas kai­nuo­ja apie pu­san­tro tūks­tan­čio li­tų, so­fos-lo­vos – 700-800 li­tų.

„Vis­ką sten­gia­mės pa­keis­ti kuo ko­ky­biš­kes­nė­mis me­džia­go­mis. La­bai svar­bu au­di­nio ko­ky­bė, kiek jis lin­kęs trin­tis, pum­pu­ruo­tis. Taip pat pro­fe­sio­na­liai pa­slau­gas tei­kian­tys meis­trai pri­va­lo nau­do­ti di­džiau­sio tan­kio po­ro­lo­ną. Bal­dui res­tau­ruo­ti nau­do­ja­mų me­džia­gų ko­ky­bė le­mia, ar il­gai ir sėk­min­gai jį nau­do­si­te. Ži­no­ma, ne ma­žiau svar­bu ir na­gin­gi, sa­vo ama­tą iš­ma­nan­tys meis­trai. Ki­taip re­zul­ta­tas, ti­kė­ti­na, nu­vils, ir žmo­gus gai­lė­sis, kad ne nau­ją bal­dą pir­ko, o se­ną nu­ta­rė at­nau­jin­ti“, - pa­brė­žė LŽ pa­šne­ko­vas.

Baldžiai pataria odiniams baldams valyti nenaudoti cheminių valiklių ir smarkiai netrinti - geriausiai tinka šiek tiek vandens ir skalbimo muilas.

Di­džiau­sias prieš­as - drėgmė

Bė­gant me­tams vi­si bal­dai – tiek minkš­tų bal­dų komp­lek­tai, tiek ir in­dau­jos, sta­lai, kė­dės, ko­mo­dos - pra­ran­da sa­vo pra­di­nę iš­vaiz­dą, iš­blun­ka jų de­ko­ra­ty­vi­niai ele­men­tai, pa­vir­šiaus dan­ga su­si­te­pa, nu­si­lu­pa in­krus­ta­ci­jos. LŽ pa­šne­ko­vo tei­gi­mu, di­džiau­sias minkš­tų bal­dų prieš­as yra drėg­mė, nes jei bal­das daž­nai su ja su­si­du­ria, kur kas grei­čiau su­si­dė­vi po­ro­lo­nas, nu­si­tri­na au­di­nys.

„Jei kal­bė­si­me apie na­tū­ra­lia oda ar der­ma­ti­nu ap­trauk­tus bal­dus, pa­ta­riu nie­ka­da ne­nau­do­ti rek­la­muo­ja­mų, ne­va spe­cia­liai bal­dams va­ly­ti skir­tų che­mi­nių prie­mo­nių. Ge­riau­sia prie­mo­nė, ko­kia ga­li bū­ti skir­ta su­terš­tiems minkš­tiems bal­dams va­ly­ti, – šiek tiek van­dens ir skal­bi­mo mui­las. Jūs ne­įsi­vaiz­duo­ja­te, kiek daug krei­pia­si į mus klien­tų, ku­rie no­rė­da­mi pa­tys iš­va­ly­ti dė­mes bal­dus šio­mis ne­va spe­cia­liai odai ir der­ma­ti­nui skir­to­mis prie­mo­nė­mis dar la­biau su­ga­di­no. Taip pat ne­de­rė­tų per­ne­lyg smar­kiai trin­ti odi­nio ar der­ma­ti­ni­nio pa­vir­šiaus, nes nu­si­trins vir­šu­ti­nis sluoks­nis, oda gaus per gau­siai drėg­mės ir ims kie­tė­ti. Su­kie­tė­ju­si oda ne­tru­kus pra­de­da ski­li­nė­ti“, - tei­gė M.No­ru­šas. Su­tep­tą vie­tą nu­va­lę van­de­niu ir skal­bi­mo mui­lu pa­sis­ten­ki­te kiek ga­li­ma nu­sau­sin­ti su­drė­kin­tą vie­tą va­ta.

Bal­dus pats res­tau­ruo­jan­tis pa­šne­ko­vas pa­sa­ko­jo, kad įval­dy­ti šį ama­tą už­trun­ka ne vie­nus me­tus. Kor­pu­si­nius bal­dus re­mon­tuo­jan­čių įmo­nių daug, tad M.No­ru­šas nu­spren­dė vers­tis minkš­tų bal­dų at­nau­ji­ni­mu. Pa­šne­ko­vas pa­ta­rė prieš at­nau­ji­nant bal­dus pa­si­do­mė­ti tiek res­tau­ra­vi­mui nau­do­ja­mo­mis me­džia­go­mis, tiek ir meis­tro pa­tir­ti­mi bei nu­veik­tais dar­bais.

„Ge­riau dau­giau su­mo­kė­ti, kad bal­das il­gai lai­ky­tų ir bū­tų pra­ktiš­kas. Bū­na, kad bal­dams nau­do­ja­mi ne­tgi ne bal­di­niai au­di­niai, o užuo­lai­di­nės ir ki­tos me­džia­gos. Ap­vil­kus bal­dą ko­ky­biš­ku au­di­niu, ir jis ki­taip at­ro­do, ir žmo­gus ant jo kur kas pa­to­giau jau­čia­si“, - tei­gė bal­dų res­tau­ra­to­rius.

Aš­trūs še­pe­čiai netinka

Dar vie­nas svar­bus pa­ta­ri­mas, ku­rį pa­tei­kia bal­džiai, – ant minkš­to bal­do at­si­ra­du­sias dė­mes rei­kia va­ly­ti iš kar­to, ne­leis­ti joms įsi­ger­ti. Jei yra ga­li­my­bė bal­do ap­mu­ša­lus at­seg­ti ir nu­im­ti, ža­kar­di­nius, še­ni­lo ar ver­liū­ro au­di­nius ga­li­ma skalb­ti re­ko­men­duo­ja­mo­je tem­pe­ra­tū­ro­je ar va­ly­ti sau­su va­ly­mu.

Rie­ba­lus nuo odos ge­riau­sia va­ly­ti sau­su au­di­niu, ne­nau­do­jant van­dens. Ypač svar­bu kuo anks­čiau pa­ša­lin­ti dė­mę. Oda yra po­rė­ta me­džia­ga. Ji leng­vai su­ge­ria ir ati­duo­da drėg­mę, tad nie­ko bai­saus ne­nu­tiks, jei su­terš­tai vie­tai va­ly­ti pa­nau­do­si­te kiek dau­giau van­dens. Svar­bu per­ne­lyg smar­kiai ne­trin­ti, ne­nau­do­ti aš­trių še­pe­tė­lių ar kem­pi­nių. Re­ko­men­duo­ja­mas drėg­mės kie­kis odo­je yra apie 10-15 proc., tad jei pa­tal­po­je iš­lai­ko­ma nor­ma­li, 40-60 proc. san­ty­ki­nė drėg­mė, pa­pil­do­mų, par­duo­tu­vė­se gau­siai par­duo­da­mų „ap­sau­gos“ prie­mo­nių odi­niams bal­dams pri­žiū­rė­ti ne­rei­kia.

Tavo komentaras
Vardas: * El.paštas:
Komentaras: *
Skaityti visus komentarus (7)
Silvija  88.119.98.229 2016-05-09 14:21:48
Mes ir mūsų tėvai visada restauruojame minkštus baldus. Turbūt dar nebuvo namuose tokio minkšto baldo kurį išmestume. Daug pigiau gaunasi, kiek teko skaičiuoti, o ir nereikia atsisveikinti su jau įprastu baldu. Kaip tik šiuo metu dairomės naujų baldų sodybai, visai dėmesį patraukė http://www.leojar.lt/61-minksti-baldai minkšti baldai.
0 0  Netinkamas komentaras
Taip  78.60.118.228 2014-01-16 23:17:01
Visi tik giria save.O iš kur žinoti, kad jie naudoja tą tikrąjį baldams skirtą poroloną, o ne kokį nors lenkišką ar iš senukų pirktą.Juk viskas paslėpta po gobelenu.Visur dabar vieni sukčiai.
2 2  Netinkamas komentaras
nijolė  77.221.89.124 2013-12-27 10:59:45
tik kad nauja sofa kainuoja dvigubai mažiau ,negu restauracija
2 1  Netinkamas komentaras
noone  65.35.210.5 2013-12-15 03:50:50
hahahaha garaziniai restauratoriai pries modernes gamyklas.... nejuokinkit tik kad galit padaryti kazka geriau nei didziosios gamyklos....
2 4  Netinkamas komentaras
Gražina  31.138.148.210 2013-12-14 00:07:46
Ačiū už naudingus patarimus :)
6 0  Netinkamas komentaras
Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ra­gi­na ge­ne­ra­li­nį po­li­ci­jos ko­mi­sa­rą Li­ną Per­na­vą įver­tin­ti pir­muo­sius po­li­ci­jos pert­var­kos re­zul­ta­tus ir tęs­ti ją tik įsi­ti­ki­nus, kad tai pagerino po­li­ci­jos dar­bą [...]
Itin bran­giai vir­tu­vės įran­kius Lie­tu­vos ka­riuo­me­nei par­da­vu­si bend­ro­vė „No­ta Be­ne“ pri­pa­žįs­ta su­kly­du­si, kad ne­in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės, jog „auk­si­nius šaukš­tus“ perpardavė iš Lie­tu­vos [...]
Vo­kie­ti­jos ry­ti­nia­me Dres­de­no mies­te du spro­gi­mai drioks­te­lė­jo prie vie­nos me­če­tės ir tarp­tau­ti­nio kong­re­sų cen­tro, bet žmo­nės per šiuos iš­puo­lius ne­nu­ken­tė­jo, antradienį pra­ne­šė po­li­ci­ja.
Azer­bai­dža­no rin­kė­jai triuš­ki­na­ma bal­sų dau­gu­ma pri­ta­rė kons­ti­tu­ci­jos pa­tai­soms, su­teik­sian­čioms dau­giau ga­lių il­ga­me­čiui ša­lies prezidentui Il­ha­mui Aliyevui
An­tra­die­nį Anykš­čiuo­se, ant Šei­my­niš­kė­lių pi­lia­kal­nio, pra­de­da­ma sta­ty­ti medinė Vo­ru­tos pi­lis.
1893 me­tų rugp­jū­tį Vil­niu­je įvy­ko IX Ru­si­jos im­pe­ri­jos ar­cheo­lo­gų su­va­žia­vi­mas. Ruo­šian­tis jam rink­ta in­for­ma­ci­ja apie lie­tu­viš­kų gu­ber­ni­jų – Šiau­rės va­ka­rų kraš­to is­to­ri­ją. Tam bu­vo [...]
Sce­nos erd­vės, de­ko­ra­ci­jų pro­jek­ta­vi­mas, es­ki­zų, brė­ži­nių kū­ri­mas ir rea­li­za­vi­mas, apš­vie­ti­mo par­in­ki­mas – 45-erių bri­tės Es Dev­lin kas­die­nis dar­bas. Sce­nog­ra­fę traukte įtrau­kė spal­vin­gas [...]
Šv. Je­ro­ni­mo pre­mi­ja už nuo­sek­lų, kryp­tin­gą dar­bą, ve­dan­tį lie­tu­vių skai­ty­to­jus į pra­ncū­zų ir fran­ko­fo­niš­ko­sios li­te­ra­tū­ros lo­by­ną ir su­bti­liai jį at­ve­rian­tį tur­tin­ga lietuvių kal­ba šie­met [...]
Pir­ma­die­nio va­ka­rą rau­do­nas ki­li­mas bus iš­ties­tas nau­jo lie­tu­viš­ko ki­no fil­mo „Se­ne­kos die­na“ kū­ry­bi­nei gru­pei. Pir­mą kar­tą ša­lies is­to­ri­jo­je žiū­ro­vams pri­sta­to­mas fil­mas, prie ku­rio kū­ri­mo [...]
Po tre­jų me­tų per­trau­kos Rob­bie Wil­liam­sas grįž­ta su il­gai lauk­tu nau­ju al­bu­mu. At­li­kė­jas pa­skel­bė, kad nau­ja­sis stu­di­ji­nis al­bu­mas va­din­sis „Hea­vy En­ter­tain­ment Show“. Vie­nuo­lik­ta­sis R.Wil­liams [...]
Eu­ro­po­je stip­ri­nant Šiau­rės ir Bal­ti­jos jū­rų pre­ky­bos tink­lą bei gau­siu fi­nan­sa­vi­mu ma­ži­nant uos­tų inf­ras­truk­tū­ros skir­tu­mus, kon­ku­ren­cin­gu­mui vis di­des­nį po­vei­kį da­ro geopolitinė įta­ka ir [...]
Vi­du­ti­nė elek­tros kai­na „Nord Pool“ bir­žos Lie­tu­vos pre­ky­bos zo­no­je pra­ėju­sią sa­vai­tę, rug­sė­jo 19–25 d., bu­vo 36 eu­rai už me­ga­vat­va­lan­dę (EUR/MWh). Tai 8 proc. dau­giau nei anks­tes­nę sa­vai­tę [...]
Ku­lau­tu­vos pa­grin­di­nė mo­kyk­la kar­tu su Ku­lau­tu­vos jau­ni­mo cen­tru bai­gė įgy­ven­din­ti pro­jek­tą, ku­ris įga­li­no at­nau­jin­ti da­lį mo­kyk­los pa­tal­pų ir jo­se įkur­ti vai­kų die­nos cen­trą su at­vi­ra erd­ve [...]
Jau be­veik mė­nuo, kai Tau­ra­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos val­di­nin­kai ka­va iš me­ri­jos pa­sta­te sto­vin­čio apa­ra­to ga­li mė­gau­tis kiek šir­dis gei­džia, nes už ją mokėti ne­rei­kia. Iš­lai­dos [...]
Ki­tą mė­ne­sį Lie­tu­vos krep­ši­nio fe­de­ra­ci­jos (LKF) va­do­vai ofi­cia­liai pa­dė­kos Jo­nui Kaz­laus­kui už dar­bą na­cio­na­li­nė­je vyrų krep­ši­nio rink­ti­nė­je.
Šio­mis die­no­mis val­džios dė­me­sys nu­kreip­tas į ša­lies par­olim­pie­čius, Rio de Ža­nei­ro žai­dy­nė­se iš­ko­vo­ju­sius me­da­lius. Pir­ma­die­nį juos ir tre­ne­rius ap­do­va­no­jo ša­lies prezidentė Da­lia Gry­baus­kai­tė, [...]
Dr. Mal­go­ža­ta Ste­fa­no­vič, len­kai­tė iš Vil­niaus, Kro­ku­vo­je bai­gu­si po­li­to­lo­gi­jos ir so­cio­lo­gi­jos stu­di­jas, da­bar Kro­ku­vos Jo­gai­lai­čių uni­ver­si­te­te va­do­vau­ja Lie­tu­vos studijų cen­trui. „Ste­bė­da­ma [...]
Dvi jau­nos mer­gi­nos iš Ka­ma­jų mies­te­lio (Ro­kiš­kio r.) Li­na Ma­tiu­kai­tė ir Ie­va Ki­lie­nė su­ma­nė, par­ašė ir iš­lei­do pa­sa­kų vai­kams kny­ge­lę, ku­rios pa­grin­di­niai he­ro­jai – skai­čiai. Mer­gi­nos sie­kia [...]
Vil­niaus uni­ver­si­te­to moks­li­nin­kai (VU) kar­tu su par­tne­riais iš Fe­de­ra­li­nio tech­no­lo­gi­jos ins­ti­tu­to Ciu­ri­che da­ro prie­lai­dą, kad da­bar­ti­nius duo­me­nų įra­šy­mo ir sau­go­ji­mo įrenginius at­ei­ty­je pa­keis [...]
Gy­ve­ni­mas iš­ban­do mū­sų dva­si­nę stip­ry­bę, kai ma­žiau­siai to ti­ki­mės. Ti­krą dva­si­nę stip­ry­bę at­sklei­džia tai, ką da­ro­me, ko ne­da­ro­me ir ko nie­ka­da ne­da­ry­tu­me. Kuo di­des­nis iš­šū­kis, tuo su­nkiau [...]
Pir­mą­jį spa­lio sa­vait­ga­lį gam­tos my­lė­to­jai vi­so­je Eu­ro­po­je kvie­čia­mi pri­si­jung­ti prie kas­met gau­sė­jan­čio ste­bė­to­jų bū­rio iš­ly­dė­ti iš­skren­dan­čius pa­ukš­čius. Tūks­tan­čiai žmonių 36 ša­ly­se [...]
Lie­tu­vos Zoo­lo­gi­jos so­das pri­sta­to elek­tro­ni­nį bi­lie­tą – jį lan­ky­to­jai ga­lės įsi­gy­ti in­ter­ne­tu ir taip iš­veng­ti ei­lių prie Kau­ne įsi­kū­ru­sio zoologijos so­do var­tų.
Eu­ro­pos Ko­mi­si­jai ga­lu­ti­nai nu­ta­rė skir­ti 84,4 mln. eu­rų Vil­niaus va­ka­ri­nio ap­link­ke­lio tre­čia­jam eta­pui. Ko­mi­si­ja dar bir­že­lį pra­ne­šė apie fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau per tris mėnesius ga­lė­jo ne­pri­tar­ti [...]
Rug­sė­jo pa­bai­go­je du­ris at­ver­sian­čio­je tarp­tau­ti­nė­je Par­yžiaus (Pra­ncū­zi­ja) par­odo­je jos lan­ky­to­jams Pie­tų Ko­rė­jos au­to­mo­bi­lių ga­min­to­jas „Hyun­dai Mo­tor“ ža­da leisti pir­mie­siems žvilg­te­lė­ti [...]
Lan­ky­to­jai, no­rin­tys pa­ma­ty­ti gar­sią­ją Ro­mos Boc­ca del­la Ve­rità (Tei­sy­bės bur­ną), nuo šiol tu­rės su­si­mo­kė­ti. Už 2 eu­rų mo­kes­tį smal­suo­liai ga­lės iš­vys­ti šį objektą ir nu­si­fo­tog­ra­fuo­ti [...]
Dar ne­sup­la­nuo­ti sa­vait­ga­liai ir dau­gu­mo­je Eu­ro­pos mies­tų ru­de­nį vis dar vy­rau­jan­tys ma­lo­nūs orai per­ša tik vie­ną min­tį – ne­dve­jo­da­mi ga­li­me leis­tis į ke­lių dienų nuo­ty­kius sve­tur.
Ki­ni­jos mi­li­jar­die­riaus sū­nus nu­pir­ko sa­vo šu­niui aš­tuo­nis nau­jau­sio modelio „iP­ho­ne“ te­le­fo­nus.
Ket­vir­tus me­tus iš ei­lės, Kau­no se­na­mies­čio bend­ruo­me­nė kvie­čia gy­vū­nų my­lė­to­jus pa­mi­nė­ti Šv. Pra­nciš­kaus, gyvūnų glo­bė­jo, die­ną. 
Lie­tu­vo­je pik­ty­bi­niai na­vi­kai yra an­tro­ji pa­gal daž­nu­mą mir­ties prie­žas­tis po šir­dies ir krau­ja­gys­lių li­gų. Mū­sų ša­ly­je ši klas­tin­ga li­ga kas­met nu­si­ne­ša apie 8 tūkstančius gy­vy­bių. Vė­žio [...]
„Ma­no sū­nus šau­nus ir pro­tin­gas vai­kas, ta­čiau mo­kyk­lo­je jam ne­si­se­ka ir jis gau­na blo­gus pa­žy­mius“, – šiuos žo­džius ne­re­tai ga­li­ma iš­girs­ti iš nu­si­vy­lu­sių tė­ve­lių. 
Tri­me­tis Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos pri­ncas Geor­ge'as sek­ma­die­nį li­ko su auk­le ir jau­nes­ne se­su­te pri­nce­se Char­lot­te. Jų tė­vai – pri­ncas Wil­lia­mas su žmo­na Ka­te – to­liau ke­lia­vo po Kanadą be sa­vo [...]
Es­ti­jos bu­riuo­to­ja Ing­rid Puus­ta sek­ma­die­nį ta­po pir­mą­ja mo­te­ri­mi, perp­lau­ku­sia Bal­ti­jos jū­rą bur­len­te. Ji nuo Fo­rio sa­los ne­to­li Šve­di­jai pri­klau­san­čio Got­lan­do nu­plau­kė iki Kaunispės uos­to Sa­re­mos [...]
Komentarai
Dienos klausimas
Ar reikia izoliuoti Rusiją?
Taip. Kol neišnyks Maskvos agresija, su šia šalimi negali būti bendradarbiaujama 
Ne. Izoliacija tik mažina problemų sprendimo galimybę
Neturiu nuomonės
horoskopai
SVARSTYKLĖS

SVARSTYKLĖS

Vi­są sa­vai­tę ka­muos sa­vi­raiš­kos prob­le­mos. Ypač skaus­min­gai rea­guo­si­te į vi­so­kiau­sio plau­ko su­var­žy­mus ir ap­ri­bo­ji­mus. Iš ap­lin­ki­nių ga­li­te ti­kė­tis tik įvai­riau­sių ban­dy­mų kaip nors pa­si­nau­do­ti ju­mis sa­viems tiks­lams. Penk­ta­die­nis - ri­bi­nė die­na. Daug kas baig­sis ir daug kas pra­si­dės.

Daugiau

Komentuojami